52006PC0267

Forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 2003/631/EF om indførelse af foranstaltninger vedrørende Liberia i henhold til artikel 96 i AVS-EF-partnerskabsaftalen i et særligt hastende tilfælde /* KOM/2006/0267 endelig udg. */


[pic] | KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER |

Bruxelles, den 30.5.2006

KOM(2006) 267 endelig

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om ændring af afgørelse 2003/631/EF om indførelse af foranstaltninger vedrørende Liberia i henhold til artikel 96 i AVS-EF-partnerskabsaftalen i et særligt hastende tilfælde

(forelagt af Kommissionen)

BEGRUNDELSE

Den Europæiske Unions forbindelser med Liberia har siden 25. marts 2002 været underlagt artikel 96 og 97 i AVS-EF-partnerskabsaftalen. Rådets afgørelse 2002/274/EF af 25. marts 2002[1] fastsætter, at der skal vedtages passende foranstaltninger i henhold til artikel 96 og 97 i AVS-EF-partnerskabsaftalen.

Efter undertegnelsen af den samlede fredsaftale i august 2003 i Accra blev der indsat en overgangsregering, som havde til opgave at forberede landets genopbygning og præsident- og parlamentsvalget. Efter at der var blevet konstateret manglende overholdelse af principperne med hensyn til demokrati, retsstaten og regeringsførelse, besluttede Rådet ved afgørelse 2003/631/EF[2] af 25. august 2003 at forlænge anvendelsesperioden for de relevante foranstaltninger frem til 31. december 2004. På grund af de manglende fremskridt på det politiske område blev anvendelsesperioden for disse foranstaltninger igen forlænget ved Rådets afgørelse 2005/16/EF[3] af 22. december 2004, denne gang frem til 30. juni 2006.

Den 24. og 25. april 2006 gennemførte Kommissionen og formandskabet i fællesskab en EU-evalueringsmission med det formål at analysere situationen inden udløbet af de relevante foranstaltninger.

Det blev efter denne evalueringsmission konkluderet, at Liberias regering kun havde opnået få resultater. Det kan imidlertid forklares ved, at der er mangel på finansielle ressourcer, og at den nuværende regering kun for nylig er trådt til. Der er desuden konstateret visse fremskridt, som giver anledning til at tro, at Liberia er kommet ind i en lovende genopbygningsfase: regeringen har således deltaget aktivt i gennemførelsen af GEMAP (plan til bekæmpelse af korruption, som er iværksat af det internationale samfund), og der blev i oktober 2005 afholdt valg, som blev anset for at være frie, retfærdige og demokratiske, og ytringsfriheden er genoprettet. Det lader således til, at Liberias regering er besluttet på at sikre god regeringsførelse, respekt for menneskerettighederne og retsstaten. For at denne indsats skal bære frugt er der imidlertid stadig behov for det internationale samfunds støtte, eftersom Liberia kun råder over meget begrænsede finansielle ressourcer.

Under hensyn til den vilje til at gennemføre den samfundsmæssige, økonomiske og politiske genopbygning, som Liberias regering har givet udtryk for, vil det være hensigtsmæssigt at yde støtte til og fremme alle foranstaltninger, der iværksættes med det mål for øje. De relevante foranstaltninger, der blev vedtaget ved Rådets afgørelse 2003/631/EF og ændret ved Rådets afgørelse 2005/16/EF, bør derfor ophæves. Der vil kunne etableres en struktureret og styrket dialog på grundlag af artikel 8 i AVS-EF-partnerskabsaftalen med henblik på at følge situationens udvikling.

Kommissionen foreslår derfor Rådet at vedtage følgende afgørelse.

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om ændring af afgørelse 2003/631/EF om indførelse af foranstaltninger vedrørende Liberia i henhold til artikel 96 i AVS-EF-partnerskabsaftalen i et særligt hastende tilfælde

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 300, stk. 2, andet afsnit,

under henvisning til AVS-EF-partnerskabsaftalen, der blev undertegnet den 23. juni 2000[4] i Cotonou, og den reviderede aftale, der blev undertegnet den 25. juni 2005[5] i Luxembourg (i det følgende benævnt "AVS-EF-partnerskabsaftalen"),

under henvisning til den interne aftale mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om de foranstaltninger, der skal træffes, og de procedurer, der skal følges ved gennemførelsen af AVS-EF-partnerskabsaftalen[6], særlig artikel 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Efter Rådets afgørelse 2002/274/EF af 25. marts 2002 om afslutning af konsultationerne med Liberia i henhold til artikel 96 og 97 i AVS-EF-partnerskabsaftalen[7] skal der træffes relevante foranstaltninger som omhandlet i artikel 96, stk. 2, litra c), og artikel 97, stk. 3, i AVS-EF-partnerskabsaftalen.

(2) Efter Rådets afgørelse 2003/631/EF af 25. august 2003 om indførelse af foranstaltninger vedrørende Liberia i henhold til artikel 96 i AVS-EF-partnerskabsaftalen i et særligt hastende tilfælde[8] skal der træffes nye relevante foranstaltninger som omhandlet i artikel 96, stk. 2, litra b) og c), i AVS-EF-partnerskabsaftalen.

(3) Rådets afgørelse 2005/16/EF af 22. december 2004 om ændring af beslutning 2003/631/EF om indførelse af foranstaltninger vedrørende Liberia i henhold til artikel 96 i AVS-EF-partnerskabsaftalen i et særligt hastende tilfælde[9] fastsætter, at anvendelsesperioden for de relevante foranstaltninger forlænges frem til 30. juni 2006.

(4) De foranstaltninger, der er truffet af Liberias regering inden for meget vanskelige budgetmæssige rammer, vidner om, at den er besluttet på at forbedre situationen i overensstemmelse med principperne for god regeringsførelse, respekt for menneskerettighederne og retsstaten.

(5) De foranstaltninger, der er truffet vedrørende Liberia efter artikel 96 i AVS-EF-partnerskabsaftalen, bør derfor ophæves -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

De relevante foranstaltninger, der er truffet efter artikel 96 i AVS-EF-partnerskabsaftalen, ophæves.

Artikel 2

Der vil blive ført en tæt politisk dialog på grundlag af artikel 8 i AVS-EF-partnerskabsaftalen. Indholdet af denne politiske dialog er beskrevet nærmere i udkastet til et brev til Liberias udenrigsminister, der findes i bilaget.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende .

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Rådets vegne

Formand

BILAG

UDKAST TIL BREV TIL UDENRIGSMINISTEREN

Bruxelles, den

George WALLACE

Udenrigsminister

Liberia

Hr. minister

Den Europæiske Union meddelte i sit brev nr. XXXX af XXXX Liberias regering, at den havde til hensigt at forlænge anvendelsesperioden for de foranstaltninger, der blev vedtaget af Rådet den 25. august 2003, frem til 30. juni 2006. I dette brev gjorde man opmærksom på, at foranstaltningerne ville blive ophævet efter indsættelsen af en regering og en præsident, som hver især var valgt demokratisk og ansvarlig.

Den Europæiske Union konstaterer med tilfredshed, at den nye regering, der blev valgt i oktober 2005, har udvist vilje til at indføre demokrati og reformere den offentlige sektor. Den Europæiske Union ser navnlig med tilfredshed på følgende:

- parlaments- og præsidentvalgene i oktober 2005 var frie, gennemsigtige og regulære

- ytringsfriheden og pressefriheden respekteres

- regeringen støtter og deltager aktivt i iværksættelsen af programmet til støtte for økonomisk forvaltning og god regeringsførelse (GEMAP)

- resultaterne af halvstatslige organers og finansielle institutioners eksterne evalueringer af regeringen opfølges på en passende måde.

Der er imidlertid visse vanskeligheder, som gør det svært for regeringen at opfylde sine forpligtelser, hvad angår menneskerettigheder og retsstaten. Det skal i den forbindelse påpeges, at:

- menneskerettighedskommissionen er ved at blive omstruktureret, efter at den nye regering har udpeget nye kommissærer

- der kun i få tilfælde er indledt retsforfølgelse af medlemmer af sikkerhedsstyrkerne, der har krænket menneskerettighederne

- de nye sikkerhedsstyrker endnu ikke er fuldt operationelle

- retableringen af retsvæsenet ikke er tilendebragt

- sandheds- og forsoningskommissionen burde være operationel i juni 2006, men det budget, den har fået stillet til rådighed, er ikke tilstrækkeligt til, at den kan varetage sit ansvar fuldt ud.

Det er derfor nødvendigt, at der gøres yderligere fremskridt med hensyn til menneskerettigheder og retsstaten.

Den Europæiske Union mener på baggrund af ovenstående, at Liberias regering er rede til og tilstrækkeligt besluttet på at forbedre den nuværende situation i Liberia. Den Europæiske Union ønsker at tilskynde Liberias regering til at fortsætte ad den samme vej.

De relevante foranstaltninger, der er vedtaget efter artikel 96 i AVS-EF-partnerskabsaftalen, bør derfor ophæves.

Der vil blive ført en styrket og struktureret dialog på grundlag af artikel 8 i AVS-EF-partnerskabsaftalen med henblik på at opnå en yderligere styrkelse af respekten for menneskerettighederne, demokratiet, retsstaten og god regeringsførelse. Den politiske dialog vedrører:

- fortsat bekæmpelse af korruption og iværksættelse af GEMAP

- fremskridt gjort af Kommissionerne for Menneskerettigheder og for Sandhed og Forsoning

- reform af retsvæsenet og sikkerhedssektoren

- retsforfølgelse af personer, der er indblandet i krænkelser af menneskerettighederne.

I forbindelse med det første møde vil parterne definere de forpligtelser, som Liberias regering skal indgå.

Med venlig hilsen

På Kommissionens vegne | På Rådets vegne |

………………… | ………………. |

[1] EFT L 96 af 13.4.2002, s. 23.

[2] EUT L 220 af 3.9.2003, s. 3.

[3] EUT L 8 af 12.1.2005, s. 12.

[4] EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3.

[5] EUT L 287 af 28.10.2005, s. 4.

[6] EFT L 317 af 15.12.2000, s. 376.

[7] EFT L 96 af 13.4.2002, s. 23.

[8] EUT L 220 af 3.9.2003, s. 3.

[9] EUT L 8 af 8.12.2005, s. 12.