52009PC0306

Udtalelse fra Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændringsforslag til Rådets fælles holdning til forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for adgang til vejtransporterhvervet Ændring af Kommissionens forslag i henhold til EF-traktatens artikel 250, stk. 2 /* KOM/2009/0306 endelig udg. */


[pic] | KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER |

Bruxelles, den 22.6.2009

KOM(2009)306 endelig

2007/0098/COD

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændringsforslag til Rådets fælles holdning til forslaget til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fælles regler for adgang til vejtransporterhvervet

ÆNDRING AF KOMMISSIONENS FORSLAG i henhold til EF-traktatens artikel 250, stk. 2

UDTALELSE FRA KOMMISSIONENi henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c),om Europa-Parlamentets ændringsforslagtil Rådets fælles holdning tilforslaget til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fælles regler for adgang til vejtransporterhvervet

1. Indledning

Ifølge EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), skal Kommissionen afgive udtalelse om de ændringer, Europa-Parlamentet foreslår ved andenbehandlingen. Kommissionen forelægger hermed sin udtalelse om Parlamentets ændringsforslag.

2. Sagsforløb

Forslag sendt til Europa-Parlamentet og Rådet (dokument KOM(2007) 263 endelig – 2007/0098/COD): | 23. maj 2007. |

Udtalelse afgivet af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: | 16. januar 2008. |

Udtalelse afgivet af Europa-Parlamentet ved førstebehandlingen: | 21. maj 2008. |

Ændret forslag fremsendt: | 13. juni 2008. |

Fælles holdning vedtaget: | 9. januar 2009. |

Udtalelse afgivet af Europa-Parlamentet ved andenbehandlingen: | 23. april 2009. |

3. Forslagets formål

Formålet med forslaget er at fastsætte fælles regler for adgang til vejtransporterhvervet. Det er hensigten at erstatte direktiv 96/26/EF med en ny forordning for at opnå en bedre harmonisering og mere lige konkurrencevilkår mellem operatører inden for det indre marked.

4. Kommissionens udtalelse om Europa-Parlamentets ændringer

Efter flere måneders forhandlinger under det tjekkiske formandskab er Parlamentet og Rådet nået frem til et kompromis i forbindelse med andenbehandlingen, navnlig om oprettelse af elektroniske registre over vejtransportvirksomheder. Kommissionen kan acceptere de kompromisændringer, som Europa-Parlamentet har vedtaget ved andenbehandlingen til bekræftelse af aftalen med Rådet.

5. Konklusion

Under henvisning til EF-traktatens artikel 250, stk. 2, ændrer Kommissionen sit forslag som angivet ovenfor.