15.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 305/15


Regionsudvalgets udtalelse om »Begrænsning af den globale opvarmning til 2 °C og inddragelse af luftfart i emissionshandelsordningen«

(2007/C 305/04)

REGIONSUDVALGET

opfordrer Kommissionen til at øge sin indsats på højeste politiske niveau for at styrke den internationale koalition mod klimaændringer, eftersom klimaændringerne kun kan bekæmpes, hvis alle (større) lande gør en indsats;

mener, at medlemsstater med begrænsede muligheder for at producere energi fra vedvarende energikilder bør have mulighed for at opnå deres mål for vedvarende energi gennem handel enten inden for EU's system med handel af grønne certifikater eller gennem bilaterale aftaler med andre medlemsstater, der har en rigelig forsyning af vedvarende energi. Det drejer sig om at mindske de samlede udgifter til at nå målet om vedvarende energikilder;

anbefaler, at der afsættes yderligere ressourcer og udformes yderligere foranstaltninger udover anvendelse af EU's strukturfonde som nyttige redskaber til at fremme tilpasningen og gennemførelsen af foranstaltninger som energibesparelse og vedvarende energi for at mindske drivhusgasemissionerne;

fremhæver betydningen af regional fleksibilitet, når målene for energieffektivitet og vedvarende energi skal nås, idet regional fleksibilitet reducerer de samlede omkostninger ved klimapolitikken. Målene bør dog være obligatoriske på EU-niveau;

er enig med Kommissionen i, at luftfart bør inddrages i den europæiske emissionshandelsordning (ETS), da denne industri er en stærkt stigende kilde til drivhusgasser, og opfordrer Kommissionen til at tage højde for alle de konsekvenser, som denne industri har for klimaændringerne;

vil tilskynde til oprettelsen af et permanent netværk af ambitiøse lokale og regionale myndigheder, der er opsat på at fremme udvekslingen af oplysninger og skabe en platform for udviklingen af nye idéer til, hvordan drivhusgasudledninger omkostningseffektivt kan begrænses.

Referencedokumenter

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Begrænsning af den globale opvarmning til 2 °C. Vejen frem mod 2020 og derefter

KOM(2007) 2 endelig

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på inddragelse af luftfarten i ordningen for handel med drivhusgasemissionskvoter i Fællesskabet

KOM(2006) 818 endelig — 2006/0304 (COD)

Ordfører

:

Lenie DWARSHUIS-VAN DE BEEK (NL/ALDE), medlem af provinsstyrelsen for Zuid-Holland-provinsen

Politiske anbefalinger

1.

Regionsudvalget anser et sundt miljø for at være en grundlæggende forudsætning for menneskelig virksomhed og mener derfor, at miljøbeskyttelse har afgørende betydning for menneskers velbefindende.

2.

Regionsudvalget mener, at en gennemtænkt miljø- og klimapolitik under alle omstændigheder bidrager til økonomisk udvikling.

Vurdering af truslen om klimaændringer

3.

Regionsudvalget mener, at truslen om udbredte klimaændringer, der skyldes emissioner af drivhusgasser, er et presserende problem, der i første række bør tackles med stor beslutsomhed af den nuværende generation.

4.

Regionsudvalget tilslutter sig den vurdering, at klimaændringer vil have betydelige konsekvenser for menneskers velbefindende, bl.a. i form af hedeslag og sundhedsproblemer, forringelse af biodiversiteten, mindsket landbrugsproduktivitet i flere regioner, færre turismemuligheder samt skader på grund af øget vandstand og ekstreme vejrforhold, som kan udløse massive miljørelaterede migrationsstrømme i retning af de nærmeste regioner.

5.

Regionsudvalget mener, at der også vil være talrige sidegevinster ved en klimapolitik, såsom forbedret luftkvalitet (grundet en nedbringelse af emissioner af SO2, partikler og NOx), forbedret energiforsyningssikkerhed (grundet reduceret afhængighed af import af fossile brændstoffer) og forbedring af jordens frugtbarhed (grundet mindre tab af organisk materiale).

6.

Regionsudvalget er enig med Kommissionen i, at omkostningerne ved politiske foranstaltninger til reduktion af klimaændringer vil være betydeligt lavere end de anslåede omkostninger ved klimaændringer, og at klimapolitik derfor er en yderst effektiv politik.

7.

Regionsudvalget støtter Kyoto-protokollens udsagn om landbrugsjordens betydning som kulstofreservoir. Forøgelsen af indholdet af organisk kulstof og oplagringen af organiske stoffer i jordbunden bidrager væsentligt til en forbedring af landenes CO2-balance. En landbrugsdrift, der fokuserer på jordbundsbeskyttelse, gør det også muligt at reducere emissioner af andre klimarelevante gasser som f.eks. lattergas og metan. Det handler i denne forbindelse ikke kun om fastholdelse af lagringskapaciteten, men først og fremmest om udnyttelsen af den. Jordbunden skal varetage sin funktion som kulstofreservoir for at få positiv indflydelse på CO2-balancen. Det vil også have andre fordele såsom forøgelse af jordens frugtbarhed og bedre evne til opmagasinering af vand. Formuldning som en del af landbrugsdriften og regional genanvendelse af organiske stoffer gennem kompostering og afgrøderester er vigtige mål for forbedring af CO2-balancen.

