10.3.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 58/3


UDTALELSE FRA STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRAL BANK

af 4. marts 2010

om Rådets henstilling om udnævnelse af næstformanden for Den Europæiske Centralbank

(CON/2010/19)

2010/C 58/03

Indledning og retsgrundlag

Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 24. februar 2010 en anmodning fra formanden for Det Europæiske Råd om en udtalelse om Rådets henstilling om udnævnelse af næstformanden for Den Europæiske Centralbank.

ECB’s Styrelsesråds kompetence til at afgive en udtalelse har hjemmel i artikel 283, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde.

Generelle bemærkninger

1.

Rådets henstilling, som er fremsendt til Det Europæiske Råd, og som Europa-Parlamentet og ECB’s Styrelsesråd er anmodet om at afgive udtalelse om, henstiller, at Vítor CONSTÂNCIO udnævnes til næstformand for ECB for en embedsperiode på otte år med virkning fra den 1. juni 2010.

2.

Styrelsesrådet for ECB er af den opfattelse, at den foreslåede kandidat er en person, som er værdig i almindeligt omdømme, og som har professionel erfaring i monetære forhold eller i bankvæsen, i overensstemmelse med kravene i traktatens artikel 283, stk. 2.

3.

ECB’s Styrelsesråd har ingen indvendinger mod Rådets henstilling om at udnævne Vítor CONSTÂNCIO til næstformand for ECB.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 4. marts 2010.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB