8.9.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 210/5


Meddelelse om indledning af en delvis interimsundersøgelse af udligningsforanstaltningerne vedrørende importen af tekstureret garn af endeløse polyesterfibre med oprindelse i Indien

(2007/C 210/04)

Kommissionen har på eget initiativ besluttet at indlede en delvis interimsundersøgelse i medfør af artikel 19 i Rådets forordning (EF) nr. 2026/97 af 6. oktober 1997 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (»grundforordningen«) (1). Undersøgelsen er begrænset til at undersøge subsidieringsniveauet for visse indiske eksporterende producenter.

1.   Varen

Den vare, der undersøges, er tekstureret garn af endeløse polyesterfibre med oprindelse i Indien (»den pågældende vare«), som for øjeblikket tariferes under KN-kode 5402 33 00. KN-koden angives kun til orientering.

2.   Gældende foranstaltninger

De gældende foranstaltninger er en endelig udligningstold på importen af tekstureret garn af endeløse polyesterfibre med oprindelse i Indien, indført ved Rådets forordning (EF) nr. 2094/2002 (2).

3.   Begrundelse for undersøgelsen

Kommissionen har tilstrækkeligt umiddelbart bevis for, at de omstændigheder i forbindelse med subsidieringen, som lå til grund for indførelsen af foranstaltningerne, har ændret sig, og for at disse ændringer er af varig art.

Det ser nemlig ud til, at fordelene ved to subsidieordninger (»Duty Entitlement Passbook Scheme« (DEPBS) (toldgodtgørelsesordning) og »Income Tax Exemption Scheme« (ITES) (ordning for fritagelse af indkomstskat) i Section 80HHC i Income Tax Act er blevet betydeligt mindre. Dette skyldes, at den relevante indiske lovgivning, som disse ordninger er baseret på, er blevet ændret.

Det er derfor sandsynligt, at subsidieringsniveauet er faldet for de virksomheder, for hvilke foranstaltningerne helt eller delvist er baseret på de fordele, de har haft af en eller begge af ovennævnte ordninger i den undersøgelsesperiode, som blev anvendt i forbindelse med den undersøgelse, der førte til fastlæggelse af omfanget af de gældende foranstaltninger.

De i punkt 2 omhandlede foranstaltninger over for importen af den undersøgte vare er således måske ikke længere nødvendige i det omfang, de har i øjeblikket, for at imødegå den nuværende subsidiering. Foranstaltningerne over for de pågældende virksomheder bør derfor tages op til fornyet behandling.

Der er tale om de virksomheder, der er anført i bilaget, og alle andre producenter af den undersøgte vare, som giver sig til kende over for Kommissionen inden for den i punkt 5, litra b), nr. i) fastsatte frist, og som samtidig godtgør, at 1) de havde fordel af en eller begge af ovennævnte ordninger i den undersøgelsesperiode, som blev anvendt i forbindelse med den undersøgelse, der førte til fastlæggelse af omfanget af de foranstaltninger, de er underlagt (fra den 1. oktober 2000 til den 30. september 2001), og at 2) de i betragtning af de ovenfor nævnte strukturelle ændringer i disse ordninger i mindre grad har fordel af disse ordninger.

Hvis den fornyede undersøgelse ydermere viser, eller hvis en berørt part inden for fristen i punkt 5, litra a), nr. i) forelægger tilstrækkelige umiddelbare beviser for, at eksportører af den pågældende vare, som er berørt af den igangværende undersøgelse, har fordel af andre subsidieordninger end de ovenfor nævnte, kan disse ordninger også blive undersøgt som led i den igangværende undersøgelse.

Da de ændrede subsidiemargener, der følger af den igangværende undersøgelse, kan have betydning for de foranstaltninger, der gælder for virksomheder, som samarbejdede i forbindelse med den undersøgelse, der førte til fastsættelse af foranstaltningernes omfang, og/eller for de foranstaltninger, der gælder for alle de øvrige virksomheder, kan de pågældende satser blive revideret i overensstemmelse hermed.

Det bør bemærkes, at for virksomheder, der er underlagt både antidumping- og udligningsforanstaltninger, kan antidumpingforanstaltningerne blive justeret i overensstemmelse med en eventuel ændring i udligningsforanstaltningen.

4.   Procedure

Da Kommissionen efter høring af det rådgivende udvalg har fastslået, at der foreligger tilstrækkelige beviser til at berettige indledningen af en delvis interimsundersøgelse på eget initiativ, indledes der en undersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 19.