Klimapolitikkens internationale dimension

8.

Regionsudvalget opfordrer Kommissionen til at øge sin indsats på højeste politiske niveau for at styrke den internationale koalition mod klimaændringer, eftersom klimaændringerne kun kan bekæmpes, hvis alle (større) lande gør en indsats.

9.

Regionsudvalget opfordrer Kommissionen til at præsentere en køreplan for relevante initiativer vedrørende håndteringen af klimaændringer samt en klar strategi for inddragelse af lokale og regionale myndigheder, som skal gennemføres i optakten til FN's klimatopmøde i 2009 i København.

Den regionale dimension af klimaændringer og klimapolitik

10.

Regionsudvalget erkender, at de europæiske regioners sårbarhed over for klimaændringer varierer betydeligt på grund af forskelle i naturbetingede forhold og befolkningstæthed.

11.

Regionsudvalget erkender ligeledes, at adgangen til omkostningseffektive løsninger til nedbringelse af drivhusgasudledninger varierer meget fra region til region, hovedsagelig som følge af forskelle i naturbetingede forhold og økonomisk struktur.

12.

Regionsudvalget beklager derfor, at Kommissionen ikke er mere opmærksom på den regionale fordeling af både omkostningerne ved ikke at handle og fordelene ved at handle og opfordrer Kommissionen til at foretage en dybtgående analyse af den regionale dimension af omkostninger og fordele ved klimaændringer og klimapolitik.

13.

Regionsudvalget anbefaler, at der foruden anvendelsen af EU's strukturfonde afsættes yderligere ressourcer og udformes yderligere foranstaltninger som nyttige redskaber, der kan fremme tilpasnings- og afbødningsforanstaltninger såsom energibesparelse og vedvarende energi for at mindske drivhusgasemissionerne. Dette ville øge støtten til en europæisk klimapolitik.

14.

Regionsudvalget anmoder Kommissionen om at tildele flere finansielle midler til afbødningsforanstaltninger i midtvejsrevisionen af 2008-budgettet, eftersom de fastsatte ambitiøse klimamål kun kan opnås, hvis der stilles flere offentlige midler til rådighed.

Klimapolitikkens mål

15.

Regionsudvalget er enig med Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet i, at EU bør stræbe efter høje unilaterale mål, da der er behov for lederskab, hvis der skal skabes en global koalition mod klimaændringer. Det bifalder derfor målet om uafhængigt af andre regioners politik at nedbringe drivhusgasudledningen i EU med mindst 20 % senest i 2020 i forhold til 1990-niveauet.

16.

Regionsudvalget opfordrer Kommissionen til ligeledes at fastsætte midtvejsmål for CO2-udledningerne, for eksempel for året 2013 eller 2015, for at fremme, analysere og kontrollere gennemførelsen af afbødningsforanstaltninger.

17.

Regionsudvalget støtter målene om at øge energieffektiviteten med 20 % og øge andelen af vedvarende energi til 20 % senest i 2020. Disse mål kan vise sig at være effektive redskaber i indsatsen for at opfylde det overordnede mål om emissionsreduktioner. Disse mål kan ikke blot nås gennem udvikling af nye teknologier, men kræver en mentalitetsændring både fra producenternes side (f.eks. ved at de udvikler et energieffektivt design, der samtidig er attraktivt for forbrugerne) og fra forbrugernes side.

18.

Regionsudvalget fremhæver betydningen af regional fleksibilitet, når målene for energieffektivitet og vedvarende energi skal nås, idet regional fleksibilitet reducerer de samlede omkostninger ved klimapolitikken. Målene bør dog være obligatoriske på EU-niveau.

Emissionshandel som et klimapolitisk instrument

19.

Regionsudvalget er enig med Kommissionen i, at den europæiske emissionshandelsordning (ETS) bør spille en central rolle, da den potentielt er et omkostningseffektivt instrument til nedbringelse af drivhusgasudledningen.

20.

Regionsudvalget opfordrer Kommissionen til at sikre en effektiv tildeling af antallet af tilladelser, eftersom ETS kun kan fungere effektivt, hvis loftet, dvs. det samlede antal emissionstilladelser, er betydeligt lavere end niveauet for drivhusgasudledninger.

21.

