28.1.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 24/131


Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen (omarbejdet)

KOM(2011) 402 endelig — 2011/0187 (COD)

2012/C 24/29

Ordfører: Raymond HENCKS

Rådet besluttede den 22. juli 2011 under henvisning til artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde at anmode om Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om:

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen (omarbejdet)

KOM(2011) 402 endelig — 2011/0187 (COD).

Det forberedende arbejde henvistes til Den Faglige Sektion for Transport, Energi, Infrastruktur og Informationssamfundet, som vedtog sin udtalelse den 7. oktober 2011.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 475. plenarforsamling den 26.-27. oktober 2011, mødet den 26. oktober, følgende udtalelse med 150 stemmer for, ingen imod og 4 hverken for eller imod:

1.   Konklusion og henstillinger

1.1

Forordning (EF) nr. 717/2007, som fastsætter prislofter for roaming på engros- og detailmarkederne for mobilkommunikation, udløber den 30. juni 2012, uden at der er blevet udviklet en sund konkurrence, og uden at brugerne er sluppet for at betale overpriser.

1.2

Der er derfor behov for nye foranstaltninger fra EU's side for at nå målene i den digitale dagsorden for Europa, først og fremmest målet om at forskellen mellem roamingtakster og indlandstakster bør nærme sig nul i 2015.

1.3

EØSU godkender de nye foranstaltninger som værende forholdsmæssige og egnede til at garantere tilgængeligheden af og adgang til en tjenesteydelse af almen økonomisk interesse til rimelige priser. De nye foreslåede prisloftsnedsættelser går i den rigtige retning, dvs. mod på mellemlang sigt at fjerne enhver form for takst, der specifikt opkræves på roaming.

1.4

EØSU er ligeledes principielt enig i, at kunden frit skal kunne vælge en tale-, sms- og dataroamingtjeneste fra en anden tilsluttet udbyder og samtidig kunne beholde sit telefonnummer.

1.5

EØSU beklager imidlertid, at Kommissionens forslag ikke er ledsaget af en konsekvensanalyse af de nye foranstaltninger for beskæftigelsen og arbejdsvilkårene i sektoren.

1.6

Med hensyn til varigheden af roamingopkald beder EØSU om, at længden af den minimumsperiode, der kan opkræves betaling for, og som i øjeblikket er på 30 sekunder, gøres kortere, idet der bør tages hensyn til udviklingen på området i visse medlemsstater.

2.   Baggrund

2.1

Siden 2005 har det været en del af EU's politik for elektronisk kommunikation og industri at få nedbragt roamingtaksterne på rejsendes mobilkommunikation i Den Europæiske Union.

2.2

Da Kommissionens gentagne opfordringer til operatørerne om at nedsætte de alt for høje roamingtakster på mobilkommunikation ikke blev fulgt, besluttede EU sig for et prisreguleringsindgreb.

2.3

Med forordning (EF) nr. 717/2007 indførte EU med virkning pr. 1. september 2007 prislofter pr. minut (eurotariffer) for (engros- og detail)roamingtakster for mobiltelefoni, hvis niveau frem til 2010 faldt med 0,03 euro pr. år.

2.4

Selvom eurotarifferne blev fastsat således, at der var tilstrækkelig plads til en sund konkurrence mellem operatørerne under det tilladte loft, måtte Kommissionen konstatere, at den gennemsnitstakst, som operatørerne opkrævede, som regel kun lå lige under de regulerede lofter.

2.5

På den baggrund blev forordning (EF) nr. 717/2007 forlænget indtil 30. juni 2012, og prisloftet for mobilsamtaler vil fortsat blive sænket hvert år. Ved samme lejlighed blev der indført et prisloft for (engros- og detail)takster på sms og for engrostaksterne på dataroaming, hvorimod detailtaksterne på dataroaming ikke er reguleret.

2.6

For at forhindre at forbrugerne pålægges »skjulte udgifter«, har der desuden siden 1. juli 2009 været krav om afregning pr. sekund efter de første 30 sekunder af foretagne opkald og pr. sekund af modtagne opkald fra det første sekund.

3.   Kommissionens nye forslag

3.1

Eftersom forordning (EF) nr. 717/2007 udløber den 30. juni 2012, og den af Kommissionen udarbejdede rapport om udviklingen af markedet for roamingtjenester konstaterer, at taksterne (med undtagelse af særlige takstpakker) ikke har ændret sig nok til at garantere, at brugerne ikke betaler for meget i forhold til de konkurrenceudsatte indlandstakster, har Kommissionen netop offentliggjort et nyt forslag om ændring af forordningen.

3.2

I tillæg til nye store sænkninger af prislofterne i 2016 eller 2022 omfatter det nye forslag til forordning også nogle strukturelle foranstaltninger, nemlig:

afkobling af roamingtjenester fra de nationale tjenester for at give abonnenten mulighed for at vælge en alternativ operatør til roamingtjenesterne (tale, sms, data) og samtidig beholde sit telefonnummer,

forpligtelse for netoperatørerne til at give engrosadgang til levering af roamingtjenester.

3.3

For så vidt angår taksterne stiller Kommissionen forslag om, at forordning (EF) nr. 717/2007 forlænges med 10 år, dvs. indtil 30. juni 2022, mens man afventer, at de strukturelle reformer slår igennem.

3.4

Prislofterne for detailtaksterne bør forblive i kraft frem til 30. juni 2016, hvorimod lofterne for engrostaksterne bør fastholdes i hele forordningens løbetid, medmindre konkurrencen udvikler sig tilstrækkeligt inden da.

3.5

De eneste tjenester, der endnu ikke er reguleret, er dataroamingtjenesterne på detailplan, og det er helt tydeligt, at der her stadig tages overpriser, som i nogle tilfælde er syv gange højere end engrostaksterne.

3.6

Derfor er der planer om et lovindgreb for i perioden indtil 2014 gradvist at få nedbragt detailtaksterne for datatjenester pr. kilobyte. I perioden fra juli 2014 til 2016 forbliver prislofterne flade, hvorefter de ophæves. Kun hvis en sund konkurrence har udviklet sig inden da, vil de blive ophævet tidligere.

3.7

Prislofterne for engrosdatatjenesterne vil blive sænket hvert år frem til 30. juni 2015, hvorefter de vil ligge fast på samme niveau, indtil den nye forordning udløber (i teorien i 2022).

4.   Generelle bemærkninger

4.1

Såvel Europa 2020-strategien, Akten for det indre marked og den digitale dagsorden for Europa kommer ind på behovet for at afhjælpe roamingproblemerne, hvis det indre marked skal virkeliggøres.

4.2

EØSU minder om, at elektronisk kommunikation er en tjeneste af almen økonomisk interesse, som pr. definition skal være til rådighed og tilgængelig overalt til overkommelige priser.

4.3

EØSU tilslutter sig derfor alle foranstaltninger, som sigter mod at forhindre, at forbrugerne betaler overpris, når de foretager eller modtager roamingopkald. EØSU opfordrer i øvrigt Kommissionen til at gribe lige så resolut ind over for de urimelige fortjenstmargener, som anvendes af operatører af andre tjenester af almen økonomisk interesse med en dominerende stilling.

4.4

Et af de vigtigste punkter i den digitale dagsorden for Europa vedrører mobilroamingtjenester med et mål om, at forskellen mellem roamingtakster og indlandstakster bør nærme sig nul i 2015, dvs. at enhver form for takster, der specifikt opkræves på roaming, på mellemlang sigt skal fjernes.

4.5

Alligevel er dette erklærede mål ikke omfattet af en formel bestemmelse i den forordning, der behandles her i udtalelsen. Med de nye prisloftsnedsættelser for roaming er der dog ikke længere stor forskel mellem indlandstaksterne og roamingtaksterne.

4.6

Selvom den aktuelle fremgangsmåde med at gennemtvinge takstnedsættelser ved at fastlægge lofter har fået bragt taksterne betydeligt ned (se tabellen nedenfor, der er udarbejdet af EØSU), er grænserne for denne foranstaltning med det foreliggende forslag til forordning ved at være nået, og foranstaltningen er ikke holdbar i længden.

 

Opkald

euro/min.

ekskl. moms

SMS

euro/min.

ekskl. moms

Data

euro/kilobyte

ekskl. moms

 

Engros-takster

Detail-takster, foretaget opkald

Detail-takster, modtaget opkald

Engros-takster

Detail-takster

Engros- takster

Detail-takster

Gennemsnitstakst før 1.9.2007

 

0,7692

0,417

Forordning (EF) nr. 717/2007

maks. takst

1.9.2007-31.8.2008

0,30

0,49

0,24

maks. takst

1.9.2008-30.6.2009

0,28

0,46

0,22

maks. takst

1.7.2009-30.6.2010

0,26

0,43

0,19

0,04

0,11

1,00

Forordning (EF) nr. 580/2008

maks. takst

1.7.2010-30.6.2011

0,22

0,39

0,15

0,04

0,11

0,80

maks. takst

1.7.2011-30.6.2012

0,18

0,35

0,11

0,04

0,11

0,50

maks. takst

1.7.2012-30.6.2013

0,14

0,32

0,11

0,03

0,10

0,30

0,90

Forslag til forordning KOM(2011) 402

maks. takst

1.7.2013-30.6.2014

0,10

0,28

0,10

0,03

0,10

0,20

0,70

maks. takst

1.7.2014-30.6.2015

0,06

0,24

0,10

0,02

0,10

0,10

0,50

maks. takst

1.7.2015-30.6.2016

0,06

0,24

0,10

0,02

0,10

0,10

0,50

maks. takst

1.7.2016-30.6.2022

0,06

Maks. takst (1) ophæves

Maks. takst (1) ophæves

0,02

Maks. takst (1) ophæves

0,10

Maks. takst (1) ophæves

4.7

En sænkning af taksterne vil ikke løse de fortsatte strukturelle problemer på roamingmarkedet. Af den årsag støtter EØSU, at det nye forslag til forordning i tillæg til reglerne om takster også indeholder strukturelle bestemmelser, der forpligter hjemmeoperatøren til fra og med 1. juli 2014 at give sine kunder mulighed for at gøre brug af tale-, sms- og dataroamingtjenester fra en anden tilsluttet udbyder.

4.8

Til trods for at EØSU i princippet hilser en sådan bestemmelse velkommen, er det bange for, at en foranstaltning af denne art vil indebære, at en alt for stor del af trafikken vil tilflyde de store koncerner, der indtager en dominerende stilling, til skade for de små operatører, ikke mindst fordi deres udgifter til den foreslåede foranstaltnings tekniske og kommercielle gennemførelse vil være forholdsmæssigt højere på grund af de faste omkostninger.

4.9

EØSU henstiller, at Kommissionen sørger for, at der fortsat er gennemsigtighed for den endelige forbruger, trods det at mobilkommunikation også involverer andre aktører.

4.10

Selvom Kommissionens forslag om at lette adgangen til markedet for grænseoverskridende udbydere af mobiltjenester (Mobile Virtual Network Operators/MVNO) vil kunne påvirke konkurrenceevnen i positiv retning, beklager EØSU, at Europa-Parlamentets anmodning fra 2005 om at undersøge konsekvenserne af forordningen for de små udbydere af mobiltelefoni i EU og deres position på det samlede roamingmarked ikke er blevet efterkommet.

4.11

Ligeledes må EØSU konstatere, at sammenfatningen af konsekvensanalysen og konsekvensanalysen, som er vedhæftet det heri omhandlede forslag, ikke indeholder noget som helst om de nye foranstaltningers forventede negative virkninger for beskæftigelsen og/eller arbejdsvilkårene i sektoren. EØSU opfordrer derfor til, at der gennemføres supplerende analyser.

4.12

Med hensyn til varigheden af roamingopkald beder EØSU om, at længden af den minimumsperiode, der kan opkræves betaling for, og som i øjeblikket er på 30 sekunder, gøres kortere, idet der bør tages hensyn til udviklingen på området i visse medlemsstater.

Bruxelles, den 26. oktober 2011

Staffan NILSSON

Formand for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg


(1)  Forudsat at konkurrencen har udviklet sig tilstrækkeligt.