52010DC0724

/* KOM/2010/0724 endelig udg.- COD 2009/0006 */ MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde vedrørende Rådets holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betegnelser for tekstilprodukter og tilknyttet mærkning heraf


[pic] | EUROPA-KOMMISSIONEN |

Bruxelles, den 8.12.2010

KOM(2010) 724 endelig

2009/0006 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde vedrørende

Rådets holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betegnelser for tekstilprodukter og tilknyttet mærkning heraf

2009/0006 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde vedrørende

Rådets holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betegnelser for tekstilprodukter og tilknyttet mærkning heraf

1. SAGSFORLØB

Forslag sendt til Europa-Parlamentet og Rådet (dokument KOM(2009) 31 endelig - 2009/0006 COD): | 30. januar 2009. |

Udtalelse afgivet af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: | 16. december 2009. |

Europa-Parlamentets førstebehandlingsholdning vedtaget: | 18. maj 2010. |

Rådets holdning vedtaget: | 6. december 2010. |

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG

Kommissionens forslag er vedtaget i sammenhæng med initiativet om "bedre regulering”. Formålet med forslaget er at forenkle og forbedre de nuværende lovgivningsrammer for mærkning af tekstilprodukter med henblik på at fremme udviklingen og udbredelsen af nye fibre samt innovationen i tekstil- og beklædningssektoren. For at opnå dette overordnede mål sigter forslag mod at:

- lette lovgivningsprocessen i forbindelse med tilpasning til den tekniske udvikling ved at omarbejde de tre nuværende direktiver til en enkelt forordning, hvormed omsætning af rent tekniske ajourføringer til national ret undgås

- forkorte tiden mellem indgivelse af ansøgning vedrørende en ny fiberbetegnelse og vedtagelsen heraf.

3. BEMÆRKNINGER TIL RÅDETS HOLDNING

3.1 Generelle bemærkninger til Rådets førstebehandlingsholdning

Rådet tog positivt imod Kommissionens forslag om forenkling af den nuværende lovgivning om betegnelser for tekstilprodukter og tilknyttet mærkning heraf. Rådets holdning ved førstebehandlingen var på linje med det oprindelige forslag. Det indførte først og fremmest tilføjelser og forbedringer for at tydeliggøre dækningsområdet, raffinere strukturen, give klarere definitioner og tilpasse teksten til den seneste udvikling på det retlige og det institutionelle område.

Kommissionen hilser afslutningen af Rådets førstebehandling velkommen. Det er vigtigt at minde om fordelene ved forenklede lovgivningsrammer for interessenter og nationale myndigheder. For at skabe en mere innovativ tekstil- og beklædningssektor er det hensigtsmæssigt, at den nye forordning vedtages hurtigt.

3.2 Resultatet af Parlamentets ændring er ved førstebehandlingen

3.2.1. Ændringer fra Europa-Parlamentet, som fuldt ud, delvis eller i princippet indgår i Rådets førstebehandlingsholdning

Rådets førstebehandling sholdning omfatter i langt overvejende grad tekniske ændringsforslag, der også er fremsat af Europa-Parlamentet, for at bringe teksten i overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og med de nye lovgivningsrammer for markedsføring af produkter[1]. Desuden foreslår den formelle ændringer for at tydeliggøre nogle af bestemmelserne som f.eks. operationelle detaljer eller de erhvervsdrivendes ansvar.

Den omfatter også de tekniske ændringer, der skal sikre yderligere forenkling ved at foreslå en overgang i retning af et system baseret på standarder, hvor den detaljerede beskrivelse af kvantificeringsmetoder bør erstattes af henvisninger til europæiske standarder.

Efter ikrafttrædelsen af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde indførte Rådet de nødvendige ændringer for at udskifte de oprindelige bestemmelser om udvalgsprocedurer med det nye regelsæt til gennemførelse af traktatens artikel 290. Mens ændringerne foreslået af Parlamentet begrænser delegationsperioden – ved at skabe en udløbsklausul ("sunset clause") – støtter Kommissionen ændringsforslagene i Rådets holdning, som fastlægger en automatisk forlængelse af de beføjelser, der er delegeret til Kommissionen.

Kommissionen støtter disse tekniske ændringer.

3.2.2. Ændringer fra Europa-Parlamentet, som ikke er medtaget i Rådets førstebehandlingsholdning

Det er Rådets opfattelse, at en udvidelse af forordningens anvendelsesområde ikke er kompatibel med det oprindelige forslags mål om forenkling. Derfor omfatter Rådets førstebehandlingsholdning ikke ændringsforslag om nye bestemmelser om oprindelsesmærkning eller angivelse af tilstedeværelse af dele fremstillet af materiale fra dyr. Rådet ville hellere undersøge disse forhold som en opfølgning efter vedtagelsen af forordningen. Kommissionen støtter oprindelsesmærkning, hvilket er kommet til udtryk i 2005 i et forslag[2] på dette område, der finder anvendelse på flere kategorier af importerede varer, herunder tekstilprodukter. For at fremme en interinstitutionel aftale vil Kommissionen være indstillet på at udvise fleksibilitet vedrørende dette spørgsmål.

Rådets holdning indeholder ingen bestemmelse om revision. Rådet har dog udtrykt støtte til en bred gennemgang af mærkningskrav for tekstilprodukter efter forordningens vedtagelse. Kommissionen vil kunne tilslutte sig denne fremgangsmåde.

For så vidt angår ændringer vedrørende bestemte produkter – specialfremstillede bestillingsvarer og tekstillegetøj – tilslutter Kommissionen sig Rådets holdning, som opretholder de nuværende bestemmelser.

Rådet anerkender betydningen af en fuld beskrivelse af de fibre, der findes i tekstilproduktet. Rådets holdning opretholder dog de nuværende retlige forpligtelser på dette område.

Rådets holdning tydeliggør forordningens bestemmelser vedrørende anvendelse af sprog. For så vidt angår indførelsen af et sproguafhængigt symbolsystem vil Rådet helst ikke indføre nye bestemmelser på nuværende tidspunkt, men undersøge denne mulighed inden for rammerne af den senere revision af mærkning af tekstilprodukter. Kommissionen vil kunne tilslutte sig denne fremgangsmåde.

3.3 Nye bestemmelser, som Rådet har indført

Rådet har revideret tekniske definitioner og anvendelsen af begreberne etikettering og mærkning i hele teksten. Rådets førstebehandlingsholdning afklarer også proceduren for at give tilladelse til større produktionstolerancer og specificerer tekniske detaljer i forordningens bilag.

Kommissionen godkender hovedlinjerne i disse ændringer.

4. KONKLUSIONER

Rådet traf afgørelse med kvalificeret flertal.

Kommissionen støtter hovedlinjerne i Rådets førstebehandlingsholdning. Oprindelsesmærkning blev dog allerede foreslået af Kommissionen i 2005 for en række varer, herunder tekstilprodukter, og vil kunne integreres i denne forordning. Med dette mål in mente og under hensyntagen til Parlamentets og Rådets divergerende holdninger med hensyn til forordningens anvendelsesområde forpligter Kommissionen sig til at fremme de interinstitutionelle forhandlinger med henblik på at opnå et kompromis, der kan accepteres af begge lovgivere.

[1] EUT L 218 af 13.8.2008, s. 21-47, s. 82-128.

[2] KOM(2005) 661 endelig.