52008PC0065(02)

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union /* KOM/2008/0065 endelig udg. - AVC 2008/0027 */


[pic] | KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER |

Bruxelles, den 11.2.2008

KOM(2008) 65 endelig

2008/0027 (AVC)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om undertegnelse og midlertidig anvendelse af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

(forelagt af Kommissionen)

BEGRUNDELSE

Ifølge artikel 6, stk. 2, i akten af 2005 om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse skal de nye EU-medlemsstaters tiltrædelse af Euro-Middelhavsassocieringsaftalen med Den Libanesiske Republik ske på basis af en protokol til nævnte aftale. Samme artikel indeholder en forenklet procedure, hvorefter protokollen kan indgås af Rådet, der træffer afgørelse med enstemmighed på medlemsstaternes vegne, og af det pågældende tredjeland. Denne procedure berører ikke Fællesskabets egne beføjelser.

Den 23. oktober 2006 bemyndigede Rådet Kommissionen til at føre forhandlinger om en sådan protokol med Libanon for at tage hensyn til Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse den 1. januar 2007. Forhandlingerne blev forsinket på grund af problemer hos den libanesiske administration og dens krav om forklaring af aspekter, som endog lå uden for protokollens anvendelsesområde, før den ville give sin principielle tilslutning til teksten. Under forhandlingerne blev det konkluderet, at der ikke skulle føjes yderligere handelsindrømmelser inden for landbrug, forarbejdede landbrugsprodukter og fiskevarer til den eksisterende associeringsaftale.

Vedlagte forslag er til 1) en rådsafgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af protokollen og 2) en rådsafgørelse om indgåelse af protokollen.

Teksten til protokollen, der er forhandlet med Libanon, er vedlagt. Den vigtigste bestemmelse i protokollen er bestemmelsen om de nye medlemsstaters tiltrædelse af associeringsaftalen mellem EU og Libanon og angivelsen af de nye officielle EU-sprog.

Kommissionen anmoder Rådet om at vedtage de foreslåede rådsafgørelser om undertegnelse og indgåelse af protokollen.

Europa-Parlamentet vil skulle afgive samstemmende udtalelse om indgåelsen af denne protokol.

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om undertegnelse og midlertidig anvendelse af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 310 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, andet punktum,

under henvisning til akten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union, særlig artikel 6, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den 23. oktober 2006 bemyndigede Rådet Kommissionen til på Det Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters vegne at føre forhandlinger om protokoller om ændring af aftaler indgået mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater og tredjelande, såsom Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side[?], for at tage hensyn til nye medlemsstaters tiltrædelse af Den Europæiske Union.

(2) Forhandlingerne med Libanon er nu afsluttet.

(3) Ifølge artikel 8, stk. 2, i den med Libanon forhandlede protokol anvendes protokollen midlertidigt, inden den træder i kraft.

(4) Protokollen bør undertegnes på Fællesskabets vegne med forbehold af dens indgåelse og anvendes midlertidigt -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den (de) person(er), der er beføjet til på Det Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters vegne at undertegne protokollen til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union. Teksten til protokollen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Protokollen anvendes midlertidigt fra den 1. januar 2007 med forbehold at dens indgåelse.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Rådets vegne

Formand

2008/0027 (AVC)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 310 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, andet punktum, og artikel 300, stk. 3, andet afsnit,

under henvisning til akten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union, særlig artikel 6, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Protokollen til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side blev undertegnet på Det Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters vegne den […].

(2) Protokollen bør godkendes -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Protokollen til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union godkendes herved på Det Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters vegne.

Teksten til protokollen er knyttet til denne afgørelse.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Rådets vegne

Formand

PROTOKOL

til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

KONGERIGET BELGIEN,

REPUBLIKKEN BULGARIEN,

DEN TJEKKISKE REPUBLIK,

KONGERIGET DANMARK,

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

REPUBLIKKEN ESTLAND,

DEN HELLENSKE REPUBLIK,

KONGERIGET SPANIEN,

DEN FRANSKE REPUBLIK,

IRLAND,

DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN CYPERN,

REPUBLIKKEN LETLAND,

REPUBLIKKEN LITAUEN,

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG,

REPUBLIKKEN UNGARN,

REPUBLIKKEN MALTA,

KONGERIGET NEDERLANDENE,

REPUBLIKKEN ØSTRIG,

REPUBLIKKEN POLEN,

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

RUMÆNIEN,

REPUBLIKKEN SLOVENIEN,

DEN SLOVAKISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGE,

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

i det følgende benævnt "EF-medlemsstaterne", repræsenteret ved Rådet for Den Europæiske Union, og

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB,

i det følgende benævnt ”Fællesskabet”, repræsenteret ved Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen

og DEN LIBANESISKE REPUBLIK,

i det følgende benævnt "Libanon",

på den anden side,

SOM TAGER HENSYN TIL, at Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side[?], i det følgende benævnt "Euro-Middelhavsaftalen", blev undertegnet i Bruxelles den 1. april 2002 og trådte i kraft den 1. april 2006,

