3.8.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 210/1


Vedtagelse af Rådets afgørelse om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere

2010/C 210/01

Udkast til erklæring fra den højtstående repræsentant  (1) om politisk ansvarlighed

Den højtstående repræsentant (HR) vil basere sit forhold til Europa-Parlamentet på de forpligtelser med hensyn til høring, information og rapportering, som den tidligere kommissær med ansvar for udenrigsanliggender, den tidligere højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og de skiftende rådsformandskaber har indgået. Disse forpligtelser vil, i det omfang det er nødvendigt, blive tilpasset på baggrund af Parlamentets rolle som politisk kontrolinstans og omdefineringen af den højtstående repræsentants rolle som fastsat i traktaterne og i overensstemmelse med EU-traktatens artikel 36.

Dette indebærer følgende:

1.

Hvad angår FUSP, vil HR høre Europa-Parlamentet om denne politiks vigtigste aspekter og grundlæggende valg i overensstemmelse med EU-traktatens artikel 36. Eventuelle udvekslinger af synspunkter forud for vedtagelsen af mandater og strategier inden for FUSP vil finde sted i et passende format afhængigt af følsomheden og fortroligheden af de emner, der behandles. I denne forbindelse vil den praksis, der gælder for de fælles konsultationsmøder med formandskaberne for AFET og COBU ligeledes blive forbedret. De briefinger, der gives på disse møder, vil især dreje sig om FUSP-missioner, der finansieres over EU-budgettet, både dem, der allerede er i gang, og dem, der er under forberedelse. Der kan om nødvendigt arrangeres supplerende fælles konsultationsmøder ud over de regelmæssige møder. EU-Udenrigstjenestens deltagelse (i alle disse møder) vil ud over den faste formand for Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité omfatte overordnede embedsmænd med politisk ansvar.

2.

Resultaterne af de igangværende forhandlinger om rammeaftalen mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen om forhandling af internationale aftaler vil blive anvendt mutatis mutandis af HR på aftaler under hendes ansvarsområde, der kræver Parlamentets godkendelse. Europa-Parlamentet vil i overensstemmelse med EUF-traktatens artikel 218, stk. 10, straks blive underrettet fuldt ud under hele proceduren, også i forbindelse med FUSP-aftaler.

3.

HR vil fortsat føre en tilbundsgående dialog om og fremsende alle dokumenter vedrørende de strategiske planlægningsfaser i forbindelse med de finansielle instrumenter (med undtagelse af Den Europæiske Udviklingsfond). Dette gælder også for alle høringsdokumenter, der forelægges for medlemsstaterne i forberedelsesfasen. Denne praksis følges uanset resultatet af forhandlingerne om rækkevidden og anvendelsen af EUF-traktatens artikel 290 om delegerede retsakter.

4.

Den nuværende ordning for videregivelse af fortrolige oplysninger om FSFP-missioner og -operationer (via Parlamentets særlige ESFP-udvalg, jf. IIA fra 2002) vil blive bevaret. Den højtstående repræsentant kan også efter need-to-know-princippet give andre medlemmer af Parlamentet adgang til andre FUSP-dokumenter, forudsat at de, hvis der er tale om klassificerede dokumenter, er behørigt sikkerhedsgodkendt i overensstemmelse med gældende regler, når det er nødvendigt for, at de kan varetage deres institutionelle funktioner, efter anmodning fra AFET's formand og, om nødvendigt, Parlamentets formand. HR vil i denne forbindelse gennemgå og om nødvendigt foreslå tilpasning af de eksisterende bestemmelser om adgang for medlemmer af Europa-Parlamentet til klassificerede dokumenter og oplysninger på det sikkerheds- og forsvarspolitiske område (IIA fra 2002 om ESFP). Indtil denne tilpasning har fundet sted, træffer HR afgørelse om de overgangsforanstaltninger, hun måtte anse for nødvendige for at give korrekt udpegede og anmeldte medlemmer af Parlamentet, der udøver en institutionel funktion, lettere adgang til ovennævnte oplysninger.

5.

HR imødekommer anmodninger fra Europa-Parlamentet om at lade nyvalgte ledere af delegationer til lande og organisationer, som Parlamentet anser for strategisk vigtige, mødes med AFET til en drøftelse (der adskiller sig fra en høring) inden de overtager deres post. Det samme gælder for EU's særlige repræsentanter. Disse drøftelser afholdes inden for rammer, der er aftalt med HR, og som afhænger af følsomheden og fortroligheden af de emner, der behandles.

6.

I tilfælde, hvor HR ikke kan deltage i en forhandling i Europa-Parlamentets plenarmøde, vælger hun en suppleant, som er medlem af en EU-institution, dvs. enten en kommissær, når det drejer sig om emner, der udelukkende eller fortrinsvis hører under Kommissionens ansvarsområde, eller et medlem af Rådet for Udenrigsanliggender, når det drejer sig om emner, der udelukkende eller fortrinsvis hører under FUSP. I sidstnævnte tilfælde kommer suppleanten enten fra det aktuelle formandskab eller fra formandskabstrioen i overensstemmelse med artikel 26 i Rådets forretningsorden. Europa-Parlamentet underrettes om den højtstående repræsentants valg af suppleant.

7.

HR vil gøre det lettere for delegationschefer, EU's særlige repræsentanter, ledere af FSFP-missioner og overordnede embedsmænd i EU-Udenrigstjenesten at deltage i møder i relevante parlamentariske udvalg og underudvalg for at give regelmæssige briefinger.

8.

Hvad angår militære FSFP-operationer finansieret af medlemsstaterne vil oplysningerne i overensstemmelse med punkt 4 fortsat blive givet via Parlamentets særlige ESFP-udvalg, jf. IIA fra 2002, med forbehold af eventuelle ændringer i IIA.

9.

Europa-Parlamentet vil blive hørt om sammensætning og planlægning af valgobservationsmissioner og opfølgning heraf i overensstemmelse med Parlamentets budgetkontrolbeføjelser over for det relevante finansieringsinstrument, dvs. EIDHR. Udnævnelsen af EU-chefobservatører vil ske i samråd med valgkoordineringsgruppen i god tid før valgobservationsmissionen påbegynder sit arbejde.

10.

HR vil spille en aktiv rolle i de kommende drøftelser om ajourføring af de eksisterende finansieringsordninger for FUSP i IIA fra 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning, baseret på forpligtelsen med hensyn til de spørgsmål, der er nævnt i punkt 1. Den nye budgetprocedure, der er indført med Lissabontraktaten, gælder i fuld udstrækning for FUSP-budgettet. Den højtstående repræsentant vil også arbejde på at gøre FUSP-budgettet mere gennemsigtigt, bl.a. ved at undersøge muligheden for at opføre større FSFP-missioner på budgettet (som f.eks. de nuværende missioner i Afghanistan, Kosovo og Georgien) og samtidig bevare budgettets fleksibilitet og tage hensyn til nødvendigheden af at sikre kontinuitet i de allerede indledte missioners indsats.


(1)  Udtrykket »højtstående repræsentant« i denne erklæring dækker alle de funktioner, der varetages af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, som også er næstformand i Europa-Kommissionen og formand for Rådet for Udenrigsanliggender, uden at dette berører de specifikke ansvarsområder, der hører under hendes respektive funktioner.