8.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CE 184/190


Onsdag, den 22. april 2009
Betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet ***II

P6_TA(2009)0245

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. april 2009 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1775/2005 (14548/2/2008 - C6-0023/2009 - 2007/0199(COD))

2010/C 184 E/51

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Rådets fælles holdning (14548/2/2008 - C6-0023/2009),

der henviser til sin holdning ved førstebehandling (1) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0532),

der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

der henviser til forretningsordenens artikel 62,

der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A6-0237/2009),

1.

godkender den fælles holdning som ændret;

2.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


(1)  Vedtagne tekster af 9.7.2008, P6_TA(2008)0346.


Onsdag, den 22. april 2009
P6_TC2-COD(2007)0199

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 22. april 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/2009 om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1775/2005

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved andenbehandlingen til den endelige retsakt, forordning (EF) nr. 715/2009).