22.4.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 103/1


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 31. marts 2010

om et forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 479/2009 for så vidt angår kvaliteten af de statistiske data til brug ved proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud

(CON/2010/28)

2010/C 103/01

Den 8. marts 2010 modtog Den Europæiske Centralbank (ECB) en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en udtalelse om et forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 479/2009 for så vidt angår kvaliteten af statistiske data til brug ved proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (1) (i det følgende benævnt »forordningsforslaget«).

ECB’s kompetence til at afgive udtalelse fremgår af artikel 127, stk. 4, og 282, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, da de nationale centralbanker (NCB’er) bistår med eller bidrager til udarbejdelsen af statistik i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 479/2009 af 25. maj 2009 om gennemførelse af den protokol om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, der er knyttet som bilag til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (2). Endvidere indberetter de statistik over den offentlige sektors finanser til ECB for at gøre det muligt for Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) at udføre sine opgaver i henhold til traktatens artikel 127, stk. 5. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB’s Styrelsesråd.

Generelle bemærkninger

ECB bifalder forordningsforslaget som et meget vigtigt skridt til forbedring af kvaliteten af den i forordning (EF) nr. 479/2009 omhandlede statistik.

Særlige bemærkninger

ECB understreger vigtigheden af, at medlemsstaterne giver Kommissionen (Eurostat) adgang til alle de oplysninger, som er nødvendige for, at Kommissionen kan vurdere kvaliteten af dataene. ECB mener også, at det i den forbindelse vil være en fordel at lade artikel 8, stk. 2, omfatte en mere detaljeret liste end den foreslåede for at gøre det endnu mere klart og utvetydigt, hvilke former for oplysninger der kræves. Det bør fremgå klart, at listen ikke er udtømmende.

ECB mener også, at et par eksempler i artikel 11, stk. 3, vil kunne bidrage til at tydeliggøre, hvornår metodologiske besøg er nødvendige. Hyppige og omfattende datarevisioner, vedvarende stock-flow-tilpasninger, som der ikke redegøres for, og uløste problemer i forbindelse med metodologiske spørgsmål kan give anledning til bekymring og derfor nødvendiggøre et metodologisk besøg, som efter ECB’s opfattelse er et meget velegnet middel til forbedring af kvaliteten af data. Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 479/2009 vedrørende disse besøg og de øvrige bestemmelser, der har til formål at forbedre datakvaliteten, kan selvfølgelig kun have en reel effekt, hvis de anvendes fuldt ud.

Endvidere mener ECB, at definitionen af »offentligt underskud (overskud)« i forordning (EF) nr. 479/2009 bør bringes i overensstemmelse med de internationale statistiske standarder. ECB foreslår derfor at lægge underskuddet (B.9) fra nationalregnskabet til grund for proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, ligesom i de første år af denne procedure. Det vil også bidrage til at øge gennemsigtigheden af indberetningsprocessen, da underskuddet vil blive mindre sårbart over for manipulation i form af komplekse finansielle transaktioner, ved at betalinger som led i swapaftaler og fremtidige rentesikringsaftaler ikke længere vil indgå i det tal, der ligger til grund for vurderingen af, om et underskud er uforholdsmæssigt stort.

For at forbedre datakvaliteten ønsker ECB endvidere at sikre, at opgørelsen af de forventede data bygger på de seneste oplysninger ved at anvende månedlige og kvartalsvise tal, hvor det er muligt. Om muligt bør kvaliteten af disse forventede data også undersøges.

Endvidere mener ECB, at Kommissionen bør indrømmes mere tid til at vurdere de faktiske data og foreslår at udvide den i artikel 14 omhandlede periode med en uge til fire uger. Udvides denne periode, er det også nødvendigt, at medlemsstaterne overfører deres data tidligere for ikke at forstyrre den administrative proces (herunder f.eks. udarbejdelsen af konvergensrapporter), hvori disse data anvendes. ECB foreslår derfor at fremrykke tidsfristerne for indberetning i fremtiden. ECB forstår, at det i øjeblikket drøftes at ændre Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 af 25. juni 1996 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab (3) (dvs. indberetningsprogrammet i Det Europæiske Nationalregnskabssystem (ENS 95)), og de pågældende tidsfrister bør derfor tilpasses til hinanden for at undgå konsistensproblemer.

Endelig mener ECB, at det er vigtigt, at de nationale statistiske myndigheder har adgang til de oplysninger, som er nødvendige for, at de kan sikre, at de indberettede data er i overensstemmelse med artikel 1 i forordning (EF) nr. 479/2009 og de tilgrundliggende regnskabsregler i ENS 95.

