11.9.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 218/41


Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophævelse af Rådets direktiv 87/372/EØF om de frekvensbånd, der skal stilles til rådighed for samordnet indførelse af offentlig fælleseuropæisk digital celleopbygget landmobilradiokommunikation i Fællesskabet«

KOM(2008) 762 endelig — 2008/0214 (COD)

2009/C 218/08

Rådet for Den Europæiske Union besluttede den 5. december 2008 under henvisning til EF-traktatens artikel 95 at anmode om Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om:

»Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophævelse af Rådets direktiv 87/372/EØF om de frekvensbånd, der skal stilles til rådighed for samordnet indførelse af offentlig fælleseuropæisk digital celleopbygget landmobilradiokommunikation i Fællesskabet«

Den 2. december 2008 henviste Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs præsidium det forberedende arbejde til Den Faglige Sektion for Transport, Energi, Infrastruktur og Informationssamfundet.

Som følge af sagens hastende karakter udpegede EØSU på sin 451. plenarforsamling den 25. og 26. februar 2009 (mødet den 25. februar 2009) Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER til hovedordfører og vedtog med 101 stemmer for og 1 hverken for eller imod følgende udtalelse:

1.   Konklusion

1.1

EØSU gentager sin støtte til Kommissionens forslag ud fra den betragtning, at liberaliseringen af anvendelsen af 900 MHz-båndet gør et lovgivningsinitiativ på EU-niveau nødvendigt.

2.   Baggrund

2.1

Den 25. juli 2007 fremlagde Kommissionen et forslag til direktiv om ophævelse af direktiv 87/372/EØF (1) med henblik på at ophæve forbeholdelsen af 900 MHz-båndet for GSM i EU's medlemsstater, der var blevet indført med Rådets direktiv 87/372/EØF af 25. juni 1987 om de frekvensbånd, der skal stilles til rådighed for samordnet indførelse af offentlig fælleseuropæisk digital celleopbygget landmobilradiokommunikation i Fællesskabet.

2.2

Dette frekvensbånd er særlig værdifuldt, fordi det har gode udbredelseskarakteristika, idet det dækker større afstande end højere frekvensbånd og dermed giver mulighed for at udbrede moderne stemme-, data- og multimedietjenester i tyndt befolkede områder og landdistrikter.

2.3

Gennemførelsen af forslaget anses for en forudsætning for, at initiativet »i2010 – Et europæisk informationssamfund som middel til vækst og beskæftigelse« (2) kan lykkes og for at skabe mere konkurrence ved at lade andre teknologier benytte 900 MHz-båndet, således at brugerne får det størst mulige udvalg af tjenester og teknologier at vælge imellem.

2.4

I henhold til bestemmelserne i beslutning 676/2002/EF har Kommissionen givet CEPT mandat til at fastlægge mindre restriktive tekniske betingelser. I overensstemmelse med dette mandat baseres betingelserne på princippet om, at GSM- og UMTS-systemerne skal kunne eksistere side om side i 900 MHz-båndet, som er fuldt kompatibelt hermed.

2.5

EØSU har afgivet positiv udtalelse (3) om dette forslag ud fra den opfattelse, at dets vedtagelse vil kunne stimulere innovation og konkurrenceevne, øge konkurrencen på telekommunikationsmarkedet og udvide forbrugernes valgmuligheder.

2.6

Efter diskussioner om lovgivningsproceduren fremlagde Kommissionen den 19. november 2008 et nyt forslag til direktiv (4) om ændring af direktiv 87/372/EØF.

3.   Kommissionens forslag

3.1

Det nuværende direktiv kræver, at medlemsstaterne skal afsætte hele frekvensområdet 890-915 MHz og 935-960 MHz til GSM. Denne begrænsning forhindrer, at det kan anvendes til andre Europa-dækkende systemer, som kan levere avancerede, indbyrdes kompatible stemme-, data- og multimedietjenester med stor båndbredde. Disse nye fælleseuropæiske systemer som f.eks. UMTS-systemet rummer flere muligheder end GSM-systemet og er siden vedtagelsen af GSM-direktivet for tyve år siden blevet økonomisk interessante takket være den teknologiske udvikling.

3.2

Det ventes, at liberaliseringen af anvendelsen af 900 MHz-båndet vil kunne medføre konkurrencefordrejninger, især i de tilfælde, hvor visse udbydere af mobiltjenester ikke har fået brugsret til frekvenser i 900 MHz-båndet. Disse udbydere kunne blive stillet ringere med hensyn til omkostninger og effektivitet end de udbydere, der vil kunne tilbyde 3G-tjenester i samme bånd.

