52006PC0182

Forslag til Rådets forordning om indgåelse af en aftale i form af brevveksling om forlængelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau om fiskeri ud for Guinea-Bissau, for perioden 16. juni 2006 - 15. juni 2007 /* KOM/2006/0182 endelig udg. - CNS 2006/0065 */


[pic] | KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER |

Bruxelles, den 28.4.2006

KOM(2006) 182 endelig

2006/0065 (CNS)

Forslag til

RÅDETS FORORDNING

om indgåelse af en aftale i form af brevveksling om forlængelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau om fiskeri ud for Guinea-Bissau, for perioden 16. juni 2006 - 15. juni 2007

(forelagt af Kommissionen)

BEGRUNDELSE

Den protokol, der er knyttet til fiskeriaftalen mellem EF og Guinea-Bissau, udløber den 15. juni 2006. Dette forslag til rådsforordning vedrører midlertidig anvendelse af den forlængede protokol i ét år indtil den 15. juni 2007.

Forlængelsen af denne aftale blev aftalt mellem de to parter i december 2005 bl.a. for at give Republikken Guinea-Bissaus regering tid til at forberede sig optimalt til forhandlingerne om en fremtidig partnerskabsaftale, under hensyntagen til den politiske situation (valg i juni 2005 og regeringsskifte i november 2005), og at iværksætte programmet for ledsageforanstaltninger til den kontrol og overvågning, der er den nødvendig for en bæredygtig udvikling af fiskerierhvervet. Med forlængelsen skulle den nye regering således få gode forhandlingsvilkår med rimelige frister, så aftalen eller betalingen af den årlige finansielle modydelse ikke afbrydes, hvilket er vigtigt for Guinea-Bissaus budgetligevægt.

Parterne har besluttet at forlænge protokollen, der snart udløber, med ét år, dvs. for perioden 16. juni 2006 – 15. juni 2007. Denne forlængelse i form af brevveksling blev paraferet af de to parter den 17. januar 2006 med henblik på at fastsætte de tekniske og finansielle betingelser for EF-fiskerfartøjers fiskeri i Guinea-Bissaus farvande for perioden 16. juni 2006 - 15. juni 2007.

Kommissionen foreslår derfor, at Rådet vedtager forordningen om indgåelse af en aftale i form af brevveksling om forlængelse af protokollen.

Der er indledt en særskilt procedure for et forslag til rådsafgørelse om midlertidig anvendelse af aftalen i form af brevveksling om forlængelse af protokollen, indtil denne træder endeligt i kraft.

2006/0065 (CNS)

Forslag til

RÅDETS FORORDNING

om indgåelse af en aftale i form af brevveksling om forlængelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau om fiskeri ud for Guinea-Bissau, for perioden 16. juni 2006 - 15. juni 2007

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37 sammenholdt med artikel 300, stk. 2 og stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen[1],

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet[2], og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ifølge aftalen mellem regeringen for Republikken Guinea-Bissau og Det Europæiske Økonomiske Fællesskab om fiskeri ud for Guinea-Bissaus kyst[3] indleder de kontraherende parter, inden udløbet af gyldighedsperioden for den protokol, der er knyttet til aftalen, forhandlinger for at aftale indholdet af protokollen for den følgende periode og eventuelle ændringer af eller tilføjelser til bilaget.

(2) De to parter har ved aftale i form af brevveksling besluttet at forlænge den nuværende protokol, der blev godkendt ved Rådets forordning (EF) nr. 249/2002[4], som ændret i medfør af aftalen godkendt ved Rådets forordning (EF) nr. 829/2004[5], med ét år i afventning af forhandlingerne om eventuelle ændringer af protokollen.

(3) Det er i Fællesskabets interesse at godkende denne forlængelse.

(4) Det er vigtigt at bekræfte, hvordan fiskerimulighederne i den protokol, der snart udløber, skal fordeles mellem medlemsstaterne -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Aftalen i form af brevveksling om forlængelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau om fiskeri ud for Guinea-Bissau, for perioden 16. juni 2006 - 15. juni 2007 godkendes på Fællesskabets vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne forordning.

