52010PC0613

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana - tekstiler, Spanien) /* KOM/2010/0613 endelig udg. */


[pic] | EUROPA-KOMMISSIONEN |

Bruxelles, den 29.10.2010

KOM(2010) 613 endelig

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana - tekstiler, Spanien)

BEGRUNDELSE

Punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning[1] giver mulighed for anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) med et årligt loft på 500 mio. EUR ud over lofterne i den finansielle rammes relevante udgiftsområder.

Betingelserne for EGF-støtte er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen[2].

Den 22. marts 2009 indgav Spanien ansøgning nr. EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana – tekstiler om økonomisk EGF-støtte som følge af afskedigelser i 143 virksomheder, der er aktive inden for NACE (rev. 2)-hovedgruppe 13 (Fremstilling af tekstiler)[3] i NUTS II-regionen Comunidad Valenciana (ES52) i Spanien.

Efter en nøje gennemgang af ansøgningen konkluderer Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EF) nr. 1927/2006, at betingelserne for at opnå økonomisk støtte i henhold til denne forordning er opfyldt.

RESUMÉ AF ANSØGNINGEN OG ANALYSE

Nøgledata: |

EGF-referencenummer | EGF/2010/009 |

Medlemsstat | Spanien |

Artikel 2 | litra b) |

Berørte virksomheder | 143 |

NUTS II-region | Comunidad Valenciana [ES52] |

NACE (rev. 2)-hovedgruppe | Hovedgruppe 13 (Fremstilling af tekstiler) |

Referenceperiode | 13/4/2009 til 12/1/2010 |

Startdato for de individualiserede tilbud | 15/6/2010 |

Ansøgningsdato | 22/3/2010 |

Afskedigelser i referenceperioden | 544 |

Afskedigede arbejdstagere, der er tiltænkt støtte | 350 |

Individualiserede tilbud: budget i EUR | 3 028 409 |

EGF-implementeringsomkostninger[4]: budget i EUR | 140 000 |

EGF-implementeringsomkostninger i procent | 4,42 |

Samlet budget i EUR | 3 168 409 |

EGF-støtte (65 %) i EUR | 2 059 466 |

1. Ansøgningen blev forelagt Kommissionen den 22. marts 2010 og suppleret med yderligere oplysninger i tiden indtil den 17. juni 2010.

2. Ansøgningen opfylder EGF's særlige interventionskriterier i artikel 2, litra b), i forordning (EF) nr. 1927/2006 og blev indgivet inden for den frist på 10 uger, der er fastsat i forordningens artikel 5.

Sammenhængen mellem afskedigelserne og de gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives globaliseringen eller den internationale finansielle og økonomiske krise

3. For at fastslå, at der er en forbindelse mellem afskedigelserne og de gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene på grund af globaliseringen, gør Spanien gennem Eurostat-handelsstatistikker gældende, at EU's handelsbalance for tekstiler er blevet væsentligt forværret i perioden 2004-2008. Der var en stigning på 13 % i importen af tekstiler til EU i perioden 2004-2008. I samme periode faldt eksporten af tekstiler fra EU til resten af verden med 0,5 %. EU's handelsbalance for tekstiler faldt fra et overskud på 927 mio. EUR i 2004 til et underskud på 1 441 mio. EUR i 2008.

Tekstiler (mio. EUR) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Vækst i procent 2004/2008 |

Import til EU | 17 610 | 18 074 | 19 868 | 20 930 | 19 885 | 13 |

Eksport fra EU | 18 537 | 18 482 | 19 220 | 19 392 | 18 444 | -0,5 |

Saldo | 927 | 408 | -649 | -1 537 | -1 441 |

4. Faldet i efterspørgslen blev også mærket i Spanien. I perioden 2005-2008 faldt Spaniens handelsbalance for tekstiler, som på det tidspunkt allerede var negativ, med yderligere 15 % fra -609 mio. til -698 mio. EUR.

Desuden fremførte Spanien, at krisen yderligere forværrede afmatningen i den sektor.

Dokumentation for antallet af afskedigelser og opfyldelse af kriterierne i artikel 2, litra b)

5. Spanien indgav ansøgningen i medfør af interventionskriteriet i artikel 2, litra b), i forordning (EF) nr. 1927/2006, som forudsætter mindst 500 afskedigelser over en periode på ni måneder i virksomheder i samme NACE (rev. 2)-hovedgruppe i én region eller to sammenhængende regioner på NUTS II-niveau i en medlemsstat.

6. Der er ifølge ansøgningen tale om 544 afskedigelser i 143 virksomheder i samme NACE (rev. 2)-hovedgruppe i referenceperioden på ni måneder fra den 13. april 2009 til den 12. januar 2010, der alle er beliggende i én enkelt region på NUTS II-niveau, nemlig Comunidad Valenciana. Af disse afskedigelser blev der beregnet 247 afskedigelser i henhold til artikel 2, stk. 2, første led, i forordning (EF) nr. 1927/2006 Der blev beregnet yderligere 217 afskedigelser i overensstemmelse med samme stk. 2, andet led, og 80 afskedigelser i henhold til samme stk. 2, tredje led.

