28.1.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 24/79


Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelsesstatus (omarbejdning)

KOM(2011) 319 endelig — 2009/0165 (COD)

2012/C 24/15

Rådet besluttede den 19. juli 2011 under henvisning til artikel 304 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde at anmode om Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om:

Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelsesstatus (omarbejdning)

KOM(2011) 319 endelig — 2009/0165 (COD).

Da EØSU allerede har behandlet dette forslag i sin udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsstandarder for procedurer i medlemsstaterne for tildeling og fratagelse af international beskyttelse (omarbejdning) vedtaget den 28. april 2010 (1), besluttede udvalget på sin 475. plenarforsamling den 26.-27. oktober 2011, mødet den 26. oktober, med 149 stemmer for, ingen imod og 5 hverken for eller imod ikke at afgive en ny udtalelse om emnet, men at henvise til den holdning, det gav udtryk for i ovennævnte dokument.

Bruxelles, den 26. oktober 2011

Staffan NILSSON

Formand for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg


(1)  EØSU's udtalelse »Minimumsstandarder for procedurer i medlemsstaterne for tildeling og fratagelse af international beskyttelse« (omarbejdning), EUT C 18 af 19.1.2011, s. 85.