SOM HENVISER TIL, at traktaten om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union og den dertil knyttede akt blev undertegnet i Luxembourg den 25. april 2005 og trådte i kraft den 1. januar 2007,

SOM HENVISER TIL, at en interimsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Libanesiske Republik om handel og handelsanliggender[?] trådte i kraft den 1. marts 2003,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at i henhold til artikel 6, stk. 2, i tiltrædelsesakten skal tiltrædelsen af de nye kontraherende parter til Euro-Middelhavsaftalen vedtages ved indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen,

SOM TAGER HENSYN TIL, at de konsultationer, der er omhandlet i artikel 22 i Euro-Middelhavsaftalen, har fundet sted for at garantere, at der tages hensyn til Fællesskabets og Libanons fælles interesser,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Republikken Bulgarien og Rumænien bliver kontraherende parter i Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side og godkender og noterer sig på samme måde som Fællesskabets øvrige medlemsstater teksten til aftalen såvel som fælleserklæringerne, erklæringerne og brevvekslingerne.

KAPITEL I: ÆNDRINGER AF TEKSTEN TIL EURO-MIDDELHAVSAFTALEN, HERUNDER BILAGENE OG PROTOKOLLERNE

Artikel 2 (Oprindelsesregler)

I protokol 4 foretages følgende ændringer:

1. Artikel 18, stk. 4, affattes således:

På varecertifikater EUR.1, der udstedes efterfølgende, anføres en af følgende påtegninger:

BG "ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ"

ES "EXPEDIDO A POSTERIORI"

CS "VYSTAVENO DODATEČNĔ"

DA "UDSTEDT EFTERFØLGENDE"

DE "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT"

ET "VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT"

EL "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ"

EN "ISSUED RETROSPECTIVELY"

FR "DÉLIVRÉ A POSTERIORI"

IT "RILASCIATO A POSTERIORI"

LV "IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI"

LT "RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS"

HU "KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL"

MT "MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT"

NL "AFGEGEVEN A POSTERIORI"

PL "WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE"

PT "EMITIDO A POSTERIORI"

RO "EMIS A POSTERIORI"

SL "IZDANO NAKNADNO"

SK "VYDANÉ DODATOČNE"

FI "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN"

SV "UTFÄRDAT I EFTERHAND"

AR [pic]"

2. Artikel 19, stk. 2, affattes således:

(…)

På duplikateksemplaret, der udstedes på denne måde, anføres en af følgende påtegninger:

BG "ДУБЛИКАТ"

ES "DUPLICADO"

CS "DUPLIKÁT"

DA "DUPLIKAT"

DE "DUPLIKAT"

ET "DUPLIKAAT"

EL "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ"

EN "DUPLICATE"

FR "DUPLICATA"

IT "DUPLICATO"

LV "DUBLIKĀTS"

LT "DUBLIKATAS"

HU "MÁSODLAT"

MT "DUPLIKAT"

NL "DUPLICAAT"

PL "DUPLIKAT"

PT "SEGUNDA VIA"

RO "DUPLICAT"

SL "DVOJNIK"

SK "DUPLIKÁT"

FI "KAKSOISKAPPALE"

SV "DUPLIKAT"

AR [pic]"

3 Bilag V affattes således:

Bulgarsk

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Spansk

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° .. …(1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . …(2).

Tjekkisk

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2).

Dansk

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2).

Tysk

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind.

Estisk

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Græsk

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(2).

Engelsk

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.

Fransk

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2)).

Italiensk

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n… (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2).

Lettisk

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2).

Litauisk

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra(2) preferencinès kilmés prekés.

Ungarsk

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak.

Maltesisk

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2).

Nederlandsk

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

Polsk

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie.

Portugisisk

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2).

Rumænsk

Exportatorul produselor ce fac ojiectul acestui document (autorizaţia vamalâ nr. …(1)) declará cá, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţialā …(2).

Slovensk

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo.

Slovakisk

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2).

Finsk

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

Svensk

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

Arabisk

[pic]

…………………………………………………………..(3)

(Sted og dato)

…………………………………………………………..(4)

(Eksportørens underskrift; navnet på den person, der underskriver erklæringen, skal desuden angives med tydelig skrift)

(1) Hvis fakturaerklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør, skal den godkendte eksportør anføre nummeret på toldmyndighedernes tilladelse her. Hvis fakturaerklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, kan ordlyden i parentes udelades, eller eksportøren kan undlade at udfylde feltet.

(2) Her anføres produkternes oprindelse. Hvis fakturaerklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla i henhold til artikel 37 i protokollen, skal eksportøren tydeligt angive dem ved hjælp af mærket »CM« i det dokument, hvorpå erklæringen udfærdiges.

(3) Kan udelades, hvis de pågældende oplysninger findes i selve dokumentet.

(4) Jf. artikel 21, stk. 5, i protokollen. Hvis det ikke er nødvendigt, at eksportøren skriver under, er han også fritaget for at angive sit navn.