Afskedigelserne i hver enkelt virksomhed blev beregnet i henhold til et af de tre led i artikel 2 i forordning (EF) nr. 1927/2006. For syv virksomheder[5] blev afskedigelserne imidlertid beregnet i henhold til to forskellige led.

7. Kommissionen har fået bekræftet som fastlagt i artikel 2, stk. 2, tredje led, at det faktiske antal afskedigelser er på 544.

Redegørelse for afskedigelsernes uforudseelighed

8. De seneste år har været meget vanskelige for tekstilindustrien, som har været igennem en gennemgribende omstrukturering og modernisering for at leve op til den konkurrence, der fulgte efter udløbet af WTO's multifiberarrangement og aftalen om tekstilvarer og beklædningsgenstande, som efterfulgte den. Efter en væsentlig nedgang i produktionen i begyndelsen af indeværende tiår (gennemsnitligt -5 % pr. år) viste produktionen i 2006 tegn på stabilisering og genopretning. Produktionen i 2007 forblev på samme niveau som i 2006. I 2008 begyndte produktionen af tekstiler at falde som en direkte konsekvens af den økonomiske og finansielle krise, hvilket ikke kunne forudses, og i det sidste kvartal af det år øgedes faldet i produktionen af tekstiler (-17 % sammenlignet med samme periode i 2007), og det forstærkedes yderligere i det første kvartal af 2009 (-24,5 % sammenlignet med samme periode i 2008). Indvirkningen af den økonomiske og finansielle krise fremgår også af den lavere efterspørgsel fra nogle af handelspartnerne i de udviklede lande, f.eks. USA og Japan (hhv. -15 % og -7 % i værdi af EU-eksporten i 2008 sammenlignet med foregående år).

9. Tendensen inden for den europæiske tekstilsektor er traditionelt opfattet som knyttet til husstandenes forbrugsmønster. Som følge af den økonomiske of finansielle krise faldt efterspørgslen efter industrivarer på grund af aftagende forbrugertillid til markedet og manglen på likvide midler. De spanske myndigheder gør gældende, at den finansielle og økonomiske krise har medført et pludseligt kollaps i verdensøkonomien med dramatiske konsekvenser for mange sektorer, og at den økonomiske situation siden 2008 ikke har fulgt tendenserne fra de foregående år, hvilket ikke kunne forudses.

Identifikation af de virksomheder, der har gennemført afskedigelser, og de arbejdstagere, der er tiltænkt støtte

