14.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 162/13


Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/22/EF om måleinstrumenter

(EØS-relevant tekst)

(Titler og referencer for harmoniserede standarder som skal offentliggøres i henhold til direktivet)

(2007/C 162/06)

ESO (1)

Standardens reference og titel

(Referencedokument)

Reference for erstattet standard

Formodning om overensstemmelse ved efterlevelse af den erstattede standard ophører den (dato)

Anm. 1

CEN

EN 1359:1998

Gasmålere. Bælggasmålere

 

EN 1359:1998/A1:2006

 

 

CEN

EN 1434-1:2007

Varmemålere — Del 1: Generelle krav

 

CEN

EN 1434-2:2007

Varmemålere — Del 2: Konstruktionskrav

 

CEN

EN 1434-4:2007

Varmemålere — Del 4: Typeprøvning

 

CEN

EN 1434-5:2007

Varmemålere — Del 5: Førstegangs verifikation

 

CEN

EN 12261:2002

Gasmålere — Turbinehjulsgasmålere

 

EN 12261:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 12405-1:2005

Gasmålere — Konverteringsudstyr — Del 1: Volumenkonverteringsudstyr til gasmålere

 

EN 12405—1:2005/A1:2006

 

 

CEN

EN 12480:2002

Gasmålere — Rotationsgasmålere

 

EN 12480:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 14154-1:2005+A1:2007

Vandmålere — Del 1: Generelle krav

 

CEN

EN 14154-2:2005+A1:2007

Vandmålere — Del 2: Installation og brugsvejledning

 

CEN

EN 14154-3:2005+A1:2007

Vandmålere — Del 3: Prøvningsmetoder og — udstyr

 

CEN

EN 14236:2007

Ultralydsgasmålere til husholdningsbrug

 

Anm. 1

Formodning om overensstemmelse ved efterlevelse af standarden vil normalt ophøre på den tilbagetrækningsdato der fastsættes af det europæiske standardiseringsorgan, men brugerne af disse standarder gøres opmærksom på at den i særlige tilfælde kan ophøre på et andet tidspunkt.

Anm. 3

I tilfælde af tillæg til standarder, er reference standarden EN CCCCC:YYYY, incl. eventuelle tidligere tillæg, og det nye anførte tillæg; består den erstattede standard (kolonne 4) af EN CCCCC:YYYY og dens eventuelle tidligere tillæg, men ikke det nye anførte tillæg. På den angivne dato vil den erstattede standard ophøre med at give formodning om overensstemmelse direktivets væsentlige krav.

Bemærk

Oplysninger om hvorvidt standarder er disponible kan fås enten hos de europæiske standardiseringsorganer eller hos de nationale standardiseringsorganer, hvoraf en liste er vedlagt som bilag til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 98/34/EF (2), ændret ved direktiv 98/48/EF (3).

Offentliggørelsen af referencerne i Den Europæiske Unions Tidende betyder ikke at standarderne findes på alle fællesskabssprog.

Denne liste erstatter alle tidligere lister offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. Kommissionen sørger for at ajourføre listen.

Yderligere information kan findes på Europa-serveren:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Europæisk standardiseringsorgan:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, tlf. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, tlf. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tlf. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37.

(3)  EFT L 217 af 5.8.1998, s. 18.