52006PC0390

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 89/391/EØF, dets særdirektiver og Rådets direktiv 83/477/EØF, 91/383/EØF, 92/29/EØF og 94/33/EF med henblik på forenkling og rationalisering af rapporterne om den praktiske gennemførelse /* KOM/2006/0390 endelig udg. - COD 2006/0127 */


[pic] | KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER |

Bruxelles, den 14.07.2006

KOM(2006) 390 endelig

2006/0127 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om ændring af Rådets direktiv 89/391/EØF, dets særdirektiver og Rådets direktiv 83/477/EØF, 91/383/EØF, 92/29/EØF og 94/33/EF med henblik på forenkling og rationalisering af rapporterne om den praktiske gennemførelse

(forelagt af Kommissionen)

BEGRUNDELSE

BAGGRUNDEN FOR FORSLAGET |

110 | Begrundelse og formål Formålet med dette forslag er at forenkle og rationalisere de bestemmelser i fællesskabsdirektiverne om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, der forpligter medlemsstaterne og Kommissionen til at udarbejde rapporter om direktivernes praktiske gennemførelse. Medlemsstaterne udarbejder i øjeblikket en rapport om den praktiske gennemførelse, som indgår i grundlaget for den rapport, der udarbejdes af Kommissionen. Det sker i henhold til Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet[1] og særdirektiverne i henhold til dette direktivs artikel 16, stk. 1, dvs. Rådets direktiv 89/654/EØF af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdsstedet[2], Rådets direktiv 89/655/EØF af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr under arbejdet[3], Rådets direktiv 89/656/EØF af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af personlige værnemidler under arbejdet[4], Rådets direktiv 90/269/EØF af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med manuel håndtering af byrder, som kan medføre risiko for især ryg- og lændeskader hos arbejdstagerne[5], Rådets direktiv 90/270/EØF af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejde ved skærmterminaler[6], Rådets direktiv 92/57/EØF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed på midlertidige eller mobile byggepladser[7], Rådets direktiv 92/58/EØF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for signalgivning i forbindelse med sikkerhed og sundhed under arbejdet[8], Rådets direktiv 92/85/EØF af 19. oktober 1992 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere som er gravide, som lige har født, eller som ammer[9], Rådets direktiv 92/91/EØF af 3. november 1992 om minimumsforskrifter for forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i den boringsrelaterede udvindingsindustri[10], Rådets direktiv 92/104/EØF af 3. december 1992 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i udvindingsindustrien over eller under jorden[11], Rådets direktiv 93/103/EF af 23. november 1993 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed under arbejdet om bord på fiskerfartøjer[12], Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser[13], Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære[14], Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/44/EF af 25. juni 2002 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (vibrationer)[15], Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/10/EF af 6. februar 2003 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (støj)[16], Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/40/EF af 29. april 2004 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (elektromagnetiske felter)[17] og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/25/EF af 5. april 2006 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (kunstig optisk stråling)[18]. Tre direktiver på området indeholder ikke bestemmelser om udarbejdelse af rapporter om den praktisk gennemførelse, nemlig Rådets direktiv 83/477/EØF af 19. september 1983 om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest[19], Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/54/EF af 18. september 2000 om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet (syvende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)[20] og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF af 29. april 2004 om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener (sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. l, i Rådets direktiv 89/391/EØF)[21]. Rådets direktiv 91/383/EØF af 25. juni 1991 om supplering af foranstaltningerne til forbedring af sikkerheden og sundheden på arbejdsstedet for arbejdstagere, der har et tidsbegrænset ansættelsesforhold eller et vikaransættelsesforhold[22], 92/29/EØF af 31. marts 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed med henblik på at forbedre den lægelige bistand om bord på skibe[23] og 94/33/EF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen[24] indeholder også bestemmelser om udarbejdelse af en gennemførelsesrapport. Herudover er der i de eksisterende bestemmelser fastsat forskellige hyppigheder for indsendelse til Kommissionen af de nationale rapporter om den praktiske gennemførelse (hvert fjerde eller femte år). Disse forskelle udlignes i dette forslag, der samtidig sigter mod at forbedre og rationalisere den eksisterende retlige ramme, idet det bestemmes, at der kun skal udarbejdes en enkelt fælles rapport om den praktiske gennemførelse, der skal indeholde en generel del med de almindelige principper og de aspekter, der vedrører alle direktiverne, samt særlige kapitler om de aspekter, der er specifikke for hvert enkelt direktiv. Inden for den nuværende ramme foregår disse evalueringer næsten kontinuerligt på grund af de tidsmæssige forskydninger, der skyldes de forskellige direktiver, hvilket medfører uforholdsmæssigt store administrative omkostninger. |

