11.8.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 188/35


Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

2009/C 188/13

Denne offentliggørelse giver ret til at gøre indsigelse mod ansøgningen, jf. artikel 7 i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006. Eventuelle indsigelser skal være Kommissionen i hænde senest seks måneder efter datoen for offentliggørelsen.

RESUMÉ

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 510/2006

»PROSCIUTTO DI SAURIS«

EF-Nr.: IT-PGI-0005-0512-07.12.2005

BOB ( ) BGB ( X )

Dette resumé indeholder hovedelementerne af varespecifikationen til information.

1.   Medlemsstatens ansvarlige myndighed:

Navn:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Adresse:

Via XX Settembre 20

00187 Roma RM

ITALIA

Tlf.

+39 0646655106

Fax

+39 0646655306

E-mail:

saco7@politicheagricole.gov.it

2.   Sammenslutning:

Navn:

Associazione Temporanea tra Imprese per la presentazione della richiesta e l’ottenimento del riconoscimento delle I.G.P. «Speck e Prosciutto di Sauris»

Adresse:

Sauris di Sotto 88 — I

33020 Sauris UD

ITALIA

Tlf.

+39 043386054

Fax

+39 043386149

E-mail:

claudio.p@wolfsauris.it

Sammensætning:

Producent/forarbejdningsvirksomhed ( X ) Andre ( )

3.   Produktets art:

Kategori 1.2 —

Kød og kødprodukter

4.   Varespecifikation:

(resumé af kravene i henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 510/2006)

4.1.   Navn:

»Prosciutto di Sauris«

4.2.   Beskrivelse:

»Prosciutto di Sauris« BGB er en saltet og røget rå skinke, der er modnet i mindst 10 måneder. Efter modningen bringes »Prosciutto di Sauris« i handelen som en hel skinke med ben uden tå. Sværen har en ensartet gyldenbrun farve med orange nuancer. Det synlige magre kød er mørkerødt og af fast, smidig konsistens, hvilket også gælder ved lodret gennemskæring. Som hel skinke med ben har »Prosciutto di Sauris« BGB en vægt på mindst 7,5 kg, og ved gennemskæring har det magre kød en rosarød farve. Fedtet er helt hvidt eller hvidligt rosa. Skinken har en mild lugt og en sødlig, behagelig røget smag. Når skinken bringes på markedet udviser den følgende fysiske og kemiske egenskaber: Vandindhold højst 64 %. Forholdet mellem salt (chlorider) og vand: mindst 7,2 og højst 11,2 procent. Protein: 24 %-30 %. Disse egenskaber er blevet fastlagt ud fra objektive parametre, der blev vurderet i årene 2001 til 2005 hvert kvartal (sammenlagt 120 analyser) af kontrollaboratorier, der er godkendt af Sincert (Sistema Nazionale per l’Accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione). Analyserne udføres med følgende teknikker:

proteiner (Nx6.25), UM: g/100 g, metode ISO937:1991

natriumchlorid, UM: g/100 g, metode AOAC 935.47 ed. 17th 2003

tørstof, UM: g/100 g, metode ISO 1442:1997.

4.3.   Geografisk område:

Kommunen Sauris i den selvstyrende region Friuli Venezia Giulia

4.4.   Bevis for oprindelse:

Hver enkelt fase i produktionsprocessen overvåges, idet indgående og udgående produkter for hver fase dokumenteres. På denne måde og ved at opdrættere, slagterier, opskæringsvirksomheder, forarbejdningsvirksomheder og pakkevirksomheder opføres i særlige registre, der føres af kontrolinstansen, og ved at de producerede mængder indberettes rettidigt til kontrolinstansen, sikres det, at produktet kan spores efterfølgende i fødevarekæden og tilbage (dvs. fra produktionskædens start- til slutpunkt). Alle fysiske og juridiske personer, der er opført i de pågældende registre, underkastes kontrol fra kontrolinstansens side i overensstemmelse med bestemmelserne i varespecifikationen og den pågældende kontrolplan.

4.5.   Produktionsmetode:

Råvaren til fremstilling af »Prosciutto di Sauris« BGB skal være skinker fra svin af de traditionelle racer Large White Italiana og Landrace Italiana, forædlet i overensstemmelse med den italienske stambog, eller afkom af orner af de samme racer og afkom af orner af racen Duroc Italiana, forædlet således som det fremgår af den italienske stambog; afkom af orner af andre racer eller af krydsede racer, forudsat at de kommer fra selektions- eller krydsningsprogrammer, hvis målsætninger er forenelige med den italienske stambog for så vidt angår fremstilling af tunge svin. Svinene slagtes, når de er mellem 9 og 15 måneder gamle. Svinekroppene fra slagtning skal klassificeres som tunge i henhold til forordning (EF) nr. 3220/84 og Kommissionens beslutning 2001/468/EF af 8. juni 2001, og de skal falde ind under de midterste klasser i det officielle system for vurdering af kødindhold.

Skinken skal have en vægt på mindst 11 kg, og forarbejdningen af den skal være afsluttet senest dagen efter leveringen. Saltningen foregår i tre faser og afsluttes senest 21 dage efter påbegyndelsen heraf. Røgningen af skinkerne foregår i særlige rum, hvor røgen, der frembringes ved afbrænding af bøgetræ i små kaminer uden for røgningsrummet, ledes ind i rør, som fordeler røgen igennem rummets gulv. Røgningen varer sammenlagt 72 timer. Temperaturen i røgningsrummet er 15-20 °C, den relative fugtighed 50-90 %. Efter tørringen hænges skinkerne op til modning i store rum med vinduer, som sikrer naturlig luftcirkulation og luftudskiftning. Temperaturen under modningen er 16-22 °C, den relative luftfugtighed 50-90 %. Under modningsperioden undergår skinkerne den såkaldte »stuccatura«, der består i at smøre en blanding af 60-80 % svinefedt, op til 25 % mel af korn, 1 % salt og 1-30 % peber på revner og uregelmæssigheder i overfladen af skinken. Efter indsmøringen hænges skinkerne atter til modning i mindst ti måneder, der er udregnet ved at lægge ti lige lange perioder på tredive dage til dagen, hvor saltningen påbegyndtes.

