12.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 301/2


UDTALELSE FRA STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

af 6. oktober 2011

om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem til Direktionen for Den Europæiske Centralbank

(CON/2011/77)

2011/C 301/03

Indledning og retsgrundlag

Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 4. oktober 2011 en anmodning fra formanden for Det Europæiske Råd om en udtalelse om Rådets henstilling af 4. oktober 2011 (1) om udnævnelse af et medlem til Direktionen for Den Europæiske Centralbank.

ECB’s Styrelsesråds kompetence til at afgive udtalelse har hjemmel i artikel 283, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Generelle bemærkninger

1.

Rådets henstilling, som er fremsendt til Det Europæiske Råd, og som Europa-Parlamentet og ECB’s Styrelsesråd anmodes om at afgive udtalelse om, henstiller, at Jörg Asmussen udnævnes som medlem af ECB’s Direktion for en embedsperiode på otte år.

2.

Styrelsesrådet for ECB er af den opfattelse, at den foreslåede kandidat er en person, som er værdig i almindeligt omdømme, og som har professionel erfaring i monetære forhold eller bankvæsen, i overensstemmelse med kravene i traktatens artikel 283, stk. 2.

3.

ECB’s Styrelsesråd har ingen indvendinger imod Rådets henstilling om at udnævne Jörg Asmussen som medlem af ECB’s Direktion.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 6. oktober 2011.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.