52008PC0558R(01)

Forslag til Rådets forordning (EF) om ændring af forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, for så vidt angår visse indtægtsskabende projekter /* KOM/2008/0558 endelig udg./2 - AVC/2008/0186 */


[pic] | KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER |

Bruxelles, den 18.9.2008

KOM(2008)558 endelig/22008/0186 (AVC)

CORRIGENDUM Absence de l'acronymeAnnule et remplace le COM(2008)558 final du 15.9.2008ajout de l'acronyme 2008/0186 (AVC) sur les pages 1 et 6.Concerne toutes les versions linguistiques.

Forslag til

RÅDETS FORORDNING (EF)

om ændring af forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, for så vidt angår visse indtægtsskabende projekter

(forelagt af Kommissionen)

BEGRUNDELSE

Baggrunden for forslaget |

Begrundelse og formål Bestemmelserne i artikel 55 i forordning (EF) nr. 1083/2006 er uhensigtsmæssige, når der er tale om projekter, der medfinansieres af Den Europæiske Socialfond (ESF), eftersom denne hovedsagelig finansierer immaterielle operationer og ikke infrastrukturprojekter (ikke støtteberettigede). Kun få af projekterne er indtægtsskabende og da som oftest kun i gennemførelsesfasen. Desuden forekommer de gældende opfølgningsbestemmelser – indtægterne kan tages i betragtning indtil tre år efter afslutningen af det operationelle program – at udgøre en uforholdsmæssig stor administrativ byrde set i sammenhæng med de beløb, der er involveret de små operationer, som medfinansieres af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) eller Samhørighedsfonden, og de operationer, der medfinansieres af ESF, og de synes således at frembyde en betydelig risiko for gennemførelsen af programmet. |

Generel baggrund Blandt de nye bestemmelser om økonomisk forvaltning, der er indført med forordning (EF) nr. 1083/2006, tæller bestemmelserne om fondenes finansielle bidrag (afsnit V) og om indtægtsskabende projekter (artikel 55). I henhold til artikel 55, stk. 1, i nævnte forordning forstås ved et indtægtsskabende projekt enhver operation, som omfatter investering i infrastruktur, hvis anvendelse indebærer afgifter, der betales direkte af brugerne, eller enhver operation, der omfatter salg eller leje af jord eller bygninger eller nogen anden levering af tjenesteydelser mod betaling. På grund af risikoen for overfinansiering af indtægtsskabende projekter har fondenes medfinansiering af sådanne projekter altid fulgt særlige regler. Indtægterne har betydning for fastsættelsen af den maksimale fællesskabsstøtte, og der er derfor behov for en beregningsmetode for de pågældende projekter. Dette er formålet med artikel 55 i forordning (EF) nr. 1083/2006. |

Gældende bestemmelser på det område, som forslaget vedrører I den foregående programmeringsperiode (2000-2006) blev dette princip håndhævet ved anvendelse af en fast procentsats. Af artikel 29, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1260/1999 om programmerne for 2000-2006 (strukturfondene) fremgår det navnlig, at "når infrastrukturinvesteringerne skaber betydelige nettoindtægter", kan Fællesskabets deltagelse i finansieringen for f.eks. mål 1 ikke overstige 40 %, mens den normale maksimumssats er 75 %. Tilstedeværelsen af "betydelige nettoindtægter" førte således til en nedsættelse af maksimumssatsen for Fællesskabets finansielle deltagelse. Der var tale om en fast og automatisk nedsættelse af medfinansieringssatsen. Under tærsklen for "betydelige nettoindtægter" var der til gengæld ingen restriktioner for fællesskabsstøtten. På forslag fra Kommissionens har Rådet besluttet for perioden 2007-2013 at anvende en mere nøjagtig og mere stringent metode, som er baseret på en beregning af de maksimale støtteberettigede udgifter i stedet for en fast nedsættelse af medfinansieringssatsen. Herefter finder artikel 55 i forordning (EF) nr. 1083/2006 anvendelse på en længere række projekter, som anses for at være indtægtsskabende (defineret i artiklens stk. 1), og ikke kun på infrastrukturinvesteringer, der skaber "betydelige nettoindtægter", som i 2000-2006. Når indtægterne fra indtægtsskabende projekter ikke modsvarer investeringen, udgør den del af investeringen, det er nødvendigt at dække med et tilskud, den maksimale støtteberettigede udgift, hvortil Fællesskabet kan yde et finansielt bidrag. |