En hel »Prosciutto di Sauris« BGB med ben har en vægt på mindst 7,5 kg. Den kan bringes i handelen som hel skinke med ben, som hel skinke uden ben, som hel skinke uden ben og udskåret i mindre stykker, i skiver og forpakket. Hvis den bringes på markedet uden ben eller udskåret i mindre stykker, skal den være vakuumpakket. Hvis den er skiveskåret og forpakket, pakkes den under vakuum eller i modificeret atmosfære. Udbening, opskæring, udskæring i skiver og indpakning af »Prosciutto di Sauris« BGB foregår i forarbejdningsvirksomheder, der er beliggende inden for det under punkt 4.3. nævnte område. Derved har forbrugerne garanti for, at produktet har bibeholdt de særlige smagsmæssige egenskaber og den røgede lugt, som er typisk for »Prosciutto di Sauris«.

4.6.   Tilknytning:

De særlige egenskaber ved »Prosciutto di Sauris« er tæt knyttet til produktionsområdet og især til det særlige mikroklima i Sauris-dalen og den traditionelle metode til røgning af svinekød. I orografisk henseende har Sauris-dalen form som en skål omgivet af bjerge, der løber fra øst til vest. Der falder i gennemsnit mindre nedbør end i resten af de Karniske og Juliske Alper. Den særlige beliggenhed, samspillet mellem luftstrømme oppe fra bjergene og nede fra dalene, lufttrykket i over 1 000 meters højde og de konstante, men sjældent kraftige vinde, der også betinges af tilstedeværelsen af det kunstige reservoir, der fører til dannelse af lette vinde, der blæser op i bjergene om dagen og i modsat retning om natten, skaber særlige hygroskopiske forhold og medvirker til udtørringen af »Prosciutto di Sauris« som led i modningsprocessen. Under modningen udvikler der sig sideløbende med de biokemiske processer, der er forbundet med de endogene enzymers aktivitet og brugen af salt, en mikroflora på skinkens overflade (især skimmelsvampe), der er naturligt forekommende i modningsrummet. De særlige organoleptiske egenskaber, som er karakteristiske for »Prosciutto di Sauris«, kan tilskrives denne mikroflora. De friske luftstrømme fra den højtliggende Lumiei-dal, som cirkulerer i modningsrummene, giver »Prosciutto di Sauro« den karakteristiske søde smag, som skyldes den rette dosering af salt, og at der ikke forekommer iltning af det dækkende fedtlag. Produktionen af »Prosciutto di Sauris« er således tæt forbundet med områdets omgivende forhold (klima) og biologiske betingelser (mikroflora). Til det helt specielle mikroklima kommer også den ældgamle tradition for konservering af kød ved hjælp af salt og røg. Kunsten at røge, som de første indbyggere i området bragte med sig, giver kødet særlige sensoriske egenskaber især i forhold til farve og først og fremmet lugt og smag. Til røgningen af »Prosciutto di Sauris« anvendes som tidligere stadigvæk bøgetræ fra områdets skove. Dets røg giver kødet en behageligt aromatisk smag og en let, fin og mild lugt, som er karakteristisk for produktet med den beskyttede geografiske betegnelse. Derudover er den lokale befolknings traditionelle fremgangsmåde med at kombinere salt og røg, dvs. kombinere den germanske fremgangsmåde med den mere udbredte brug af salt til konservering af kød i det subalpinske område, med til at give »Prosciutto di Sauris« dets organoleptiske egenskaber, der i lugt- og smagsmæssig henseende er kendetegnet ved den milde røgede aroma.

4.7.   Kontrolinstans:

Kontrolinstansen er et organ, der opfylder kravene i standarden EN 45011.

Navn:

Istituto Nord Est Qualità — I.N.E.Q.

Adresse:

Via Nazionale 33/35

33030 Villanova di San Daniele del Friuli UD

ITALIA

Tlf.

+39 0432956951

Fax

+39 0432956955

E-mail:

info@ineq.it

4.8.   Mærkning:

Hver enkelt skinke mærkes med et stempel, der ikke kan fjernes, eller et brændemærke, der angiver dag, måned (i romertal), året for fremstillingens påbegyndelse og slagteri. Den beskyttede geografiske betegnelse »Prosciutto di Sauris« skal være angivet på italiensk og fremgå på etiketten med tydelig skrift, der ikke kan fjernes og er let at skelne fra alle øvrige angivelser på etiketten. Umiddelbart efter betegnelsen skal være angivet »Beskyttet geografisk betegnelse« og/eller forkortelsen BGB. Dog er det tilladt at anføre person- eller virksomhedsnavne eller private mærker, forudsat at der ikke er tale om anprisning eller vildledende oplysninger. Logoet for BGB skal fremgå på alle etiketter, indpakninger eller grafisk materiale.

Logoet for den beskyttede geografiske betegnelse består af en blå oval med grøn kant og teksten »Sauris« med gult. Over teksten er der en hvid bjergprofil og to stiliserede grønne grantræer, og under den er der to lyseblå bølger.

Image