7.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 297/1


Rådets konklusioner om digitalisering af og onlineadgang til kulturelt materiale og om digital bevaring

(2006/C 297/01)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION,

som tager følgende i betragtning:

kulturarv, kulturelt indhold og kulturelle udtryksformer repræsenterer og formidler Den Europæiske Unions fælles grundlæggende værdier og vidner om Europas kulturelle og sproglige mangfoldighed

kulturelt indhold spiller en central social og økonomisk rolle. Der er en reel efterspørgsel efter digitalt indhold blandt borgerne og i forskningsverdenen. Digitalisering af og onlineadgang til vor kulturarv kan tilskynde til en kreativ indsats og støtte aktiviteter inden for andre sektorer, såsom læring og turisme, og herved styrke konkurrenceevnen og væksten i hele Europa i overensstemmelse med Lissabon-strategien

for at undgå dobbeltarbejde og skabe synergivirkninger er det absolut nødvendigt med en koordineret indsats på fællesskabsplan; denne indsats skal imidlertid tage hensyn til, at der på nuværende tidspunkt er stor forskel på, hvor langt medlemsstaterne er nået med digitalisering af indhold og digital bevaring samt med koordinering heraf, og på medlemsstaternes prioriteter på disse områder

1.   SER MED TILFREDSHED PÅ

Kommissionens meddelelse og henstilling om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital opbevaring som et led i initiativet om i2010: digitale biblioteker

2.   GIVER SIN TILSLUTNING TIL

de underliggende strategiske mål og hovedelementer i Kommissionens henstilling om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital opbevaring

idéen om et europæisk digitalt bibliotek som en fælles flersproget adgangsportal til Europas distribuerede — dvs. placeret forskellige steder hos forskellige organisationer — digitale kulturarv, der er åben for alle typer kulturelt materiale (tekstmateriale, audiovisuelt materiale, museumsgenstande, arkivalier osv.) og beregnet på at give brugerne hurtig adgang til en kritisk masse af ressourcer

3.   ERKENDER

at der gøres mange forskellige bestræbelser i medlemsstaterne for at digitalisere og give onlineadgang til indholdet af deres arkiver, biblioteker og museer, og at medlemsstaterne ikke er nået lige langt i dette arbejde

det værdifulde koordinerende arbejde, som Gruppen af Medlemsstaternes Repræsentanter vedrørende Digitalisering (NRG) har udført med henblik på at udveksle medlemsstaternes erfaringer og overvåge fremskridtene, bl.a. via den dynamiske handlingsplan (1)

behovet for at forankre dette koordineringsarbejde inden for Fællesskabets institutionelle rammer

4.   FREMHÆVER

det nyttige arbejde, der er udført på europæisk plan af konferencen af europæiske nationalbibliotekarer (CENL — the Conference of European National Librarians) i forbindelse med

opbygningen og oprettelsen af det europæiske bibliotek (TEL — The European Library) som adgangsportal til nationalbibliotekernes kollektive ressourcer over hele Europa

fortsættelsen af dette arbejde med henblik på oprettelsen af det europæiske digitale bibliotek

det igangværende arbejde inden for rammerne af Michael- (2) og Michael plus-projekterne med at beskrive og knytte forbindelse mellem digitale samlinger i museer, biblioteker og arkiver i forskellige medlemsstater samt give adgang til disse samlinger

at det fremtidige arbejde bør bygge på disse og tilsvarende initiativer med det mål at nå frem til et afbalanceret samarbejde mellem biblioteker, museer og arkiver

at selv om der fra starten skal gøres konceptuelle og tekniske forberedelser til alle kategorier af kulturelt materiale (tekstmateriale, audiovisuelt materiale, museumsgenstande, arkivalier osv.), vil det europæiske digitale bibliotek allerede i begyndelsen kunne udnytte potentialet i en kritisk masse af flersproget tekstmateriale

betydningen af at gennemføre arbejdet med digitalisering og bevaring af samt tilvejebringelse af og adgang til indholdet under fuld overholdelse af EF-lovgivningen og den internationale lovgivning om intellektuel ejendomsret

5.   NOTERER SIG

at Kommissionen har til hensigt at foretage undersøgelser om fremskridtene inden for digitaliseringen af kultur inden for Den Europæiske Union, om den socioøkonomiske indvirkning af en langsigtet bevaring af digitale ressourcer og om den socioøkonomiske indvirkning af frit tilgængelige ressourcer

at Kommissionen har til hensigt at medfinansiere et netværk af ekspertisecentre for digitalisering og digital bevaring under syvende rammeprogram for forskning og udvikling