Hvor ECB foreslår ændringer af forordningsforslaget, vedlægges som bilag ændringsforslag med begrundelse herfor.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 31. marts 2010.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  KOM(2010) 53 endelig.

(2)  EFT L 145 af 10.6.2009, s. 1.

(3)  EFT L 310 af 30.11.1996, s. 1.


BILAG

Ændringsforslag

Tekst foreslået af Kommissionen

Ændringer foreslået af ECB (1)

Ændringsforslag 1

Artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 479/2009

Artikel 8

»2.   Medlemsstaterne giver hurtigst muligt Kommissionen (Eurostat) adgang til alle de ønskede oplysninger, som er nødvendige for at vurdere datakvaliteten, herunder statistiske oplysninger, såsom data fra nationalregnskaber, oversigter, skemaer til indberetning af data vedrørende proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, yderligere spørgeskemaer og præciseringer i forbindelse med indberetningerne.

Spørgeskemaernes udformning fastlægges af Kommissionen (Eurostat) efter høring af Udvalget for Penge-, Kreditmarkeds- og Betalingsbalancestatistik (i det følgende benævnt »CMFB«).«

Artikel 8

»2.   Medlemsstaterne giver hurtigst muligt Kommissionen (Eurostat) adgang til alle de statistiske oplysninger og budgetoplysninger, som er nødvendige for at vurdere datakvaliteten.

Statistiske oplysninger og budgetoplysninger omfatter navnlig:

a)

data fra nationalregnskabet,

b)

oversigter,

c)

skemaer til indberetning af data vedrørende proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud,

d)

yderligere spørgeskemaer og præciseringer i forbindelse med indberetningen af uforholdsmæssigt store underskud,

e)

oplysninger fra Det Generelle Regnskabskontor/Finansministeriet/den relevante regionale myndighed om gennemførelsen af det statslige og det regionale budget,

f)

regnskaberne fra organer, der aflønnes af midler uden for budgettet/nonprofitorganisationer og lignende organer, som er en del af den offentlige sektor i nationalregnskabet,

g)

regnskaberne for sociale kasser og fonde,

h)

undersøgelser foretaget af de lokale myndigheder.

Spørgeskemaernes udformning fastlægges af Kommissionen (Eurostat) efter høring af Udvalget for Penge-, Kreditmarkeds- og Betalingsbalancestatistik (»CMFB«).«

Forklaring

Forordningsforslaget bør præcisere, at de nødvendige oplysninger både kan omfatte statistiske oplysninger og budgetoplysninger og give eksempler på disse forskellige kategorier af oplysninger for at øge overskueligheden og gennemsigtigheden.

Ændringsforslag 2

Artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 479/2009

Artikel 11

»3.   De metodologiske besøg tager sigte på at overvåge de procedurer og de offentlige regnskaber, der ligger til grund for de indberettede faktiske data, og at drage detaljerede konklusioner om de indberettede datas kvalitet, jf. artikel 8, stk. 1.

Metodologiske besøg skal kun foretages, når der er konstateret betydelige risici eller potentielle problemer i forbindelse med dataenes kvalitet.«

Artikel 11

»3.   De metodologiske besøg tager sigte på at overvåge de procedurer og de offentlige regnskaber, der ligger til grund for de indberettede faktiske data, og at drage detaljerede konklusioner om de indberettede datas kvalitet, jf. artikel 8, stk. 1.

Metodologiske besøg skal kun foretages, når der er konstateret betydelige risici eller potentielle problemer i forbindelse med dataenes kvalitet, f.eks. hyppige og omfattende datarevisioner, vedvarende stock-flow-tilpasninger, som der ikke redegøres for, eller uløste problemer i forbindelse med metodologiske spørgsmål

Forklaring

ECB foreslår at præcisere på en ikke-udtømmende måde, hvilke særlige forhold, der vil medføre et metodologisk besøg.


Nuværende tekst

ECB’s ændringsforslag

Ændringsforslag 3

Artikel 1, stk. 3, i forordning (EF) nr. 479/2009

»3.   »Det offentlige underskud (overskud)« er den »offentlige sektors« (S.13) nettofordringserhvervelse (EDP B.9) som defineret i ENS-95. Det rentebeløb, der indgår i det offentlige underskud, er renterne (EDP D.41) som defineret i ENS-95.«

»3.   »Det offentlige underskud (overskud)« er den »offentlige sektors« (S.13) nettofordringserhvervelse ( B.9) som defineret i ENS-95. Det rentebeløb, der indgår i det offentlige underskud, er renterne ( D.41) som defineret i ENS-95.«

Forklaring

Som det fremgår af de særlige bemærkninger, foreslår ECB at øge gennemsigtigheden af indberetningsprocessen ved at anvende underskuddet i nationalregnskabet (B.9) som grundlag for proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud.