10. Ansøgningen vedrører 544 afskedigelser (hvoraf 350 er tiltænkt støtte) i nedenstående 143 virksomheder:

Virksomheder og antal afskedigelser |

ACABADOS BAÑERES, S.A. | 2 | M CASTELLO JOVER, S.L. | 1 |

ACABADOS MONLLOR, S.L. | 4 | MALLES FRANCES S.L. | 1 |

ACABADOS RODOLFO AZNAR S.L. | 2 | MANTEROL, S.A. | 12 |

ACOYSER, S.L. | 1 | MANUEL REVERT Y CIA, S.A. | 15 |

ADROGUER Y CASTRO, S.L. | 1 | MANUFACTURAS ARTESA, S.L. | 2 |

ALCOPEL 2003, S.L. | 1 | MANUFACTURAS GUILABERT, S.L. | 2 |

ALFOMBRAS AUTOMOCION, S.L. | 1 | MARCOS BELTRAN, S.L. | 1 |

ANA DE CASTRO Y CERVERA, S.A. | 10 | MARKET TEXTIL S.L. | 5 |

ANTECUIR, S.L. | 1 | MIGUEL ANGEL COMPANY SOLER | 3 |

ANTONIO PEREZ ADSUAR, S.A. | 2 | MIGUEL CARCELEN Y CIA S.L. | 1 |

ANUBIS 63, S.L. | 1 | MOLTO REIG, S.A. | 39 |

ANURDIFIL S.L. | 4 | MONLLOR HERMANOS, S.A. | 4 |

ARTESANOS EN REDES, S.L. | 1 | MOQUETAS ROLS, S.A. | 6 |

ATHOS FABRICS, S.L. | 1 | MUESTRARIOS HERMANOS CAÑADA S.L. | 1 |

BLANC TEXTIL, S.A. | 4 | MURKOC SERVICIOS S.L. | 2 |

BLASCO TEXTIL, S.A. | 6 | NACHATEX S.L. | 1 |

BORDADOS GRAMAR, S.L. | 1 | NONWOVENS IBERICA, S.L. | 2 |

BORDADOS GAMON, S.L. | 4 | NOVIAS PEPE BOTELLA, S.L. | 1 |

BORDADOS LAURA, S.L. | 3 | ORLIMAN, S.L. | 1 |

BORDADOS SERPIS S.L. | 2 | PADUANA XXI, S.L. | 2 |

BORDAMALLA, S.L. | 6 | PAÑERIA Y CONFECCIONES GARCIA MOLINA, S.L. | 1 |

BRAN`'S COLLECTIONS S.L. | 1 | PARASOLES GANDIA SAFOR, S.A. | 1 |

BREZO HILADOS S.L. | 1 | PEDRO A GUILLEM, S.L. | 1 |

CAÑETE, S.A. | 1 | PEIVOR S.L. | 22 |

CAR Y FINA, S.L, | 1 | PERGOA-TEX, S.L. | 1 |

CASA GRIM, S.L. | 1 | PRIMICIAS TECNICAS CARDI, S.L. | 2 |

CASUAL TEXTIL, S.A. | 4 | QUEROL,S.A. | 2 |

CATALA Y RONHER, S.A. | 28 | RANI BURHAN, S.L. | 1 |

CCM BOREAL 2007,S.L. | 1 | RASILAN, S.A. | 8 |

CIPRIANO MOLINA ALBERO, S.L. | 1 | REDES I JOMAR SL | 1 |

COLCHONES MIVIS, S.L. | 1 | REIG MARTI, S.A. | 41 |

COLORPRINT FASHION, S.L. | 2 | RIBERA FLEXIBLE DEL COLCHON, S.L. | 1 |

COLORTEX 1967, S.L. | 3 | RIPOLL TEJIDOS PARA LA DECORACION, S.L. | 1 |

COLORTEX, S.A. | 2 | ROBERTO PAYA, S.L. | 1 |

COMALCAR SL | 1 | ROTATEX, S.L. | 1 |

COMERCIAL TIFANYS, S.A. | 1 | RUEDA ARRIETE,SL | 1 |

COMERSAN, S.A. | 2 | SA RUBI INDUSTRIAL-TODOFIL | 2 |

CONFECCION DE MUESTRARIOS GANDIA, S.L. | 1 | SERVIURDID, S.L. | 1 |

CONFECCIONES ALBAIDA, S.L. | 11 | SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA LTA.T.ASDO. DISTRITO 11 | 5 |

CONFECCIONES BELMAY, S.L. | 2 | SONIBE SC | 1 |

CONFECCIONES ENSAYO TEXTIL, S.L. | 2 | TAPICERIAS, S.A. | 7 |

CONFECCIONES RIO SOT, S.L. | 8 | TAPIRELAX SA | 1 |

CORDISPLAY TECNOLOGIC, S.L. | 5 | TAPIZADOS NOVA LINEA, S.L. | 1 |

CREVILLENTE INDUSTRIAL, S.A. | 1 | TEDESVAN, S.A. | 1 |

CUERDAS Y REDES ILLAN & ESTAN, S.L. | 4 | TEJIDO DE SEDA CAMILO MIRALLES, S.L. | 2 |

DIMAS, S.A. | 44 | TEJIDOS DOBELTEX S.L. | 1 |

DISEDIS, S.L. | 1 | TEJIDOS REINA, S.A. | 2 |

DISEÑOS JUANMI, SL | 5 | TEJIDOS ROYO, S.L. | 17 |

DISEÑOS MEDI, S.L. | 1 | TEXTILES 9463 CALERO SL | 1 |

EDUARDO GÓMEZ PASTOR | 18 | TEXTILES ATHENEA, S.A. | 13 |

ENCOTOR, S.A. | 1 | TEXTILES BERBEL, S.L. | 1 |

ESTAMPADOS ELCHE SL | 2 | TEXTILES MONTCABRER, S.A. | 1 |

FABRICA DE TAPICERIA, S.L. | 5 | TEXTILS MORA, S.A.L. | 4 |

FINITEXTIL, S.L. | 5 | TEXTISOL, S.L. | 2 |

FLAT WOVEN, S.L. | 2 | TINTES BOLTA, S.A. | 4 |

FLEXOTEX, S.A. | 1 | TOALLAS LA BRUJA, S.A. | 1 |

FRANCES TEXTIL, S.L. | 1 | TRANSPORTES Y SERVICIOS MONLLOR, S.L. | 3 |

GINES CORTINAS, S.L. | 1 | TRAVEL-FIL,S.L. | 1 |

GLOBALTEX HOME, S.L. | 1 | TRENZADOS DAI SL | 1 |

GONZALO FERRI, S.A. | 2 | TRENZAFIL SL | 2 |

HICORRED, S.L. | 1 | TRITURADOS CORREAL, S.L. | 1 |

HIJOS DE ANTONIO FERRE, S.A. | 1 | TUTTO PICCOLO, S.A. | 1 |

HIJOS DE ROQUE MONLLOR, S.L. | 7 | UBESOL, S.L. | 1 |

HILATURAS CANALENSES SAL | 1 | UNITEX ALFOMBRAS 14, S.L. | 1 |

HILATURAS FERRE, S.A. | 1 | VANGUARDIA TEXTIL S.L. | 1 |

INCOR CORTE INDUSTRIAL DE TEJIDOS, S.L.U. | 1 | VIATEX, S.L. | 2 |

INDUSTRIAS TEXTILES COPATEX, S.L. | 4 | VICENTE BARCELO VAÑO, SL | 2 |

JOAQUIN MOLTO, S.A. | 1 | VICENTE SEMPERE, S.L. | 9 |

