14.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 139/22


Tidsfrist for indsigelse mod påtænkte registreringer i henhold til artikel 9 i Rådets forordning (EF) nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse med landbrugsprodukter og fødevarer (1)

(2006/C 139/05)

Tredjelande og fysiske eller juridiske personer med en legitim interesse, som er etableret eller har bopæl i et tredjeland, kan gøre indsigelse direkte til Kommissionen mod påtænkte registreringer i henhold til artikel 9 i ovennævnte forordning. Tidsfristen herfor, som er nævnt i artikel 9, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 509/2006 starter på dagen for offentliggørelsen af følgende påtænkte registrering:

 

EUT-reference

Boerenkaas

C 316 af 13.12.2005, s. 16.


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 1.