3.3

Forslaget definerer »GSM-system«som et elektronisk kommunikationsnet, der overholder GSM-standarderne, som er offentliggjort af ETSI, særlig EN 301 502 og EN 301 511, og »UMTS-system« som elektronisk kommunikationsnet, der overholder UMTS-standarderne, som er offentliggjort af ETSI, særlig EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 og EN 301 908-11.

3.4

I henhold til lovgivningen om elektronisk kommunikation, særlig direktiv 2002/20/EF (5), kan medlemsstaterne ændre eller revidere brugsretten til frekvensområder og har dermed midler i hænde til i givet fald at afhjælpe konkurrencefordrejninger. De skal derfor træffe passende foranstaltninger og navnlig undersøge, om gennemførelsen af det foreslåede direktiv kan forventes af fordreje konkurrencen på de berørte mobilmarkeder.

4.   Generelle bemærkninger

4.1   EØSU gentager sin støtte til Kommissionens forslag ud fra den betragtning, at liberaliseringen af anvendelsen af 900 MHz-båndet gør et lovgivningsinitiativ på EU-niveau nødvendigt.

4.1.1   Dette forslag vil kunne øge såvel konkurrencen i det indre marked som den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i EU, eftersom det giver UMTS-net mulighed for at operere i bymæssig bebyggelse og landdistrikter parallelt med GSM 900/1800-net med brug af passende værdier til bærefrekvensseparation.

4.2   Den omstændighed, at medlemsstaterne kan træffe forhåndsregulerende foranstaltninger i henhold til regelsættet for elektronisk kommunikation, således at brugsrettigheder kan tages op til revision og omfordeles for at bekæmpe konkurrencefordrejninger, bekræfter betydningen af denne form for foranstaltninger, hvilket EØSU allerede påpegede ved behandlingen af regelsættet for elektronisk kommunikation. Af hensyn til den ønskede gennemsigtighed minder EØSU om nødvendigheden af at fastsætte bestemmelser om offentlig høring, før sådanne foranstaltninger indføres.

4.3   Den foreslåede ordning bør komme hele sektoren for elektronisk kommunikation til gode inden for rammerne af et system med åbne og konkurrenceprægede markeder ved at tilskynde industrien til at tilpasse sig de strukturelle ændringer og fremme et gunstigt miljø for initiativer og udvikling af virksomheder i hele EU, især små og mellemstore.

4.4   Forbrugerne bør endvidere kunne nyde godt af større fleksibilitet generelt i forvaltningen af de disponible frekvenser til trådløs elektronisk kommunikation ifølge WAPECS-modellen (6), eftersom den – som EØSU har understreget – opererer med teknologineutralitet og neutrale tjenester som mål i bestræbelserne på at opnå en mere fleksibel og effektiv anvendelse af frekvensområdet.

4.5   Endelig håber EØSU, at gennemførelsen af forslaget vil medvirke til at fremme beskæftigelsen, forbedre leve- og arbejdsvilkårene for herigennem at muliggøre en udjævning af disse vilkår på et stadigt stigende niveau, en passende social beskyttelse, dialogen på arbejdsmarkedet og en udvikling af de menneskelige ressourcer, der skal muliggøre et varigt højt beskæftigelsesniveau.

Bruxelles, den 25. februar 2009.

Mario SEPI

Formand

for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg


(1)  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophævelse af Rådets direktiv 87/372/EØF om de frekvensbånd, der skal stilles til rådighed for samordnet indførelse af offentlig fælleseuropæisk digital celleopbygget landmobilradiokommunikation i Fællesskabet. KOM(2007) 367.

(2)  KOM(2005) 229 endelig.

(3)  CESE udtalelse »Ophævelse af GSM-direktivet« — EUT C 151 af 17.6.2008, s. 25-27. Udtalelsen blev vedtaget på plenarforsamlingen i den 16. januar 2008. Ordfører: Bernardo Hernández Bataller.

(4)  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 87/372/EØF om de frekvensbånd, der skal stilles til rådighed for samordnet indførelse af offentlig fælleseuropæisk digital celleopbygget landmobilradiokommunikation i Fællesskabet — KOM(2008) 762 endelig.

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. EFT L 108 af 24.4.2002, s. 21.

(6)  Wireless Access Policy for Electronic Communications Services (politik for trådløs adgang til elektroniske kommunikationstjenester).