JOSE ANTONIO GARCIA BORNAY | 1 | WINTEX, S.A. | 3 |

JOSE ANTONIO REIG FERRANDIZ | 1 | YEBANE ESPAÑOLA, S.A. | 2 |

JOSE LUIS AVELLAN BLANES, S.L. | 1 | ZORQUESA, S.L. | 2 |

JOVERTEXT, S.A. | 3 |

Antal virksomheder i alt: 143 | Antal afskedigelser i alt: 544 |

11. De arbejdstagere, der tiltænkes støtte, fordeler sig som følger:

Kategori | Antal | Procent |

Mænd | 216 | 61,7 |

Kvinder | 134 | 38,3 |

EU-borgere | 346 | 98,9 |

Ikke-EU-borgere | 4 | 1,1 |

15-24-årige | 2 | 0,6 |

25-54-årige | 269 | 76,9 |

55-64-årige | 75 | 21,4 |

Over 64 år | 4 | 1,1 |

12. Fire af de arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, er handicappede.

13. Fordelingen på faggrupper er som følger:

Kategori | Antal | Procent[6] |

Ledere | 6 | 1,6 |

Teknikere | 33 | 9,5 |

Kontoransatte | 37 | 10,6 |

Håndværkspræget arbejde | 56 | 16,1 |

Maskinoperatører | 182 | 52,1 |

Andet manuelt arbejde | 26 | 7,3 |

Andet | 10 | 2,7 |

14. Fordelingen på uddannelsesniveau[7] er som følger:

Uddannelsesniveau | Antal | Procent[8] |

Grunduddannelse (til udgangen af den almindelige skolepligt) | 280 | 79,9 |

Ungdomsuddannelser | 31 | 8,8 |

Uddannelse på universitetsniveau | 30 | 8,6 |

Andet (ikke-formel uddannelse) | 3 | 0,9 |

Personer uden uddannelse eller med kort skolegang | 6 | 1,7 |

15. Der kan konstateres en lignende fordeling, når man betragter alle 544 afskedigede arbejdstagere.

16. I overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1927/2006 har Spanien bekræftet, at man i Globaliseringsfondens forskellige gennemførelsesfaser, især med hensyn til adgang til den, har ført og fortsat vil føre en politik for ligestilling mellem mænd og kvinder og en politik for ikke-forskelsbehandling.

Beskrivelse af det pågældende geografiske område og dets relevante myndigheder og andre interessenter

17. Det område, der er berørt af afskedigelserne, ligger inden for NUTS II-regionen Comunidad Valenciana og er hovedsageligt koncentreret i fem "comarcas" (svarer ca. til distrikter eller amter) på begge sider af grænsen mellem NUTS III-provinserne Alicante og Valencia.

18. Af alle spanske virksomheder er 11,5 % baseret i Comunidad Valenciana. Fremstillingssektoren udgør 26 % af den samlede beskæftigelse i denne region; hvorimod servicesektoren udgør 60 %, bygge- og anlægssektoren 10 % og den primære sektor 4 %. Forretningstypen i Comunidad Valenciana er karakteriseret ved, at der findes mange små og mellemstore virksomheder, der er specialiseret hovedsageligt inden for fremstillingen af møbler, sko, tekstiler, keramik og legetøj. Disse industrisektorer er koncentreret i distrikter i nogle få kommuner.

19. De vigtigste interessenter er Generalitat Valenciana (selvstyrende regering i Comunidad Valenciana), især SERVEF (den selvstyrende regerings offentlige arbejdsformidlinger), Consorcio del Pacto Territorial por el Empleo del Valle del Vinalopó (beskæftigelseskonsortiet i Vinalopó-dalen)[9], fagforeningerne: UGT-PV, CCOO-PV, FIA-UGT-FITEQA og FECOMA-CCOO-PV[10], sammenslutningen af virksomheder i den selvstyrende region Valencia (CIERVAL) og sammenslutningen af tekstilfabrikanter i Comunidad Valenciana (ATEVAL).

Afskedigelsernes forventede virkning på beskæftigelsessituationen på lokalt, regionalt og nationalt plan

20. Antallet af afskedigede inden for tekstilsektoren i Comunidad Valenciana, som var relativt stabilt og bevægede sig i nedadgående retning i 2005-2007, steg med 40,61 % i de efterfølgende to år (2008-2009). Beskæftigelsen inden for tekstilsektoren udgør 4,8 % af den samlede beskæftigelse i fremstillingssektoren i regionen.

21. Indvirkningen på lokalt plan af disse afskedigelser er betydelig, da sektoren er koncentreret på et begrænset antal områder. Tekstilaktiviteten i Comunidad Valenciana (30 % af beskæftigelsen i tekstilsektoren i Spanien) befinder sig i industriområder, som er domineret af denne sektor. Syv distrikter, der næsten alle hænger sammen (Vall d'Albaida, L'Alcoia, El Comtat, La Costera, Alt Vinalopó, Baix Vinalopó og Baix Segura), tegner sig for 75,2 % af beskæftigelsen inden for tekstilsektoren i Comunidad Valenciana.

