26.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 62/1


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 28. januar 2011

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/78/EF, 2002/87/EF og 2006/48/EF for så vidt angår det supplerende tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

(CON/2011/6)

2011/C 62/01

Indledning og retsgrundlag

Den 30. september 2010 modtog Den Europæiske Centralbank (ECB) en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/78/EF, 2002/87/EF og 2006/48/EF for så vidt angår det supplerende tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat (1) (herefter »direktivforslaget«).

ECB’s kompetence til at afgive udtalelse fremgår af artikel 127, stk. 4, og 282, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, da direktivforslaget indeholder bestemmelser, der påvirker Det Europæiske System af Centralbankers (ESCB) bidrag til den smidige udførelse af politikker, der angår det finansielle systems stabilitet, som anført i artikel 127, stk. 5, i traktaten. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB’s Styrelsesråd.

Generelle bemærkninger

1.

ECB hilser hovedformålet med direktivforslaget velkommen, som skal sikre den hensigtsmæssige rækkevidde af supplerende tilsyn med finansielle konglomerater, idet de huller, der er udviklet mellem Unionens supplerende tilsynsordning (2) og sektordirektiverne for bank- og forsikringsydelser.

Særlige bemærkninger

Behandling af blandede finansielle holdingselskaber

2.

ECB ser med tilfredshed på henvisningen til et »blandet finansielt holdingselskab« i de bestemmelser i flere sektordirektiver, der definerer rækkevidden af konsolideret banktilsyn og forsikringstilsyn for grupper (3). Dette vil tillade anvendelse af konsolideret/gruppetilsyn på sektorniveau i tillæg til supplerende tilsyn med et finansielt holdingselskab og et forsikringsholdingselskab, der som følge af udvidelse af aktiviteter til en anden finansiel sektor, bliver et blandet finansielt holdingselskab. ECB finder, at tilsynsindsigt i forbindelse med sektoraktiviteter, der erhverves gennem konsolideret/gruppetilsyn med fordel kan suppleres med forståelse for risici på tværs af sektorer, der opnås ved supplerende tilsyn. Samtidig bør der udvikles effektiv tilsynspraksis, som dels vil muliggøre, at alle relevante ricisi kan omfattes af tilsynet, dels vil fjerne overlapning af tilsyn og opretholde lige konkurrencevilkår. ECB skal anbefale (4), at de europæiske tilsynsmyndigheder (ESA’er) får beføjelse til at gennem det fælles udvalg af de europæiske tilsynsmyndigheder at vedtage fælles retningslinjer på dette område.

Behandling af aktivforvaltningsselskaber

3.

ECB ser med tilfredshed på, at aktivforvaltningsselskaber udtrykkeligt er inddraget i grænseværditestene for identifikation af finansielle konglomerater (5). ECB skal anbefale (6), at aktivforvaltningsselskaber henføres til den sektor inden for det finansielle konglomerat, som de har nærmest tilknytning til, hvilket yderligere bør præciseres i tilsynsretningslinjerne. Denne løsning vil være bedre set ud fra et synspunkt om risikobaseret vurdering end henføring til »den mindste finansielle sektor«, som det forudses i direktivforslaget. ECB skal desuden anbefale (7) som følge af, at aktivforvaltningsselskaber udtrykkeligt falder inden for ordningen med supplerende tilsyn, at Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed sammen med de øvrige andre europæiske tilsynsmyndigheder inddrages i udvikling af retningslinjer til fremme af tilsynspraksis med hensyn til supplerende tilsyn (8). I denne henseende bør formuleringen være den samme som benyttet i direktiv 2010/78/EU (9), dvs. den pågældende europæiske tilsynsmyndighed, »gennem Det Fælles Udvalg af europæiske tilsynsmyndigheder« Inddragelse af alle de relevante europæiske tilsynsmyndigheder i udarbejdelsen af sådanne retningslinjer skal sikre, at spørgsmål om afsmitning, koncentration, kompleksitetsproblemer og interessekonflikter effektivt håndteres på tværs af alle sektorer og alle regulerede enheder i et finansielt konglomerat. På samme måde bør direktiv 2002/87/EU for så vidt angår supplerende tilsyn med interne kontrolmekanismer og risikostyringsprocedurer (10) kræve konsekvens hos det suplerende tilsyn med de kompetente myndigheders overvågning af overholdelse af tilsynsregler, der er fastsat i medfør af direktivet om investeringsinstitutter (11). Der kræves allerede en sådan overensstemmelse mellem supplerende tilsyn og tilsynspraksis i medfør af de relevante bestemmelser i bankdirektivet (12) og og i solvens II-direktivet (13).