6.   OPFORDRER MEDLEMSSTATERNE

til at behandle de spørgsmål i forbindelse med digitalisering af og onlineadgang til kulturelt materiale og om digital bevaring, der er nævnt i Kommissionens henstilling, navnlig til de aspekter, der er fremhævet i disse konklusioner

til som indledende skridt, i overensstemmelse med vedlagte vejledende tidsplan og under hensyn til medlemsstaternes forskellige udgangspunkter, at

styrke de nationale strategier og mål for digitalisering og digital bevaring

bidrage til det europæiske digitale bibliotek, en fælles flersproget adgangsportal til Europas distribuerede digitale kulturarv

forbedre rammevilkårene for digitalisering af og onlineadgang til kulturelt materiale og for digital bevaring

styrke koordineringen inden for og mellem medlemsstaterne i forbindelse med relaterede spørgsmål

bidrage til at tilvejebringe et effektivt overblik over fremskridtene på europæisk plan

7.   OPFORDRER KOMMISSIONEN

til som indledende skridt og i overensstemmelse med vedlagte vejledende tidsplan at

tilskynde til og koordinere arbejdet med henblik på et europæisk digitalt bibliotek som en fælles flersproget adgangsportal til Europas distribuerede digitale kulturarv

bidrage til en forbedret koordinering af politikken for digitalisering af og onlineadgang til kulturelt materiale og for digital bevaring, navnlig via oprettelsen af en gruppe af medlemsstaternes repræsentanter, der skal fortsætte NRG's koordineringsarbejde inden for Fællesskabets institutionelle rammer og derved sikre kontinuitet — bl.a. med effektive overgangsordninger — og bygge videre på de indhøstede erfaringer og den indhøstede viden

forbedre rammevilkårene for digitalisering, onlineadgang og digital bevaring

vurdere de samlede fremskridt i medlemsstaterne for så vidt angår de relevante temaer under hensyn til medlemsstaternes forskellige udgangspunkter, vurdere de samlede fremskridt hen imod det europæiske digitale bibliotek og aflægge rapport til Rådet herom.


(1)  Den dynamiske handlingsplan for EU's koordinering af digitaliseringen af kulturelt og videnskabeligt indhold.

(2)  Den flersprogede fortegnelse over kulturarven i Europa.


BILAG

PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER OG VEJLEDENDE (1) TIDSPLAN

A.   AKTIVITETER OG MÅL FOR MEDLEMSSTATERNE

1.

Styrke de nationale strategier og mål for digitalisering og digital bevaring ved at:

udarbejde og ajourføre planer og nationale strategier for digitalisering af kulturelt materiale

2007

udforme nationale strategier for langsigtet bevaring og lagring

medio 2008

opstille kvantitative og kvalitative mål, herunder den dertil hørende finansielle planlægning for en flerårig periode med henblik på lagring og digitalisering af samtonlineadgang til kulturelt materiale og langtidsbevaring

2007

undersøge mulighederne for offentlig-private partnerskaber med henblik på digitalisering og, hvis det er hensigtsmæssigt, tage initiativ til og fremme sådanne partnerskaber

2007-2008

2.

Styrke koordineringen inden for og mellem medlemsstaterne ved at:

etablere nationale koordineringsmekanismer for digitaliseringsaktiviteter, herunder på regionalt og lokalt plan, på området kulturelt indhold

2007

udveksle oplysninger med andre medlemsstater for at skabe synergivirkninger og undgå opsplitning og dobbeltarbejde

2007-2008

udarbejde fælles kriterier for udvælgelse af det materiale, der skal digitaliseres, med henblik på at opnå en større europæisk nytteværdi

2007

3.

Bidrage til det europæiske digitale bibliotek ved at:

udarbejde køreplaner og incitamenter, der skal tilskynde kulturelle institutioner til at aflevere eksisterende og nyt digitaliseret materiale til det europæiske digitale bibliotek

2007

tilskynde private indholdsindehavere til at muliggøre søgning i og adgang til deres ophavsretsbeskyttede materiale gennem den fælles, flersprogede adgangsportal

2008-2009

tilskynde til aftaler eller kollektive aftaler mellem rettighedshavere og kulturelle institutioner såsom arkiver, biblioteker og museer, hvorefter disse institutioner kan gøre ophavsretsbeskyttet materiale tilgængeligt online på kontraktvilkår

2009

4.

Bidrage til at tilvejebringe et effektivt overblik over fremskridtene på europæisk plan ved at:

vurdere de resultater og erfaringer, der er opnået på nationalt plan

forår 2008

informere Kommissionen om disse resultater og erfaringer og om den opfølgning, der er sket med hensyn til de forskellige elementer i Kommissionens henstilling og disse konklusionerom digitalisering af og onlineadgang til kulturelt materiale og digital opbevaring

forår 2008

5.

