6.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 107/72


Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af forældede rådsretsakter om den fælles landbrugspolitik

KOM(2010) 764 endelig — 2010/0368 (COD)

2011/C 107/15

Europa-Parlamentet og Rådet besluttede henholdsvis den 18. januar 2011 og den 27. januar 2011 under henvisning til artikel 42, første led, artikel 43, stk. 2, og artikel 304 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde at anmode om Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om:

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af forældede rådsretsakter om den fælles landbrugspolitik

KOM(2010) 764 endelig — 2010/0368 (COD).

Da EØSU fuldt ud går ind for forslagets indhold og ikke har nogen bemærkninger, besluttede det på sin 469. plenarforsamling den 16.-17. februar 2011, mødet den 16. februar 2011, med 128 stemmer for og 1 stemme hverken for eller imod at afgive en udtalelse til støtte for Kommissionens forslag.

Bruxelles, den 16. februar 2011

Staffan NILSSON

Formand for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg