30.9.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CE 265/39


Tirsdag, den 20. oktober 2009
Veterinærkontrol for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande (kodificeret udgave) *

P7_TA(2009)0038

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. oktober 2009 om forslag til Rådets direktiv om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande (kodificeret udgave) (KOM(2008)0873 - C6-0033/2009 - 2008/0253(CNS))

2010/C 265 E/17

(Høringsprocedure – kodifikation)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0873),der henviser til EF-traktatens artikel 37,

der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0033/2009),

der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster (1),

der henviser til forretningsordenens artikel 86 og 55,

der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A7-0028/2009),

A.

der henviser til, at forslaget ifølge udtalelsen fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer,

1.

godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


(1)  EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.