22. I de fem kommuner[11], som er mest påvirket af afskedigelserne som følge af krisen i tekstilsektoren, udgør de afskedigelser, der er berørt af denne ansøgning, 35,13 % af stigningen i ledigheden inden for fremstillingssektoren i referenceperioden (april 2009-januar 2010).

23. Traditionelt set har de store økonomiske sektorer i Alicante (NUTS III-niveau) været fremstilling af sko sammen med læder, tekstil og marmor. Sko- og læderindustrien har imidlertid i de seneste år været i vanskeligheder, hovedsagelig som følge af konkurrence fra asiatiske sko og andre læderprodukter fra Asien. Marmorindustrien – der i disse år blev opfattet som et sikkerhedsnet – lider også under konsekvenserne af den seneste finansielle og økonomiske krise. Som følge af disse afskedigelser i sektoren for natursten i Comunidad Valenciana indsendte Spanien yderligere en ansøgning[12] i marts 2010 om økonomisk EGF-støtte til disse arbejdstagere.

Den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der søges om støtte til, og en opdeling af de anslåede omkostninger, herunder oplysninger om komplementariteten med foranstaltninger, der modtager støtte af strukturfondene

24. Der foreslås følgende foranstaltninger, som tilsammen udgør en samordnet pakke af individualiserede tilbud, der har til formål at reintegrere arbejdstagerne på arbejdsmarkedet.

Forberedende aktiviteter og ledsageforanstaltninger

- Velkomstmøder : Den første foranstaltning, der gennemføres for alle 350 deltagere, omfatter oplysninger om kompetence- og uddannelseskrav, tilgængelige uddannelsesprogrammer, støtte til praktikordninger såvel som tilskud og incitamenter.

- Vejledning : Dette omfatter etablering af en profil for arbejdstagerne og udformning, gennemførelse og opfølgning på den individualiserede hjælp, herunder vejledning. Vejledningsprocessen sikrer, at foranstaltningerne, om nødvendigt, kan tilpasses løbende i støttens gennemførelsesperiode.

Uddannelse

- Grunduddannelse inden erhvervelsen af nye færdigheder : Deltagerne får en vis grunduddannelse i IKT, aktiv jobsøgning, selvtillid og grundkendskab til færdigheder i forbindelse med iværksættelse.

- Uddannelse i jobrelaterede færdigheder: Deltagerne i denne foranstaltning uddannes i de i øjeblikket mest efterspurgte jobrelaterede færdigheder. Undervisningen i klasser efterfølges af et betalt praktikophold (320 EUR pr. måned og deltager). Omkring 24 % af de arbejdstagere, der tiltænkes støtte, forventes at deltage i denne foranstaltning.

- Uddannelse med henblik på opgradering af kvalifikationer : Deltagerne uddannes i en af de særlige uddannelser under INEM (den nationale offentlige arbejdsformidling). Denne uddannelse er kortere end uddannelse i de jobrelaterede færdigheder, da deltagerne vil få styrket eller opgraderet allerede eksisterende færdigheder. Arbejdstagerne vil få lejlighed til at supplere undervisningen i klasserne med en betalt praktikperiode, selv om praktikperioden ikke vil være obligatorisk for deltagerne i denne foranstaltning. Omkring 24 % af de arbejdstagere, der tiltænkes støtte, forventes at deltage i denne foranstaltning.

- Uddannelse som kvalificeret plejemedarbejder : Der er et stigende behov for kvalificerede plejemedarbejdere på det område, som er berørt af afskedigelserne. Indholdet af denne uddannelse vil blive drøftet med de sociale tjenester på lokalt plan for bedre at dække forventninger og behov i disse byer. Denne uddannelse vil kombinere teori og praksis (uddannelse på jobbet). Sidstnævnte vil blive tilrettelagt i små grupper for at opnå en bedre opfølgning af den praktiske uddannelse. Omkring 10 % af de arbejdstagere, der tiltænkes støtte, forventes at deltage i denne foranstaltning.

- Uddannelse i personlig udvikling og introduktion til iværksættelse : Disse uddannelser sigter mod de arbejdstagere, hvis profiler gør dem til kandidater for stillinger på mellemlederniveau eller som iværksættere. De vil få uddannelse i emner som forretningsværdier og personlige værdier, effektiv forvaltning af ændringer, marketing og innovation som en vækststrategi, følelsesmæssig intelligens osv. For arbejdstagere, som ønsker at starte deres egen virksomhed, tilbydes der særlige uddannelser kombineret med almindelig uddannelse (omfatter også planlægning, gennemførlighedsundersøgelser, forberedelse af forretningsplaner osv.) med anvendelse af software til simulering for at give deltagerne mulighed for at simulere beslutningstagningsprocessen i forbindelse med iværksættelse af en virksomhed.

Fremme af iværksættelse

- Rådgivning om projekter og initiativer : Det har til formål at udvikle, producere og yde vejledning i levedygtige forretningsprojekter eller etablering af egne virksomhedsprojekter. Vejlederne prøver også at finde muligheder for selvstændig virksomhed inden for og uden for distriktet og foreslå disse for deltagerne i foranstaltningerne.