Artikel 2

1. De fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen, fordeles mellem medlemsstaterne således:

a) rejefiskeri:

Italien | 1 776 BRT |

Spanien | 1 421 BRT |

Portugal | 1 066 BRT |

Grækenland | 137 BRT |

b) fiskeri efter fisk/blæksprutter:

Spanien | 3 143 BRT |

Italien | 786 BRT |

Grækenland | 471 BRT |

c) notfartøjer til tunfiskeri:

Spanien | 20 fartøjer |

Frankrig | 19 fartøjer |

Italien | 1 fartøj |

d) stangfartøjer og langlinefartøjer med flydeline:

Spanien | 21 fartøjer |

Frankrig | 5 fartøjer |

Portugal | 4 fartøjer |

2. Hvis de fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen, ikke opbruges med licensansøgningerne fra de medlemsstater, der er nævnt i stk. 1, kan Kommissionen tage licensansøgninger fra andre medlemsstater i betragtning.

Artikel 3

Medlemsstater, hvis fartøjer fisker i henhold til denne aftale, skal meddele Kommissionen, hvor store mængder af hver bestand deres fartøjer har fanget i Guinea-Bissaus fiskerizone, jf. de nærmere bestemmelser i de nærmere bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 500/2001[6].

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Rådets vegne

Formand

AFTALE

i form af brevveksling om forlængelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau og om fiskeri ud for Guinea-Bissau, for perioden 16. juni 2006 - 15. juni 2007

A. Brev fra Fællesskabet

Hr.,

Jeg har den ære hermed at bekræfte, at vi har aftalt følgende midlertidige ordning for at sikre, at den nugældende protokol (16. juni 2001 - 15. juni 2006) om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeriaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau som revideret den 16. juni 2004, forlænges i afventning af forhandlingerne om eventuelle ændringer af protokollen:

1. Den ordning, der har været gældende siden den 16. juni 2004, videreføres for perioden 16. juni 2006 - 15. juni 2007.

Fællesskabets finansielle modydelse i forbindelse med den midlertidige ordning er lig med det beløb, der er fastsat i artikel 3 i den nugældende reviderede protokol (7 260 000 EUR). Hele beløbet ydes som finansiel modydelse og betales senest den 31. december 2006.

2. I denne periode udstedes der fiskerilicenser inden for de grænser, der er fastsat i artikel 1 i den nugældende reviderede protokol, mod betaling af afgifter eller forskud som fastsat i punkt 1 i bilaget til protokollen.

Jeg ville være Dem taknemlig for at anerkende modtagelsen og for at godkende indholdet af dette brev.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

For Rådet for Den Europæiske Union

B. Brev fra Guinea-Bissau

Hr.,

Jeg har den ære hermed at anerkende modtagelsen af Deres brev af dags dato med følgende ordlyd:

”Jeg har den ære hermed at bekræfte, at vi har aftalt følgende midlertidige ordning for at sikre, at den nugældende protokol (16. juni 2001 - 15. juni 2006) om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeriaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau som revideret den 16. juni 2004, forlænges i afventning af forhandlingerne om eventuelle ændringer af protokollen:

1. Den ordning, der har været gældende siden den 16. juni 2004, videreføres for perioden 16. juni 2006 - 15. juni 2007.

Fællesskabets finansielle modydelse i forbindelse med den midlertidige ordning er lig med det beløb, der er fastsat i artikel 3 i den nugældende reviderede protokol (7 260 000 EUR). Hele beløbet ydes som finansiel modydelse og betales senest den 31. december 2006.

2. I denne periode udstedes der fiskerilicenser inden for de grænser, der er fastsat i artikel 1 i den nugældende reviderede protokol, mod betaling af afgifter eller forskud som fastsat i punkt 1 i bilaget til protokollen.”

Jeg her hermed den ære at bekræfte, at Republikken Guinea-Bissau kan godkende indholdet i Deres brev, og at Deres brev sammen med dette brev udgør en aftale som foreslået af Dem.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

For Republikken Guinea-Bissau

FINANSIERINGSOVERSIGT

1. FORSLAGETS BETEGNELSE

Forslag til rådsforordning om indgåelse af en aftale i form af brevveksling om forlængelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau om fiskeri ud for Guinea-Bissau, for perioden 16. juni 2006 - 15. juni 2007.

