52007PC0154
[pic] | KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER |

Bruxelles, den 27.3.2007

KOM(2007) 154 endelig

2007/0055 (ACC)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om indgåelse af de relevante aftaler i henhold til artikel XXI i den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS) med Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Kina, Columbia, Cuba, Ecuador, Filippinerne, Hongkong (Kina), Indien, Japan, Korea, New Zealand, Schweiz, Det Særskilte Toldområde Taiwan, Penghu, Kinmen og Matsu (Kinesisk Taipei) og USA om de nødvendige kompensationsjusteringer som følge af Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Østrigs, Republikken Polens, Republikken Sloveniens, Den Slovakiske Republiks, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union

(forelagt af Kommissionen)

BEGRUNDELSE

De vilkår og betingelser, under hvilke medlemmerne af Verdenshandelsorganisationen (WTO) giver adgang til deres marked for tjenesteydelser eller leverandører af tjenesteydelser fra andre medlemsstater, er fastsat i medlemsstaternes lister over særlige forpligtelser, der er knyttet som bilag til den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS). De oprindelige lister over særlige forpligtelser for EF og dets medlemsstater (herefter "EF's GATS-liste") stammer tilbage fra 1994 og omfatter kun de 12 medlemsstater, der på det tidspunkt udgjorde Den Europæiske Union. De 13 medlemsstater, der tilsluttede sig Den Europæiske Union i 1995 og 2004 (herefter "de nye medlemsstater"), fortsatte med at have deres egne GATS-lister, der var blevet vedtaget inden deres tiltrædelse.

For at sikre, at de nye medlemsstater ikke opretholder forpligtelser, der er i strid med gældende fællesskabsret, og at de er omfattet af de horisontale restriktioner, der er anført i EF's GATS-liste, var det nødvendigt at meddele ændringen og ophævelsen af visse specifikke forpligtelser i listen over EF's specifikke forpligtelser og i de nye medlemsstaters individuelle GATS-lister samt at udarbejde en konsolideret udgave på grundlag af de nye medlemsstaters lister og den oprindelige EF-liste.

Til dette formål indledte EF i henhold til artikel XXI i GATS forhandlinger med 18 WTO-medlemsstater, der gjorde gældende, at de var berørt af ovennævnte ændringer. I overensstemmelse med Rådets konklusioner af 26. juli 2006[1] blev man i forbindelse med disse forhandlinger på EF-niveau enig om de kompensationsjusteringer, der skulle indrømmes de berørte WTO-medlemsstater. De meddelte ændringer og ophævelser blev sammen med de aftalte kompensationsjusteringer indarbejdet i EF's konsoliderede GATS-liste, der blev godkendt i henhold til de gældende WTO-regler den 15. december 2006.

EF blev således det første medlem af WTO, der med succes anvendte GATS-bestemmelserne om ændring og ophævelse af handelsforpligtelser vedrørende tjenesteydelser. Som følge af denne vellykkede konsolidering af listen vedrørende tjenesteydelser kan EF's forpligtelser vedrørende tjenesteydelser endelig fremlægges i et samlet dokument, der omfatter de 25 medlemsstater.

Indtil afslutningen af forhandlingerne med de "berørte WTO-medlemsstater" og i lyset af medlemsstaternes residualkompetence i henhold til artikel 133, stk. 6, andet afsnit, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, arbejdede Fællesskabets institutioner ud fra den hypotese, at det potentielle indhold af de aftaler, der var genstand for forhandlingerne, i det mindste i teorien kunne kræve medlemsstaternes deltagelse og eventuelt individuelle godkendelse, for så vidt angår de områder, der kunne være omfattet af deres residualkompetence. Forhandlingerne med de "berørte WTO-medlemsstater" blev derfor ført af Kommissionen på vegne af "De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater".

Eftersom de aftalte kompensationsjusteringer ikke indeholder bestemmelser, der overskrider Fællesskabets interne beføjelser, og de ikke medfører en harmonisering af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser på et område, hvor traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber udelukker en sådan harmonisering, er der intet i de nævnte aftaler, der falder ind under medlemsstaternes residualkompetence. Aftalerne kræver således kun Rådets godkendelse.

For at garantere ensartethed og samtidig bevare muligheden for, at forpligtelser i fremtiden indgås inden for rammerne af GATS på de områder, der er omfattet af artikel 133, stk. 6, andet afsnit, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, bør EF's konsoliderede GATS-liste bevare sin nuværende titel ("De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater – konsolideret liste over specifikke forpligtelser").

Formålet med nærværende forslag fra Kommissionen til Rådets afgørelse er formelt at afslutte forhandlingerne med de WTO-medlemsstater, der anses for at være berørt af konsolideringen af EF's GATS-liste.

2007/0055 (ACC)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om indgåelse af de relevante aftaler i henhold til artikel XXI i den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS) med Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Kina, Columbia, Cuba, Ecuador, Filippinerne, Hongkong (Kina), Indien, Japan, Korea, New Zealand, Schweiz, Det Særskilte Toldområde Taiwan, Penghu, Kinmen og Matsu (Kinesisk Taipei) og USA om de nødvendige kompensationsjusteringer som følge af Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Østrigs, Republikken Polens, Republikken Sloveniens, Den Slovakiske Republiks, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133, stk. 1 og 5, sammenholdt med artikel 300, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

1. Traktaten om Kongeriget Norges, Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union trådte i kraft den 1. januar 1995[2].

2. Traktaten om Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union trådte i kraft den 1. maj 2004[3].

3. I henhold til artikel XX i den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (herefter "GATS") skal medlemmerne af Verdenshandelsorganisationen (WTO) udarbejde en liste over de specifikke forpligtelser, som de påtager sig i henhold til del III i GATS.

4. Den nuværende liste for De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater (herefter "De Europæiske Fællesskaber") omfatter kun de specifikke forpligtelser, der vedrører de 12 medlemsstater, der i 1994 udgjorde Den Europæiske Union. De individuelle lister over specifikke forpligtelser for de medlemsstater, der tilsluttede sig De Europæiske Fællesskaber i 1995 og 2004 (herefter "de nye medlemsstater"), blev vedtaget forud for deres tiltrædelse.

5. For at sikre, at de nye medlemsstater er omfattet af de begrænsninger, der er fastsat i listen over specifikke forpligtelser for De Europæiske Fællesskaber, og for at sikre overensstemmelse med gældende fællesskabsret, var det nødvendigt at ændre eller ophæve visse specifikke forpligtelser i listen over specifikke forpligtelser for De Europæiske Fællesskaber og i listen over specifikke forpligtelser for de nye medlemsstater.

6. For at fremlægge en konsolideret liste fremlagde De Europæiske Fællesskaber den 28. maj 2004 en meddelelse i henhold til artikel V i GATS, hvormed de meddelte, at de havde til hensigt i medfør af artikel V:5 i GATS og i overensstemmelse med artikel XXI:1(b) i GATS at ændre eller ophæve visse specifikke forpligtelser i listen over specifikke forpligtelser for De Europæiske Fællesskaber og i listen over specifikke forpligtelser for de nye medlemsstater.

7. Efter fremlæggelsen af denne meddelelse og i medfør af artikel XXI:2(a) i GATS, blev der fremsat krav fra 18 WTO-medlemsstater (Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Columbia, Cuba, Ecuador, Filippinerne, Hongkong (Kina), Indien, Japan, Kina, Korea, New Zealand, Schweiz, Det Særskilte Toldområde Taiwan, Penghu, Kinmen og Matsu (Kinesisk Taipei), Uruguay og USA, herefter "de berørte WTO-medlemsstater").

8. Kommissionen har ført forhandlinger med de berørte WTO-medlemsstater. Der blev som følge af disse forhandlinger opnået enighed om kompensationsjusteringer vedrørende de ændringer og ophævelser, der blev meddelt den 28. maj 2004.

9. Efter afslutningen af disse forhandlinger blev Kommissionen i overensstemmelse med Rådets konklusioner af 26. juli 2006[4] bemyndiget til at underskrive de pågældende aftaler med hver af de berørte WTO-medlemsstater. For at starte godkendelsesproceduren som fastsat i de gældende WTO-regler fremlagde Kommissionen den 14. september 2006 et udkast til konsolideret liste for WTO's sekretariat. Godkendelsen blev afsluttet den 15. december 2006.

10. De aftalte kompensationsjusteringer indeholder ikke bestemmelser, der overskrider Fællesskabets interne beføjelser, og de medfører ikke en harmonisering af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser på et område, hvor traktaten om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber udelukker en sådan harmonisering. Disse kompensationsjusteringer er desuden et tilfredsstillende og afbalanceret resultat af forhandlingerne. De tilsvarende aftaler bør derfor godkendes på De Europæiske Fællesskabers vegne -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalerne med Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Columbia, Cuba, Ecuador, Filippinerne, Hongkong (Kina), Indien, Japan, Kina, Korea, New Zealand, Schweiz, Det Særskilte Toldområde Taiwan, Penghu, Kinmen og Matsu (Kinesisk Taipei) og USA om de nødvendige kompensationsjusteringer i henhold til artikel XXI (GATS) som følge af Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Østrigs, Republikken Polens, Republikken Sloveniens, Den Slovakiske Republiks, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber, godkendes hermed på vegne af De Europæiske Fællesskaber.

Rådets formand bemyndiges til at udpege den person, der er beføjet til at undertegne aftalerne med bindende virkning for De Europæiske Fællesskaber.

Teksten til aftalerne er knyttet som bilag til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende .

Udfærdiget i Bruxelles, den […]

På Rådets vegne

[…]

Formand

BILAG

(De 17 aftaler)

[1] 12019/06 Limited WTO 135 Services 34

[2] EFT C 241 af 29.8.1994.

[3] EUT L 236 af 23.9.2003.

[4] 12019/06 Limited WTO 135 Services 34