Formater for indberetning

4.

ECB skal anbefale (14), at der anvendes harmoniserede formater, frekvenser og datoer for indberetning, på grundlag af indførsel af tekniske standarder, som er udviklet af den relevante europæiske tilsynsmyndighed, gennem det det fælles udvalg af europæiske tilsynsmyndigheder (15) med hensyn til indberetning af kapitalkravene som beregnet for de pågældende enheder i det finansielle konglomerat (16). En sådan harmonisering bør følge samme model, som allerede er gennemført i banksektoren, på baggrund af en ændring i 2009 af bankdirektivet (17). ECB forstår, at arbejdet med harmonisering af indberetningsformater vil fortsætte, bla. i forbindelse med de behov, der opstår ved indførelse af Basel III Capital Framework i unionslovgivningen. Eurosystemet har stor interesse inden for dette område på baggrund af sin rolle med hensyn til finansiel stabilitet og vil følge udviklingen i dette arbejde i samarbejde med Kommissionen.

Hvor ECB foreslår ændringer af forordningsforslaget, vedlægges som bilag ændringsforslag med begrundelse herfor.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 28. januar 2011.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  KOM(2010) 433 endelig.

(2)  Disse omfatter aktuelt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF af 16. december 2002 om supplerende tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et finansielt konglomerat (EUT L 35 af 11.2.2003, s. 1) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/78/EF af 27. oktober 1998 om om supplerende tilsyn med forsikringsselskaber i en forsikringsgruppe (EFT L 330 af 5.12.1998, s. 1).

(3)  Jf. ændringer til artikel 1 og artikel 2, stk. 2, 3, stk. 1, 4 stk. 2, og artikel 10, stk. 2, samt i bilag I og II til direktiv 98/78/EF, indført ved artikel 1 og bilag I til direktivforslaget. Jf ændringer til artikel 4, 71, 72, 84, 105, 125, 129, og 141 til 143 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (omarbejdning) (EUT L 177 af 30.6.2006, s. 1), indført ved artikel 3 i direktivforslaget.

(4)  Jf. ændringsforslag 3 i bilaget til udtalelsen.

(5)  Jf. artikel 2, stk. 5, og 3, stk. 2), tredje punktum, af direktiv 2002/87/EF, som indført ved artikel 2, stk. 1 og 2, i direktivforslaget.

(6)  Jf. ændringsforslag 1 til denne udtalelse.

(7)  Jf. ændringsforslag 2 i bilaget til denne udtalelse.

(8)  Jf. artikel 3, stk. 8, artikel 7, stk. 5, artikel 8, stk. 5, artikel 9, stk. 6 og artkel 11, stk. 5 i direktiv 2002/87/EF, som indført ved artikel 2, stk. 2, og stk. 4-7 i direktivforslaget.

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/78/EU af 24. november 2010 om ændring af direktiverne 1998/26/EF, 98/87/EF, 2003/6/EF, 2003/41/EF, 2003/71/EF, 2004/39/EF, 2004/109/EF, 2005/60/EF, 2006/48/EF, 2006/49/EF, og 2009/65/EC for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæisk Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 120).

(10)  Jf. artikel 9 i direktiv 2002/87/EF.

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EØF af 13. juli 2009 om samordning af love og adminstrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32). Supplerende overvågning af aktivforvaltningsselskaber er nævnt i artikel 21, stk. 1, og artikel 102, stk. 4, litra a, i direktivet om investeringsinstitutter. Det koncentrerer sig om overholdelse af: i) tilsynsregler, der skal indføres i henhold til artikel 12 vedrørende aktivforvaltningsselskaber, og ii) yderligere regler i artekel 17 og 18 med henblik på ydelse af tjenester som administrationsselskab gennem filialer og ydelse af grænseoverskridende tjenester.

(12)  Direktiv 2006/48/EF

(13)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (omarbejdet) (EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1).

(14)  Jf. ændringsforslag 4 og 6 i bilaget til denne udtalelse.

(15)  Jf. artikel 21a, stk. 2, i direktiv 2002/87/EF, som indført ved artikel 2, stk. 15, i direktiv 2010/78/EU.

(16)  Jf. artikel 6, stk. 2, i direktiv 2002/87/EF.

(17)  Jf. Artikel 74, stk. 2, andet led, i direktiv 2006/48/EF, som indført ved artikel 1, stk. 14, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/111/EF af 16. september 2009 om ændring af ændring af direktiv 2006/48/EF, 2006/49/EF og 2007/64/EF for så vidt angår banker tilsluttet centralorganer, visse komponenter i egenkapitalen, store engagementer, tilsynsordninger og krisestyring (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 97).


