52010DC0078
[pic] | EUROPA-KOMMISSIONEN |

Bruxelles, den 5.3.2010

KOM(2010)78 endelig

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

Fornyet vilje til at opnå ligestilling mellem mænd og kvinder Et kvindecharter

Erklæring fra Europa-Kommissionen på Den Internationale Kvindedag 2010 i anledning af 15-året for vedtagelsen af en erklæring og en handlingsplan på FN's verdenskonference om kvinder i Beijing og 30-året for vedtagelsen af FN-konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

Fornyet vilje til at opnå ligestilling mellem mænd og kvinder Et kvindecharter

Erklæring fra Europa-Kommissionen på Den Internationale Kvindedag 2010 i anledning af 15-året for vedtagelsen af en erklæring og en handlingsplan på FN's verdenskonference om kvinder i Beijing og 30-året for vedtagelsen af FN-konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder

INDLEDNING

Ligestilling mellem mænd og kvinder er en grundlæggende rettighed, der er nedfældet i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union og i EU's charter om grundlæggende rettigheder. Det er en af de fælles værdier, som EU bygger på.

Økonomisk og social samhørighed, bæredygtig vækst og konkurrenceevne samt løsning af de demografiske udfordringer forudsætter, at der reelt er ligestilling mellem mænd og kvinder.

Europa har gjort bemærkelsesværdige fremskridt i retning af ligestilling mellem mænd og kvinder i de senere årtier. Viljen til at skabe ligestilling er gjort til en hjertesag, partnerskaber er aktiveret, og man har forenet ressourcer og værktøjer – såvel juridiske, politiske og finansielle - for at skabe ændringer. I dag kommer flere unge kvinder end mænd ud med afgangseksaminer fra universiteterne. I dag er der flere kvinder end nogensinde i Europas arbejdsstyrke. I dag udnytter Europa i højere grad sine talenter og udnytter gør bedre brug af sine kompetencer.

Alligevel er der stadig hindringer for virkelig ligestilling.

I anledning af at det er 15 år siden, at FN afholdt sin verdenskonference om kvinder i Beijing, skal vi gentage og forstærke Europa-Kommissionens vilje til at gøre ligestilling mellem mænd og kvinder til virkelighed. Det vil vi gøre ved at styrke kønsperspektivet i alle vore politikker i hele vores embedsperiode og ved at fremsætte forslag om specifikke foranstaltninger til at fremme ligestillingen mellem kønnene. Vi forpligter os til at afsætte de nødvendige ressourcer til at virkeliggøre denne plan.

Ikke mindst nedenstående principper for ligestilling mellem mænd og kvinder skal danne grundlag for aktionerne i denne Europa-Kommissions embedsperiode:

ØKONOMISK UAFHÆNGIGHED PÅ LIGE FOD

Forskelsbehandling, kønsopdelt uddannelsevalg, kønsopdelt arbejdsmarked, utrygge arbejdsvilkår, ufrivilligt deltidsarbejde og ulige fordeling af plejeansvaret er alle faktorer, der påvirker de valg, kvinder træffer i deres liv, og som har betydning for deres økonomiske uafhængighed.

Vi bekræfter, at vi forpligter os til at sikre fuld virkeliggørelse af kvinders potentiale og fuld udnyttelse af deres kompetencer og til at fremme en bedre kønsfordeling på arbejdsmarkedet og skabe flere kvalitetsjob for kvinder. Vi er fast besluttet på at fremme ligestilling mellem kønnene i Europa 2020-strategien, at tage kvantificerede mål i betragtning, hvor det er overhovedet er muligt, og at fremme reelle muligheder for, at både mænd og kvinder kan skabe bedre balance mellem arbejdsliv og fritid.

LIGE LØN FOR LIGE ARBEJDE OG ARBEJDE AF SAMME VÆRDI

Kvinderne i EU tjener stadig gennemsnitligt 18 % mindre end mænd for hver arbejdstime. De har færre ressourcer gennem deres arbejdsliv og efter pensionering, har vanskeligere ved at opnå lån og er således mere udsat end mænd for alle former for fattigdom, herunder fattigdom til trods for beskæftigelse.

Vi bekræfter, at vi forpligter os til at foretage en kraftig mobilisering af alle værktøjer, både lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige, til at mindske lønforskellene mellem kønnene. Lønforskellene mellem kønnene er en omkostning, Europa ikke har råd til. Sammen med de 27 medlemsstater vil vi arbejde for en væsentlig mindskelse af lønforskellene mellem kønnene i EU inden udgangen af denne Europa-Kommissions embedsperiode.