Overensstemmelse med andre EU-politikker og mål Ikke relevant. |

Høring af interesserede parter og konsekvensanalyse |

Høring af interesserede parter |

Høringsmetoder, hovedmålgrupper og respondenternes overordnede profil Medlemsstaterne er ved flere lejligheder blevet hørt uformelt om, hvordan de har gennemført bestemmelserne i artikel 55, om hvilke problemer de har haft på området, og om hvilke metoder de har taget i anvendelse for at afhjælpe problemerne: - Om fortolkningsnotatet om artikel 55: På møderne i Koordinationsudvalget for Fondene den 27. februar og den 21. maj 2008 blev det undersøgt, hvor stor dispositionsfrihed forordningen tillader. - Om muligheden for at revidere forordningen: Medlemsstaterne blev hørt ved to lejligheder, nemlig den 25. juni 2008 i Koordinationsudvalget for Fondene og den 3. juli 2008 i Rådets Gruppe vedrørende Strukturforanstaltninger. |

Sammenfatning af svarene og af, hvordan der er taget hensyn til dem Det fremgik af høringerne, at fortolkningen af forordning (EF) nr. 1083/2006 ifølge medlemsstaterne kun delvis gav svar på deres spørgsmål. Følgelig gik en meget stor del af dem ind for en revision af artikel 55 og kun af artikel 55. |

Ekspertbistand |

Der har ikke været behov for ekstern ekspertbistand. |

Konsekvensanalyse Kommissionen har undersøgt, hvor stor dispositionsfrihed, forordningen i sig selv giver, med henblik på at løse de problemer, medlemsstaterne har givet udtryk for, gennem en fortolkning af bestemmelserne. Et fortolkningsnotat syntes at være den enkleste og mest praktiske løsning. Fortolkningsnotatet fra Kommissionens tjenestegrene gjorde det ganske vist muligt at udnytte den fulde dispositionsfrihed i opfølgningen, men det var ikke muligt at sikre en vis forholdsmæssighed ved beregningen af de maksimale udgiftsberettigede udgifter for små operationer eller at udelukke ESF-operationer. En revision, der begrænser sig til artikel 55, vil desuden gøre det muligt at koncentrere drøftelserne om en bestemmelse af teknisk karakter, hvorved revisionen vil kunne fremskyndes, og retsusikkerheden dermed fjernes så hurtigt som muligt. |

Forslagets retlige aspekter |

Resumé af forslaget Kommissionen foreslår derfor, at alene artikel 55, stk. 5, ændres, mens resten af bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1083/2006 forbliver uændrede. Ændringen består i at erstatte bestemmelsen om forholdsmæssighed ved opfølgningen af små operationer (samlede udgifter under 200 000 EUR) med en bestemmelse, hvorefter bestemmelserne i artikel 55 ikke finder anvendelse på operationer, der finansieres af ESF, og heller ikke på operationer, der medfinansieres af EFRU eller Samhørighedsfonden, hvortil de samlede udgifter er under 1 mio. EUR. Det foreslås desuden at give denne bestemmelse tilbagevirkende kraft med virkning fra den 1. august 2006. |

Retsgrundlag Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999 fastsætter fælles regler for de tre fonde. På grundlag af princippet om delt forvaltning mellem Europa-Kommissionen og medlemsstaterne frembyder denne forordning en ny programmeringsproces samt nye regler for forvaltning, herunder finansiel forvaltning, opfølgning, kontrol og evaluering af projekter. |

Subsidiaritetsprincippet Forslaget vedrører et område, som hører ind under Fællesskabets enekompetence. Subsidiaritetsprincippet finder derfor ikke anvendelse. |

Proportionalitetsprincippet Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet af følgende årsager: |

En revision, der begrænser sig til artikel 55, vil gøre det muligt at koncentrere drøftelserne om en bestemmelse af teknisk karakter, hvorved revisionen vil kunne fremskyndes og retsusikkerheden dermed fjernes så hurtigt som muligt. Tærsklen skal være tilstrækkelig lav for ikke at tilsidesætte de generelle økonomiske hensyn, der er sigtet med artikel 55 i forordning (EF) nr. 1083/2006 i henhold til princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning. Tærsklen på 1 mio. EUR er valgt for at begrænse den andel af fællesskabsfinansieringen, hvorpå artikel 55 ikke finder anvendelse. |

En sådan ændring er udtryk for, at der er en reel vilje til at forenkle forvaltningen af fondene, og den vil ubestrideligt få en positiv indflydelse på gennemførelsen af programmerne, eftersom det vil blive langt lettere og enklere at forvalte de små operationer, der medfinansieres af EFRU eller Samhørighedsfonden, og de operationer, der medfinansieres af ESF. Den vil endvidere fremme gennemførelsen af mere innovative projekter, f.eks. inden for miljø, social inddragelse, energi og forskning. |