KAPITEL II: OVERGANGSBESTEMMELSER

Artikel 3 (Oprindelsesbevis og administrativt samarbejde)

1. Oprindelsesbeviser, der er behørigt udstedt enten af Libanon eller af en ny medlemsstat i forbindelse med præferenceaftaler eller autonome ordninger, de indbyrdes anvender, accepteres i de respektive lande i henhold til denne protokol, forudsat at:

a) en sådan oprindelsesstatus giver præferencetoldbehandling på basis af de præferencetoldforanstaltninger, der er indeholdt i denne aftale, eller i Fællesskabets arrangement med generelle præferencer

b) oprindelsesbeviset og transportdokumenterne er udstedt senest dagen før tiltrædelsesdatoen

c) oprindelsesbeviset forelægges toldmyndighederne inden fire måneder efter tiltrædelsesdatoen.

Når varer er blevet angivet til indførsel enten i Libanon eller i en ny medlemsstat inden tiltrædelsesdatoen under præferenceaftaler eller autonome ordninger, der anvendtes mellem Libanon og den pågældende nye medlemsstat på dette tidspunkt, kan et oprindelsesbevis, der er udstedt med tilbagevirkende kraft under de pågældende aftaler eller ordninger, også accepteres, forudsat at dette bevis forelægges for toldmyndighederne inden for en periode på fire måneder fra tiltrædelsesdatoen.

2. Libanon og de nye medlemsstater bemyndiges til at opretholde de tilladelser, hvormed der er givet status som "godkendt eksportør" som led i de præferenceaftaler og autonome ordninger, der er anvendt mellem dem, forudsat at:

a) der også er en sådan bestemmelse i den aftale, der blev indgået mellem Libanon og Fællesskabet inden tiltrædelsesdatoen, og

b) de godkendte eksportører anvender de oprindelsesregler, der er gældende under nævnte aftale.

Ovennævnte tilladelser erstattes senest et år efter tiltrædelsesdatoen med nye tilladelser, der er udstedt efter bestemmelserne i aftalen.

3. Anmodninger om efterfølgende kontrol af oprindelsesbeviser, der er udstedt i henhold til de i stk. 1 og 2 nævnte præferenceaftaler eller autonome ordninger, kan fremsættes af de kompetente toldmyndigheder i enten Libanon eller de nye medlemsstater, og de accepteres af disse myndigheder i tre år efter, at det pågældende oprindelsesbevis er udstedt.

Artikel 4 (Varer under forsendelse)

1. Aftalens bestemmelser anvendes på varer, som udføres enten fra Libanon til en af de nye medlemsstater eller fra en af de nye medlemsstater til Libanon, som er i overensstemmelse med protokol 4, og som på tiltrædelsesdatoen enten er under transport eller midlertidigt oplagt i et toldlager eller en frizone i Libanon eller i den pågældende nye medlemsstat.

2. Der indrømmes i sådanne tilfælde præferencebehandling, hvis der senest fire måneder efter tiltrædelsesdatoen forelægges toldmyndighederne i importlandet et oprindelsesbevis, som toldmyndighederne i eksportlandet har udstedt med tilbagevirkende kraft.

Almindelige og afsluttende bestemmelser

Artikel 5

Libanon forpligter sig til ikke at fremsætte krav, anmodninger eller indsigelser og til ikke at ændre eller tilbagekalde indrømmelser i henhold til GATT 1994, artikel XXIV.6 og XXVIII, vedrørende denne udvidelse af Fællesskabet.

Artikel 6

Denne protokol udgør en integrerende del af Euro-Middelhavsaftalen.

Artikel 7

1. Denne protokol godkendes af Fællesskabet, af Rådet for Den Europæiske Union på medlemsstaternes vegne og af Libanon i overensstemmelse med egne procedurer.

2. Parterne giver hinanden notifikation om afslutningen af de i stk. 1 nævnte procedurer. Godkendelsesinstrumenterne deponeres i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

Artikel 8

1. Denne protokol træder i kraft på den første dag i den første måned efter datoen for deponeringen af det sidste godkendelsesinstrument.

2. Denne protokol anvendes midlertidigt fra den 1. januar 2007.

Artikel 9

Denne protokol er udfærdiget i to eksemplarer på hvert af de kontraherende parters officielle sprog, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Artikel 10

Teksten til Euro-Middelhavsaftalen, herunder bilagene og protokollerne, som udgør en integrerende del deraf, samt slutakten og de dertil knyttede erklæringer udfærdiges på bulgarsk og rumænsk, og disse tekster har samme gyldighed som originalteksterne. Associeringsrådet godkender disse tekster.

FOR MEDLEMSSTATERNE …

FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB …

FOR DEN LIBANESISKE REPUBLIK…

[1] EUT L 143 af 30.5.2006, s. 2.

[2] EUT L 143 af 30.5.2006, s. 2.

[3] EFT L 202 af 30.9.2002, s. 2,