LIGESTILLING I BESLUTNINGSTAGNINGEN

Der er stadig ikke fuld lighed for kvinder i magtfordelingen og beslutningstagningen. Hvis kønnene var ligestillet i beslutningstagningen, i det politiske og økonomiske liv og den offentlige og private sektor, ville EU kunne udforme mere effektive politikker, udvikle et kønsbevidst og vidensbaseret samfund og skabe et stærkere og mere fremgangsrigt demokrati.

Vi bekræfter, at vi forpligter os til at efterstræbe en mere retfærdig fordeling af mænd og kvinder i magtfulde stillinger i det offentlige og i samfundet. Vi vil anvende vores beføjelser, herunder EU's tilskyndelsesforanstaltninger, til at fremme en større andel af kvinder i ledende stillinger.

Internt i Kommissionen forpligter vi os til at yde enhver indsats for at forbedre kønsfordelingen.

VÆRDIGHED, ÆRLIGHED OG STANDSNING AF KØNSBASERET VOLD

Det er en umistelig, integrerende og uadskillelig del af de universelle menneskerettigheder, at kvinder og piger i fuldt omfang nyder godt af deres grundlæggende rettigheder, og dette er væsentligt for forbedringen af kvinders og pigers stilling og for fred, sikkerhed og udvikling. Kønsbaseret vold, herunder skadelig traditions- eller sædvanemæssig praksis, er en overtrædelse af de grundlæggende rettigheder, særlig den menneskelige værdighed, retten til livet og retten til respekt for menneskets integritet. Sådanne overtrædelser forhindrer, at kvinder kan leve et liv, som de selv er herre over.

Vi bekræfter, at vi forpligter os til at sikre, at vi som kernen i vores aktiviteter vil bevare den fulde respekt for de grundlæggende rettigheder. Vi vil bestræbe os på at udrydde kønnenes ulige adgang til sundhedsvæsen og behandlingsresultater.

EU tolererer ikke kønsbaseret vold. Vi vil optrappe vores indsats for at udrydde alle former for vold og yde støtte til de berørte. Vi vil indføre en omfattende og effektiv politisk ramme for bekæmpelse af kønsbaseret vold. Vi vil styrke vore foranstaltninger til at udrydde omskæring af kvinder og andre voldshandlinger, bl.a. gennem straffeloven, i den udstrækning, vi har beføjelser til det.

LIGESTILLING MELLEM KØNNENE UDEN FOR EU'S GRÆNSER

Vore ambitioner standser ikke ved EU's grænser. Ligestilling mellem kønnene skal også indarbejdes i vores udenrigspolitik, så mænd og kvinder i hele verden bliver socialt og økonomisk uafhængige og får en bedre tilværelse. EU forpligter sig til at fremme ligestilling mellem kønnene i alle sammenhænge, også i konfliktramte lande og i lande, der kæmper med følgerne af en konflikt. Mindskelse af ulighederne mellem kønnene, bekæmpelse af kønsbaseret vold og fremme af kvindernes rettigheder er vigtige elementer i udviklingen af bæredygtige og demokratiske samfund.

Vi bekræfter, at vi forpligter os til energisk at fremme ligestilling mellem kønnene i vore forbindelser med tredjelande, skabe større opmærksomhed om kvindernes rettigheder og fremskynde gennemførelsen af eksisterende folkeretslige midler. Vi vil fremme og styrke samarbejdet med internationale og regionale organisationer om større ligestilling mellem kønnene ved at gøre fuldt brug af samtlige tilgængelige værktøjer og redskaber. Vi vil også støtte både statslige og ikke-statslige aktører i deres bestræbelser på at fremme ligestilling mellem kønnene i partnerlandene.

Vi erklærer, at vi har viljen til at arbejde for ligestilling mellem kønnene i partnerskab med alle berørte partner, herunder civilsamfundet, på nationalt, europæisk og internationalt plan, og især for de principper, der er beskrevet i dette charter. Vi vil i 2010 fremlægge en ny strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder for denne Europa-Kommissions embedsperiode, og vi vil jævnligt aflægge beretning om strategiens gennemførelse.

Vi bekræfter, at vi personligt og kollektivt forpligter os til at skabe et EU, hvor der er ligestilling mellem mænd og kvinder, og som giver mulighed for et bedre liv og en bæredygtig fremtid for alle.