Reguleringsmiddel/reguleringsform |

Foreslået middel: Forordning. |

Andre instrumenter vil ikke være hensigtsmæssige af følgende årsag: Kommissionen har undersøgt, hvor stor dispositionsfrihed forordningen i sig selv giver, med henblik på at løse de problemer, medlemsstaterne har givet udtryk for, gennem en fortolkning af bestemmelserne. Fortolkningsnotatet fra Kommissionens tjenestegrene gjorde det ganske vist muligt at udnytte den fulde dispositionsfrihed i opfølgningen, men det var ikke muligt at sikre en vis forholdsmæssighed ved beregningen af de maksimale udgiftsberettigede udgifter for små operationer eller at udelukke ESF-operationer. |

Budgetmæssige konsekvenser |

Forslaget har ingen virkninger for Fællesskabets budget. |

Yderligere oplysninger |

Forenkling |

Med forslaget indføres en forenkling af rammebestemmelserne og en forenkling af de administrative procedurer for de offentlige myndigheder (på nationalt plan og på fællesskabsplan). |

For så vidt angår målene for samhørighedspolitikken, er det Kommissionens opfattelse, at en revision af forordning (EF) nr. 1083/2006, der udelukkende berører artikel 55, stk. 5, er nødvendig for at afhjælpe de bestående problemer. Følgende to områder berøres af revisionen: Bestemmelserne i artikel 55 vil ikke længere omfatte operationer, der medfinansieres af ESF, og der indføres en beløbstærskel for projekter, der medfinansieres af EFRU eller Samhørighedsfonden, således at projekter under tærsklen ikke vil være omfattet af bestemmelserne, hverken for så vidt angår beregningen af de støtteberettigede udgifter eller opfølgningen. De øvrige bestemmelser i artikel 55 ændres ikke. |

Ændringen består i at erstatte bestemmelsen om forholdsmæssighed ved opfølgningen af små operationer (samlede udgifter under 200 000 EUR) med en bestemmelse, hvorefter bestemmelserne i artikel 55 ikke finder anvendelse på operationer, der finansieres af ESF, og heller ikke på operationer, der medfinansieres af EFRU eller Samhørighedsfonden, hvortil de samlede udgifter er under 1 mio. EUR. |

Ophævelse af gældende retsforskrifter Hvis forslaget vedtages, skal visse bestemmelser i lovgivningen ophæves. |

1. 2008/0186 (AVC)

Forslag til

RÅDETS FORORDNING (EF)

om ændring af forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, for så vidt angår visse indtægtsskabende projekter

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 161,

under henvisning til forslag fra Kommissionen[1],

under henvisning til samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet[2],

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[3],

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget[4], og

ud fra følgende betragtninger:

2. Rammebestemmelserne for programmeringsperioden 2007-2013 er kommet i stand efter forhandlinger med det formål at forenkle programmeringen og forvaltningen af fondene, styrke effektiviteten af deres interventioner og lægge større vægt på subsidiaritet i forbindelse med gennemførelsen.

3. Der er blevet indført en mere nøjagtig og mere stringent metode baseret på beregning af de maksimale støtteberettigede udgifter til brug ved behandlingen af indtægtsskabende projekter, der er omfattet af artikel 55 i Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999[5].

4. Det har vist sig, at bestemmelserne i denne artikel giver anledning til flere problemer, bl.a. indebærer de en uforholdsmæssig stor administrativ byrde, især for de operationer, der medfinansieres af ESF, og for de små operationer, der medfinansieres af EFRU eller Samhørighedsfonden.

5. Disse problemer kan gå ud over operationernes gennemførelsestakt, navnlig når der er tale om projekter på Fællesskabets prioriterede områder såsom miljø, social inddragelse, forskning, innovation og energi, og foranledige, at der sker flere fejl i forbindelse med anvendelsen af bestemmelserne i artikel 55. Nævnte artikel bør derfor forenkles.

6. Forenklingen bør gælde alle projekter, der modtager støtte fra strukturfondene eller Samhørighedsfonden i løbet af programmeringsperioden 2007-2013. Forenklingen bør derfor ske med tilbagevirkende kraft.

7. Forordning (EF) nr. 1083/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 55, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1083/2006 affattes således:

"5. Stk. 1-4 i denne artikel finder kun anvendelse på operationer, der medfinansieres af EFRU eller Samhørighedsfonden, og hvis samlede udgifter overstiger 1 mio. EUR."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende .

Den finder anvendelse fra den 1. august 2006 på alle operationer, der modtager støtte fra strukturfondene eller Samhørighedsfonden i løbet af programmeringsperioden 2007-2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Rådets vegne

[…]

Formand

[1] EUT C […] af […], s. […].

[2] EUT C […] af […], s. […].

[3] EUT C […] af […], s. […].

[4] EUT C […] af […], s. […].

[5] EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25. Ændret ved forordning (EF) nr. 1989/2006 (EUT L 411 af 30.12.2006, s. 6).