- Ledsagelsesforanstaltninger vedrørende etablering af virksomhed : Denne foranstaltning har til opgave at hjælpe afskedigede arbejdstagere, som ønsker at starte deres egen virksomhed. Foranstaltningen vil bestå af individualiseret vejledning i hele virksomhedsetableringsprocessen (udvikling af en forretningsidé, feasibilityanalyse og hjælp til udvikling af forretningsplan) samt støtte i forbindelse med administrative krav.

- Logistik og økonomisk støtte: Denne foranstaltning vedrører fremskaffelse af midler og støtte i forbindelse med administrative krav med henblik på at søge om og modtage incitamenter til at etablere en virksomhed. Vejlederne vil også følge op på den økonomiske udvikling i forbindelse med forretningsinitiativerne og prøve at forudse fremtidige vanskeligheder og foreslå mulige løsninger.

Intensiv hjælp til jobsøgning

- Støtte til intensiv jobsøgning : Denne foranstaltning omfatter intensiv jobsøgning, herunder både passiv og aktiv søgning blandt lokale og regionale beskæftigelsesmuligheder, især aktiviteter i de nye økonomier i forbindelse med selvstændig virksomhed og muligheder for nye specialer inden for tekstilsektoren. Der vil blive oprettet et websted, der skal give arbejdstagerne nogle online-værktøjer, som kan være en hjælp i forbindelse med deres individuelle jobsøgning. Webstedet vil blive inddelt i tre afsnit: generelle oplysninger, uddannelsesaktiviteter og et område med begrænset adgang med online-værktøjer, f.eks. software til simulering af virksomhedsetablering.

Incitamenter

- Deltagelsesincitamenter : For at fremme arbejdstagernes deltagelse i disse foranstaltninger vil de få udbetalt et engangsbeløb på 350 EUR, hvis de afslutter deres egen pakke med individuelle uddannelsesaktiviteter.

- Mobilitetstilskud : Arbejdstagere, der deltager i foranstaltningerne, vil få et mobilitetstilskud på op til 500 EUR som et bidrag til deres rejseudgifter. Som følge af manglen på egnet offentlig transport mellem de mindre byer i det lokale område vil deltagerne være nødt til at anvende deres egen bil til transport fra deres bopæl til den by, hvor foranstaltningerne finder sted.

- Genplaceringsincitamenter : Der vil blive udbetalt et løntilskud på 350 EUR pr. måned i højst syv måneder til de arbejdstagere, der finder beskæftigelse som lønmodtagere eller selvstændige.

- Støtte til virksomhedsetablering : Arbejdstagere, der starter deres egen virksomhed, vil få op til 3 000 EUR til dækning af etableringsomkostninger.

25. De EGF-implementeringsomkostninger, der er medtaget i ansøgningen i overensstemmelse med artikel 3 i forordning (EF) nr. 1927/2006, dækker forvaltning og kontrolaktiviteter samt oplysning og reklame.

26. De individualiserede tilbud, der forelægges af de spanske myndigheder, er aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som falder ind under de i artikel 3 i forordning (EF) nr. 1927/2006 fastlagte støtteberettigede foranstaltninger. De spanske myndigheder anslår de samlede omkostninger til disse tilbud til 3 028 409 EUR og EGF-implementeringsomkostningerne til 140 000 EUR (4,42 % af det samlede beløb). Der anmodes om en EGF-støtte på i alt 2 059 466 EUR (65 % af de samlede omkostninger).

Foranstaltninger | Anslået antal arbejdstagere, som er tiltænkt støtte | Anslåede omkostninger pr. arbejdstager, som er tiltænkt støtte (i EUR) | Samlede omkostninger (EGF og national medfinansie-ring) (i EUR) |

Individualiserede tilbud (artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1927/2006) |

1. Forberedende aktiviteter og ledsageforanstaltninger 1.1 Velkomstmøde (Servico de acogida) | 350 | 116 | 40 600 |

1.2 Vejledning (Servicio de orientación) | 350 | 574 | 200 900 |

2. Uddannelse 2.1 Grunduddannelse (Cursos básicos) | 210 | 571 | 119 910 |

2.2 Uddannelse i jobrelaterede færdigheder (Formación e inserción laboral) | 84 | 5 085 | 427 140 |

2.3 Uddannelse med henblik på opgradering af kvalifikationer (Formación para el empleo) | 84 | 3 208 | 269 472 |

2.4 Uddannelse som kvalificeret plejemedarbejder (Talleres sociales) | 36 | 2 292 | 82 512 |

2.5 Uddannelse i personlig udvikling og introduktion til iværksættelse (Formación en competencias transversales) | 95 | 1 895 | 180 025 |

2.6 Praktikordning | 96 | 900 | 86 400 |

3. Fremme af iværksættelse 3.1 Rådgivning om projekter og initiativer (Servicio de proyectos e iniciativas) | 100 | 1 760 | 176 000 |

3.2 Ledsagelsesforanstaltninger vedrørende etablering af virksomhed (Servicio de asesoría al emprendedor) | 60 | 2 920 | 175 200 |

