4.8.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 182/76


Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs Udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse dele af og specifikationer for landbrugs- og skovbrugstraktorer (Kodificeret udgave)

KOM(2008) 690 endelig — 2008/0213 (COD)

(2009/C 182/17)

Rådet besluttede den 8. december 2008 under henvisning til EF-traktatens artikel 95 at anmode om Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om:

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse dele af og specifikationer for landbrugs- og skovbrugstraktorer

(Kodificeret udgave)

KOM(2008) 690 endelig — 2008/0213 (COD).

Da EØSU fuldt ud går ind for indholdet og ikke har nogen bemærkninger, besluttede det på sin 450. plenarforsamling den 14.-15. januar 2009, mødet den 14. januar, med 186 stemmer for, 1 imod og 7 hverken for eller imod at afgive en udtalelse til støtte for Kommissionens forslag.

Bruxelles, den 14. januar 2009

Formand for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Mario SEPI