BILAG

Ændringsforslag

Tekst foreslået af Kommissionen

Ændringer foreslået af ECB (1)

Ændringsforslag 1

Artikel 2, stk. 2, litra a

»a)

I stk. 2 indsættes følgende tredje afsnit:

»Aktivforvaltningsselskaber som omhandlet i artikel 30 føjes til den sektor, som de tilhører inden for koncernen; hvis de ikke udelukkende tilhører én sektor inden for koncernen, føjes de til den mindste finansielle sektor« «

»a)

I stk. 2 indsættes følgende tredje afsnit:

»Aktivforvaltningsselskaber som omhandlet i artikel 30 føjes til den sektor, som de tilhører inden for koncernen; hvis de ikke udelukkende tilhører én sektor inden for koncernen, føjes de til den finansielle sektor, hvortil de har den nærmeste tilknytning.« «

Begrundelse

Den nuværende løsning med at tilknytte aktivforvaltningsselskaber til den mindste sektor i det finansielle konglomerat er ikke tilstrækkelig risiko-baseret. Den bør erstattes af kriteriet »den nærmeste tilknytning«, der nærmere præciseres ved de europæiske tilsynsmyndigheders fælles retningslinjer, der udstedes i henhold til artikel 3, stk. 8, i direktiv 2002/87/EF (jf. ændringsforslag 2).

Ændringsforslag 2

Forslag til artikel 2, stk. 2, litra f.

»f)

Som stk. 8 indsættes følgende:

»8.   Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger udsteder fælles retningslinjer med henblik på at skabe konvergens mellem de forskellige former for tilsynspraksis for anvendelsen af stk. 2, 3, 3a, 4 og 5 i denne artikel.« «

»f)

Som stk. 8 indsættes følgende:

»8.   Den relevante europæiske tilsynsmyndighed udsteder gennem de europæiske tilsynsmyndigheders fælles udvalg fælles retningslinjer med henblik på at skabe konvergens mellem de forskellige former for tilsynspraksis for anvendelsen af stk. 2, 3, 3a, 4 og 5 i denne artikel.« «

Begrundelse

Som følge af at aktivforvaltningsselskaber udtrykkeligt omfattes af grænseværditestene for identifikation af finansielle konglomerater, bør Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed sammen med de andre europæiske tilsynsmyndigheder inddrages i udviklingen af retningslinjer til fremme af konvergens med hensyn til tilsynspraksis vedrørende supplerende tilsyn med finansielle konglomerater. Inddragelse af alle de relevante europæiske tilsynsmyndigheder i udarbejdelsen af sådanne retningslinjer skal sikre, at spørgsmål om afsmitning, koncentration, kompleksitetsproblemer og interessekonflikter effektivt håndteres på tværs af alle sektorer og alle regulerede enheder i et finansielt konglomerat. Den i denne sammenhæng anvendte formulering (»den relevante europæiske tilsynsmyndighed gennem Det fælles udvalg af de europæiske tilsynsmyndigheder«) bør svare til den model, der er oprettet ved direktiv 2010/78/EU. Dette ændringsforslag er knyttet til ændringsforslag 5.

Ændringsforslag 3

Ny artikel 2, stk. 2a

Ingen tekst

»2a.   I artikel 6 indsættes følgende som stk. 5:

»6.   Den relevante europæiske tilsynsmyndighed, gennem det fælles udvalg af de europæiske tilsynsmyndigheder, udsteder fælles retningslinjer med henblik på udvikling af tilsynspraksis, som gør muliggør supplerende tilsyn med finansielle holdingsselskaber, der hensigtsmæsigt kan komplementere tilsyn med finansielle grupper i medfør af direktiv 98/78/EF og efter behov konsolideret tilsyn i medfør af direktiv 2006/48/EF, og hvorved alle relevante risici kan omfattes af tilsyn, samtidig med at der bevares lige konkurrence vilkår« «

Begrundelse

Effektiv tilsynspraksis bør udvikles således, at det er muligt parallelt at anvende konsolideret sektortilsyn/gruppetilsyn og supplerende tilsyn med hensyn til blandede finansielle holdningsselskaber. Den relevante europæiske tilsynsmyndighed, gennem Det fælles udvalg af de europæiske tilsynsmyndigheder,bør få beføjelser til at vedtage fælles retningslinjer med henblik herpå.