Regionsudvalget understreger, at det samlede antal tilladelser, der tildeles under ETS, bør reduceres på linje med Kommissionens fastsatte emissionsmål for 2020, således at byrden af emissionsbegrænsninger ikke bliver for stor for de sektorer, der ikke deltager i ETS, såsom husholdninger og andre mindre energiforbrugere.

22.

Regionsudvalget går ind for en delvis brug af auktioner over tilladelser, særligt for beskyttede industrier, da det vil gøre det mere attraktivt at nedbringe emissioner og dermed også forbedre effektiviteten af ETS. Denne fremgangsmåde er også i højere grad i tråd med princippet om, at »forureneren betaler«. Det vil også mindske den økonomiske byrde for de deltagende virksomheder, frem for hvis alle tilladelser blev tildelt ved auktioner.

23.

Regionsudvalget mener, at auktionen og den fri (benchmark) tildeling af den resterende (hoved-) part af emissionstilladelserne kan overlades til medlemsstaterne, og at tildelingsprocedurerne i EU i den forbindelse bør harmoniseres for at undgå konkurrenceforvridninger medlemsstaterne imellem og effektivisere systemet. I en fremtidig handelsordning kunne man for bestemte brancher med sammenlignelige europæiske benchmarks overveje en tildeling eller fastlæggelse af mål på EU-niveau uden for det nationale reduktionsmål med lige stor tildeling af emissionstilladelser pr. produktionsenhed for alle markedsdeltagere.

24.

Regionsudvalget anmoder Kommissionen om at overveje, om der bør afsættes passende ressourcer fra for eksempel Strukturfondene til kompensation af regionerne i den yderste periferi, hvis inddragelsen af luftfart i ETS kommer til at have en relativ stor indvirkning på dem.

25.

Regionsudvalget bifalder alle bestræbelser på at koordinere den europæiske emissionshandelsordning med sammenlignelige tiltag i tredjelande. Konkurrenceforvridning til gavn for producenter fra stater, der ikke har nogen sammenlignelig emissionshandelsordning, bør forhindres ved hjælp af egnede foranstaltninger, evt. gennem udligningsafgifter.

26.

Regionsudvalget bifalder forslaget om at udvide emissionshandelsordningen til at gælde andre gasser og sektorer, da det vil styrke systemets effektivitet.

27.

Regionsudvalget opfordrer Kommissionen til nøje at overveje muligheden for at give små og energiintensive virksomheder adgang til ETS, da det sandsynligvis kan mindske deres reduktionsomkostninger.

28.

Regionsudvalget er enig med Kommissionen i, at luftfart bør inddrages i ETS, da denne industri er en stærkt stigende kilde til drivhusgasser, og opfordrer Kommissionen til at tage højde for alle de konsekvenser, som denne industri har for klimaændringerne.

29.

Regionsudvalget anmoder Kommissionen om at tage hensyn til luftfartsindustriens særlige karakteristika ved tildelingen af emissionstilladelser, navnlig ud fra den betragtning, at emissioner fra luftfart (både kulstof og brint) har større konsekvenser for klimaændringerne end aktiviteter på jorden.

30.

Regionsudvalget er stærkt imod forslaget om at fritage flyvninger med statsluftfartøjer, eftersom regeringer bør sætte et godt eksempel for at fremme offentlighedens støtte til denne politik.

31.

Regionsudvalget mener, at udskillelse og lagring af kulstof (Carbon Capture and Storage (CCS)) kun bør medtages i den europæiske emissionshandelsordning, hvis der stilles strenge krav til overvågning og sikkerhed. Forinden bør det ved hjælp af demonstrationsanlæg påvises, i hvor stort omfang og med hvilke omkostninger disse teknologier kan bidrage til forebyggelse af drivhusgasemissioner.

Klimapolitikkens andre instrumenter

32.

Regionsudvalget opfordrer Kommissionen til at udvikle instrumenter, som kan sikre, at medlemsstater og regioner omkostningseffektivt kan opfylde målene for vedvarende energi og energieffektivitet.

33.

Regionsudvalget mener, at medlemsstater med begrænsede muligheder for at producere energi fra vedvarende energikilder bør have mulighed for at opnå deres mål for vedvarende energi gennem handel enten inden for EU's system med handel af grønne certifikater eller gennem bilaterale aftaler med andre medlemsstater, der har en rigelig forsyning af vedvarende energi. Det drejer sig om at mindske de samlede udgifter til at nå målet om vedvarende energikilder.

34.

Regionsudvalget anmoder Kommissionen om at fastsætte et samlet mål for energieffektivitet, for eksempel økonomiens samlede energiintensitet, idet der tages hensyn til forskelle i regionernes sektoropdelte struktur. Det vil give medlemsstater og regioner mulighed for at nå målet gennem en bredere vifte af foranstaltninger, navnlig foranstaltninger vedrørende apparaters energiforbrug og industristrukturen i den (regionale) økonomi.

35.

