1.4.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CE 87/342


Onsdag, den 11. marts 2009
Transportørers erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer ***III

P6_TA(2009)0110

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. marts 2009 om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer (PE-CONS 3724/2008 - C6-0047/2009 - 2005/0241(COD))

2010/C 87 E/58

(Fælles beslutningsprocedure: tredjebehandling)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Forligsudvalgets fælles udkast (PE-CONS 3724/2008 - C6-0047/2009),

der henviser til sin holdning ved førstebehandling (1) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2005)0592),

der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(2007)0645),

der henviser til sin holdning ved andenbehandling (2) til Rådets fælles holdning (3),

der henviser til Kommissionens udtalelse om Parlamentets ændringer til den fælles holdning (KOM(2008)0831),

der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 5,

der henviser til forretningsordenens artikel 65,

der henviser til betænkning fra sin delegation til Forligsudvalget (A6-0102/2009),

1.

godkender det fælles udkast;

2.

pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. EF-traktatens artikel 254, stk. 1;

3.

pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

4.

pålægger sin formand at sende denne lovgivningsmæssige beslutning til Rådet og Kommissionen.


(1)  EUT C 74 E af 20.3.2008, s. 562.

(2)  Vedtagne tekster af 24.9.2008, P6_TA(2008)0445.

(3)  EUT C 190 E af 29.7.2008, s. 17.