Ændringsforslag 4

Ny artikel 2, stk. 2b

Ingen tekst

»stk. 2b   Følgende indsættes som sjette afsnit i artikel 6, stk. 2:

»Fra den [1. januar 2013] kræver Medlemsstaterne ensartede formater, hyppigheder og datoer for indberetning af de i denne artikel nævnte beregninger, i overensstemmelse med de tekniske standarder, der er indført i medfør af artikel 21a, stk. 1, litra d.« «

Begrundelse

Som det er tilfældet i henhold til bankdirektivet, bør indberetning af kapitalkravene i henhold til direktiv 2002/87/EF følge ensartede formater, hyppigheder og datoer for indberetning. Dette ændringsforslag er knyttet til ændringsforslag 6.

Ændringsforslag 5

Artikel 2, stk. 4 til 7, og stk. 10

»(4)   I artikel 7 indsættes følgende som stk. 5:

»5.   Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger udsteder fælles retningslinjer med henblik på at skabe konvergens mellem de forskellige former for tilsynspraksis, hvad angår anvendelsen af det supplerende tilsyn med risikokoncentration som omhandlet i stk. 1-4. De udsteder specifikke fælles retningslinjer for anvendelsen af stk. 1-4 på finansielle konglomeraters kapitalinteresser i tilfælde, hvor den nationale selskabslovgivning forhindrer anvendelsen af artikel 14, stk. 2.«

(5)   I artikel 8 indsættes følgende som stk. 5:

»5.   Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger udsteder fælles retningslinjer med henblik på at skabe konvergens mellem de forskellige former for tilsynspraksis, hvad angår anvendelsen af det supplerende tilsyn med risikokoncentration som omhandlet i stk. 1-4. De udsteder specifikke fælles retningslinjer for anvendelsen af stk. 1-4 på finansielle konglomeraters kapitalinteresser i tilfælde, hvor den nationale selskabslovgivning forhindrer anvendelsen af artikel 14, stk. 2.«

(6)   I artikel 9 indsættes følgende som stk. 6:

»6.   De kompetente myndigheder bringer anvendelsen af det supplerende tilsyn med de interne kontrolmekanismer og risikoforvaltningsprocedurer som omhandlet i denne artikel i overensstemmelse med tilsynsproceduren som omhandlet i artikel 124 i direktiv 2006/48/EF og artikel 36 i direktiv 2009/138/EF. Til dette formål udsteder Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger fælles retningslinjer med henblik på at skabe konvergens mellem de forskellige former for tilsynspraksis for anvendelsen af det supplerende tilsyn med interne kontrolmekanismer og risikoforvaltningsprocedurer som omhandlet i denne artikel og om overensstemmelsen med tilsynsprocedurerne som omhandlet i artikel 124 i direktiv 2006/48/EF og artikel 36 i direktiv 2009/138/EF. De udsteder specifikke fælles retningslinjer for anvendelsen af denne artikel på det finansielle konglomerats kapitalinteresser i tilfælde, hvor den nationale selskabslovgivning forhindrer anvendelsen af artikel 14, stk. 2.«

(7)   I artikel 11 indsættes følgende som stk. 4 og 5:

»[…]

5.   Den Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger udsteder fælles retningslinjer med henblik på at skabe konvergens mellem de forskellige ordninger for tilsynskoordinering som omhandlet i artikel 131a i direktiv 2006/48/EF og artikel 248, stk. 4, i direktiv 2009/138/EF.«

[…]

(10)   Som artikel 21b indsættes:

»Artikel 21b

Fælles retningslinjer

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger udsteder fælles retningslinjer som omhandlet i artikel 3, stk. 3, artikel 7, stk. 5, artikel 8, stk. 5, artikel 9, stk. 6, og artikel 11, stk. 5, i overensstemmelse med proceduren i artikel 42 i forordning (EU) nr. …/… om oprettelse af en europæisk banktilsynsmyndighed og artikel 42 i forordning (EU) nr. …/… om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger, efter samarbejde med det fælles udvalg af de europæiske tilsynsmyndigheder af europæiske tilsynsmyndigheder.« «

»(4)   I artikel 7 indsættes følgende som stk. 5:

»5.   Den relevante europæiske tilsynsmyndighed, gennem Det fælles udvalg af de europæiske tilsynsmyndigheder, udsteder fælles retningslinjer med henblik på at skabe konvergens mellem de forskellige former for tilsynspraksis, hvad angår anvendelsen af det supplerende tilsyn med risikokoncentration som omhandlet i stk. 1-4. De udsteder specifikke fælles retningslinjer for anvendelsen af stk. 1-4 på finansielle konglomeraters kapitalinteresser i tilfælde, hvor den nationale selskabslovgivning forhindrer anvendelsen af artikel 14, stk. 2.«

(5)   I artikel 8 indsættes følgende som stk. 5:

»5.   Den relevante europæiske tilsynsmyndighed, gennem Det fælles udvalg af de europæiske tilsynsmyndigheder, udsteder fælles retningslinjer med henblik på at skabe konvergens mellem de forskellige former for tilsynspraksis, hvad angår anvendelsen af det supplerende tilsyn med risikokoncentration som omhandlet i stk. 1-4. De udsteder specifikke fælles retningslinjer for anvendelsen af stk. 1-4 på finansielle konglomeraters kapitalinteresser i tilfælde, hvor den nationale selskabslovgivning forhindrer anvendelsen af artikel 14, stk. 2.«

(6)   I artikel 9 indsættes følgende som stk. 6:

»6.   De kompetente myndigheder bringer anvendelsen af det supplerende tilsyn med de interne kontrolmekanismer og risikoforvaltningsprocedurer som omhandlet i denne artikel i overensstemmelse med tilsynsproceduren som omhandlet i artikel 124 i direktiv 2006/48/EF og artikel 36 i direktiv 2009/138/EF, og med de kompetente myndigheders overvågning af overholdelse af tilsynsregler indført i medfør af artikel 12 i direktiv 2009/65/EF. Til dette formål udsteder den relevante europæiske tilsynsmyndighed gennem det fælles udvalg af de europæiske tilsynsmyndigheder retningslinjer med henblik på at skabe konvergens mellem de forskellige former for tilsynspraksis for anvendelsen af det supplerende tilsyn med interne kontrolmekanismer og risikoforvaltningsprocedurer som omhandlet i denne artikel og om overensstemmelsen med tilsynsprocedurerne som omhandlet i artikel 124 i direktiv 2006/48/EF og artikel 36 i direktiv 2009/138/EF og med de kompetente myndigheders overvågning af overholdelse af tilsynsregler indført i medfør af artikel 12 i direktiv 2009/65/EF. De udsteder specifikke fælles retningslinjer for anvendelsen af denne artikel på det finansielle konglomerats kapitalinteresser i tilfælde, hvor den nationale selskabslovgivning forhindrer anvendelsen af artikel 14, stk. 2.«

(7)   I artikel 11 indsættes følgende som stk. 4 og 5:

»[…]

5.   relevante europæiske tilsynsmyndighed, gennem det fælles udvalg af de europæiske tilsynsmyndigheder udsteder fælles retningslinjer med henblik på at skabe konvergens mellem de forskellige ordninger for tilsynskoordinering som omhandlet i artikel 131a i direktiv 2006/48/EF og artikel 248, stk. 4, i direktiv 2009/138/EF.«

[…]

(10)   Som artikel 21b indsættes:

»Artikel 21b

Fælles retningslinjer

Den relevante europæiske tilsynsmyndighed, gennem Det fælles udvalg af de europæiske tilsynsmyndigheder udsteder fælles retningslinjer som omhandlet i artikel 3, stk. 8, artikel 7, stk. 5, artikel 8, stk. 5, artikel 9, stk. 6, og artikel 11, stk. 5, i overensstemmelse med proceduren i artikel 56 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF, i artikel 56 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF og i artikel 56 i Europa-Parlamentets og Rådets forodning 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF, efter samarbejde med det fælles udvalg af de europæiske tilsynsmyndigheder.« «

Begrundelse

Jf. begrundelsen i ændringsforslag 2, hvortil dette ændringsforslag er knyttet. Desuden hvad angår supplerende tilsyn med interne kontrolmekanismer og risikostyringsprocedurer kræver de foreslåede ændringer af artikel 9, stk. 6, i direktiv 2002/87/EU konsekvens mellem det supplerende tilsyn med de kompetente myndigheders overvågning af overholdelse af tilsynsregler, der er fastsat i medfør af direktivet om investeringsinstitutter. Der kræves allerede en sådan overensstemmelse mellem supplerende tilsyn og tilsynspraksis i medfør af de relevante bestemmelser i bankdirektivet og solvens II-direktivet.

Ændringsforslag 6

Ny artikel 2, stk. 9a

Ingen tekst

»9a   Der indsættes et punkt d) til første led af artikel 21a, stk. 1:

»d)

Artikel 6, stk. 2, til sikring af fælles formater (med tilhørende instrukser), frekvenser og datoer for indberetning.« «

Begrundelse

Jf. begrundelsen i ændringsforslag 4, hvortil dette ændringsforslag er knyttet.


(1)  Fed skrift i brødteksten angiver, hvor ECB foreslår indsættelse af ny tekst. Gennemstregning af tekst angiver, hvor ECB foreslår, at tekst udgår.