Ændringsforslag 4

Artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 479/2009

»1.   Tallene for det forventede offentlige underskud og for niveauet for den forventede offentlige gæld er de tal, som medlemsstaterne udarbejder for det indeværende år. De skal bygge på de seneste officielle prognoser under hensyntagen til de seneste budgetmæssige beslutninger, den økonomiske udvikling og de økonomiske udsigter. Beregning af tallene bør ske så tæt som muligt på indberetningsfristen.«

»1.   Tallene for det forventede offentlige underskud og for niveauet for den forventede offentlige gæld er de tal, som medlemsstaterne udarbejder for det indeværende år. De skal bygge på de seneste officielle prognoser under hensyntagen til de seneste budgetmæssige beslutninger, den økonomiske udvikling og de økonomiske udsigter samt månedlige og kvartalsvise tal. Beregning af tallene bør ske så tæt som muligt på indberetningsfristen.«

Forklaring

ECB mener, at kvaliteten af de forventede data vil forbedres, hvis de opgøres på grundlag af de seneste oplysninger.

Ændringsforslag 5

Artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 479/2009

»1.   Kommissionen (Eurostat) fremlægger dataene om det faktiske offentlige underskud og den faktiske offentlige gæld med henblik på anvendelsen af protokollen om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud senest tre uger efter udløbet af de indberetningsfrister, der er nævnt i artikel 3, stk. 1, eller efter eventuelle ændringer som omhandlet i artikel 6, stk. 1. Fremlæggelsen af dataene sker ved offentliggørelse.«

»1.   Kommissionen (Eurostat) fremlægger dataene om det faktiske offentlige underskud og den faktiske offentlige gæld med henblik på anvendelsen af protokollen om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud senest fire uger efter udløbet af de indberetningsfrister, der er nævnt i artikel 3, stk. 1, eller efter eventuelle ændringer som omhandlet i artikel 6, stk. 1. Fremlæggelsen af dataene sker ved offentliggørelse.«

Forklaring

ECB foreslår en mindre udvidelse af tidsfristen for at give Kommissionen mere tid til at vurdere kvaliteten af de faktiske data, som medlemsstaterne har indberettet.

Ændringsforslag 6

Artikel 16, stk. 1, i forordning (EF) nr. 479/2009

»1.   Medlemsstaterne sikrer, at de faktiske data, der indberettes til Kommissionen (Eurostat), er udarbejdet i overensstemmelse med principperne i artikel 10 i forordning (EF) nr. 322/97. Det er i den forbindelse de nationale statistiske myndigheder, der har ansvaret for at sikre overensstemmelse mellem de indberettede data og artikel 1 i denne forordning samt de tilgrundliggende regnskabsregler efter ENS-95.«

»1.   Medlemsstaterne sikrer, at de faktiske data, der indberettes til Kommissionen (Eurostat), er udarbejdet i overensstemmelse med principperne i artikel 2 i forordning (EF) nr. 223/2009. Det er i den forbindelse de nationale statistiske myndigheder, der har ansvaret for at sikre overensstemmelse mellem de indberettede data og artikel 1 i denne forordning samt de tilgrundliggende regnskabsregler efter ENS-95. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale statistiske myndigheder har adgang til alle de relevante oplysninger, som måtte være nødvendige for at udføre denne opgave

Forklaring

De nationale statistiske myndigheder bør gives adgang til de oplysninger, der er nødvendige for at sikre, at de indberettede data er i overensstemmelse med forordningens artikel 1 og de tilgrundliggende regnskabsregler efter ENS 95. Dette spørgsmål er også blevet rejst i ECB’s udtalelse CON/2010/17 af 23. februar 2010 om oprettelsen af det græske statistiske system og en uafhængig statistisk myndighed  (2).


(1)  Fed skrift i brødteksten angiver, hvor ECB foreslår indsættelse af ny tekst. Gennemstregning af tekst angiver, hvor ECB foreslår, at tekst udgår.

(2)  Findes på ECB’s websted http://www.ecb.europa.eu