Regionsudvalget støtter Kommissionens hensigt om at sænke de gennemsnitlige emissioner fra nye biler, som sælges i EU, til 120 g pr. km fra og med 2012 og opfordrer Kommissionen til at gøre sit yderste for bl.a. ved at fremme forskningen på dette område at nå en værdi på 95 g CO2-emissioner fra og med 2020.

36.

Regionsudvalget opfordrer Kommissionen til at tage nøje hensyn til nærhedsprincippet, når den udvikler nye politiske instrumenter. Regionale og lokale myndigheder har gode forudsætninger for at træffe effektive foranstaltninger vedrørende transport, trafikinfrastruktur, energiinfrastruktur, fysisk planlægning, energieffektivitet og kommunikation til offentligheden.

Lokale og regionale myndigheders rolle i EU's klimapolitik

37.

Regionsudvalget er overbevist om, at det er nødvendigt at træffe foranstaltninger på lokalt og regionalt plan for at sikre en effektiv europæisk klimapolitik.

38.

Regionsudvalget mener, at lokale og regionale myndigheder også har en afgørende rolle at spille, når det drejer sig om at tilpasse sig klimaændringerne. Regionsudvalget vil til sin tid udarbejde en udtalelse om dette emne.

39.

Regionsudvalget bemærker, at de lokale og regionale myndigheder på flere måder allerede bidrager til at opnå de europæiske klimapolitiske mål, for eksempel ved at:

a.

formidle viden til offentligheden, for eksempel i skolerne, om behovet for at handle for at hindre yderligere klimaændringer,

b.

gøre klima- og energipolitik til en styrende faktor i den fysiske planlægning,

c.

fremme investeringer i infrastruktur for biomasse og tankstationer for biobrændstoffer,

d.

fremme investeringer i varmeanlæg, hvis varmeforsyning (overskudsvarme, geotermisk varme, underjordisk varme- og kuldelagring) stemmer overens med efterspørgslen,

e.

styrke skift af transportmidler, for eksempel ved hjælp af politikker for fysisk planlægning,

f.

styrke den regionale offentlige transport, for eksempel ved hjælp af letbaneforbindelser,

g.

styrke planlægningen og anlægget af gangstier og andre transportveje for ikke-motoriseret trafik,

h.

fremme ren teknologi i offentlig transport med grønne offentlige indkøb,

i.

forenkle tilladelsesprocedurerne for projekter vedrørende vedvarende energi,

j.

styrke de lokale og regionale myndigheders regulering af energieffektivitet gennem etablering af ekspertcentre,

k.

etablere internationale partnerskaber for at udvide den internationale koalition for bekæmpelse af klimaændringer og videreformidle energibesparende teknologi til mindre udviklede lande,

l.

forstærke forskning i og udvikling af teknologi ved at oprette regionale energicentre (energy valleys),

m.

knytte målene om energieffektivitet og vedvarende energi til regionale mål som beskæftigelse, innovation og socialpolitik,

n.

opstille ambitiøse mål samt handlingsplaner for lokale og regionale emissionsbegrænsninger, såsom »klimaneutrale områder« eller »klimaneutrale offentlige transportmidler og bygninger«,

o.

anvende offentlige indkøb som et instrument til at mindske og effektivisere energianvendelsen i forbindelse med varer og tjenesteydelser,

p.

tilskynde til at behandle organisk materiale og råmaterialer på regionalt og lokalt niveau, eftersom mindre transport vil forbedre CO2-balancen.

40.

Regionsudvalget påtager sig sit ansvar ved at tilskynde kraftigt til gennemførelsen af sådanne foranstaltninger på lokalt og regionalt plan gennem tre aktionstyper:

a.

forbedre formidlingen af viden om omkostningseffektive klimatiltag,

b.

fremme samarbejdet mellem EU's regioner,

c.

fremme samarbejdet mellem EU's regioner og regioner i andre verdensdele, såsom USA, Kina og Indien, delvist ved at styrke det eksisterende samarbejde mellem disse regioner.

41.

Regionsudvalget opfordrer Kommissionen til at afholde en konference om regional og lokal klimapolitik for at udbrede bedste praksis i de europæiske regioner og for at drøfte, hvorledes Kommissionen på effektiv vis kan støtte de regionale og lokale klimapolitikker.

42.

Regionsudvalget vil tilskynde til oprettelsen af et permanent netværk af ambitiøse lokale og regionale myndigheder, der er opsat på at fremme udvekslingen af oplysninger og skabe en platform for udviklingen af nye idéer til, hvordan drivhusgasudledninger omkostningseffektivt kan begrænses.

43.

Regionsudvalget tilbyder at deltage aktivt i den videre udformning af den europæiske klimapolitik.

Bruxelles, den 10. oktober 2007.

Michel DELEBARRE

Formand

for Regionsudvalget