120 | Generel baggrund Mange af fællesskabsdirektiverne om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet indeholder bestemmelser om, at medlemsstaterne regelmæssigt skal aflægge rapport til Kommissionen om den praktiske gennemførelse af direktiverne, og at de i den forbindelse skal anføre arbejdsmarkedsparternes synspunkter. I disse bestemmelser er der fastsat forskellige hyppigheder for indsendelse til Kommissionen af de nationale rapporter, nemlig enten hvert femte år (direktiv 89/391/EØF, 89/654/EØF, 89/655/EØF, 89/656/EØF, 91/383/EØF, 92/29/EØF, 92/58/EØF, 92/85/EØF, 92/91/EØF, 92/104/EØF, 94/33/EF, 98/24/EF, 99/92/EF, 2002/44/EF, 2003/10/EF og 2004/40/EF) eller hvert fjerde år (direktiv 90/269/EØF, 90/270/EØF, 92/57/EØF og 93/103/EØF). Desuden skal Kommissionen i henhold til nogle af direktiverne regelmæssigt fremsende en rapport om gennemførelsen af de pågældende direktiver til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget under hensyntagen til bl.a. de nationale rapporter. Det fremgår af erfaringerne i den årrække, hvor disse bestemmelser har været anvendt, at der ikke alene er store forskelle i tidspunkterne for fremsendelsen af de nationale rapporter til Kommissionen, men at de administrative krav også gør rapporteringen vanskelig og bureaukratisk. Udarbejdelsen af de regelmæssige rapporter om den praktiske gennemførelse af direktiverne om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed er et vigtigt redskab til at gøre status og evaluere de indførte foranstaltningers effektivitet og deres indvirkning på det kvalitative aspekt af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i Den Europæiske Union. I meddelelsen "Tilpasning til ændringerne i arbejdslivet og i samfundet: en ny fællesskabsstrategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2002-2006"[25] anfører Kommissionen under punkt 3.3.1., "Tilpasning af den retlige og institutionelle ramme", at "et fuldstændigt, sammenhængende og solidt lovgrundlag er et uundværligt redskab på arbejdsmiljøområdet, hvor regler og principper er nødvendige for forebyggelse af risici og beskyttelse af arbejdstagerne", og at den "agter på dette område at iværksætte en afbalanceret tilgang, som ved gennemførelsen af retsforskrifterne bygger på den indhøstede erfaring, under iagttagelse af en række hovedprincipper", bl.a. forenkling og rationalisering af den eksisterende retlige ramme, navnlig "gennem udarbejdelse af en fælles gennemførelsesrapport i stedet for de specifikke rapporter, som er foreskrevet i de forskellige direktiver". Rådet noterer sig i sin resolution[26] om en ny fællesskabsstrategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen (2002-2006) vedrørende Kommissionens meddelelse, at Kommissionen agter at fremlægge forslag til retsakter med henblik på at rationalisere rapporterne om gennemførelsen af fællesskabsdirektiverne, og opfordrer Kommissionen i henhold til sin initiativret at forelægge det de forslag, der er nødvendige for at nå de mål, der er fastsat i den nye strategi, især forslag til at rationalisere den nuværende retlige ramme. Europa-Parlamentet henviser i sin beslutning[27], ligeledes vedrørende Kommissionens meddelelse, til, at "forslaget om at kodificere og forenkle, frem for at afregulere, den gældende fællesskabslovgivning [...] er i overensstemmelse med det bredere mål om bedre og enklere lovgivningsmæssige rammer, hvilket også fremgår af Kommissionens meddelelse[28] og handlingsplan[29] om samme emne" og "kræver, at sundhed og sikkerhed, som et etableret og borgercentreret område inden for fællesskabslovgivningen, bliver en prioritet i programmet for lovgivningsmæssig forenkling, som skal fastsættes af Rådet, Kommissionen og Parlamentet i fællesskab". Parlamentet anerkender i den forbindelse "prioriteringen af at revidere anvendelsen af gældende fællesskabslovgivning og forslaget om en fælles gennemførelsesrapport, som omfatter alle direktiver". Europa-Parlamentet har også for nylig i sin betænkning om fremme af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen støttet Kommissionens forslag om forelæggelse af en fælles rapport om den praktiske gennemførelse af alle direktiverne i de 25 medlemsstater. Som led i initiativet "Bedre lovgivning" fra juni 2002 foreslog Kommissionen i februar 2003 en strategi for "ajourføring og forenkling af fællesskabsretten" med det formål at gøre den afledte fællesskabsret klarere og mere forståelig, aktuel og brugervenlig til glæde for bl.a. borgere, erhvervsliv og offentlige myndigheder. For at nå dette mål følger Kommissionen en seksstrenget indsatsplan med forenkling, konsolidering, kodifikation, ophævelse, forældelse samt tilrettelæggelse og præsentation af fællesskabsretten. På grundlag af de i meddelelsen fra februar 2003 foreslåede indikatorer har Kommissionen udvalgt 19 politikområder, hvor der kan foretages en forenkling, herunder sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. I konklusionerne fra samlingen i Rådet (konkurrenceevne) den 25. og 26. november 2004 er dette område ligeledes blevet udpeget som en af prioriteringerne i forbindelse med forenklingen af fællesskabslovgivningen. Det viser sig ved nærmere undersøgelse, at de oplysninger, der kræves i nogle af sundheds- og sikkerhedsdirektiverne, pålægger medlemsstaterne en for stor byrde, og at dette problem eventuelt vil kunne løses ved, at de krævede oplysninger reduceres til et minimum, standardiseres og fremsendes i form af en samlet rapport for alle foranstaltningerne. |

130 | Gældende bestemmelser på det område, som forslaget vedrører Artikel 3 i forslaget indeholder en liste over gældende bestemmelser, der vil blive ophævet ved dette forslag. Det drejer sig om de afsluttende bestemmelser i de anførte direktiver, der omhandler rapporterne om den praktiske gennemførelse af direktiverne. Alle disse bestemmelser vil altså blive ophævet ved dette forslag. Medlemsstaterne vil dog fortsat være forpligtede til at udarbejde og fremsende en rapport om den praktiske gennemførelse af "sundheds- og sikkerhedsdirektiverne", da der ved dette forslag indsættes en artikel 17a i direktiv 89/391/EØF og en artikel i direktiv 83/477/EØF, 91/383/EØF, 92/29/EØF og 94/33/EF herom, men rapporten skal nu fremsendes med samme hyppighed, nemlig hvert femte år, og arbejdet rationaliseres, idet der kun skal udarbejdes en enkelt fælles rapport. Forslaget udvider denne forpligtelse til også at omfatte de direktiver, der ikke indeholder bestemmelser om en gennemførelsesrapport, nemlig direktiv 83/477/EØF, 2000/54/EF og 2004/37/EF. I henhold til forslaget skal opbygningen af denne rapport desuden fastlægges af Kommissionen i samarbejde med Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen. |

140 | Overensstemmelse med andre EU-politikker og -mål Dette forslag stemmer overens med de øvrige EU-politikkers mål, navnlig hvad angår forbedring af lovgivningen med henblik på at øge virksomhedernes konkurrenceevne. Forslaget vil nemlig ved hjælp af en fælles rapport muliggøre en bedre evaluering af virkningerne af fællesskabsbestemmelserne om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen hvad angår nedbringelse af antallet af arbejdsulykker og erhvervssygdomme og dermed en bedre evaluering af de økonomiske fordele, disse bestemmelser medfører for virksomhederne og samfundet som helhed. |

HØRING AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSE |

Høring af interesserede parter |

211 | Høringsmetoder, hovedmålgrupper og respondenternes overordnede profil Kommissionen har i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 138 ad to omgange hørt de europæiske arbejdsmarkedsorganisationer, der er opført i bilag 5 til Kommissionens meddelelse "Reformpartnerskaber i et udvidet Europa - Øge den europæiske sociale dialogs bidrag"[30]. Desuden er Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen blevet hørt i overensstemmelse med Rådets afgørelse af 22. juli 2003 om nedsættelse af et rådgivende udvalg for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og har afgivet positiv udtalelse. |

