15.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 9/6


Høringskonsulentens endelige rapport i sag COMP/B-1/37.966 — Distrigaz

(i henhold til artikel 15 og 16 i Kommissionens afgørelse 2001/462/EF, EKSF af 23. maj 2001 om høringskonsulentens kompetenceområde under behandlingen af visse konkurrencesager — EFT L 162 af 19.6.2001, s. 21)

(2008/C 9/04)

Beslutningsudkastet giver anledning til følgende bemærkninger.

Baggrund

Denne sag er opstået på grundlag af en undersøgelse, som Kommissionen har indledt på eget initiativ, og som oprindelig vedrørte tre gasleveringaftaler, der var indgået mellem Distrigaz SA/Distrigas NV (»Distrigaz«) og en industrikunde i Belgien. Kommissionen kom til den foreløbige konklusion, at visse aspekter i aftalerne begrænsede konkurrencen og indebar misbrug af en dominerende stilling på gasforsyningsmarkedet i Belgien i strid med EF-traktatens artikel 81 og 82.

I.   Foreløbige vurderinger

Der blev den 1. marts 2004 fremsendt en klagepunktsmeddelelse til Distrigaz og en industrikunde. Efter anmodning bevilgede jeg Distrigaz en udsættelse af fristen for besvarelse af klagepunktsmeddelelse indtil 19. maj 2004. Såvel Distrigaz som industrikunden fremsendte skriftlige svar på klagepunktsmeddelelsen.

En mundtlig høring fandt sted den 16. juni 2004, hvor Distrigaz og industrikunden fremlagde deres synspunkter vedrørende Kommissionens betænkeligheder.

Den 30. juni 2005 vedtog Kommissionen en foreløbig vurdering rettet til Distrigaz, som omhandlede de konkurrencemæssige problemer, som Distrigaz' gasforsyningsaftaler med en række industrikunder i Belgien gav anledning til i relation til EF-traktatens artikel 82.

Kommissionen vedtog efterfølgende en supplerende klagepunktsmeddelelse den 8. maj 2006, som var rettet til Distrigaz, og som omhandlede de konkurrencemæssige problemer i relation til EF-traktatens artikel 82 på grund af ovennævnte gasleveringsaftaler. Foranlediget af en række anmodninger blev svarfristen udsat, først til 30. juni, derefter til 7. juli og til sidst til 1. september 2006. På baggrund af de fremskridt, der blev gjort under drøftelserne om tilsagn (se nedenfor) blev det fastslået, at der ikke var nogen grund til, at Distrigaz besvarede den supplerende klagepunktsmeddelelse.

Klagepunktsmeddelelsen og den supplerende klagepunktsmeddelelse er foreløbige vurderinger som omhandlet i artikel 9, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003.

II.   Afgivelse af tilsagn og markedstest

Den 11. juli 2006 fremsatte Distrigas et forslag om tilsagn for at imødekomme de konkurrencemæssige betænkeligheder, som Kommissionen havde givet udtryk for i de foreløbige vurderinger. Efter drøftelser med de relevante tjenestegrene i Kommissionen blev der fremsat et revideret forslag om tilsagn den 1. marts 2007.

Den 5. april 2007 offentliggjorde Kommissionen i overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1/2003 en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, der indeholdt et resumé af sagen og af de tilsagn, der var foreslået af Distrigaz. Samtidig opfordrede den interesserede parter til at fremsætte deres bemærkninger inden for en måned. På baggrund af de efterfølgende drøftelser med de relevante tjenestegrene i Kommissionen efter vurderingen af bemærkningerne fra tredjeparter, forelagde Distrigaz en ny, ændret version af tilsagnene den 12. juni 2007. Distrigaz bekræftede, at disse tilsagn kunne fortolkes som tilsagn efter artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1/2003.

III.   Aktindsigt og markedstest

Efter fremsendelsen af den første klagepunktsmeddelelse blev der i første omgang indrømmet aktindsigt til Distrigaz og industrikunden, og senere til Distrigas efter fremsendelsen af den supplerende klagepunktsmeddelelse. Efter markedstesten fik Distrigaz også adgang til de ikke-fortrolige versioner af de svar, der var modtaget som reaktion på markedstesten.

Konklusion

Jeg mener, at parternes ret til at blive hørt er overholdt i denne sag.

Bruxelles, den 25. september 2007.

Karen WILLIAMS