13.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 36/9


BESLUTNING Nr. 655

af 23. oktober 2008

om åbning af en procedure til tildeling af tilladelser til efterforskning efter og produktion af olie og naturgas — naturressourcer i undergrunden, i medfør af artikel 2, stk. 1, punkt 3 i loven om naturressourcer i undergrunden, i området blok 1-12 »Knezha«, der ligger i regionerne Vratza, Pleven, Lovetch, Gabrovo og Veliko Tirnovo, samt meddelelse om den påtænkte udbudsprocedure til tildeling af tilladelser

(2009/C 36/09)

REPUBLIKKEN BULGARIEN

MINISTERRÅD

I medfør af artikel 5, nr. 2, artikel 42, stk. 1, nr. 1, og artikel 44, stk. 3, i loven om naturressourcer i undergrunden og under henvisning til artikel 4, stk. 2, nr. 16 og § 1, nr. 24a i energiloven,

BESLUTTER MINISTERRÅDET FØLGENDE:

1.

Der indledes en procedure til tildeling af tilladelser til efterforskning efter og produktion af råolie og naturgas i området blok 1-12 »Knezha«, der udgør 1 348,45 km2, og hvis koordinater er specificeret og anført i det udkast til kontrakt om efterforskning og produktion, der er en integreret del af udbudsmaterialet.

2.

Tildelingen af tilladelser vil blive baseret på en udbudsprocedure.

3.

Den periode, der er dækket af tilladelsen til efterforskning og produktion, bliver på 5 år, efter at kontrakten om prospektering og produktion træder i kraft, og med en ret til forlængelse af denne periode i medfør af artikel 31, stk. 3, i loven om naturressourcer i undergrunden.

4.

I medfør af punkt 1 vil udbudsproceduren til tildeling af tilladelser finde sted nøjagtig 150 dage efter offentliggørelse af denne beslutning i Den Europæiske Unions Tidende i Økonomi- og Energiministeriets bygning, Triaditza Street nr. 8, Sofia.

5.

Tidsfristen for erhvervelse af udbudsmaterialet er kl. 17.00 nøjagtig 120 dage efter datoen for offentliggørelse af denne beslutning i Den Europæiske Unions Tidende.

6.

Tidsfristen for forelæggelse af ansøgning om deltagelse i udbuddet er kl. 17.00 nøjagtig 130 dage efter datoen for offentliggørelse af denne beslutning i Den Europæiske Unions Tidende.

7.

Tidsfristen for forelæggelse af ansøgninger er kl. 17.00 nøjagtig 144 dage efter datoen for offentliggørelse af denne beslutning i Den Europæiske Unions Tidende.

8.

Udbudsproceduren kræver ikke personlig tilstedeværelse.

9.

Prisen for udbudsmaterialet er 500 BGN (500 bulgarske lev). Udbudsmaterialet kan erhverves fra lokale nr. 802 i Økonomi- og Energiministeriet, Triaditza Street nr. 8, Sofia, i den periode, der er fastsat i punkt 5.

10.

Deltagerne i udbuddet skal overholde de krav, der er fastlagt i artikel 23, stk. 1, i loven om naturressourcer i undergrunden.

11.

Deltagernes ansøgninger vil blive bedømt på baggrund af det foreslåede arbejdsprogram, miljøbeskyttelsesforanstaltninger, uddannelsestiltag og bonusser samt deres forvaltningskapacitet og finansielle kapacitet.

12.

Depositummet for deltagelse i udbuddet er 10 000 BGN (10 000 bulgarske lev), der skal betales før den tidsfrist, der er specificeret i punkt 6, på Økonomi- og Energiministeriets bankkonto som nævnt i udbudsmaterialet.

13.

Hvis en ansøger ikke vinder udbuddet, betales depositummet tilbage inden for 14 dage efter den dato, hvor ansøgeren meddeles, at denne ikke har vundet udbuddet.

14.

Hvis en ansøger vinder udbuddet, tilbageholdes depositummet, og alle andre ansøgeres depositum vil blive tilbagebetalt inden for 14 dage efter offentliggørelse af ministerrådets afgørelse om tildeling af tilladelser til prospektering og produktion i State Gazette.

15.

Anmeldelse om deltagelse i udbuddet og ansøgninger fra ansøgere, der opfylder betingelserne i udbudsproceduren, skal fremsendes til Økonomi- og Energiministeriet, Triaditza Street nr. 8 i medfør af kravene i artikel 46 i loven om naturressourcer i undergrunden.

16.

Ansøgningerne skal overholde de krav og betingelser, der står anført i udbudsmaterialet.

17.

Udbudsproceduren kan finde sted, selv om kun en enkelt ansøger får adgang til at deltage.

18.

Økonomi- og Energiministeriet tillades følgende:

18.1.

at sende denne beslutning til offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende og i State Gazette og på ministerrådets websted

18.2.

at udpege et udvalg, der skal organisere og lede udbudsproceduren.

19.

Klager mod denne beslutning kan sendes til højesteret inden for 14 dage efter offentliggørelse af beslutningen i Den Europæiske Unions Tidende.

Statsminister

Sergei STANISHEV

Ministerrådets førstesekretær

Sevdalin MARINOV

bekræftet eksemplar,

Direktør for kabinetskontoret

Vesselin DAKOV