212 | Sammenfatning af svarene og af, hvordan der er taget hensyn til dem Arbejdsmarkedets parter understregede alle den store betydning, de tillægger et initiativ, der har til formål at forenkle og rationalisere fællesskabsdirektivernes bestemmelser vedrørende rapporterne om den praktiske gennemførelse. Deres forslag om, at alle rapporterne skal fremsendes hvert femte år, og om at udstrække initiativet til samtlige direktiver på området er blevet taget i betragtning. De 25 medlemsstaters arbejdsmarkedsrepræsentanter i Det Rådgivende Udvalg bekræftede den holdning, som de europæiske arbejdsmarkedsparter allerede havde givet til kende i forbindelse med høringen i henhold til EF-traktatens artikel 138. Regeringsrepræsentanterne i dette udvalg gav ligeledes udtryk for deres støtte til et initiativ, der har til formål at mindske den administrative byrde, der er forbundet med de mange rapporter. |

Ekspertbistand |

229 | Det har ikke været nødvendigt med bistand fra eksterne eksperter. |

230 | Konsekvensanalyse Mulighed 1: Intet foretage sig i øjeblikket. Dermed vil der fortsat bestå en retlig ramme med mange forpligtelser (én pr. direktiv) til at aflægge rapport til Kommissionen på forskellige tidspunkter. Denne situation tvinger de nationale myndigheder og arbejdsmarkedsparter til et kontinuerligt evalueringsarbejde, som ikke giver nogen reel merværdi. Mulighed 2: Ved at ændre den retlige ramme og samle de forskellige forpligtelser under ét vil man på én gang kunne opnå en samlet evaluering med regelmæssige mellemrum, forenkle de nationale myndigheders og arbejdsmarkedsparters evalueringsarbejde og reducere omkostningerne kraftigt. Den foreslåede ændring berører ikke medlemsstaternes forpligtelse til at aflægge rapport til Kommissionen om den praktiske gennemførelse af "sundheds- og sikkerhedsdirektiverne". Den pålægger ikke virksomhederne yderligere forpligtelser. Forslaget vil ved hjælp af en fælles rapport muliggøre en bedre evaluering af virkningerne af fællesskabsbestemmelserne om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen hvad angår nedbringelse af antallet af arbejdsulykker og erhvervssygdomme og dermed en bedre evaluering af de økonomiske fordele, disse bestemmelser medfører for virksomhederne og samfundet som helhed. Der er i betragtning af forslagets karakter ikke foretaget nogen konsekvensanalyse. Bilaget til forslaget indeholder en finansieringsoversigt. |

FORSLAGETS RETLIGE ASPEKTER |

305 | Resumé af forslaget En ny artikel 17a om "Gennemførelsesrapporter" indsættes i direktiv 89/391/EØF. I henhold til denne artikel skal medlemsstaterne hvert femte år forelægge Kommissionen en fælles rapport om den praktiske gennemførelse af direktiv 89/391/EØF og dets særdirektiver, med angivelse af arbejdsmarkedsparternes synspunkter. Artiklen indeholder også bestemmelser om indholdet af rapporterne og den måde, hvorpå de skal udarbejdes og fremsendes, samt om den samlede evaluering af gennemførelsen, der skal foretages af Kommissionen. Disse bestemmelser vil også gøre det muligt at lade alle fremtidige særdirektiver i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF omfatte af rapporteringen om gennemførelsen. I henhold til artikel 2 i forslaget indsættes der en ny artikel om gennemførelsesrapporten i de direktiver, der ikke er særdirektiver i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF, nemlig direktiv 83/477/EØF, 91/383/EØF, 92/29/EØF og 94/33/EF, med en bestemmelse om, at medlemsstaterne skal fremsende deres gennemførelsesrapporter til Kommissionen i form af et særligt kapitel i den fælles rapport, der er omhandlet i artikel 17a, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF, og som skal danne grundlag for den evaluering, der skal foretages af Kommissionen i henhold til stk. 4 i samme artikel 17a. Ved artikel 3 i forslaget ophæves de nuværende direktivers bestemmelser om gennemførelsesrapporter. |

310 | Retsgrundlag EF-traktatens artikel 137, stk. 2. |

320 | Subsidiaritetsprincippet Subsidiaritetsprincippet finder anvendelse, da forslaget vedrører et område, hvor Fællesskabet ikke har enekompetence, nemlig beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet. |

Målene med forslaget kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne af følgende grunde: |

323 | Ændring og ophævelse af direktivernes bestemmelser kan ikke ske på nationalt plan. |

Målene med forslaget kan bedre virkeliggøres ved en fællesskabsindsats, og det af følgende grunde: |

324 | Ved dette forslag ændres en gældende fællesskabsretsakt, og visse bestemmelser i en række direktiver på området ophæves, hvilket medlemsstaterne ikke selv kan gøre. Herudover drejer det sig om at harmonisere og rationalisere den måde, hvorpå de nationale rapporter om den praktiske gennemførelse af direktiverne udarbejdes og fremsendes, og om den rapport, der skal udarbejdes af Kommissionen. |

325 | Forslaget vil forbedre ordningen for evaluering af direktiverne om sikkerhed og sundhed og på arbejdspladsen. |

326 | Det vil medføre en betragtelig lettelse af den administrative byrde, der er forbundet med de mange forpligtelser i direktiverne. |

327 | Subsidiaritetsprincippet overholdes, eftersom forslaget ændrer eksisterende fællesskabsbestemmelser for at forbedre og forenkle deres anvendelse. |

Forslaget er derfor i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet. |

Proportionalitetsprincippet Forslaget overholder proportionalitetsprincippet af følgende grunde: |

331 | Forslaget går ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå målet om at forenkle og rationalisere den eksisterende retlige ramme med henblik på udarbejdelse af en fælles rapport om den praktiske gennemførelse. |

332 | Der kan forventes en klar lettelse af den administrative byrde for Kommissionen, de nationale myndigheder og arbejdsmarkedets parter. |

Reguleringsmiddel/-form |

341 | Foreslået retsakt: direktiv. |

342 | Andre midler ville ikke være hensigtsmæssige af følgende grunde: Da der er tale om ændring af et direktiv og ophævelse af bestemmelser i en række direktiver, er det eneste egnede middel at vedtage et direktiv. |

BUDGETMÆSSIGE KONSEKVENSER |

409 | Forslaget har ingen konsekvenser for Fællesskabets budget. |

YDERLIGERE OPLYSNINGER |

510 | Forenkling |

511 | Forslaget indebærer en forenkling af lovgivningen, en forenkling af de offentlige (nationale og europæiske) myndigheders administrative procedurer og en forenkling af de administrative procedurer, der gælder for juridiske og fysiske personer. |

