52007PC0648

Forslag til Rådets forordning om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Côte d'Ivoire /* KOM/2007/0648 endelig udg. - CNS 2007/0226 */


[pic] | KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER |

Bruxelles, den 30.10.2007

KOM(2007) 648 endelig

2007/0226 (CNS)

Forslag til

RÅDETS FORORDNING

om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Côte d'Ivoire

(forelagt af Kommissionen)

BEGRUNDELSE

EF og Republikken Côte d'Ivoire har ført forhandlinger om en fiskeripartnerskabsaftale, der blev paraferet den 5. april 2007, og som giver EF-fiskere fiskerimuligheder i den ivorianske fiskerizone. Partnerskabsaftalen, der omfatter en protokol med bilag, er indgået for en periode på seks år og kan forlænges. Ved ikrafttrædelsen ophæver og erstatter denne aftale aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Côte d'Ivoire om fiskeri ud for Côte d'Ivoire, som trådte i kraft den 19. december 1990.

Kommissionens baserede bl.a. sin forhandlingsposition på resultaterne af en forudgående og efterfølgende evaluering foretaget af uvildige eksperter.

Hovedformålet med den nye partnerskabsaftale er at styrke samarbejdet mellem EF og Côte d'Ivoire med henblik på at skabe en partnerskabsramme for udvikling af en politik for bæredygtigt fiskeri og ansvarlig udnyttelse af fiskeressourcerne i den ivorianske fiskerizone i begge parters interesse. De to parter skal føre en politisk dialog om fiskerispørgsmål af fælles interesse. Der sættes i den nye fiskeripartnerskabsaftale særlig fokus på at støtte Côte d'Ivoires fiskeripolitik. De to parter aftaler, hvilke foranstaltninger der skal have forrang til sådan støtte, og de opstiller mål og fastlægger den årlige og flerårige programmering samt kriterierne for vurdering af de tilstræbte resultater med henblik på bæredygtig og ansvarlig forvaltning af sektoren.

Den finansielle modydelse fastsættes til 595 000 EUR om året. Hele den finansielle modydelse afsættes til støtte og gennemførelse af initiativer i forbindelse med den fiskeripolitik, som den ivorianske regering har udformet.

Med hensyn til fiskerimuligheder gives der tilladelse til, at 25 notfartøjer og 15 langlinefartøjer med flydeline fisker. Efter anmodning fra EF kan der dog gennemføres forsøgsfiskeri inden for rammerne af aftalen. Hvis forsøgsfiskeriet falder positivt ud, kan de to parter beslutte at tildele nye fiskerimuligheder til EF-fartøjerne. Protokollen indeholder også en revisionsklausul, i henhold til hvilken protokollen og dens bilag efter tre år kan ændres, hvis Den Blandede Komité finder det nødvendigt.

I partnerskabsaftalen er det også fastsat, at det økonomiske, videnskabelige og tekniske samarbejde inden for fiskeriet og dertil knyttede sektorer skal fremmes.

Kommissionen foreslår på baggrund af ovenstående, at Rådet ved forordning vedtager at indgå denne nye fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Côte d'Ivoire.

2007/0226 (CNS)

Forslag til

RÅDETS FORORDNING

om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Côte d'Ivoire

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, og stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen[1],

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet[2], og

ud fra følgende betragtninger:

(1) EF har med Republikken Côte d'Ivoire forhandlet en fiskeripartnerskabsaftale på plads, der giver EF-fiskerfartøjer mulighed for at fiske i farvande, som fiskerimæssigt hører ind under Côte d'Ivoires højhedsområde eller jurisdiktion.

(2) Som følge heraf paraferedes en ny fiskeripartnerskabsaftale den 5. april 2007.

(3) Det er i EF's interesse at godkende denne aftale.

(4) Det bør fastlægges, hvordan fiskerimulighederne skal fordeles mellem medlemsstaterne -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Côte d'Ivoire godkendes på EF's vegne.

Teksten til aftalen er knyttet som bilag til denne forordning.

Artikel 2

De fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen til aftalen, fordeles således mellem medlemsstaterne:

- 25 notfartøjer | Frankrig: Spanien: | 10 fartøjer 15 fartøjer |

- 15 langlinefartøjer | Spanien: Portugal: | 10 fartøjer 5 fartøjer |

Hvis de fangstmuligheder, der er fastsat i protokollen, ikke udnyttes fuldt ud med licensansøgningerne fra disse medlemsstater, kan Kommissionen tage licensansøgninger fra enhver anden medlemsstat i betragtning.

Artikel 3

De medlemsstater, hvis fartøjer fisker i henhold til den aftale, der er omhandlet i artikel 1, giver Kommissionen meddelelse om, hvor store mængder af hver bestand de fanger i Côte d'Ivoires fiskerizone, jf. de nærmere bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 500/2001 af 14. marts 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 vedrørende kontrollen af EF-fiskerfartøjernes fangster i tredjelandes farvande og på åbent hav[3].

Artikel 4

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den person, der er beføjet til at undertegne aftalen med bindende virkning for EF.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Rådets vegne

Formand

FISKERIPARTNERSKABSAFTALE

mellem Republikken Côte d'Ivoire og Det Europæiske Fællesskab

REPUBLIKKEN CÔTE D'IVOIRE, i det følgende benævnt "Côte d'Ivoire",

og

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt "EF",

i det følgende tilsammen benævnt "parterne",

SOM TAGER I BETRAGTNING, at der er et nært samarbejde mellem EF og Côte d'Ivoire, navnlig som led i Cotonou-aftalen, og at parterne har et fælles ønske om at udbygge forbindelserne yderligere,

SOM TAGER HENSYN TIL, at de to parter ønsker at fremme en ansvarlig udnyttelse af deres fiskeressourcer gennem samarbejde,

SOM TAGER HENSYN TIL De Forenede Nationers havretskonvention,

SOM ER BESLUTTET PÅ at anvende de afgørelser og henstillinger, som vedtages af Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet, i det følgende benævnt "ICCAT",

SOM ER BEVIDSTE OM betydningen af principperne i adfærdskodeksen for ansvarligt fiskeri, der blev vedtaget på FAO-konferencen i 1995,

SOM ER BESLUTTET PÅ i fælles interesse at samarbejde om at skabe et ansvarligt fiskeri for at sikre, at de biologiske ressourcer i havet bevares på lang sigt og udnyttes bæredygtigt,

SOM ER OVERBEVIST OM, at et sådant samarbejde bør baseres på, at initiativer og foranstaltninger, hvad enten de gennemføres i fællesskab eller unilateralt, supplerer hinanden, er forenelige med den fastlagte politik og skaber en synergieffekt,

SOM ER BESLUTTET PÅ med henblik herpå at indlede en dialog om den fiskeripolitik, som Côte d'Ivoires regering har vedtaget, at finde egnede metoder til at sikre, at politikken gennemføres effektivt, og at inddrage erhvervslivet og civilsamfundet i processen,

SOM ØNSKER, at der fastsættes bestemmelser og vilkår for EF-fartøjernes fiskeri i Côte d'Ivoires farvande og for EF-støtten til skabelse af et ansvarligt fiskeri i disse farvande,

SOM ER FAST BESLUTTET PÅ at skabe et endnu snævrere økonomisk samarbejde inden for fiskeriet og dertil knyttede aktiviteter ved at oprette og udbygge blandede selskaber, hvori der deltager virksomheder fra begge parter -

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1 - Formål

I denne aftale fastlægges principper, regler og procedurer for:

- økonomisk, finansielt, teknisk og videnskabeligt samarbejde inden for fiskeriet med henblik på at skabe et ansvarligt fiskeri i Côte d'Ivoires fiskerizoner, så fiskeressourcerne bevares og udnyttes på en bæredygtig måde, og at udvikle det ivorianske fiskerierhverv

- EF-fartøjers adgang til de ivorianske fiskerizoner

- samarbejde om fiskerikontrol i Côte d'Ivoires fiskerizoner med henblik på at sikre, at ovennævnte betingelser overholdes, at foranstaltningerne til bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne bliver effektive, og at ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri bekæmpes

- partnerskaber mellem virksomheder med henblik på i fælles interesse at udvikle økonomisk virksomhed inden for fiskeriet og dertil knyttede aktiviteter.

Artikel 2 - Definitioner

I denne aftale forstås ved:

a) "Côte d'Ivoires myndigheder": ministeriet med ansvar for fiskeressourcerne

b) "EF-myndigheder": Europa-Kommissionen

c) "Côte d'Ivoires fiskerizone": de farvande, der fiskerimæssigt hører under Côte d'Ivoires højhedsområde eller jurisdiktion

d) "fiskerfartøj": et fartøj, der er udstyret til erhvervsmæssig udnyttelse af levende akvatiske ressourcer

e) "EF-fartøj": et fiskerfartøj, der fører en EF-medlemsstats flag og er registreret i EF

f) "Den Blandede Komité": en komité, der består af repræsentanter for EF og Côte d'Ivoire, jf. artikel 9 i denne aftale

g) "omladning": overførsel i havn og/eller på reden af en del af eller hele fangsten om bord på et fiskerfartøj til et andet fartøj

h) "usædvanlige omstændigheder": omstændigheder, bortset fra naturfænomener, som ingen af parterne har nævneværdig indflydelse på, og som gør det umuligt at fiske i Côte d'Ivoires fiskerizone

i) "AVS-sømand": en sømand fra et ikke-europæisk land, der har undertegnet Cotonou-aftalen. En ivoriansk sømand er således en AVS-sømand.

Artikel 3 - Principper og mål for aftalens gennemførelse

1. Parterne forpligter sig til at fremme ansvarligt fiskeri i de ivorianske farvande efter princippet om ikke-diskrimination af de forskellige flåder, der fisker i disse farvande, jf. dog aftaler mellem udviklingslande inden for samme geografiske område, herunder gensidige fiskeriaftaler.

2. Parterne samarbejder om gennemførelsen af en fiskeripolitik, som den ivorianske regering har vedtaget, og indleder med henblik herpå en politisk dialog om de fornødne reformer. De rådfører sig med hinanden, inden de træffer eventuelle foranstaltninger på dette område.

3. Parterne samarbejder også om såvel fælles som unilateral forhåndsevaluering, løbende evaluering og efterfølgende evaluering af foranstaltninger, programmer og aktioner, der gennemføres på basis af denne aftale.

4. Parterne forpligter sig til at sørge for, at denne aftale gennemføres efter principperne om god økonomisk og social styring og med respekt for fiskebestandenes tilstand.

5. Påmønstringen af AVS-sømænd på EF-fartøjer sker på basis af Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) erklæring om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdet, som gælder umiddelbart for ansættelseskontrakter og generelle ansættelsesvilkår i den forbindelse. Det drejer sig navnlig om foreningsfrihed, faktisk anerkendelse af arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger og ikke-forskelsbehandling, hvad angår beskæftigelse og erhverv.

Artikel 4 - Videnskabeligt samarbejde

1. I aftalens gyldighedsperiode bestræber EF og Côte d'Ivoire sig på at følge udviklingen i ressourcernes tilstand i Côte d'Ivoires fiskerizone.

2. På basis af henstillinger og afgørelser vedtaget af Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT) og den bedste videnskabelige rådgivning rådfører parterne sig med hinanden i Den Blandede Komité, jf. artikel 9, for eventuelt efter et videnskabeligt møde i fællesskab at træffe foranstaltninger til bæredygtig forvaltning af fiskeressourcerne, der har indvirkning på EF-fartøjernes fiskeri.

3. Parterne forpligter sig til at rådføre sig med hinanden enten direkte, herunder på underområdeniveau, eller gennem internationale organisationer for at sikre forvaltningen og bevarelsen af de biologiske ressourcer i Atlanterhavet og for at samarbejde om den videnskabelige forskning i forbindelse hermed.

Artikel 5 – EF-fartøjers adgang til fiskeri i Côte d'Ivoires farvande

1. Côte d'Ivoire forpligter sig til at give EF-fartøjer tilladelse til at fiske i sin fiskerizone i henhold til denne aftale, herunder protokollen med bilag.

2. Fiskeri i medfør af denne aftale er undergivet Côte d'Ivoires lovgivning. De ivorianske myndigheder meddeler EF enhver ændring af nævnte lovgivning.

3. Côte d'Ivoire forpligter sig til at træffe alle fornødne forholdsregler til at sikre, at protokollens fiskerikontrolbestemmelser anvendes effektivt. EF-fartøjerne skal samarbejde med de ivorianske myndigheder, der er ansvarlige for kontrollen.

4. EF forpligter sig til at træffe alle fornødne foranstaltninger til at sikre, at dets fartøjer overholder bestemmelserne i denne aftale og fiskeribestemmelserne for de farvande, der henhører under Côte d'Ivoires jurisdiktion.

Artikel 6 - Licenser

1. EF-fartøjer må kun fiske i Côte d'Ivoires fiskerizone, hvis de har en gyldig fiskerilicens, som er udstedt af Côte d'Ivoire i henhold til denne aftale og protokollen hertil.

2. Proceduren for ansøgning om fiskerilicens for et fartøj og afgifterne og de nærmere bestemmelser for rederens betaling heraf er fastsat i bilaget til protokollen.

Artikel 7 – Finansiel modydelse

1. EF giver Côte d'Ivoire en finansiel modydelse, jf. betingelserne i protokol og bilag. Den finansielle modydelse beregnes ud fra to forbundne elementer, nemlig:

a) EF-fartøjernes adgang til at fiske i Côte d'Ivoires farvande

b) finansiel støtte fra EF til gennemførelse af en national fiskeripolitik, der skal bygge på ansvarligt fiskeri og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i de ivorianske farvande.

2. Den del af den finansielle modydelse, der er omhandlet i stk. 1, litra b), bestemmes og forvaltes ud fra de mål, som parterne i fællesskab opstiller efter protokollens bestemmelser, og som skal nås som led i den ivorianske regerings fiskeripolitik og den årlige og flerårige programmering i forbindelse med politikkens gennemførelse.

3. Den finansielle modydelse fra EF betales årligt efter protokollens nærmere bestemmelser, jf. dog aftalens og protokollens bestemmelser om eventuel ændring af beløbet på grund af:

a) unormale omstændigheder

b) reduktion, efter fælles aftale og på basis af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, af de fiskerimuligheder, som EF-fartøjerne har fået tildelt, når det af hensyn til forvaltningen af de pågældende bestande skønnes nødvendigt for at bevare ressourcerne og udnytte dem bæredygtigt

c) udvidelse, efter fælles aftale og på basis af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, af de fiskerimuligheder, som EF-fartøjerne har fået tildelt, når ressourcernes tilstand tillader det

d) revurdering af betingelserne for EF's finansielle støtte til gennemførelse af Côte d'Ivoires fiskeripolitik, hvis resultaterne af den årlige og flerårige programmering ifølge begge parter berettiger en sådan revurdering

e) opsigelse af aftalen, jf. artikel 13

f) suspension af aftalen, jf. artikel 12.

Artikel 8 - Fremme af samarbejdet i erhvervslivet og civilsamfundet

1. Parterne tilskynder til økonomisk, videnskabeligt og teknisk samarbejde i fiskerisektoren og dermed forbundne sektorer. De rådfører sig med hinanden for at koordinere eventuelle foranstaltninger i den forbindelse.

2. Parterne fremmer udvekslingen af oplysninger om fangstmetoder, fiskeredskaber, bevarelsesmetoder og metoder til forarbejdning af fiskevarer.

3. Parterne bestræber sig på at skabe gunstige vilkår for udbygning af forbindelserne mellem parternes virksomheder på det tekniske, økonomiske og handelsmæssige område ved at fremme et gunstigt miljø for udvikling af erhvervsvirksomhed og investeringer.

4. Parterne tilskynder især til, at der oprettes blandede selskaber i fælles interesse under systematisk overholdelse af såvel ivoriansk lovgivning som EF-lovgivning.

Artikel 9 – Den Blandede Komité

1. Der oprettes en blandet komité, der skal overvåge og kontrollere, at aftalens anvendes korrekt. Den Blandede Komité har til opgave:

a) at overvåge, at aftalen gennemføres, fortolkes og anvendes korrekt, og navnlig at fastlægge den årlige og flerårige programmering, jf. protokollens artikel 7, stk. 2, og evaluere dens gennemførelse

b) at sikre den nødvendige kontakt i fiskerispørgsmål af fælles interesse

c) at fungere som et forum for mindelig bilæggelse af tvister, som fortolkningen eller anvendelsen af aftalen måtte give anledning til

d) eventuelt at revurdere fiskerimulighederne og dermed størrelsen af den finansielle modydelse

e) at udføre eventuelle andre opgaver, som parterne måtte aftale.

2. Den Blandede Komité holder møde mindst én gang om året skiftevis i Côte d'Ivoire og i EF, og formandskabet varetages af den part, der holder mødet. Den træder ekstraordinært sammen på anmodning af en af parterne.

Artikel 10 – Geografisk anvendelsesområde

Denne aftale gælder dels for de områder, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab anvendes, på de betingelser, der er fastlagt i traktaten, dels for Côte d'Ivoires område.

Artikel 11 – Gyldighedsperiode

Denne aftale gælder i 6 år fra ikrafttrædelsesdatoen. Den fornyes stiltiende for yderligere 6 år ad gangen, medmindre den opsiges i overensstemmelse med artikel 13.

Artikel 12 – Suspension

1. Aftalen kan på en parts initiativ suspenderes i tilfælde af alvorlig uenighed om anvendelsen af dens bestemmelser. Den part, der ønsker at suspendere aftalen, skal mindst tre måneder før, suspensionen får virkning, skriftligt meddele den anden part, at den agter at suspendere aftalen. Når meddelelsen er modtaget, holder parterne samråd med henblik på at løse deres tvist i mindelighed.

2. Den finansielle modydelse omhandlet i artikel 7 nedsættes forholdsmæssigt og pro rata temporis efter suspensionens længde.

Artikel 13 - Opsigelse

1. Aftalen kan opsiges af en af parterne, hvis der indtræffer usædvanlige omstændigheder, såsom at de berørte bestande decimeres, at de fiskerimuligheder, som EF-fartøjerne har fået tildelt, ikke udnyttes fuldt ud, eller at parternes ikke opfylder deres forpligtelse til at bekæmpe ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri.

2. Den part, der ønsker at opsige aftalen, skal mindst seks måneder inden udløbet af den oprindelige gyldighedsperiode eller hver yderligere gyldighedsperiode skriftligt meddele den anden part, at den agter at opsige aftalen.

3. Efter opsigelsen, jf. stk. 2, holder parterne samråd.

4. Den finansielle modydelse omhandlet i artikel 7 for det år, hvor opsigelsen får virkning, nedsættes forholdsmæssigt og pro rata temporis.

Artikel 14 – Protokol og bilag

Protokollen og bilaget udgør en integrerende del af denne aftale.

Artikel 15Gældende national lovgivning

EF-fiskerfartøjerne fisker i Côte d'Ivoires farvande efter gældende ivoriansk lovgivning, medmindre andet er bestemt i aftalen eller protokollen og dens bilag og tillæggene til bilaget.

Artikel 16 - Ophævelse

Ved ikrafttrædelsen ophæver og erstatter denne aftale aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Côte d'Ivoire om fiskeri ud for Côte d'Ivoire, som trådte i kraft den 19. december 1990.

Artikel 17 - Ikrafttræden

Denne aftale, der er udfærdiget i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, og hvor hver tekst har samme gyldighed, træder i kraft på den dato, hvor parterne giver hinanden skriftlig meddelelse om, at deres respektive procedurer, som er nødvendige i forbindelse hermed, er afsluttet.

Protokol om fastsættelse for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2013 af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskerpartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Côte d'Ivoire om fiskeri ud for Côte d'Ivoire

Artikel 1Anvendelsesperiode og fiskerimuligheder

1. Fiskerimulighederne i henhold til aftalens artikel 5 fastsættes således for en periode på 6 år fra den 1. juli 2007:Stærkt vandrende arter (arter opført i bilag I til De Forenede Nationers havretskonvention af 1982):

- notfartøjer med fryseanlæg til tunfiskeri: 25 fartøjer

- langlinefartøjer med flydeline: 15 fartøjer

2. Stk. 1 anvendes, medmindre andet fastsættes ifølge protokollens artikel 4 og 5.

3. Fartøjer, der fører en EF-medlemsstats flag, må kun fiske i Côte d'Ivoires fiskerizone, hvis de har en gyldig fiskerilicens, der er udstedt af Côte d'Ivoire i henhold til denne protokol og efter reglerne i bilaget til denne protokol.

Artikel 2Finansiel modydelse - Betalingsbetingelser

1. Den finansielle modydelse omhandlet i aftalens artikel 7 består for perioden i artikel 1 dels af et årligt beløb på 455 000 EUR svarende til en referencemængde på 7 000 t pr. år, dels af et specifikt beløb på 140 000 EUR pr. år, der skal anvendes til at støtte og gennemføre Côte d'Ivoires fiskeripolitik. Det specifikke beløb udgør en integrerende del af den finansielle modydelse, der er fastsat i aftalens artikel 7.

2. Stk. 1 anvendes, medmindre andet fastsættes ifølge protokollens artikel 4, 5, 6 og 7.

3. De to beløb i stk. 1, som tilsammen udgør 595 000 EUR, er, hvad EF årligt skal betale i protokollens anvendelsesperiode.

4. Hvis EF-fartøjernes samlede fangster i de ivorianske farvande overstiger referencemængden, forhøjes den årlige finansielle modydelse med 65 EUR pr. ton yderligere fangst. Det samlede årlige beløb, som EF skal betale, kan dog ikke overstige det dobbelte af beløbet i stk. 3 (1 190 000 EUR). Hvis EF-fartøjernes fangster overstiger den mængde, der svarer til det dobbelte af det samlede årlige beløb, skal det skyldige beløb for mængden derudover betales det følgende år.

5. Den finansielle modydelse omhandlet i stk. 1 skal for det første år betales senest den 30. marts 2008 og for de følgende år senest den 1. juli.

6. Côte d'Ivoires myndigheder har enekompetence med hensyn til anvendelsen af den finansielle modydelse, jf. dog artikel 6.

7. Den finansielle modydelse indbetales på en særlig konto til Côte d'Ivoires statskasse.

Artikel 3Samarbejde om ansvarligt fiskeri - Videnskabeligt samarbejde

1. Parterne forpligter sig til at fremme ansvarligt fiskeri i de ivorianske farvande efter principperne om ikke-diskrimination af de forskellige flåder, der fisker i disse farvande.

2. I protokollens gyldighedsperiode bestræber EF og de ivorianske myndigheder sig på at følge udviklingen i ressourcernes tilstand i Côte d'Ivoires fiskerizone.

3. Parterne forpligter sig til at fremme samarbejdet i underområdet om et ansvarligt fiskeri bl.a. gennem Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT) og alle andre berørte subregionale eller internationale organisationer.

4. Efter aftalens artikel 4 rådfører parterne sig, på basis af henstillinger og afgørelser fra Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT) og den bedste videnskabelige rådgivning, med hinanden i Den Blandede Komité, jf. aftalens artikel 9, for i givet fald og eventuelt efter et videnskabeligt møde på subregionalt plan i fællesskab at træffe foranstaltninger, der skal sikre en bæredygtig forvaltning af fiskeressourcerne, og som har indvirkning på EF-fartøjernes fiskeri.

Artikel 4Revision af fiskerimuligheder efter fælles aftale

1. Fiskerimulighederne i artikel 1 kan efter aftale udvides, hvis en sådan udvidelse ifølge konklusionerne fra det videnskabelige møde, der er omhandlet i artikel 3, stk. 4, ikke er i strid med en bæredygtig forvaltning af Côte d'Ivoires fiskeressourcer. I så fald forhøjes den finansielle modydelse i artikel 2, stk. 1, forholdsmæssigt og pro rata temporis. EF's samlede finansielle modydelse for referencemængden kan dog højst udgøre det dobbelte af den finansielle modydelse i artikel 2, stk. 1. Hvis EF-fartøjernes årlige fangster overstiger det dobbelte af 7 000 t (dvs. 14 000 t), skal det skyldige beløb for mængden derudover betales det følgende år.

2. Hvis parterne til gengæld bliver enige om at begrænse fiskerimulighederne i artikel 1, nedsættes den finansielle modydelse forholdsmæssigt og pro rata temporis.

3. Parterne kan efter samråd også aftale, at fordelingen af fiskerimuligheder mellem de forskellige fartøjskategorier skal revideres, og tager i den forbindelse hensyn til eventuelle henstillinger fra det videnskabelige møde, jf. artikel 3, stk. 4, for så vidt angår forvaltning af de bestande, der ville kunne blive berørt at en sådan omfordeling. Parterne aftaler en passende justering af den finansielle modydelse, hvis omfordelingen berettiger det.

Artikel 5Nye fiskerimuligheder og forsøgsfiskeri

1. Hvis EF-fartøjerne er interesseret i fiskeri, der ikke er omhandlet i artikel 1, rådfører EF sig med Côte d'Ivoire om eventuel tilladelse til et sådant nyt fiskeri. Parterne aftaler i givet fald betingelserne for de nye fiskerimuligheder og ændrer om nødvendigt protokollen og dens bilag.

2. Parterne kan i fællesskab gennemføre forsøgsfiskeri i de ivorianske farvande i henhold til rådgivning fra det videnskabelige møde, jf. aftalens artikel 3, stk. 4. Med henblik herpå holder parterne samråd, hvis en af parterne anmoder om det, og træffer i hvert enkelt tilfælde beslutning om nye ressourcer, betingelser og andre relevante parametre.

3. Parterne iværksætter forsøgsfiskeriet i overensstemmelse med de videnskabelige og administrative parametre, de har fastlagt i fællesskab. Tilladelserne til forsøgsfiskeri gives i en forsøgsperiode på højst to gange seks måneder at regne fra en dato, som parterne fastsætter i fællesskab.

4. Kommer parterne frem til, at forsøgsfiskeriet har givet positive resultater samtidig med, at økosystemer og biologiske maritime ressourcer bevares, kan EF-fartøjer frem til protokollens udløb få tildelt nye fiskemuligheder efter samrådsproceduren i protokollens artikel 4, og i forhold til den tilladelige fiskeriindsats. I så fald forhøjes den finansielle modydelse.

Artikel 6Suspension og revision af den finansielle modydelse som følge af usædvanlige omstændigheder

1. Hvis usædvanlige omstændigheder, bortset fra naturfænomener, gør det umuligt at fiske i Côte d'Ivoires eksklusive økonomiske zone (EEZ), kan EF suspendere betalingen af den finansielle modydelse omhandlet i artikel 2, stk. 1. Beslutningen om suspension træffes efter samråd mellem parterne senest to måneder efter, at den ene part har anmodet herom, og forudsat, at EF har betalt ethvert beløb, det måtte skylde på suspensionstidspunktet.

2. Betalingen af den finansielle modydelse genoptages, så snart parterne efter samråd fastslår, at de omstændigheder, der gjorde, at fiskeriet måtte indstilles, ikke længere foreligger, og/eller at forholdene igen tillader fiskeri.

3. Gyldigheden af de licenser, som EF-fartøjerne har fået udstedt, og som blev suspenderet sammen med betalingen af den finansielle modydelse, forlænges med en periode svarende til den periode, hvor fiskeriet har været suspenderet.

Artikel 7Fremme af ansvarligt fiskeri i Côte d'Ivoires farvande

1. 100 % af den samlede finansielle modydelse fastsat i artikel 2 skal anvendes til hvert år at støtte og gennemføre initiativer som led i Côte d'Ivoires fiskeripolitik.

Côte d'Ivoires forvaltning af det pågældende beløb baseres på, at parterne i fællesskab og i overensstemmelse med den nuværende prioritering i Côte d'Ivoires fiskeripolitik med henblik på at sikre bæredygtig og ansvarlig forvaltning af sektoren opstiller mål og fastlægger den årlige og flerårige programmering i forbindelse hermed, jf. stk. 2, især hvad angår kontrol og overvågning, forvaltning af ressourcerne, forbedring af hygiejnen i forbindelse med produktion af fiskevarer og udvidelse af myndighedernes kontrolkapacitet.

2. På forslag af Côte d'Ivoire og med henblik på gennemførelsen af stk. 1 aftaler EF og Côte d'Ivoire i Den Blandede Komité, jf. aftalens artikel 9, senest tre måneder efter protokollens ikrafttræden et flerårigt sektorprogram og gennemførelsesbestemmelser hertil, herunder bl.a.:

a) årlige og flerårige retningslinjer for, hvordan den procentdel af den finansielle modydelse, der er omhandlet i stk. 1, og de specifikke beløb til de årlige initiativer skal anvendes

b) de årlige og flerårige mål, der skal nås, for på sigt at skabe et bæredygtigt og ansvarligt fiskeri under hensyntagen til prioriteringen i Côte d'Ivoires nationale fiskeripolitik eller andre politikker, der hænger sammen med eller har indvirkning på fremme af et ansvarligt og bæredygtigt fiskeri

c) kriterier og procedurer for årlig evaluering af resultaterne.

3. Enhver foreslået ændring af det flerårige sektorprogram eller af anvendelsen af de specifikke beløb til de årlige initiativer skal godkendes af parterne i Den Blandede Komité.

4. Côte d'Ivoire anvender hvert år et beløb svarende til procentdelen omhandlet i stk. 1 til gennemførelse af det flerårige program. For det første år af protokollens gyldighedsperiode skal EF underrettes om, hvordan beløbet anvendes, så snart det flerårige sektorprogram er godkendt i Den Blandede Komité. For hvert af de følgende år skal EF underrettes om, hvordan Côte d'Ivoire anvender beløbet, senest den 1. maj året før.

5. Hvis den årlige evaluering af resultaterne af gennemførelsen af det flerårige sektorprogram berettiger det, kan EF anmode om en tilpasning af det beløb, der er afsat til gennemførelsen af Côte d'Ivoires fiskeripolitik, og som indgår i den finansielle modydelse, der er omhandlet i protokollens artikel 2, stk. 1, for at bringe de faktiske midler, der anvendes til gennemførelse af programmet, i tråd med resultaterne.

Artikel 8Tvister – Suspension af protokollens anvendelse

1. Ved enhver tvist mellem parterne om fortolkningen af protokollens bestemmelser og anvendelse holder parterne samråd i Den Blandede Komité, jf. aftalens artikel 9, som om nødvendigt indkaldes til ekstraordinært møde.

2. Protokollens anvendelse kan suspenderes af en af parterne, hvis tvisten mellem parterne betragtes som alvorlig, og hvis samrådet i Den Blandede Komité, jf. stk. 1, ikke har gjort det muligt at finde en mindelig løsning, jf. dog artikel 9.

3. For at protokollens anvendelse kan suspenderes, skal den part, der ønsker en sådan suspension, meddele dette skriftligt mindst tre måneder inden, suspensionen får virkning.

4. I tilfælde af suspension fortsætter parterne med at holde samråd for at finde en mindelig løsning på deres tvist. Hvis der findes en mindelig løsning, anvendes protokollen straks på ny, og den finansielle modydelse nedsættes forholdsmæssigt og pro rata temporis efter, hvor længe protokollens anvendelse har været suspenderet.

Artikel 9Suspension af protokollens anvendelse på grund af udebleven betaling

Hvis EF ikke betaler som fastsat i artikel 2, kan protokollens anvendelse suspenderes på følgende betingelser, jf. dog artikel 6:

a) De ivorianske myndigheder sender Europa-Kommissionen en meddelelse om manglende betaling. Europa-Kommissionen foretager den fornødne kontrol og betaler i givet fald det skyldige beløb senest 60 arbejdsdage efter datoen for modtagelse af meddelelsen.

b) Hvis der inden for den frist, der er fastsat i protokollens artikel 2, stk. 5, ikke er betalt eller givet behørig begrundelse for den udeblevne betaling, kan de ivorianske myndigheder suspendere protokollens anvendelse. De underretter straks Europa-Kommissionen herom.

c) Protokollen anvendes på ny, så snart betaling har fundet sted.

Artikel 10Gældende national lovgivning

EF-fiskerfartøjerne fisker i Côte d'Ivoires farvande efter gældende ivoriansk lovgivning, medmindre andet er bestemt i aftalen eller i protokollen og dens bilag og tillæggene til bilaget.

Artikel 11Revisionsklausul

Når protokollen og dens bilag har været anvendt i tre år, ser parterne på, hvordan protokollen og dens bilag er blevet anvendt og holder eventuelt samråd i Den Blandede Komité om at ændre bestemmelserne. Ændringerne kan bl.a. vedrøre referencemængden og de standardbeløb, som betales for licenserne.

Artikel 12Ophævelse

Bilaget til aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Côte d'Ivoire om fiskeri ud for Côte d'Ivoire ophæves og erstattes af bilaget til denne protokol.

Artikel 13Ikrafttræden

1. Denne protokol og dens bilag træder i kraft på den dato, hvor parterne meddeler hinanden, at de i den forbindelse nødvendige procedurer er afsluttet.

2. De anvendes fra den 1. juli 2007.

BILAG

BETINGELSERNE FOR EF-FARTØJERS FISKERI I CÔTE D'IVOIRES FISKERIZONE

Kapitel I - Bestemmelser for ansøgning om og udstedelse af licenser

Afsnit 1 Udstedelse af licenser

1. Kun EF-fartøjer, der opfylder visse betingelser, kan få udstedt licens til fiskeri i Côte d'Ivoires fiskerizone.

2. Et fartøj har kun lov til at fiske i Côte d'Ivoire, hvis rederen, fartøjsføreren og selve fartøjet ikke har forbud mod at fiske der. De må ikke have noget mellemværende med de ivorianske myndigheder, dvs. de skal have opfyldt alle tidligere indgåede forpligtelser i forbindelse med deres fiskeri i Côte d'Ivoire i henhold til de fiskeriaftaler, der er indgået med EF.

3. EF's myndigheder sender senest 30 arbejdsdage før datoen for den ønskede gyldighedsperiodes begyndelse elektronisk en ansøgning for hvert fartøj, der ønsker at fiske i henhold til aftalen, til Côte d'Ivoires ministerium med ansvar for fiskeri.

4. Ansøgninger sendes til ministeriet med ansvar for fiskeri på en formular som vist i tillæg I. De ivorianske myndigheder træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at data modtaget i forbindelse med licensansøgninger behandles fortroligt. Dataene anvendes udelukkende som led i fiskeriaftalens gennemførelse.

5. Sammen med hver licensansøgning indsendes følgende dokumenter:

- bevis for betaling af standardforskuddet for licensens gyldighedsperiode

- enhver anden form for dokument eller attest, der kræves efter de specifikke bestemmelser for de forskellige fartøjstyper, jf. denne protokol.

6. Afgiften indbetales på en konto anvist af de ivorianske myndigheder, jf. protokollens artikel 2, stk. 7.

7. Afgiften inkluderer alle nationale og lokale skatter og afgifter bortset fra havneafgifter og udgifter til serviceydelser.

8. Licenserne for alle fartøjer udstedes af Côte d'Ivoires ministerium med ansvar for fiskeri til rederne eller deres repræsentanter via Europa-Kommissionens delegation i Côte d'Ivoire senest 15 arbejdsdage efter, at ministeriet har modtaget al dokumentation omhandlet i punkt 6.

9. Licensen udstedes for et bestemt fartøj og kan ikke overdrages.

10. I tilfælde af påvist force majeure kan et fartøjs licens på anmodning af EF dog erstattes med en ny licens til et andet fartøj af samme kategori, jf. protokollens artikel 1, uden at der skal betales afgift på ny. I så fald lægges de to fartøjers samlede fangster til grund ved beregningen af, om der eventuelt skal betales mere i afgift.

11. Rederen for det fartøj, der skal erstattes, eller dennes repræsentant indgiver den annullerede licens til Côte d'Ivoires ministerium med ansvar for fiskeri via Europa-Kommissionens delegation.

12. Den nye licens får virkning fra den dato, hvor rederen indgiver den annullerede licens til Côte d'Ivoires ministerium med ansvar for fiskeri. Europa-Kommissionens delegation i Côte d'Ivoire underrettes om licensoverdragelsen.

13. Licensen skal altid medføres om bord. Europa-Kommissionen sørger for at holde et udkast til en liste over de fartøjer, som har ansøgt om fiskerilicens i henhold til denne protokol, ajourført. Udkastet fremsendes til de ivorianske myndigheder, når listen er oprettet, og hver gang, den ajourføres. Så snart de ivorianske myndigheder har modtaget udkastet til listen og den meddelelse om betaling af forskuddet, som Europa-Kommissionen sender kyststatens myndigheder, opfører de ivorianske myndigheder det pågældende fartøj på en liste over fartøjer med tilladelse til fiskeri, der sendes til fiskerikontrolmyndighederne. I dette tilfælde tilsendes rederen en bekræftet kopi af denne liste, som så medføres om bord i stedet for fiskerilicensen, indtil der er blevet udstedt en fiskerilicens.

14. Parterne enes om at fremme et licensudstedelsessystem, som udelukkende er baseret på elektronisk fremsendelse af alle ovennævnte oplysninger og dokumenter. Parterne enes om at fremskynde udskiftningen af papirlicenser med en elektronisk ækvivalent, og det samme gælder listen over fartøjer, som har tilladelse til at fiske i Côte d'Ivoires fiskerizone.

Afsnit 2 Licensbetingelser – Afgifter og forskud

1. Licenserne gælder ét år. De kan fornyes.

2. Afgiften pr. ton fangst i Côte d'Ivoires fiskerizone er fastsat til 35 EUR for notfartøjer til tunfiskeri og langlinefartøjer med flydeline.

3. Licenserne udstedes efter indbetaling til de ansvarlige nationale myndigheder af følgende faste beløb:

- 3 850 EUR pr. notfartøj til tunfiskeri svarende til afgiften for en årlig fangst på 110 t

- 1 400 EUR pr. langlinefartøj med flydeline svarende til afgiften for en årlig fangst på 40 t.

4. Medlemsstaterne giver senest den 15. juni hvert år Europa-Kommissionen meddelelse om, hvor meget der er fanget i det forløbne år som bekræftet af de videnskabelige institutter omhandlet i punkt 5.

5. Europa-Kommissionen udarbejder senest den 31. juli i år n+1 en endelig opgørelse over, hvor meget der skal betales i afgift for år n, på grundlag af de enkelte rederes fangstopgørelser som bekræftet af de videnskabelige institutter i medlemsstaterne, som det påhviler at kontrollere fangstdataene, såsom IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografia) og IPIMAR (Instituto Português de Investigaçao Maritima), og Côte d’Ivoires Centre de Recherches Océanologiques (CRO). Den sendes via Europa-Kommissionens delegation.

6. Opgørelsen sendes samtidigt til Côte d'Ivoires ministerium med ansvar for fiskeri og rederne.

7. Rederne indbetaler eventuelt skyldige ekstrabeløb for fangster ud over 110 t for notfartøjer til tunfiskeri og 40 t for langlinefartøjer baseret på en afgift på 35 EUR pr. ton til de ivorianske myndigheder senest den 31. august i år n+1 på den konto, der er omhandlet i afsnit 1, punkt 6, i dette kapitel.

8. Hvis den endelige opgørelse giver et beløb, der er lavere end forskuddet omhandlet i dette afsnits punkt 3, får rederen dog ikke det overskydende beløb tilbagebetalt.

Kapitel II - Fiskerizoner

1. EF-fartøjerne, dvs. notfartøjerne til tunfiskeri og langlinefartøjerne med flydeline, kan fiske i farvandene uden for 12 sømil fra basislinjerne.

Kapitel III – Fangstrapportering

1. Ved anvendelsen af dette bilag forstås ved varigheden af et EF-fartøjs fangstrejse i Côte d'Ivoires fiskerizone:

- perioden mellem indsejling i og udsejling af Côte d'Ivoires fiskerizone eller

- perioden mellem indsejling i Côte d'Ivoires fiskerizone og omladning og/eller landing i Côte d'Ivoire.

2. Alle fartøjer, der har lov til at fiske i de ivorianske farvande i henhold til aftalen, skal rapportere deres fangster til Côte d'Ivoires ministerium med ansvar for fiskeri, så myndighederne kan kontrollere fangstmængderne, som valideres af de kompetente videnskabelige institutter efter proceduren i kapitel I, afsnit 2, punkt 4, i dette bilag. Der gælder følgende nærmere bestemmelser for rapportering af fangster:

2.1 I licensgyldighedsperioden på ét år, jf. kapitel I, afsnit 2, i dette bilag, anføres det i fangstopgørelserne, hvilke fangster fartøjet har taget på hver fangstrejse. De originale fangstopgørelser i papirudgave sendes til Côte d'Ivoires ministerium med ansvar for fiskeri senest 45 dage efter afslutningen af den sidste fangstrejse i den pågældende periode. Desuden sendes opgørelserne pr. fax (225.21.35.04.09 eller 225.21.35.63.15) eller elektronisk.

2.2 Fartøjer anfører deres fangster på en logbogsformular som vist i tillæg 2. For de perioder, hvor fartøjet ikke har befundet sig i Côte d'Ivoires farvande, anfører fartøjsføreren "Uden for Côte d'Ivoires fiskerizone" i logbogen.

2.3 Formularerne skal udfyldes læseligt og underskrives af fartøjsføreren eller dennes repræsentant.

2.4 Fangstopgørelserne skal være pålidelige, for at de kan bruges til at følge udviklingen i bestandene.

3. Hvis bestemmelserne i dette kapitel ikke overholdes, forbeholder den ivorianske regering sig ret til at suspendere det pågældende fartøjs licens, indtil formaliteterne er bragt i orden, og til at idømme det pågældende fartøjs reder sanktioner efter gældende ivoriansk lovgivning. Europa-Kommissionen og flagmedlemsstaten underrettes herom.

4. Parterne enes om at fremme et fangstopgørelsessystem, som udelukkende er baseret på elektronisk fremsendelse af alle ovennævnte oplysninger og dokumenter. Parterne enes om at fremskynde udskiftningen af den skriftlige opgørelse (logbog) med en elektronisk ækvivalent.

Kapitel IV - Påmønstring af søfolk

1. Ejere af notfartøjer til tunfiskeri og langlinefartøjer med flydeline påtager sig at påmønstre statsborgere fra AVS-landene på de vilkår og inden for de grænser, der er fastsat nedenfor:

- for flåden af notfartøjer til tunfiskeri skal mindst 20 % af de søfolk, der påmønstres i tunfangstsæsonen i tredjelandets fiskerizone, være AVS-sømænd

- for flåden af langlinefartøjer med flydeline skal mindst 20 % af de søfolk, der påmønstres i tunfangstsæsonen i tredjelandets fiskerizone, være AVS-sømænd.

2. Rederne bestræber sig for at påmønstre yderligere AVS-sømænd.

3. ILO-erklæringen om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdet gælder automatisk for søfolk påmønstret EF-fartøjer. Det drejer sig navnlig om foreningsfrihed, faktisk anerkendelse af arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger og ikke-forskelsbehandling, hvad angår beskæftigelse og erhverv.

4. AVS-sømændenes ansættelseskontrakter, som de underskrivende parter får en kopi af, indgås mellem redernes repræsentant(er) på den ene side og søfolkene og/eller deres fagforeninger eller disses repræsentanter på den anden side. Disse kontrakter sikrer, at søfolkene bliver medlem den for dem gældende socialsikringsordning, som omfatter livsforsikring, sygeforsikring og ulykkesforsikring.

5. AVS-sømændenes hyre betales af rederne. Den aftales mellem rederne eller disses repræsentanter på den ene side og søfolkene og/eller deres fagforeninger eller disses repræsentanter på den anden side. AVS-sømændenes lønvilkår må ikke være dårligere end dem, der gælder for besætningsmedlemmer i deres respektive lande, og under ingen omstændigheder dårligere end ILO-normerne.

6. Enhver sømand, der er påmønstret et EF-fartøj, skal melde sig hos føreren af det udpegede fartøj dagen før den foreslåede påmønstringsdato. Møder sømanden ikke frem på den dato og det tidspunkt, der er fastsat for påmønstring, fritages rederen automatisk for forpligtelsen til at påmønstre den pågældende sømand.

Kapitel V - Tekniske foranstaltninger

Fartøjerne skal respektere de foranstaltninger og henstillinger, som ICCAT har vedtaget for området med hensyn til fiskeredskaber og disses tekniske specifikationer samt alle andre tekniske foranstaltninger i forbindelse med fiskeri.

Kapitel VI – Observatører

1. Fartøjer, der har lov til at fiske i de ivorianske farvande i henhold til aftalen, skal tage observatører udpeget af den kompetente regionale fiskeriorganisation (RFO) om bord på følgende vilkår:

1.1 EF-fartøjerne skal på anmodning af de kompetente myndigheder tage en observatør om bord, der er udpeget af disse myndigheder, og som har til opgave at kontrollere fangster taget i Côte d'Ivoires farvande.

1.2 Den kompetente myndighed opstiller en liste over de fartøjer, der skal tage en observatør om bord, og en liste over de observatører, der er udpeget hertil. Disse lister skal holdes ajour. De meddeles Europa-Kommissionen, så snart de er opstillet, og derpå hver tredje måned, hvis de er blevet ajourført.

1.3 Den kompetente myndighed meddeler de berørte redere eller deres repræsentanter navnet på den observatør, der er udpeget til at skulle om bord på fartøjet, samtidig med udstedelsen af licensen eller senest 15 dage inden den fastsatte dato for observatørens ombordtagning.

2. Observatøren skal være om bord, så længe fangstrejsen varer. På udtrykkelig anmodning af Côte d'Ivoires kompetente myndigheder kan opholdet om bord dog spredes over flere fangstrejser alt efter den gennemsnitlige varighed af et givet fartøjs planlagte fangstrejser. En sådan anmodning skal fremsættes af den kompetente myndighed, samtidig med at den meddeler navnet på den observatør, der er udpeget til at skulle om bord på det pågældende fartøj.

3. Betingelserne for observatørens ombordtagning aftales mellem rederen eller dennes repræsentant og den kompetente myndighed.

4. Observatøren tages om bord i den havn, som rederen har valgt, ved indledningen af den første fangstrejse i Côte d'Ivoires farvande efter meddelelse af listen over udpegede fartøjer.

5. De berørte redere meddeler inden to uger og senest ti dage i forvejen, på hvilken dato og i hvilken havn i underområdet observatøren tages om bord.

6. Tages observatøren om bord i et land uden for underområdet, afholder rederen hans rejseudgifter. Hvis et fartøj med en regional observatør om bord forlader den regionale fiskerizone, træffes alle fornødne foranstaltninger til at sikre, at observatøren for reders regning kommer tilbage så hurtigt som muligt.

7. Hvis observatøren ikke er på det aftalte ombordtagningssted senest 12 timer efter det aftalte tidspunkt, fritages rederen automatisk for forpligtelsen til at tage den pågældende observatør om bord.

8. Observatøren behandles om bord som officer. Så længe fartøjet befinder sig i Côte d'Ivoires farvande, har observatøren til opgave:

8.1 at observere fartøjernes fiskeri

8.2 at kontrollere de fiskende fartøjers position

8.3 at udtage biologiske prøver som led i videnskabelige programmer

8.4 at registrere, hvilke fiskeredskaber der anvendes

8.5 at kontrollere logbogsoplysningerne om fangsterne i de ivorianske farvande

8.6 at kontrollere bifangstprocenterne og anslå størrelsen af udsmidet af salgbare fiskearter

8.7 på passende måde at meddele fangstdata, herunder mængden af fangster og bifangster om bord, til sin kompetente myndighed.

9. Fartøjsføreren træffer på sit ansvarsområde alle nødvendige forholdsregler til at sikre observatørens fysiske og psykiske sikkerhed under arbejdet.

10. Observatøren skal have adgang til alle faciliteter, der er nødvendige for, at han kan udføre sit arbejde. Fartøjsføreren skal give observatøren adgang til de kommunikationsmidler, som er nødvendige for, at han kan udføre sit arbejde, til de dokumenter, der direkte vedrører fartøjets fiskeri, herunder logbog og navigationsbog, samt til de dele af fartøjet, som han må have adgang til for lettere at kunne udføre sit arbejde.

11. Under sit ophold om bord skal observatøren:

11.1 træffe alle passende forholdsregler til at sikre, at hans ombordtagning og tilstedeværelse om bord hverken afbryder eller hæmmer fiskeriet

11.2 behandle materiel og udstyr om bord med respekt og respektere, at alle dokumenter, der tilhører fartøjet, er fortrolige.

12. Når observationsperioden er slut, udarbejder observatøren, inden han forlader fartøjet, en aktivitetsrapport, der sendes til de kompetente myndigheder med kopi til Europa-Kommissionen. Han underskriver den i nærværelse af fartøjsføreren, som kan tilføje eller anmode om at få tilføjet eventuelle relevante bemærkninger, der hver skal efterfølges af hans underskrift. Fartøjsføreren får en kopi af rapporten, når den videnskabelige observatør går fra borde.

13. Rederen afholder udgifterne til kost og logi til observatørerne, idet observatørernes kost og logi skal være af samme standard som officerernes, alt efter mulighederne om bord.

14. Observatørens løn og sociale bidrag betales af den kompetente myndighed.

15. Parterne holder hurtigst muligt samråd med de relevante tredjelande om oprettelse af en ordning med regionale observatører og om valg af den kompetente RFO. Indtil der bliver indført en ordning med regionale observatører, tager de fartøjer, der har lov til at fiske i Côte d'Ivoires fiskerizone i henhold til aftalen, observatører om bord, der er udpeget af de ivorianske myndigheder efter ovennævnte regler, i stedet for regionale observatører.

Kapitel VII - Kontrol

1. I overensstemmelse med afsnit 1, punkt 13, i dette bilag sørger EF for at holde et udkast til en liste over fartøjer, som har fået udstedt fiskerilicens i henhold til denne protokol, ajour. Denne liste meddeles de ivorianske fiskerikontrolmyndigheder, så snart den er opstillet, og derefter hver gang den ajourføres.

2. Så snart de ivorianske myndigheder har modtaget udkastet til listen og den meddelelse om betaling af forskuddet, jf. kapitel I, afsnit 2, punkt 3, i dette bilag, som Europa-Kommissionen sender kyststatens myndigheder, opfører de ivorianske myndigheder det pågældende fartøj på en liste over fartøjer med tilladelse til fiskeri, der sendes til fiskerikontrolmyndighederne. Rederen kan anmode om at få en bekræftet kopi af denne liste, som så medføres om bord i stedet for fiskerilicensen, indtil denne udstedes.

3. Indsejling i og udsejling af zone:

3.1 EF-fartøjerne skal mindst 3 timer i forvejen give Côte d'Ivoires kompetente fiskerikontrolmyndigheder meddelelse om, at de agter at sejle ind i eller ud af Côte d'Ivoires fiskerizone, og samtidig meddeler de, hvor store mængder i alt, og hvilke arter de har om bord.

3.2 Når et fartøj giver meddelelse om udsejling, oplyser det også sin position. Disse meddelelser sendes fortrinsvis pr. fax (225.21.35.04.09 eller 225.21.35.63.15) eller e-mail ( ) eller, hvis det ikke kan lade sig gøre, pr. radio (kaldesignal ).

3.3 Et fartøj, der afsløres i at fiske, uden at det har underrettet Côte d'Ivoires kompetente myndigheder herom, betragtes som et fartøj, der fisker ulovligt.

3.4 Ved fiskerilicensens udstedelse meddeles også faxnummer, telefonnummer og e-mail-adresse.

4. Kontrolprocedurer

4.1 Førerne af EF-fartøjer, der fisker i Côte d'Ivoires farvande, skal tillade, at ivorianske tjenestemænd, der har til opgave at foretage fiskeriinspektion og –kontrol, aflægger kontrolbesøg om bord, og skal hjælpe dem med at komme om bord og bistå dem i deres arbejde.

4.2 Tjenestemændene må ikke opholde sig længere om bord, end hvad der er nødvendigt for, at de kan udføre deres arbejde.

4.3 Efter hver inspektion og kontrol udstedes der en attest til fartøjets fører.

5. Satellitovervågning

5.1 Alle EF-fartøjer, der fisker i henhold til denne aftale, vil blive satellitovervåget efter bestemmelserne i tillæg 3. Disse bestemmelser træder i kraft på tiendedagen efter, at Côte d'Ivoires regering har meddelt EF's delegation i Côte d'Ivoire, at Côte d'Ivoires fiskeriovervågningscenter (FOC) har påbegyndt sit arbejde.

6. Opbringning

6.1 Hvis et EF-fartøj opbringes i Côte d'Ivoires farvande, eller hvis det idømmes sanktioner, underretter Côte d'Ivoires kompetente myndigheder flagstaten og Europa-Kommissionen herom inden 36 timer.

6.2 Flagstaten og Europa-Kommissionen modtager samtidig en kort rapport om omstændighederne ved og årsagerne til opbringningen.

7. Opbringningsrapport

7.1 Efter at Côte d'Ivoires kompetente myndigheder har optaget rapport, underskriver fartøjets fører rapporten.

7.2 En sådan underskrift indskrænker ikke de rettigheder og det forsvar, fartøjsføreren kan gøre gældende i forbindelse med den formodede overtrædelse. Nægter han at underskrive dokumentet, skal han skriftligt præcisere hvorfor, og inspektøren anfører "underskrift nægtet".

7.3 Føreren skal sejle sit fartøj til den havn, som Côte d'Ivoires myndigheder anviser. Ved en mindre overtrædelse kan Côte d'Ivoires kompetente myndigheder give det opbragte fartøj lov til at fortsætte fiskeriet.

8. Samråd i tilfælde af opbringning

8.1 Inden der træffes eventuelle foranstaltninger over for fartøjets fører, besætning, last eller udstyr, undtagen foranstaltninger, som skal sikre beviserne for den formodede overtrædelse, holdes der senest én arbejdsdag efter modtagelsen af ovennævnte oplysninger samråd mellem Europa-Kommissionen og de kompetente ivorianske myndigheder, hvori der eventuelt også deltager en repræsentant for den berørte medlemsstat.

8.2 Under dette samråd udveksler parterne alle relevante dokumenter eller oplysninger, som kan bidrage til at klarlægge de faktiske omstændigheder. Rederen eller dennes repræsentant underrettes om resultatet af dette samråd og om eventuelle foranstaltninger, som opbringelsen kan medføre.

9. Behandling af opbringningssager

9.1 Inden en sag om formodet overtrædelse indbringes for domstolene, søges den løst ved en mæglingsprocedure. Denne procedure afsluttes senest tre arbejdsdage efter opbringningen.

9.2 I tilfælde af mægling fastlægges bødestørrelsen efter Côte d'Ivoires lovgivning.

9.3 Hvis sagen ikke har kunnet løses ved en mæglingsprocedure og indbringes for en domstol, skal rederen i en bank anvist af de ivorianske myndigheder stille en sikkerhed, hvis størrelse fastsættes under hensyntagen til omkostningerne ved opbringningen og størrelsen af de bøder og den erstatning, som de ansvarlige for overtrædelsen kan idømmes.

9.4 Bankgarantien frigives først, når retssagen er afgjort. Den frigives straks, hvis sagen ender med frifindelse. Hvis der i tilfælde af domfældelse idømmes en bøde, der er mindre end den stillede sikkerhed, frigiver Côte d'Ivoires kompetente myndigheder saldoen.

9.5 Fartøjet frigives, og besætningen kan forlade havnen:

- efter at de forpligtelser, som følger af mæglingsproceduren, er opfyldt, eller

- efter at den bankgaranti, der er nævnt i punkt 9.3, er stillet, og de kompetente ivorianske myndigheder har godkendt den, i afventning af retssagens afslutning.

10. Omladning

10.1 EF-fartøjer, som ønsker at foretage omladning af fangster i de ivorianske farvande, gør dette i en ivoriansk havn og/eller på en ivoriansk havns red.

10.2 Fartøjernes redere skal mindst 24 timer i forvejen meddele Côte d'Ivoires kompetente myndigheder følgende oplysninger:

- de omladende fiskerfartøjers navne

- transportfartøjets navn, IMO-nummer og flagstat

- omladningsmængde pr. art

- omladningsdato og -sted.

10.3 Omladning betragtes som udsejling af Côte d'Ivoires fiskerizone. Fartøjsførerne skal derfor sende deres fangstopgørelser til Côte d'Ivoires kompetente myndigheder og meddele, om de agter at fortsætte fiskeriet eller at forlade Côte d'Ivoires fiskerizone.

10.4 Al anden omladning af fangster end nævnt i ovenstående punkter er forbudt i Côte d'Ivoires fiskerizone. Ved overtrædelse af denne bestemmelse, kan overtræderen idømmes sanktioner efter gældende ivoriansk lovgivning.

11. Førere af EF-fartøjer, der lander eller omlader fangster i ivoriansk havn, skal lade ivorianske kontrollører kontrollere disse aktiviteter og lette dem kontrollen. Efter hver inspektion og kontrol i havn udstedes der en attest til fartøjsføreren.

TILLÆG

1 – Licensansøgningsskema

2 – ICCAT-logbog

3 – Bestemmelser for satellitovervågning af fartøjer (FOS) og koordinater for Côte d’Ivoires fiskerizone

Tillæg 1

MINISTERIET FOR ANIMALSK PRODUKTION BP V 84 Abidjan (Republikken Côte d'Ivoire) | REPUBLIKKEN CÔTE D'IVOIRE ENHED-DISCIPLIN-ARBEJDE |

ANSØGNING OM LICENS TIL HAVISKERI

DEL A

1. Ejerens/rederens navn: ……………………………………………………………………………………………………………………

2. Ejerens/rederens nationalitet: ………………………………………………………………………………………….…………….……

3. Ejerens/rederens adresse: …………………………………………………………….…………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

DEL B

(Udfyldes for hvert fartøj)

1. Gyldighedsperiode:

2. Fartøjets navn: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Byggeår: ……………………………………………………………………………………………………………………………

4. Oprindelig flagstat: …………………………………………………………………………………………….………………………………..…

5. Nuværende flagstat: ……………………………………………………………………………………………………………………

6. Dato for erhvervelse af nuværende flag: …………………………………………………………………………………………………….………

7. Anskaffelsesår: ………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Hjemstedshavn og registreringsnummer: ………………………………………………………………………………………………………

9. Fiskerizoner: ………………………………………………………………………………………………………………………….……..

10. Fiskeritype: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

11. Bruttotonnage (GT): ………………………………………………………………………………………………………………………………….

12. Nettotonnage (NT): …………………………………………………………………………………………………………………………………..

13. Radiokaldesignal: ……………………………………………………………………………………………………………………………

14. Længde overalt (m): ……………………………………………………………………………………………………………….….

15. Bovhøjde (m): …………………………………………………………………………………………………………………………….….

16. Sidehøjde (m): ………………………………………………………………………………………..……………………………………….

17. Skrogmateriale: ….…..…

18. Maskineffekt: ………………………………………………………………………………………………………………………..……

19. Fart (knob): …………………………………………………………………………………………………………………………….……

20. Antal lukafer: ………………………………………………………………………………………………………………………………….………..

21. Brændstoftankkapacitet (m3): ……………………………………………………………………………………………………………..……

22. Fiskelastrumskapacitet (m3): …………………………………………………………………………………………………………….

23. Frysekapacitet (t/døgn) og -system: ………………………………………………………………………………………..

24. Skrogets farve: ………………………………………………………………………………………………………………………….…..

25. Overbygningens farve:

26. Besætning: ………………………………………………………………………………………………………………………….….

27. Kommunikationsudstyr:

Type | Mærke | Model | Effekt (watt) | Byggeår | Frekvenser |

Mod-tagelse | Transmission |

28. Navigations- og opsporingsudstyr:

.

Type | Mærke | Model |

29. Hjælpefartøjer (pr. fartøj): ……………………………………………………………………………………………..

29.1. Bruttotonnage: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

29.2. Længde overalt (m): ………………………………………………………………………………….……………………………

29.3. Bovhøjde (m): ………………………………………………………………………………………………………………………….….

29.4. Sidehøjde (m): ………………………………………………………………………………………………………………………….…..

29.5. Skrogmateriale: ……………………………………………………………………………………………………...….

29.6. Maskineffekt: …………………………………………………………………………………………………………………………..

29.7. Fart (knob): ……………………………………………………………………………………………………………………………….

30. Udstyr til opsporing af fisk fra luften (også udstyr, der ikke er installeret om bord): …………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

31. Hjemstedshavn: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

32. Fartøjsførerens navn: …………………………………………………………………………………………………………………………..….

33. Adresse: ……………………………………………………………………………………………………….…………………………..…...

34. Fartøjsførerens nationalitet:

Der vedlægges:

- tre farvefotokopier af fartøjet (set fra siden), af hjælpefartøjerne og udstyret til opsporing af fisk fra luften

- en illustration og en detaljeret beskrivelse af de anvendte fiskeredskaber

- bevis for, at ejerens/rederens repræsentant er bemyndiget til at underskrive denne ansøgning.

………………………… | ………………………………………………………….. |

(Ansøgningsdato) | (Underskrift (ejerens/rederens repræsentant)) |

Tillæg 2

ICCAT-LOGBOG FOR TUNFISKERI |

Langline Levende agn Not Trawl Andet |

Flagstat: ……………………………………………………………………........................... | Kapacitet (t): ……………………………………………........ |

Registreringsnummer: ………………………………………………………………................................... | Fartøjsfører: ……………………………………………………….... |

Reder: ………………………………………………………….......................... | Antal besætningsmedlemmer: ….…………………………………………………........................ |

Adresse: ………………………………………………………………………….... | Rapporteringsdato: ………………………………………………...... |

(Rapporteret af): ………………………………………………................................. | Antal havdage: | Antal fiskedage: Antal sæt: | Fangstrejse nr.: |

Dato | Område | Vand-tempera-tur ved over-fladen (ºC) | Fiskeriindsats Antal kroge | Capturas (Fangster) | Isco usado na pesca (Agn) |

1 – Der anvendes ét ark pr. måned og én linje pr. dag. | 3 - Ved "dag" forstås den dag, langlinen sættes. | 5 - Den nederste linje (landede mængder) udfyldes først ved fangstrejsens afslutning. Den faktiske vægt ved landing anføres. |

2 - Efter hver fangstrejse sendes en kopi af logbogen til repræsentanten eller til ICCAT, Calle Corazón de María, 8, 28002 Madrid, Spanien | 4 – ”Område” viser fartøjets position. Minutter afrundes og breddegrad og længdegrad noteres. Husk at anføre N/S og Ø/V. | 6 - Alle oplysninger i denne logbog vil blive behandlet strengt fortroligt. |

DATO .........................................................KLOKKESLÆT .................................................... | DATO .........................................................KLOKKESLÆT .................................................... |

LOG | LOG |

11.0301 | Oblig. | Opdelte[4] | NEJ | NEJ | NEJ | Nr. 2 |

11.010404 | Oblig. | Ikke-opdelte[5] | NEJ | NEJ | NEJ | Nr. 2 |

4. SAMMENFATNING AF RESSOURCERNE

4.1 Finansielle ressourcer

4.1.1 Sammenfatning af forpligtelsesbevillinger (FB) og betalingsbevillinger (BB)

(EUR)

Samlede anslåede finansielle omkostninger ved foranstaltningen |

Personaleressourcer i alt | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |

5. SÆRLIGE FORHOLD OG MÅL

5.1 Behov, der skal dækkes på kort eller lang sigt

Protokollen til fiskeriaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Côte d'Ivoire udløb den 30. juni 2007. Den nye protokol dækker perioden 1. juli 2007 - 30. juni 2013.

Hovedformålet med den nye fiskeripartnerskabsaftale er at styrke samarbejdet mellem EF og Côte d'Ivoire med henblik på at skabe en partnerskabsramme for udvikling af en politik for bæredygtigt fiskeri og ansvarlig udnyttelse af fiskeressourcerne i den ivorianske fiskerizone. Hovedelementerne i den nye protokol er:

- Fiskerimuligheder : 25 notfartøjer til tunfiskeri og 15 langlinefartøjer med flydeline efter nedenstående fordelingsnøgle (baseret på fordelingsnøglen i den foregående protokol, medlemsstaternes ansøgninger og den historiske udnyttelsesgrad pr. medlemsstat og pr. kategori):

( notfartøjer til tunfiskeri: Frankrig: 10, Spanien: 15

( langlinefartøjer med flydeline: Spanien: 10, Portugal: 5

- Årlig referencemængde : 7 000 tons tun

- Årlig finansiel modydelse: 595 000 EUR

- Forskud og afgifter, som rederne skal betale[11] : 35 EUR for notfartøjer og langlinefartøjer pr. ton tun, der fanges i den ivorianske fiskerizone. De årlige forskud fastsættes til 3 850 EUR pr. notfartøj og 1 400 EUR pr. langlinefartøj med flydeline.

5.2 Merværdien af Fællesskabets engagement og forslagets sammenhæng med andre finansielle instrumenter og eventuel synergi

Hvis EF ikke indgår den nye fiskeripartnerskabsaftale, vil der i stedet blive indgået private aftaler, som ikke sikrer et bæredygtigt fiskeri. EF håber også, at fiskeripartnerskabsaftalen vil få Côte d'Ivoire til at samarbejde effektivt med EF i de regionale organer, herunder Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT), om bekæmpelse af ulovligt fiskeri og om god forvaltning af bestandene af stærkt vandrende arter.

5.3. Forslagets mål, forventede resultater og øvrige indikatorer set i forbindelse med ABM-rammen

Forhandlinger om og indgåelse af fiskeriaftaler med tredjelande opfylder det generelle mål om at opretholde og beskytte EF-flådens traditionelle fiskeri, herunder EF-fjernfiskerflåden, og at udvikle partnerskabsforbindelser for at fremme en bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne uden for EF-farvandene, samtidig med at der tages hensyn til de miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter.

I forbindelse med ABM anvendes følgende indikatorer til overvågning af aftalens gennemførelse:

( overvågning af fiskerimulighedernes udnyttelsesgrad

( indsamling og analyse af fangstdata og analyse af aftalens handelsmæssige værdi

( bidrag til beskæftigelse og merværdi i EF

( bidrag til stabilisering af EF-markedet

( bidrag til de generelle mål om at mindske fattigdommen i Côte d'Ivoire, herunder bidrag til beskæftigelse og udvikling af infrastrukturer samt støtte til statsbudgettet

( antal tekniske møder og møder i Den Blandede Komité.

5.4 Gennemførelsesmetode (vejledende)

X Central forvaltning

X Direkte af Kommissionen

6. OVERVÅGNING OG EVALUERING

6.1 Overvågningssystem

Kommissionen (GD FISH i samarbejde med Kommissionens delegation i Abidjan i Côte d'Ivoire) sørger for løbende at overvåge gennemførelsen af aftalen, især hvad angår aktørernes udnyttelse og fangststatistikker.

6.2 Evaluering

I oktober 2006 blev der med bistand fra et konsortium af uafhængige konsulenter foretaget en grundig evaluering af protokollen 2004-2007 med henblik på forhandlinger om en ny protokol.

6.2.1 Forudgående evaluering

Evalueringen omfattede en række punkter af interesse for EF.

- Fiskeriaftalen med Côte d'Ivoire, der imødekommer EF-flådernes behov, er med til sikre, at EF's tunfiskerisektor, der er afhængig af notfiskeri i Atlanterhavet, kan overleve.

- Protokollen skønnes at bidrage til EF-sektorens overlevelse, fordi den tilbyder EF-fartøjerne og de EF-erhvervsvirksomheder, der er afhængige af dem, en stabil retlig ramme og klarhed på mellemlang sigt.

Ifølge evalueringen indebærer aftalen, at Côte d'Ivoires interesser tilgodeses på følgende punkter:

- Fiskeriaftalen bidrager til at virksomhederne inden for tunsektoren i Abidjan kan overleve, fordi de får en vis retlig sikkerhed og muligheder på mellemlang sigt.

- Fiskeriaftalen har også betydning for den ivorianske fiskerisektors overlevelse for så vidt angår virksomheder med tilknytning til fiskerierhvervet i Abidjan.

Ud over fangsternes direkte handelsværdi for fartøjerne indebærer aftalen klare fordele såsom:

- garanteret beskæftigelse om bord på fiskerfartøjerne

- multiplikatorvirkning for beskæftigelsen i havne, på auktioner, i forarbejdningsvirksomheder, på skibsværfter, i servicevirksomheder m.v.

- beskæftigelse i områder, hvor der ikke er andre beskæftigelsesmuligheder

- bidrag til EF's forsyning med fisk.

- Merværdi som følge af EF-interventionen

Endvidere indeholder en EF-fiskeriaftale bestemmelser, der er bindende for begge parter, og garanterer dermed en forsvarlig forvaltning af bestandene, hvilket private aftaler ikke altid gør. Endelig skaber fiskeriaftalen arbejdspladser for søfolk fra såvel EF som tredjelandet. Fiskeriaftalen sikrer endvidere, at en betydelig del af midlerne afsættes til Côte d'Ivoires fiskeripolitik.

- Risici og alternative muligheder :

En fiskeriprotokol er nødvendigvis forbundet med risici, fx følgende: midlerne til finansiering af fiskeripolitikken og redernes afgift anvendes ikke som aftalt (svig), og de udenlandske flåder ignorerer licenser og kontroller. For at imødegå disse risici bør overvågningen af indtægter og udgifter skærpes, kontrollen til søs forbedres, satellitovervågningen (FOS) intensiveres, foranstaltninger til fordel for lokale fiskere finansieres osv.

6.2.2 Forudgående skøn over aftalens økonomiske omfang og EF's finansielle modydelse

EF's finansielle modydelse for den nye fiskeripartnerskabsaftale er et engangsrammebeløb, der er beregnet ud fra en årlig finansiel ramme på 595 000 EUR for protokollen 2007-2013.

6.2.3 Forholdsregler efter en midtvejsevaluering eller efterfølgende evaluering (konklusioner, der kan drages af lignende tidligere erfaringer)

Ifølge evalueringsrapporten bør referencemængden fastsættes til 7 000 tons, hvilket er en lille nedsættelse i forhold til før. Det anbefales også, at der forhandles om adgang for ca. 25 fartøjer (i stedet for 34), idet der dermed tages hensyn til 1) den reelle nedgang i flåden af notfartøjer, der er sket siden 2002, og 2) sandsynligheden for, at nogle notfartøjer vil vende tilbage til Atlanterhavet. For så vidt angår langlinefartøjer med flydeline anbefales det at bevare fiskerimulighederne ca. på samme niveau som før, for at de pågældende fartøjer om nødvendigt kan finde fiskeriområder.

Den nye aftale omfatter generel finansiel støtte til gennemførelse af initiativer, der tages som led i den fiskeripolitik, som Côte d'Ivoires regering har udformet. EF og Côte d'Ivoires regering skal i fællesskab fastlægge et flerårigt sektorprogram for denne finansielle støtte (100 % af den samlede finansielle modydelse). Programmeringen vil ske via en tæt og permanent dialog mellem parterne.

6.2.4 Regler for fremtidige evalueringer og deres hyppighed

I forlængelse af undersøgelsen afsluttet i oktober 2006 (jf. punkt 6.2) og for at sikre et bæredygtigt fiskeri i området vil der blive foretaget en evaluering af den økonomiske, sociale og miljømæssige virkning før enhver protokolfornyelse i fremtiden. Indikatorerne i punkt 5.3 vil blive benyttet til en efterfølgende evaluering.

7. FORHOLDSREGLER MOD SVIG

Ansvaret for anvendelsen af den finansielle modydelse, som EF giver i medfør af aftalen, ligger alene hos det pågældende tredjeland.

Kommissionen bestræber sig dog på at holde en politisk dialog og samråd i gang for at forbedre forvaltningen af protokollen og øge EF's bidrag til en bæredygtig ressourceforvaltning.

Under alle omstændigheder gælder Kommissionens normale budgetmæssige og finansielle regler og procedurer for alle Kommissionens betalinger som led i fiskeriaftaler. Det betyder, at man bl.a. entydigt kan identificere de bankkonti, som den finansielle modydelse til tredjelandet overføres til.

8. RESSOURCER

8.1 Finansielle omkostninger i forbindelse med forslagets mål

Beskrivelse af mål, foranstaltninger og output | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | I ALT |

Foran-staltning 1 |

Foran-staltning 2 |

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

Tjeneste-mænd eller midlertidigt ansatte[14] (11 01 01) | A*/AD | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

B*, C*/AST | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

Personale, der finansieres[15] over art. 11 01 02 |

Andet personale, der finansieres[16] over art, 11 01 04 04 |

I ALT | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |

8.2.2 Opgavebeskrivelse

- Bistand til den, der er ansvarlig for at forberede og afslutte forhandlingerne om fiskeriaftaler:

- deltagelse i forhandlinger med tredjelande om indgåelse af fiskeriaftaler

- udarbejdelse af udkast til evalueringsrapporter og forhandlingsstrategier til kommissæren

- fremlæggelse og forsvar af Kommissionens standpunkt i Rådets arbejdsgruppe for eksternt fiskeri

- deltagelse i forsøget på at finde et kompromis med medlemsstaterne om den endelige aftaletekst

- Kontrol af gennemførelsen af aftaler:

- daglig overvågning af fiskeriaftaler

- forberedelse og kontrol af forpligtelser og betalinger i forbindelse med den finansielle modydelse og målrettede foranstaltninger samt finansieringen af udviklingen af et bæredygtigt fiskeri

- regelmæssig rapportering om aftalers gennemførelse

- evaluering af aftaler: videnskabelige og tekniske aspekter

- udarbejdelse af udkast til forslag til rådsforordning og -afgørelse og udarbejdelse af aftaletekst

- igangsætning og overvågning af vedtagelsesprocedurer.

- Teknisk bistand:

- forberedelse af Kommissionens standpunkt før møderne i Den Blandede Komité

- Interinstitutionelle relationer:

- Kommissionens repræsentant over for Rådet, Europa-Parlamentet og medlemsstaterne under forhandlingerne

- udarbejdelse af svar på mundtlige og skriftlige forespørgsler fra Europa-Parlamentet

- Høring og koordinering på tværs af tjenestegrenene:

- kontakt til de øvrige generaldirektorater i spørgsmål vedrørende forhandling om og overvågning af aftaler

- tilrettelæggelse af og deltagelse i høringer af andre tjenestegrene.

- Evaluering:

- deltagelse i ajourføring af konsekvensanalyser

- analysering af de nåede mål og evalueringsindikatorer.

8.2.3 Kilde til personaleressourcer (vedtægtsomfattede)

(Hvis der er tale om mere end en kilde, angives antal stillinger fra hver kilde)

X Stillinger, der i øjeblikket er afsat til forvaltningen af programmet, og som skal erstattes eller forlænges

( Stillinger, der er forhåndsallokeret i forbindelse med APS/FBF-proceduren for 2006

( Stillinger, hvorom der skal ansøges i forbindelse med den næste APS/FBF-procedure

( Stillinger, som skal omfordeles under anvendelse af eksisterende ressourcer inden for den pågældende tjeneste (intern omfordeling)

( Stillinger, der er nødvendige i år n, men ikke forudset i APS/FBF-proceduren for det pågældende år

8.2.4 Andre administrative udgifter, der er medtaget i referencebeløbet

(11 01 04/05 – udgifter til administrativ forvaltning)

EUR

Budgetpost: 11010404 (nummer og betegnelse) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | I ALT |

1. Teknisk og administrativ bistand (herunder personaleudgifter) |

Forvaltningsorganer[17] |

Anden teknisk og administrativ bistand |

- intern |

- ekstern(1) | 40000 | 40000 |

Teknisk og administrativ bistand i alt | 40000 | 40000 |

(1) Efterfølgende evaluering af gældende protokol og forudgående evaluering af fremtidig protokol.

8.2.5 Udgifter til personaleressourcer og dermed forbundne udgifter, der ikke er medtaget i referencebeløbet

Arten af personaleressourcer | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | I ALT |

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte (11 01 01) | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 280 800 |

Personale finansieret over artikel XX 01 02 (hjælpeansatte, nationale eksperter, kontraktansatte osv.) (oplys budgetpost) |

Samlede udgifter til personaleressourcer og dermed forbundne udgifter (IKKE medtaget i referencebeløbet) | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 280 800 |

Beregning – tjenestemænd og midlertidigt ansatte

Der henvises om fornødent til punkt 8.2.1.

- 1A = 117 000 EUR*0,25 = 29 250 EUR

1B = 117 000 EUR*0,075 = 8 775 EUR

1C = 117 000 EUR*0,075 = 8 775 EUR

Subtotal: 46.800 EUR (0,0468 mio. EUR pr. år)

I alt: 46 800 EUR pr. år (0,0468 mio. EUR pr. år)

Beregning – personale, der finansieres over art. XX 01 02

Der henvises om fornødent til punkt 8.2.1.

8.2.6 Andre administrative udgifter, der ikke er medtaget i referencebeløbet

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | I ALT |

11 01 02 11 01 – Tjenesterejser | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 90 000 |

11 01 02 11 02 – Møder og konferencer |

XX 01 02 11 03 – Udvalg[18] | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 60 000 |

XX 01 02 11 04 – Undersøgelser og høringer |

XX 01 02 11 05 – Informationssystemer |

2. Andre forvaltningsudgifter i alt (XX 01 02 11) |

3. Andre udgifter af administrativ karakter (angiv hvilke, herunder budgetpost) |

Administrative udgifter i alt, undtagen udgifter til personaleressourcer og dermed forbundne udgifter (IKKE medtaget i referencebeløbet) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 150 000 |

[1] EUT C

[2] EUT C

[3] EFT L 73 af 15.3.2001, s. 8.

[4] Opdelte bevillinger.

[5] Ikke-opdelte bevillinger, i det følgende benævnt IOB.

[6] Udgifter, som ikke henhører under kapitel 11 01 i afsnit 11.

[7] I overensstemmelse med protokollen kan fiskerimulighederne udvides efter fælles aftale, når blot denne forøgelse ifølge den videnskabelige rådgivnings konklusioner ikke er til hinder for en bæredygtig forvaltning af Côte d'Ivoires fiskeressourcer. I så fald forhøjes den finansielle modydelse forholdsmæssigt og pro rata temporis. Det samlede årlige beløb, som EF skal betale, kan dog ikke overstige det dobbelte af beløbet i protokollens artikel 2, stk. 3, (1 190 000 EUR). Hvis EF-fartøjernes fangster overstiger den mængde, der svarer til det dobbelte af det samlede årlige beløb, skal det skyldige beløb for mængden derudover betales det følgende år (jf. dog budgetmulighederne).

[8] Udgifter inden for artikel 11 01 04 i afsnit 11.

[9] Udgifter, som henhører under kapitel 11 01, undtagen artikel 11 01 04.

[10] Jf. punkt 19 og 24 i den interinstitutionelle aftale.

[11] Forskud og afgifter, som betales af rederne, har ingen virkninger for EU-budgettet.

[12] Som beskrevet under punkt 5.3.

[13] I overensstemmelse med protokollen kan fiskerimulighederne udvides efter fælles aftale, når blot denne forøgelse ifølge den videnskabelige rådgivnings konklusioner ikke er til hinder for en bæredygtig forvaltning af Côte d'Ivoires fiskeressourcer. I så fald forhøjes den finansielle modydelse forholdsmæssigt og pro rata temporis. Det samlede årlige beløb, som EF skal betale, kan dog ikke overstige det dobbelte af beløbet i artikel 2, stk. 3, (1 190 000 EUR). Hvis EF-fartøjernes fangster overstiger den mængde, der svarer til det dobbelte af det samlede årlige beløb, skal det skyldige beløb for mængden derudover betales det følgende år (jf. dog budgetmulighederne).

[14] Udgifter, der IKKE er medtaget i referencebeløbet.

[15] Udgifter, der IKKE er medtaget i referencebeløbet.

[16] Udgifter, der er medtaget i referencebeløbet.

[17] Der skal henvises til den specifikke finansieringsoversigt for det eller de pågældende forvaltningsorganer.

[18] Oplys, hvilken type udvalg det drejer sig om, og hvilken gruppe det tilhører.