Undersøgelsen vil vise, om der er behov for at videreføre, fjerne eller ændre de gældende foranstaltninger for så vidt angår virksomheder, der har haft fordel af en eller begge af ovennævnte ordninger, og for så vidt angår virksomheder, der har haft fordel af andre ordninger, hvis der forelægges tilstrækkelige beviser herfor som omhandlet i punkt 3, afsnit 6 ovenfor. Undersøgelsen vil også, afhængigt af resultaterne, vurdere behovet for at ændre de foranstaltninger, der gælder for andre virksomheder, der samarbejdede i forbindelse med den undersøgelse, der førte til fastsættelse af omfanget af de gældende foranstaltninger og/eller af de foranstaltninger, der gælder for alle de øvrige virksomheder.

a)   Stikprøver

Da et stort antal parter er involveret i denne procedure, kan Kommissionen beslutte at anvende stikprøver, jf. grundforordningens artikel 27.

i)   Stikprøver af eksportører og producenter

For at Kommissionen kan afgøre, om det er nødvendigt at anvende stikprøver, og i bekræftende fald udtage en stikprøve, anmodes alle eksportører/producenter eller deres repræsentanter om at give sig til kende over for Kommissionen og afgive følgende oplysninger om deres virksomhed eller virksomheder inden for den frist, der er fastsat i punkt 5, litra b), nr. i), og i den form, der er angivet i punkt 6:

navn, adresse, e-mail-adresse, telefon- og faxnummer samt kontaktperson

omsætningen i lokal valuta og mængden i ton af den pågældende vare solgt med henblik på eksport til Fællesskabet i perioden fra den 1. april 2006 til den 31. marts 2007

omsætningen i lokal valuta og mængden i ton af den pågældende vare solgt på hjemmemarkedet i perioden fra den 1. april 2006 til den 31. marts 2007

angivelse af, hvorvidt virksomheden har til hensigt at fremsætte krav om en individuel subsidiesats (kun producenter kan fremsætte krav om individuelle subsidiesatser) (3)

nøjagtig beskrivelse af virksomhedens aktiviteter i forbindelse med produktionen af den pågældende vare og produktionsmængden i ton af den pågældende vare samt produktionskapacitet og investeringer i produktionskapacitet i perioden fra den 1. april 2006 til den 31. marts 2007

navnene på alle forretningsmæssigt forbundne virksomheder (4), der er involveret i produktion og/eller salg (på eksport- og/eller hjemmemarkedet) af den pågældende vare, med udførlig beskrivelse af disse virksomheders aktiviteter

hvorvidt virksomheden havde fordel af DEPBS- og/eller ITES-ordningen (i) i den undersøgelsesperiode, som blev anvendt i forbindelse med den undersøgelse, der førte til fastlæggelse af omfanget af de foranstaltninger, den for øjeblikket er underlagt (fra den 1. oktober 2000 til den 30. september 2001), og/eller (ii) i perioden fra den 1. april 2006 til den 31. marts 2007

alle andre relevante oplysninger, som kunne være nyttige for Kommissionen ved udtagningen af stikprøven.

Ved at indgive ovenstående oplysninger indvilger virksomheden i at indgå i stikprøven. Hvis virksomheden udvælges til at deltage i stikprøven, vil dette indebære, at den besvarer et spørgeskema og accepterer kontrol på stedet af besvarelsen. Hvis virksomheden anfører, at den ikke ønsker at indgå i stikprøven, vil den blive anset for ikke at have samarbejdet i forbindelse med undersøgelsen. Følgerne af manglende samarbejde er beskrevet i punkt 7 nedenfor.

Kommissionen vil desuden kontakte myndighederne i eksportlandet og alle kendte sammenslutninger af eksportører/producenter for at indhente de oplysninger, som den anser for nødvendige for at udtage stikprøven af eksportører/producenter.

ii)   Endelig udtagning af stikprøven

Alle berørte parter, der ønsker at meddele oplysninger af relevans for udtagningen af stikprøven, skal gøre dette inden for fristen i punkt 5, litra b), nr. ii).

Kommissionen vil foretage den endelige udtagning af stikprøverne, når den har hørt de berørte parter, der har erklæret sig villige til at indgå i stikprøven.

Virksomheder, som indgår i stikprøven, skal besvare et spørgeskema inden for fristen i punkt 5, litra b), nr. iii), og skal samarbejde i forbindelse med undersøgelsen.

Hvis der ikke udvises tilstrækkelig samarbejdsvilje, kan Kommissionen træffe afgørelse på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 27, stk. 4, og artikel 28. Afgørelser truffet på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger kan være mindre gunstige for den berørte part, jf. punkt 7 i denne meddelelse.

b)   Spørgeskemaer

For at indhente de oplysninger, som Kommissionen anser for nødvendige for sin undersøgelse, sender den spørgeskemaer til de virksomheder, der indgår i stikprøven, og myndighederne i det pågældende eksportland.

c)   Indhentning af oplysninger og afholdelse af høringer

Alle berørte parter opfordres hermed til at tilkendegive deres synspunkter, fremsende andre oplysninger end det besvarede spørgeskema og fremlægge dokumentation herfor. Oplysninger og dokumentation skal være Kommissionen i hænde inden for den frist, der er fastsat i punkt 5, litra a), nr. i).

Kommissionen kan endvidere høre berørte parter, hvis de anmoder herom og kan godtgøre, at der er særlige grunde til, at de bør høres. En sådan anmodning fremsættes inden for den frist, der er fastsat i stk. 5, litra a), nr. ii).