3.3 Logistik og økonomisk støtte (Servicio logístico y financiero) | 40 | 4 730 | 189 200 |

4. Intensiv støtte til jobsøgning (Servicio de apoyo a la inserción) | 350 | 1 273 | 445 550 |

5. Incitamenter 5.1 Deltagelsesincitamenter (Incentivos a la participación) | 350 | 350 | 122 500 |

5.2 Mobilitetstilskud (Ayudas a la movilidad) | 100 | 500 | 50 000 |

5.3 Genplaceringsincitamenter (Incentivos a la colocación) | 140 | 2 450 | 343 000 |

5.4 Støtte til virksomhedsetablering (Ayudas a la creación de empresas) | 40 | 3 000 | 120 000 |

Subtotal - individualiserede tilbud | 3 028 409 |

EGF-implementeringsomkostninger (artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1927/2006) |

Forvaltning | 60 000 |

Oplysning og reklame | 40 000 |

Kontrolaktiviteter | 40 000 |

Subtotal - EGF-implementeringsomkostninger | 140 000 |

Samlede omkostninger - anslået | 3 168 409 |

EGF-støtte (65 % af de samlede udgifter) | 2 059 466 |

27. Spanien bekræfter, at de ovennævnte foranstaltninger er supplerende i forhold til de foranstaltninger, som er finansieret af strukturfondene, og at der er etableret foranstaltninger for at forhindre dobbelt finansiering.

28. Hovedmålene med Den Europæiske Socialfonds operationelle programmer for 2007-13 for Comunidad Valenciana er at fremme arbejdstagernes livslange læring, reducere risikoen for skolefrafald samt fokusere på de mest sårbare personer eller personer, der risikerer social udstødelse, hovedsagelig unge arbejdstagere eller arbejdstagere over 45 år, kvinder og handicappede, hvorimod EGF-foranstaltningerne vil fokusere på arbejdstagere, der afskediges i et område, der er højt specialiseret i tekstilfremstilling, uden nogen begrænsninger med hensyn til alder, uddannelse osv.

29. Med en løbende opfølgning på ESF- og EGF-foranstaltninger med samme formål og målgrupper kan man undgå overlapninger mellem ESF- og EGF-foranstaltninger.

Dato/datoerne for iværksættelse eller planlagt iværksættelse af individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere

30. Den 15. juni 2010 iværksatte Spanien de individualiserede tilbud i den samordnede pakke, som Globaliseringsfonden anmodes om at medfinansiere, til de berørte arbejdstagere. Denne dato markerer således begyndelsen af støtteberettigelsesperioden for enhver EGF-støtte.

Procedurer for høring af arbejdsmarkedets parter

31. Arbejdsmarkedets parter blev hørt under forberedelserne til den samordnede pakke af foranstaltninger. Den foreslåede ansøgning blev drøftet på møderne den 28. januar 2010 og den 24. februar 2010 med arbejdsmarkedets parter: SERVEF (den selvstyrende regerings offentlige arbejdsformidlinger), arbejdsgiverorganisationerne: CIERVAL og ATEVAL; de vigtigste fagforeninger, UGT and CCOO; Og repræsentanter for byrådene i Ontinyent og Alcoi. På det første møde blev projektet forelagt for arbejdsmarkedets parter, og der blev nedsat en styringskomité og et teknisk udvalg. På det andet møde blev handlingsplanen for udvalget og komitéen udarbejdet og roller og opgaver fordelt.

32. De spanske myndigheder har bekræftet, at kravene i den nationale lovgivning og EU-lovgivningen vedrørende kollektiv afskedigelse er blevet overholdt.

Oplysninger om foranstaltninger, som er obligatoriske i henhold til national lovgivning eller kollektive aftaler

33. Med hensyn til de kriterier, der er fastsat i artikel 6 i forordning (EF) nr. 1927/2006, kunne de spanske myndigheder i deres ansøgning:

- bekræfte, at det finansielle bidrag fra EGF ikke erstatter foranstaltninger, som det påhviler virksomheder at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive aftaler

- dokumentere, at de påtænkte foranstaltninger er støtte til de enkelte arbejdstagere og ikke skal anvendes til omlægning af virksomheder eller sektorer

- bekræfte, at ovennævnte støtteberettigede foranstaltninger ikke får støtte fra andre af Fællesskabets finansielle instrumenter.

Forvaltnings- og kontrolsystemer

34. Spanien har meddelt Kommissionen, at den finansielle støtte vil blive forvaltet og kontrolleret af de samme organer som dem, der forvalter og kontrollerer Den Europæiske Socialfond. Generaldirektoratet for økonomiske anliggender under det regionale finans- og beskæftigelsesministerium for Comunidad Valenciana vil fungere som formidlingsorgan for forvaltningsmyndigheden.

Finansiering

35. På grundlag af ansøgningen fra Spanien beløber den foreslåede EGF-støtte til den samordnede pakke af individualiserede tilbud sig til 2 059 466 EUR, hvilket svarer til 65 % af de samlede omkostninger. Kommissionens foreslåede tildelinger fra fonden er baseret på oplysninger fra Spanien.

