9.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 88/1


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 3. april 2008

efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om forslag til Rådets forordning om gennemførelse af den protokol om uforholdsmæssige store budgetunderskud, der er knyttet som bilag til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab

(CON/2008/15)

(2008/C 88/01)

Indledning og retsgrundlag

Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 19. marts 2008 en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en udtalelse om forslag til Rådets forordning om gennemførelse af den protokol om uforholdsmæssige store budgetunderskud, der er knyttet som bilag til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (i det følgende benævnt »forslaget til forordning«, til kodificering af Rådets forordning (EF) nr. 3605/93 af 22. november 1993 om gennemførelse af den protokol om uforholdsmæssige store budgetunderskud, der er knyttet som bilag til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (1).

ECB's kompetence til at afgive udtalelser fremgår af artikel 105, stk. 4, første led, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

Bemærkninger

ECB har ingen specielle bemærkninger til forslaget til forordning.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 3. april 2008.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  EFT L 332 af 31.12.1993, s. 7. Forordning senest ændret ved forordning (EF) nr. 2103/2005 (EUT L 337 af 22.12.2005, s. 1).