5.   Frister

a)   Generelle frister

i)   For at give sig til kende og indsende besvarelser af spørgeskemaet og andre oplysninger

Medmindre andet er angivet, skal alle berørte parter, særlig myndighederne i det pågældende eksportland, give sig til kende over for Kommissionen, fremsætte deres synspunkter og afgive besvarelser af spørgeskemaer eller alle andre oplysninger, herunder de oplysninger, der er nævnt i punkt 3, stk. 6, senest 40 dage fra datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvis der skal tages hensyn til deres bemærkninger i forbindelse med undersøgelsen. Det skal bemærkes, at de fleste proceduremæssige rettigheder, der er fastsat i grundforordningen, kun kan respekteres, hvis parterne giver sig til kende inden for ovennævnte frist.

ii)   Høringer

Alle berørte parter kan desuden anmode om at blive hørt af Kommissionen inden for samme frist på 40 dage.

b)   Særlig frist for udtagning af stikprøver

(i)

De oplysninger, der er nævnt i punkt 4, litra a), nr. i), skal være Kommissionen i hænde senest 15 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, da Kommissionen påtænker at høre berørte parter, som har erklæret sig rede til at indgå i en stikprøve, om den endelige udtagning af denne senest 21 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(ii)

Alle andre oplysninger, der er relevante for udtagningen af stikprøven, jf. punkt 4, litra a), nr. ii), skal være Kommissionen i hænde senest 21 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(iii)

Besvarelser af spørgeskemaerne fra parter, der indgår i stikprøven, skal være Kommissionen i hænde senest 37 dage efter, at de har fået meddelelse om, at de indgår i stikprøven.

6.   Skriftlige redegørelser, besvarelser af spørgeskemaer og korrespondance

Alle redegørelser og anmodninger fra berørte parter skal indgives skriftligt (ikke i elektronisk form, medmindre andet er angivet) med angivelse af den pågældendes navn, adresse, e-mail-adresse og telefon- og faxnummer. Alle skriftlige redegørelser, herunder de oplysninger, der er anmodet om i denne meddelelse, besvarelser af spørgeskemaer og korrespondance, som indgives af de berørte parter som fortroligt materiale, skal være forsynet med påtegningen »Limited« (5) og skal i overensstemmelse med grundforordningens artikel 29, stk. 2, være ledsaget af et ikke-fortroligt sammendrag forsynet med påtegningen »FOR INSPECTION BY INTERESTED PARTIES«.

Kommissionens adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Handel

Direktorat H

Kontor: J-79 4/23

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

7.   Manglende samarbejdsvilje

Hvis en af de berørte parter nægter at give adgang til nødvendige oplysninger eller undlader at meddele dem inden for fristerne eller lægger væsentlige hindringer i vejen for undersøgelsen, kan der i henhold til grundforordningens artikel 28 træffes afgørelser, positive eller negative, på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger.

Konstateres det, at en berørt part har meddelt urigtige eller vildledende oplysninger, ses der bort fra disse oplysninger, og der kan i overensstemmelse med grundforordningens artikel 28 gøres brug af de foreliggende faktiske oplysninger. Hvis en berørt part udviser manglende eller begrænset samarbejdsvilje, og der gøres brug af de foreliggende faktiske oplysninger, kan resultatet blive mindre gunstigt for denne part, end hvis den pågældende havde udvist samarbejdsvilje.

8.   Tidsplan for undersøgelsen

Undersøgelsen afsluttes i henhold til grundforordningens artikel 22, stk. 1, senest 15 måneder efter offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende.

9.   Andre interimsundersøgelser i henhold til grundforordningens artikel 19

Omfanget af denne undersøgelse er fastsat i punkt 4 ovenfor. Parter, der af andre grunde ønsker at anmode om en undersøgelse, kan gøre dette i overensstemmelse med grundforordningens artikel 19.

10.   Behandling af personoplysninger

Det skal bemærkes, at personoplysninger, som indsamles i forbindelse med denne undersøgelse, vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (6).


(1)  EFT L 288 af 21.10.1997, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 461/2004 (EUT L 77 af 13.3.2004, s. 12).

(2)  EFT L 323 af 28.11.2002, s. 21.

(3)  Der kan i henhold til grundforordningens artikel 27, stk. 3, anmodes om individuelle dumpingmargener for virksomheder, som ikke indgår i stikprøven.

(4)  Udtrykket forretningsmæssigt forbundne virksomheder er defineret i artikel 143 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1).

(5)  Dette betyder, at dokumentet kun er til intern brug. Det er beskyttet i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43). Det betragtes som et fortroligt dokument i henhold til artikel 29 i grundforordningen og artikel 12 i WTO-aftalen om subsidier og udligningsforanstaltninger.

(6)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.


BILAG

Indo Rama Synthetics Limited, 51-A, Industrial Area, Sector III, Pithampur, 453 001, Dist. Dhar, Madhya Pradesh, Indien

Welspun Syntex Limited, Kamani Wadi, 1st floor, 542, Jaganath Shankar Sheth Road, Chira Bazar, Mumbai 400 002, Indien