36. Under hensyn til den maksimale støtte fra EGF i henhold til artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1927/2006 og mulighederne for omfordeling af bevillinger foreslår Kommissionen at anvende EGF til at dække hele det ovennævnte beløb, der opføres under udgiftsområde 1a i den finansielle ramme.

37. Med det foreslåede støttebeløb er der fortsat over 25 % af det maksimale årlige beløb, der er øremærket til EGF, til rådighed til tildelinger i årets sidste fire måneder, jf. artikel 12, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1927/2006.

38. Med dette forslag om at anvende EGF indleder Kommissionen den forenklede trepartsprocedure, jf. punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006, for at sikre, at budgetmyndighedens to parter er enige i, at det er nødvendigt at anvende fonden, og kan tilslutte sig det beløb, der anmodes om. Kommissionen opfordrer den af budgetmyndighedens to parter, som på rette politiske niveau først når til enighed om udkastet til forslaget om anvendelse af fonden, til at underrette den anden part og Kommissionen om sine hensigter. Hvis den ene af budgetmyndighedens to parter ikke kan give sin tilslutning, indkaldes der til et formelt trepartsmøde.

39. Kommissionen forelægger særskilt en anmodning om overførsel for at få specifikke forpligtelses- og betalingsbevillinger opført på budgettet for 2010, jf. punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006.

Kilde til betalingsbevillinger

40. Det kan på det nuværende gennemførelsesstade forventes, at de betalingsbevillinger, der er tilgængelige i 2010 under budgetpost 01.0404 "Rammeprogram for konkurrenceevne og innovation – Iværksætter- og innovationsprogrammet", ikke vil blive anvendt fuldstændigt i år.

41. Budgetposten omfatter udgifter til gennemførelsen af det finansielle instrument i dette program, hvis hovedformål er at lette adgangen for de små og mellemstore virksomheder til finansiering. Der er en vis periodemæssig forskydning mellem overførslerne til de forvaltningskonti, der administreres af Den Europæiske Investeringsfond, og udbetalingen til støttemodtagerne. Finanskrisen har haft betydelige konsekvenser for prognoserne for så vidt angår udbetalinger for 2010. For således at undgå for store saldi på forvaltningskontiene er metoden for beregning af betalingsbevillinger blevet revideret under hensyntagen til de forventede udbetalinger. Beløbet på 2 059 466 EUR kan derfor stilles til rådighed til overførsel.

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana - tekstiler, Spanien)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning[13], særlig punkt 28,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen[14], særlig artikel 12, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen[15] og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) blev oprettet med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der afskediges som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene på grund af globaliseringen, og at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2) Anvendelsesområdet for EGF blev udvidet for ansøgninger indgivet fra den 1. maj 2009, således at det også omfatter støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som en direkte følge af den internationale finansielle og økonomiske krise.

(3) Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 giver mulighed for at anvende EGF inden for et årligt loft på 500 mio. EUR.

(4) Spanien indgav den 22. marts 2010 en ansøgning om anvendelse af Globaliseringsfonden i forbindelse med afskedigelser i 143 virksomheder, der var aktive inden for NACE (rev. 2)-hovedgruppe 13 (Fremstilling af tekstiler) i NUTS II-regionen Comunidad Valenciana (ES52), og supplerede denne ansøgning med yderligere oplysninger frem til den 17. juni 2010. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af støttebeløbets størrelse, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 1927/2006. Kommissionen foreslår derfor, at der ydes en støtte på 2 059 466 EUR.

(5) Der bør derfor som følge af Spaniens ansøgning ydes støtte fra Globaliseringsfonden –

BESTEMT FØLGENDE:

Artikel 1

Inden for rammerne af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010 stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) på 2 059 466 EUR i form af forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende .

Udfærdiget i Bruxelles/Strasbourg, den […].

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

[1] EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

[2] EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.

[3] Forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20.12.2006 (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).

[4] I overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1927/2006.

[5] Comersan S.A., Manterol S.A., Murkoc Servicios S.L., Rasilan S.A. Textiles Athenea S.A., Vicente Barceló Vaño S.L. og Peivor S.L.

[6] Totalen stemmer ikke som følge af afrunding.

[7] Kategorierne er baseret på den internationale uddannelsesklassifikation (ISCED-97).

[8] Totalen stemmer ikke som følge af afrunding.

[9] Dette konsortium består af borgmestrene i Villena, Novelda, Salinas, La Algueña, Aspe og Monforte de Cid, en repræsentant for partnerskabet mellem kommunerne i Vinalopó-dalen, fagforeninger og virksomhedsorganisationer på lokalt plan.

[10] Unión General de Trabajadores del País Valenciano (UGT-PV), Comisiones Obreras del País Valenciano (CC.OO.-PV), Federación del Metal, Madera y Afines de la FIA del País Valenciano (UGT-UGT-PV) og Federación de Construcción, Madera y Afines (FITEQA-CC.OO.-PV).

[11] Albaida, Ontinyent, Cocentaina, Muro d'Alcoi og Alcoi.

[12] Ansøgning EGF/2010/005 ES/Comunidad Valenciana – natursten.

[13] EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

[14] EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.

[15] EUT C […], […], s. […].