22.9.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 228/148


Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 95/93 om fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne

KOM(2009) 121 endelig — 2009/0042 (COD)

2009/C 228/27

Rådet for Den Europæiske Union besluttede den 19. marts 2009 under henvisning til EF-traktatens artikel 156 og 175 at anmode om Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om:

»Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 95/93 om fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne«

Da EØSU fuldt ud går ind for forslagets indhold og ikke har nogen bemærkninger, besluttede det på sin 452. plenarforsamling den 24.-25. marts 2009, mødet den 24. marts, med 140 stemmer for, 8 imod og 14 hverken for eller imod at afgive en udtalelse til støtte for Kommissionens forslag.

Bruxelles, den 24. marts 2009

Formand for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Mario SEPI