512 | I øjeblikket kræver de fleste af de eksisterende direktiver om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, at medlemsstaterne med forskellig hyppighed udarbejder og fremsender nationale rapporter om den praktiske gennemførelse til Kommissionen, med angivelse af arbejdsmarkedsparternes synspunkter, og at Kommissionen udarbejder sin egen rapport om gennemførelsen af direktiverne. Dette forslag forenkler og rationaliserer rapporteringen, idet det bestemmer, at alle de nationale rapporter skal fremsendes til Kommissionen med samme hyppighed, og at der kun skal udarbejdes en enkelt rapport om den praktiske gennemførelse, der skal indeholde en generel del og særlige kapitler om de aspekter, der er specifikke for hvert enkelt direktiv. |

513 | De nationale myndigheder vil kun skulle udarbejde og fremsende en enkelt rapport om gennemførelsen af direktiverne hvert femte år. Kommissionen vil også opleve en betydelig forenkling af sine opgaver, idet den kun hvert femte år vil skulle modtage og behandle en enkelt rapport fra hver medlemsstat i stedet for mange rapporter fra hver enkelt medlemsstat. |

514 | Arbejdsmarkedsparternes opgaver vil også blive forenklet, da de kun hvert femte år vil skulle bidrage til en enkelt rapport om den praktiske gennemførelse. |

516 | Forslaget indgår i Kommissionens program for ajourføring og forenkling af fællesskabsretten. |

520 | Ophævelse af gældende retsforskrifter Forslagets vedtagelse medfører, at visse retsforskrifter ophæves. |

560 | Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde Den foreslåede retsakt omhandler et emne, der er omfattet af EØS-aftalen, og den bør derfor udstrækkes til at gælde i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. |

570 | Nærmere redegørelse for forslagets enkelte kapitler og/eller artikler Dette forslag forenkler henholdsvis medlemsstaternes forpligtelse til at aflægge rapport om den praktiske gennemførelse af direktiverne og Kommissionens forpligtelse til at aflægge rapport på grundlag af de nationale rapporter, idet det bestemmer, at alle rapporterne skal udarbejdes og fremsendes til Kommissionen med samme hyppighed, og at der kun skal udarbejdes en enkelt rapport om den praktiske gennemførelse, der skal indeholde en generel del og en række særlige kapitler, som er specifikke for hvert af de pågældende direktiver (artikel 1 og 2). Ved artikel 1 i forslaget indsættes der således en ny artikel 17a i direktiv 89/391/EØF. I henhold til denne artikel skal medlemsstaterne fremsende en fælles rapport til Kommissionen om den praktiske gennemførelse af nævnte direktiv og af særdirektiverne i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF (artikel 17a, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF). For at sikre sammenhængen i og lette anvendelsen af de nationale rapporter skal deres opbygning desuden i henhold til artikel 1 i dette forslag (artikel 17a, stk. 2, i direktiv 89/391/EØF) fastlægges af Kommissionen i samarbejde med Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen. Medlemsstaterne vil få tilsendt oplysninger om, hvordan rapporten skal opbygges, sammen med et spørgeskema, der præciserer dens indhold, seks måneder inden udløbet af den periode, rapporten dækker. Medlemsstaterne skal fremsende deres rapporter til Kommissionen senest ni måneder efter udløbet af den femårsperiode, den dækker (jf. artikel 1 i forslaget - artikel 17a, stk. 3, i direktiv 89/391/EØF). I henhold til artikel 1 i forslaget (artikel 17a, stk. 4, i direktiv 89/391/EØF) skal Kommissionen desuden på grundlag af de nationale rapporter foretage en samlet evaluering af gennemførelsen af de pågældende direktiver og af den udvikling, der er sket, og underrette de øvrige institutioner om resultaterne af denne evaluering og, hvis det er nødvendigt, om de initiativer, der måtte være påkrævet. I henhold til artikel 2 i forslaget indsættes der en ny artikel om gennemførelsesrapporten i de direktiver, der ikke er særdirektiver i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF, nemlig direktiv 83/477/EØF, 91/383/EØF, 92/29/EØF og 94/33/EF, med en bestemmelse om, at medlemsstaterne skal fremsende deres gennemførelsesrapporter til Kommissionen i form af et særligt kapitel i den fælles rapport, der er omhandlet i artikel 17a, stk. 1, 2 og 3, i direktiv 89/391/EØF, og som skal danne grundlag for den evaluering, der skal foretages af Kommissionen i henhold til stk. 4 i samme artikel 17a. Ved artikel 3 i forslaget ophæves bestemmelserne vedrørende rapporterne om den praktiske gennemførelse i de nævnte direktiver. I henhold til forslaget skal medlemsstaterne træffe de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme de nye bestemmelser (artikel 4), hvilket ikke nødvendigvis indebærer vedtagelse af love eller administrative bestemmelser på nationalt plan. |

F-11835 |

1. 2006/0127 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om ændring af Rådets direktiv 89/391/EØF, dets særdirektiver og Rådets direktiv 83/477/EØF, 91/383/EØF, 92/29/EØF og 94/33/EF med henblik på forenkling og rationalisering af rapporterne om den praktiske gennemførelse (EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 137, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen[31], forelagt efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[32], efter høring af Regionsudvalget,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget[33],

efter proceduren i traktatens artikel 251[34], og

ud fra følgende betragtninger:

2. Medlemsstaterne udarbejder i henhold til Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet[35] og særdirektiverne i henhold til dette direktivs artikel 16, stk. 1, dvs. Rådets direktiv 89/654/EØF af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdsstedet[36], Rådets direktiv 89/655/EØF af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr under arbejdet[37], Rådets direktiv 89/656/EØF af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af personlige værnemidler under arbejdet[38], Rådets direktiv 90/269/EØF af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med manuel håndtering af byrder, som kan medføre risiko for især ryg- og lændeskader hos arbejdstagerne[39], Rådets direktiv 90/270/EØF af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejde ved skærmterminaler[40], Rådets direktiv 92/57/EØF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed på midlertidige eller mobile byggepladser[41], Rådets direktiv 92/58/EØF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for signalgivning i forbindelse med sikkerhed og sundhed under arbejdet[42], Rådets direktiv 92/85/EØF af 19. oktober 1992 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere som er gravide, som lige har født, eller som ammer[43], Rådets direktiv 92/91/EØF af 3. november 1992 om minimumsforskrifter for forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i den boringsrelaterede udvindingsindustri[44], Rådets direktiv 92/104/EØF af 3. december 1992 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i udvindingsindustrien over eller under jorden[45], Rådets direktiv 93/103/EF af 23. november 1993 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed under arbejdet om bord på fiskerfartøjer[46], Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser[47], Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære[48], Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/44/EF af 25. juni 2002 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (vibrationer)[49], Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/10/EF af 6. februar 2003 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (støj)[50], Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/40/EF af 29. april 2004 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (elektromagnetiske felter)[51] og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/25/EF af 5. april 2006 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (kunstig optisk stråling)[52], en rapport om den praktiske gennemførelse, som indgår i grundlaget for den rapport, der udarbejdes af Kommissionen.

3. Rådets direktiv 91/383/EØF af 25. juni 1991 om supplering af foranstaltningerne til forbedring af sikkerheden og sundheden på arbejdsstedet for arbejdstagere, der har et tidsbegrænset ansættelsesforhold eller et vikaransættelsesforhold[53], 92/29/EØF af 31. marts 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed med henblik på at forbedre den lægelige bistand om bord på skibe[54] og 94/33/EF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen[55] indeholder også bestemmelser om udarbejdelse af en gennemførelsesrapport.

4. Bestemmelserne om udarbejdelse af rapporter i særdirektiverne i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF og i direktiv 91/383/EØF, 92/29/EØF og 94/33/EF afviger fra hinanden både med hensyn til hyppighed og indhold.

5. Medlemsstaternes forpligtelse til at aflægge rapport om den praktiske gennemførelse og Kommissionens forpligtelse til at aflægge rapport på grundlag af de nationale rapporter er en vigtig etape i lovgivningsprocessen, hvor der kan gøres status og foretages en evaluering af de forskellige aspekter af den praktiske gennemførelse af direktiverne; denne forpligtelse bør derfor udstrækkes til de direktiver, der ikke indeholder bestemmelser om udarbejdelse af rapporter, nemlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/54/EF af 18. september 2000 om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet (syvende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)[56], Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF af 29. april 2004 om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener (sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. l, i Rådets direktiv 89/391/EØF)[57] og Rådets direktiv 83/477/EØF af 19. september 1983 om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest[58].

6. Det er derfor nødvendigt at ensrette bestemmelserne i direktiv 89/391/EØF, i særdirektiverne i henhold til artikel 16, stk. 1, i dette direktiv, og i direktiv 83/477/EØF, 91/383/EØF, 92/29/EØF og 94/33/EF.

7. I henhold til Kommissionens meddelelse "Tilpasning til ændringerne i arbejdslivet og i samfundet: en ny fællesskabsstrategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2002-2006"[59] skal der udarbejdes forslag til retsakter, hvorved gennemførelsesrapporterne kan forenkles og rationaliseres; dette område er ligeledes blevet udpeget som en af prioriteringerne med henblik på at forenkle fællesskabslovgivningen i forbindelse med det arbejde, der skal udføres som led i initiativet for bedre lovgivning.

8. Rapporteringen bør forenkles, idet det bestemmes, at alle de nationale rapporter om den praktiske gennemførelse skal fremsendes til Kommissionen med samme hyppighed, og at der kun skal udarbejdes en enkelt rapport om den praktiske gennemførelse, der skal indeholde en generel del om alle direktiverne og særlige kapitler om de aspekter, der er specifikke for hvert enkelt direktiv. Disse bestemmelser og navnlig indsættelsen af en ny artikel 17a i direktiv 89/391/EØF vil desuden gøre det muligt også at lade rapporteringen om gennemførelsen omfatte de særdirektiver i henhold til 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF, der ikke indeholder bestemmelser om udarbejdelse af rapporter, nemlig direktiv 2000/54/EF og 2004/37/EF, og alle fremtidige direktiver i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF.

9. Det forekommer passende at fastsætte hyppigheden for medlemsstaternes udarbejdelse og fremsendelse af disse rapporter til Kommissionen til hvert femte år; rapporterne skal være ensartet opbygget for nemmere at kunne anvendes; de skal udformes på grundlag af et spørgeskema, der opstilles af Kommissionen efter samråd med Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen.

10. Kommissionen har i overensstemmelse med traktatens artikel 138, stk. 2, hørt de europæiske arbejdsmarkedsparter om, hvordan en fællesskabsindsats på dette område eventuelt kan udformes.

11. Efter denne høring fandt Kommissionen en fællesskabsindsats hensigtsmæssig og hørte på ny de europæiske arbejdsmarkedsparter om indholdet af det påtænkte forslag, jf. traktatens artikel 138, stk. 3.

12. Efter denne anden høringsfase har arbejdsmarkedets parter ikke meddelt Kommissionen, at de ønsker at indlede en proces, der kan føre til indgåelse af en aftale, jf. traktatens artikel 138, stk. 4.

13. De foranstaltninger, der skal træffes af medlemsstaterne, indebærer ikke nødvendigvis vedtagelse af love eller administrative bestemmelser, eftersom udarbejdelsen af rapporter om gennemførelsen af fællesskabsdirektiver ikke kræver vedtagelse af sådanne bestemmelser på nationalt plan -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1 - Ændring af direktiv 89/391/EØF

I direktiv 89/391/EØF indsættes som artikel 17a:

"Artikel 17a – Gennemførelsesrapporter

1. Medlemsstaterne indsender hvert femte år en fælles rapport til Kommissionen om den praktiske gennemførelse af dette direktiv og af særdirektiverne i henhold til artikel 16, stk. 1, med angivelse af arbejdsmarkedsparternes synspunkter.

2. Kommissionen fastlægger rapportens opbygning i samarbejde med Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen.

Rapporten skal indeholde en generel del, der dækker bestemmelserne i dette direktiv, og særlige kapitler, der dækker de aspekter, der vedrører gennemførelsen af de i stk. 1 omhandlede særdirektiver.

3. Kommissionen tilsender medlemsstaterne oplysninger om rapportens opbygning, sammen med et spørgeskema, der præciserer dens indhold, seks måneder inden udløbet af den periode, rapporten dækker. Rapporten sendes til Kommissionen senest ni måneder efter udløbet af den femårsperiode, den dækker.

4. På grundlag af disse rapporter foretager Kommissionen en samlet evaluering af gennemførelsen af de pågældende direktiver og af den skete udvikling, navnlig på baggrund af det forskningsarbejde, der er gjort, og den nye videnskabelige viden, der er fremkommet på de forskellige områder. Kommissionen underretter regelmæssigt Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen om denne evaluering og, hvis det er nødvendigt, om ethvert initiativ, der har til formål at forbedre den måde, hvorpå den retlige ramme fungerer.

5. Den første rapport skal dække perioden fra 2007 til og med 2012."

Artikel 2- Ændring af direktiv 83/477/EØF, 91/383/EØF, 92/29/EØF og 94/33/EF

1. I direktiv 83/477/EØF indsættes som artikel 17a:

"Artikel 17a – Gennemførelsesrapport

Medlemsstaterne indsender hvert femte år en rapport til Kommissionen om den praktiske gennemførelse af dette direktiv i form af et særligt kapitel i den fælles rapport, der er omhandlet i artikel 17a, stk. 1, 2 og 3, i direktiv 89/391/EØF, og som danner grundlag for den evaluering, der skal foretages af Kommissionen i henhold til stk. 4 i samme artikel 17a."

2. I direktiv 91/383/EF indsættes som artikel 10a:

"Artikel 10a – Gennemførelsesrapport

Medlemsstaterne indsender hvert femte år en rapport til Kommissionen om den praktiske gennemførelse af dette direktiv i form af et særligt kapitel i den fælles rapport, der er omhandlet i artikel 17a, stk. 1, 2 og 3, i direktiv 89/391/EØF, og som danner grundlag for den evaluering, der skal foretages af Kommissionen i henhold til stk. 4 i samme artikel 17a."

3. I direktiv 92/29/EØF indsættes som artikel 9a:

"Artikel 9a – Gennemførelsesrapport

Medlemsstaterne indsender hvert femte år en rapport til Kommissionen om den praktiske gennemførelse af dette direktiv i form af et særligt kapitel i den fælles rapport, der er omhandlet i artikel 17a, stk. 1, 2 og 3, i direktiv 89/391/EØF, og som danner grundlag for den evaluering, der skal foretages af Kommissionen i henhold til stk. 4 i samme artikel 17a."

4. I direktiv 94/33/EF indsættes som artikel 17a:

"Artikel 17a – Gennemførelsesrapport

Medlemsstaterne indsender hvert femte år en rapport til Kommissionen om den praktiske gennemførelse af dette direktiv i form af et særligt kapitel i den fælles rapport, der er omhandlet i artikel 17a, stk. 1, 2 og 3, i direktiv 89/391/EØF, og som danner grundlag for den evaluering, der skal foretages af Kommissionen i henhold til stk. 4 i samme artikel 17a."

Artikel 3 - Ophævelse

Følgende bestemmelser ophæves med virkning fra den [date, à préciser, indiquée à l'article 4] :

1) artikel 18, stk. 3 og 4, i direktiv 89/391/EØF

2) artikel 10, stk. 3 og 4, i direktiv 89/654/EØF

3) artikel 10, stk. 3 og 4, i direktiv 89/655/EØF

4) artikel 10, stk. 3 og 4, i direktiv 89/656/EØF

5) artikel 9, stk. 3 og 4, i direktiv 90/269/EØF

6) artikel 11, stk. 3 og 4, i direktiv 90/270/EØF

7) artikel 10, stk. 3 og 4, i direktiv 91/383/EØF

8) artikel 9, stk. 3 og 4, i direktiv 92/29/EØF

9) artikel 14, stk. 4 og 5, i direktiv 92/57/EØF

10) artikel 11, stk. 4 og 5, i direktiv 92/58/EØF

11) artikel 14, stk. 4, 5 og 6, i direktiv 92/85/EØF

12) artikel 12, stk. 4, i direktiv 92/91/EØF

13) artikel 13, stk. 4, i direktiv 92/104/EØF

14) artikel 13, stk. 3 og 4, i direktiv 93/103/EØF

15) artikel 17, stk. 4 og 5, i direktiv 94/33/EF

16) artikel 15 i direktiv 98/24/EF

17) artikel 13, stk. 3, i direktiv 1999/92/EF

18) artikel 13 i direktiv 2002/44/EF

19) artikel 16 i direktiv 2003/10/EF

20) artikel 12 i direktiv 2004/40/EF

21) artikel 12 i direktiv 2006/25/EF.

Artikel 4 – Gennemførelse

Medlemsstaterne træffer senest den … de foranstaltninger, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv, eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 5 - Ikrafttrædelse

Dette direktiv træder i kraft på […]dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende .

Artikel 6 - Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

[…] […]

Formand Formand

FINANSIERINGSOVERSIGT TIL FORSLAGET

FORSLAGETS BETEGNELSE

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 89/391/EØF, dets særdirektiver og Rådets direktiv 83/477/EØF, 91/383/EØF, 92/29/EØF og 94/33/EF med henblik på forenkling og rationalisering af rapporterne om den praktiske gennemførelse.

ABM/ABB-RAMME (AKTIVITETSBASERET BUDGETFORVALTNING OG BUDGETTERING)

Politikområder og dermed forbundne aktiviteter:

Beskæftigelse, sociale anliggender og arbejdsmarkedsforhold – tilrettelæggelse af arbejdet og arbejdsvilkår – modernisering af arbejdsretten og arbejdsmarkedsrelationerne, herunder sikkerhed, hygiejne og sundhed på arbejdspladsen.

BUDGETPOSTER

Budgetposternes nummer og tekst (aktionsposter og dermed forbundne poster vedrørende teknisk og administrativ bistand (tidl. B..A-poster)):

Ikke relevant.

Foranstaltningens og de finansielle virkningers varighed:

Ikke relevant – ingen finansielle virkninger

Budgetoplysninger ( indsæt om nødvendigt flere rækker ): Ikke relevant.

Budgetpost | Udgifternes art | Nye | EFTA-bidrag | Bidrag fra ansøgerlandene | Udgiftsområde i de finansielle overslag |

Oblig./ Ikke-oblig. | Opdelte[60]/ Ikke-opdelte[61] | JA/NEJ | JA/NEJ | JA/NEJ | Nr. […] |

Oblig./ Ikke-oblig. | Opdelte/ Ikke-opdelte | JA/NEJ | JA/NEJ | JA/NEJ | Nr. […] |

SAMMENFATNING AF RESSOURCERNE

Finansielle ressourcer

Sammenfatning af forpligtelsesbevillinger (FB) og betalingsbevillinger (BB)

i mio. EUR (3 decimaler)

Udgiftstype | Punkt | År n | n+1 | n+2 | n+3 | n+4 | n+5 og ff. | I alt |

Driftsudgifter[62] |

Forpligtelsesbevillinger (FB) | 8.1 | a | 0 |

Betalingsbevillinger (BB) | b | 0 |

Administrative udgifter inden for referencebeløbet[63] |

Teknisk og administrativ bistand (IOB) | 8.2.4 | c | 0 |

SAMLET REFERENCEBELØB |

Forpligtelsesbevillinger | a+c |

Betalingsbevillinger | b+c |

Administrative udgifter, der ikke er medtaget i referencebeløbet[64] |

Personaleressourcer og dermed forbundne udgifter (IOB) | 8.2.5 | d | 0 | 0 |

Administrative udgifter, undtagen udgifter til personaleressourcer og dermed forbundne udgifter, ikke medtaget i referencebeløbet (IOB) | 8.2.6 | e |

Samlede anslåede finansielle omkostninger ved foranstaltningen

FB I ALT, inkl. udgifter til personaleressourcer | a+c+d+e |

BB I ALT, inkl. udgifter til personaleressourcer | b + c + d + e |

Samfinansiering

Hvis forslaget indebærer samfinansiering med medlemsstaterne eller med andre organer (oplys hvilke), angives der et skøn i tabellen nedenfor over beløbet for denne samfinansiering (der kan indsættes flere rækker, hvis der forventes samfinansiering med flere organer):

i mio. EUR (3 decimaler)

Samfinansierende organ | År n | n+1 | n+2 | N+3 | n+4 | n+5 og ff. | I alt |

…………………… | f |

FB I ALT, inkl. samfinansiering | a+c+d+e+f |

Forenelighed med den finansielle programmering

X Forslaget er foreneligt med den gældende finansielle programmering.

( Forslaget kræver omprogrammering af det relevante udgiftsområde i de finansielle overslag.

( Forslaget kan kræve anvendelse af bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale[65] (dvs. fleksibilitetsinstrumentet eller revision af de finansielle overslag).

Finansielle virkninger på indtægtssiden

X Forslaget har ingen indflydelse på indtægterne

( Forslaget har finansielle virkninger - virkningerne for indtægterne er som følger:

NB: Alle enkeltheder og bemærkninger vedrørende metoden for beregning af virkningerne for indtægterne anføres i et særskilt bilag.

i mio. EUR (1 decimal)

Forud for foran-stalt-ningen [År n-1] | Efter foranstaltningens iværksættelse |

Personaleressourcer i alt | 1 A'er i 60 dage 1 C'er i 60 dage | 1 A'er i 120 dage 1 C'er i 120 dage | 1 A'er i 120 dage 1 C'er i 120 dage |

SÆRLIGE FORHOLD OG MÅL

Baggrunden for forslaget er beskrevet i begrundelsen. I denne del af finansieringsoversigten anføres følgende specifikke supplerende oplysninger:

Behov, der skal dækkes på kort eller lang sigt

Forslaget er nødvendigt for at kunne forenkle og rationalisere den eksisterende retlige ramme.

Merværdien af Fællesskabets engagement og forslagets sammenhæng med andre finansielle instrumenter og eventuel synergi

Foranstaltningen skal gennemføres på fællesskabsplan, da den ændrer et eksisterende direktiv og ophæver bestemmelser i en række direktiver.

Forslagets mål, forventede resultater og øvrige indikatorer set i forbindelse med ABM-rammen

Forenkling og rationalisering af den eksisterende retlige ramme

Gennemførelsesmetode (vejledende)

Angiv nedenfor, hvilken eller hvilke metoder[67] der er valgt til gennemførelse af foranstaltningen.

X Central forvaltning

X Direkte af Kommissionen

( Indirekte ved delegation til:

( Forvaltningsorganer

( Organer oprettet af Fællesskaberne, jf. artikel 185 i finansforordningen

( Nationale offentlige organer eller public service-organer

( Fælles eller decentral forvaltning

( med medlemsstaterne

( med tredjelande

( Fælles forvaltning med internationale organisationer (angiv nærmere)

Relevante bemærkninger:

OVERVÅGNING OG EVALUERING

Overvågningssystem

Overvågning af fremsendelsen af de nationale rapporter til Kommissionen.

Evaluering

Forudgående evaluering

Ikke planlagt

Forholdsregler efter en midtvejsevaluering eller efterfølgende evaluering (konklusioner, der kan drages af lignende tidligere erfaringer)

Tidligere erfaringer viser, at der er behov for at forenkle og rationalisere den eksisterende retlige ramme.

Regler for fremtidige evalueringer og deres hyppighed

Den næste evaluering vil finde sted ved udgangen af den første periode for fremsendelse af gennemførelsesrapporterne i 2012.

FORHOLDSREGLER MOD SVIG

Ikke relevant.

RESSOURCER

FINANSIELLE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED FORSLAGETS MÅL

Forpligtelsesbevillinger i mio. EUR (3 decimaler)

År n | År n+1 | År n+2 | År n+3 | År n+4 | År n+5 |

Tjenestemænd eller midlertidigt ansatte[69] (XX 01 01) | A*/AD | 1 A'er i 60 dage | 1 A'er i 120 dage | 1 A'er i 360 dage |

B*, C*/AST | 1 C'er i 60 dage | 1 C'er i 120 dage | 1 C'er i 360 dage |

Personale[70], der finansieres over art. XX 01 02 |

Andet personale[71], der finansieres over art. XX 01 04/05 |

I ALT |

Opgavebeskrivelse

År n: fastlæggelse af, høring om og vedtagelse af opbygningen af de nationale rapporter.

År n+4 og/eller år n+5: kontrol af fremsendelsen af de 25 nationale rapporter, gennemgang og udarbejdelse af Kommissionens rapport.

Kilde til personaleressourcer (vedtægtsomfattede)

Arbejdet vil blive udført med de eksisterende ressourcer.

(Hvis der er tale om mere end en kilde, angives antal stillinger fra hver kilde)

( Stillinger, der i øjeblikket er afsat til forvaltningen af programmet, og som skal erstattes eller forlænges

( Stillinger, der er forhåndsallokeret i forbindelse med APS/FBF-proceduren for år n

( Stillinger, hvorom der skal ansøges i forbindelse med den næste APS/FBF-procedure

( Stillinger, som skal omfordeles under anvendelse af eksisterende ressourcer inden for den pågældende tjeneste (intern omfordeling)

( Stillinger, der er nødvendige i år n, men ikke forudset i APS/FBF-proceduren for det pågældende år

Andre administrative udgifter, der er medtaget i referencebeløbet (XX 01 04/05 – Udgifter til administrativ forvaltning)

i mio. EUR (3 decimaler)

Budgetpost (nummer og betegnelse) | År n | År n+1 | År n+2 | År n+3 | År n+4 | År n+5 og ff. | I ALT |

1. Teknisk og administrativ bistand (herunder personaleudgifter) |

Forvaltningsorganer[72] | 0 |

Anden teknisk og administrativ bistand | 0 |

- intern |

- ekstern |

Teknisk og administrativ bistand i alt | 0 |

Udgifter til personaleressourcer og dermed forbundne udgifter, der ikke er medtaget i referencebeløbet

i mio. EUR (3 decimaler)

Arten af personaleressourcer | År n | År n+1 | År n+2 | År n+3 | År n+4 | År n+5 og ff. |

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte (XX 01 01) | 0 |

Personale finansieret over artikel XX 01 02 (hjælpeansatte, nationale eksperter, kontraktansatte osv.) (oplys budgetpost) | 0 |

Samlede udgifter til personaleressourcer og dermed forbundne udgifter (IKKE medtaget i referencebeløbet) | 0 |

Beregning – tjenestemænd og midlertidigt ansatte

Der henvises om fornødent til punkt 8.2.1.

