17.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 312/15


Oplysninger fra medlemsstaterne om fiskestop

2010/C 312/10

I overensstemmelse med artikel 35, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1) er der truffet beslutning om et fiskestop, jf. nedenstående tabel:

Dato og klokkeslæt for fiskestop

30.9.2010

Varighed

30.9.2010-31.12.2010

Medlemsstat

Frankrig

Bestand eller gruppe af bestande

HER/5B6ANB

Art

Sild (Clupea harengus)

Område

EU-farvande og internationale farvande i V b, VI b og VI a N

Type(r) af fiskerfartøjer

Løbenummer

664718

Medlemsstatens beslutning findes på følgende webadresse:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.