Forbedre rammevilkårene for digitalisering af og onlineadgang til kulturelt materiale og for digital bevaring ved at:

identificere og tage skridt til at fjerne hindringer i den nationale lovgivning for digitalisering af kulturelt materiale og onlineadgang hertil, bl.a. til studie- og forskningsformål eller anden anvendelse, forudsat at det sker på passende betingelser

2008

etablere mekanismer, der kan lette digitalisering af og onlineadgang til forældreløse værker og værker, der ikke trykkes eller sælges længere, med fuld respekt for indholdsindehavernes interesser og rettigheder

2008

etablere lovgivningsrammer eller andre effektive rammer til støtte for digital bevaring; dette bør omfatte lagring af digitalt kulturelt materiale hos lovligt bemyndigede institutioner, disse institutioners web-harvesting under hensyntagen til bl.a. Fællesskabets databeskyttelseslovgivning samt gentagen kopiering og migration

2009

tilskynde kulturelle institutioner til at gennemføre relevante tekniske standarder for digital bevaring i forbindelse med tilrettelæggelsen af digitaliseringsprocessen.

2008

B.   AKTIVITETER OG MÅL FOR KOMMISSIONEN

1.

Tilskynde til og koordinere arbejdet med henblik på et europæisk digitalt bibliotek ved at:

koordinere og fremme bestræbelserne på at oprette en fælles flersproget adgangsportal for formidling af kulturelt materiale

fra 2007

koordinere og fremme arbejdet med at finde løsninger på spørgsmål vedrørende standarder med henblik på at opnå interoperabilitet samt med at finde effektive måder til håndtering af flersproget adgang

2007-2008

skabe et forum for drøftelser med den private sektor og relevante organisationer med henblik på at opstille principper for tilrådighedsstillelse af materiale til den fælles adgangsportal

2007-2008

stille finansielle og andre ressourcer til rådighed for aktiviteter på europæisk plan; støtte et netværk af ekspertisecentre for digitalisering og digital bevaring i Europa inden for rammerne af syvende forskningsprogram under fuld hensyntagen til medlemsstaternes forskellige muligheder og til de særlige forhold, der kendetegner forskellige typer kulturelt indhold; støtte teknologier, der danner grundlag for innovative tjenesteydelser, der kan integreres i den fælles flersprogede adgangsportal, inden for rammerne af syvende forskningsprogram

fra 2007

2.

Bidrage til en forbedret koordinering af politikken for digitalisering af og onlineadgang til kulturelt materiale og for digital bevaring ved at:

overvåge medlemsstaternes aktiviteter og støtte samarbejdet mellem dem

fra 2007

bistå medlemsstaterne med at identificere problemer og overvåge flaskehalse samt om nødvendigt foreslå foranstaltninger, der kan sætte skub i digitaliseringsprocessen

2008-2009

oprette en gruppe af eksperter udpeget af medlemsstaterne, der skal fortsætte NRG's koordineringsarbejde inden for Fællesskabets institutionelle rammer og derved sikre kontinuitet — bl.a. med effektive overgangsordninger — og bygge videre på de indhøstede erfaringer og den indhøstede viden

2007

3.

Forbedre rammevilkårene ved at:

foreslå løsninger på visse specifikke rettighedsproblemer, f.eks. med hensyn til forældreløse og udsolgte værker, med fuld respekt for indholdsindehavernes interesser og rettigheder og sikre, at løsningerne er effektive i en grænseoverskridende kontekst

2008-2009

på baggrund af konstaterede flaskehalse foreslå korrigerende foranstaltninger på europæisk plan, hvis »fleksibel koordinering« ikke fører til de ønskede resultater

2008-2009

4.

Vurdere de samlede fremskridt på europæisk plan ved at:

overvåge fremskridtene i medlemsstaterne og fremskridtene hen imod det europæiske digitale bibliotek ved hjælp af såvel kvantitative som kvalitative indikatorer baseret på oplysninger, der er indsamlet på både nationalt og europæisk plan

fra 2007

fremlægge en rapport om fremskridtene i medlemsstaterne og fremskridtene med hensyn til den fælles flersprogede adgangsportal og navnlig vurdere, i hvilket omfang strategien med »fleksibel koordinering« har ført til de ønskede resultater

2008


(1)  Den foreslåede tidsplan for aktiviteter og mål viser målsætningerne for medlemsstaterne og Kommissionen, men er ikke bindende.