Beregning – personale, der finansieres over art. XX 01 02

Der henvises om fornødent til punkt 8.2.1.

Andre administrative udgifter, der ikke er medtaget i referencebeløbet

i mio. EUR (3 decimaler)

År n | År n+1 | År n+2 | År n+3 | År n+4 | År n+5 og ff. | I ALT |

XX 01 02 11 01 – Tjenesterejser |

XX 01 02 11 02 – Møder og konferencer |

XX 01 02 11 03 - Udvalg[73] |

XX 01 02 11 04 – Undersøgelser og høringer |

XX 01 02 11 05 - Informationssystemer |

2. Andre forvaltningsudgifter i alt (XX 01 02 11) |

3. Andre udgifter af administrativ karakter (angiv hvilke, herunder budgetpost) 04.0301.00.00 | 0,03 | 0,03 | 0,06 |

Administrative udgifter i alt, undtagen udgifter til personaleressourcer og dermed forbundne udgifter (IKKE medtaget i referencebeløbet) | 0,06 |

Beregning – Andre administrative udgifter, der ikke er medtaget i referencebeløbet

[1] EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1.

[2] EFT L 393 af 30.12.1989, s. 1.

[3] EFT L 393 af 30.12.1989, s. 13.

[4] EFT L 393 af 30.12.1989, s. 18.

[5] EFT L 156 af 21.6.1990, s. 9.

[6] EFT L 156 af 21.6.1990, s. 14.

[7] EFT L 245 af 26.8.1992, s. 6.

[8] EFT L 245 af 26.8.1992, s. 23.

[9] EFT L 348 af 28.11.1992, s. 1.

[10] EFT L 348 af 28.11.1992, s. 9.

[11] EFT L 404 af 31.12.1992, s. 10.

[12] EFT L 307 af 13.12.1993, s. 1.

[13] EFT L 131 af 5.5.1998, s. 11.

[14] EFT L 23 af 28.1.2000, s. 57.

[15] EFT L 177 af 6.7.2002, s. 13.

[16] EUT L 42 af 15.2.2003, s. 38.

[17] EUT L 159 af 30.4.2004, s. 1.

[18] EUT L 114 af 27.4.2006, s. 38.

[19] EFT L 263 af 24.9.1983, s. 25.

[20] EFT L 262 af 17.10.2000, s. 21.

[21] EUT L 229 af 29.6.2004, s. 23.

[22] EFT L 206 af 29.7.1991, s. 19.

[23] EFT L 113 af 30.4.1992, s. 19.

[24] EFT L 216 af 20.8.1994, s. 12.

[25] KOM(2002) 118 endelig af 11.3.2002.

[26] EFT C 161 af 5.7.2002.

[27] PE 323.680.

[28] KOM(2001) 726 af 5.12.2001.

[29] KOM(2002) 278 af 6.6.2002.

[30] KOM(2004) 557 endelig af 12.8.2004.

[31] EUT C af , s. .

[32] EUT C af , s. .

[33] EUT C af , s. .

[34] Udtalelse fra Europa-Parlamentet af ... (EUT C), Rådets fælles holdning af ... (…) og Europa-Parlamentets holdning af ….

[35] EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1.

[36] EFT L 393 af 30.12.1989, s. 1.

[37] EFT L 393 af 30.12.1989, s. 13.

[38] EFT L 393 af 30.12.1989, s. 18.

[39] EFT L 156 af 21.6.1990, s. 9.

[40] EFT L 156 af 21.6.1990, s. 14.

[41] EFT L 245 af 26.8.1992, s. 6.

[42] EFT L 245 af 26.8.1992, s. 23.

[43] EFT L 348 af 28.11.1992, s. 1.

[44] EFT L 348 af 28.11.1992, s. 9.

[45] EFT L 404 af 31.12.1992, s. 10.

[46] EFT L 307 af 13.12.1993, s. 1.

[47] EFT L 131 af 5.5.1998, s. 11.

[48] EFT L 23 af 28.1.2000, s. 57.

[49] EFT L 177 af 6.7.2002, s. 13.

[50] EUT L 42 af 15.2.2003, s. 38.

[51] EFT L 159 af 30.4.2004, s. 1.

[52] EUT L 114 af 27.4.2006, s. 38.

[53] EFT L 206 af 29.7.1991, s. 19.

[54] EFT L 113 af 30.4.1992, s. 19.

[55] EFT L 216 af 20.8.1994, s. 12.

[56] EFT L 262 af 17.10.2000, s. 21.

[57] EUT L 229 af 29.6.2004, s. 23.

[58] EFT L 263 af 24.9.1983, s. 25.

[59] KOM(2002) 118 endelig.

[60] Opdelte bevillinger.

[61] Ikke-opdelte bevillinger, i det følgende benævnt IOB.

[62] Udgifter, som ikke henhører under kapitel xx 01 i afsnit xx.

[63] Udgifter inden for artikel xx 01 04 i afsnit xx.

[64] Udgifter inden for kapitel xx 01, som ikke henhører under artikel xx 01 04 eller xx 01 05.

[65] Se punkt 19 og 24 i den interinstitutionelle aftale.

[66] Indsæt flere kolonner, hvis foranstaltningen varer længere end 6 år.

[67] Hvis der angives flere metoder, gives der en nærmere forklaring i afsnittet "Relevante bemærkninger" i dette punkt.

[68] Som beskrevet under punkt 5.3.

[69] Udgifter, der IKKE er medtaget i referencebeløbet.

[70] Udgifter, der IKKE er medtaget i referencebeløbet.

[71] Udgifter, der er medtaget i referencebeløbet.

[72] Der skal henvises til den specifikke finansieringsoversigt for det eller de pågældende forvaltningsorganer.

[73] Oplys, hvilken type udvalg det drejer sig om, og hvilken gruppe det tilhører.