2. ABM/ABB-RAMME (aktivitetsbaseret budgetforvaltning og budgettering)

11. Fiskeri

1103. Internationalt fiskeri

3. BUDGETPOSTER

3.1. Budgetkonti:

110301: Internationale fiskeriaftaler

11010404: Internationale fiskeriaftaler - Udgifter til den administrative forvaltning

3.2 Foranstaltningens og de finansielle virkningers varighed:

Den protokol, der er knyttet til fiskeriaftalen mellem EF og Republikken Guinea-Bissau, udløber den 15. juni 2006. Protokollen forlænges med ét år.

I protokollen fastsættes den finansielle modydelse, fiskerikategorierne og betingelserne for EF-fartøjers fiskeri i Guinea-Bissaus fiskerizoner.

Forlængelsen af denne aftale blev aftalt mellem de to parter i december 2005 bl.a. for at give Republikken Guinea-Bissaus regering tid til at forberede sig optimalt på forhandlingerne om en fremtidig partnerskabsaftale, under hensyntagen til den politiske situation (valg i juni 2005 og regeringsskifte i november 2005), og at iværksætte programmet for ledsageforanstaltninger til den kontrol og overvågning, der er den nødvendig for en bæredygtig udvikling af fiskerierhvervet. Med en sådan forlængelse skulle den nye regering få mulighed for at føre forhandlinger på rimelige vilkår og med rimelige frister, uden at aftalen eller betalingen af den årlige finansielle modydelse afbrydes, hvilket er vigtigt for Guinea-Bissaus budgetligevægt.

Parterne har besluttet at forlænge protokollen, der snart udløber, med ét år, dvs. for perioden 16. juni 2006 – 15. juni 2007. Denne forlængelse i form af brevveksling blev paraferet af de to parter den 17. januar 2006 med henblik på at fastsætte de tekniske og finansielle betingelser for EF-fiskerfartøjers fiskeri i Guinea-Bissaus farvande for perioden 16. juni 2006 - 15. juni 2007.

3.3 Budgetoplysninger (indsæt om nødvendigt flere rækker) :

Budgetpost | Udgiftstype | Ny | EFTA-bidrag | Bidrag fra ansøgerlandene | Udgiftsområde i de finansielle overslag |

11 03 01 | Oblig. | Opdelte[7] | NEJ | NEJ | NEJ | Nr. 4 |

11 01 04 04 | Oblig. | Ikke-opdelte[8] | NEJ | NEJ | NEJ | Nr. 4 |

4. SAMMENFATNING AF RESSOURCERNE

4.1 Finansielle ressourcer

4.1.1 Sammenfatning af forpligtelsesbevillinger (FB) og betalingsbevillinger (BB)

i mio. EUR (4 decimaler)

Udgiftstype | Punkt | År n | n+1 | n+2 | n+3 | I alt |

Driftsudgifter[9] |

Forpligtelsesbevillinger (FB) | 8.1 | a | 7,260 | 7,260 |

Betalingsbevillinger (BB) | b | 7,260 | 7,260 |

Administrative udgifter inden for referencebeløbet[10] |

Teknisk og administrativ bistand (IOB) | 8.2.4 | c | 0,0495 | 0,0495 |

SAMLET REFERENCEBELØB |

Forpligtelsesbevillinger | a+c | 7,3095 | 7,3095 |

Betalingsbevillinger | b+c | 7,3095 | 7,3095 |

Personaleressourcer og dermed forbundne udgifter (IOB) | 8.2.5 | d | 0,0864 | 0,0864 |

Administrative udgifter, undtagen udgifter til personaleressourcer og dermed forbundne udgifter, ikke medtaget i referencebeløbet (IOB) | 8.2.6 | e | 0,033 | 0,033 |

Samlede anslåede finansielle omkostninger ved foranstaltningen

FB I ALT, inkl. udgifter til personaleressourcer | a+c+d+e | 7,4289 | 7,4289 |

BB I ALT, inkl. udgifter til personaleressourcer | b+c+d+e | 7,4289 | 7,4289 |

Samfinansiering: Ingen samfinansiering

i mio. EUR (3 decimaler)

Samfinansierende organ | År n | n+1 | n+2 | n+3 | I alt |

…………………… | f |

FB I ALT, inkl. samfinansiering | a+c+d+e+f |

4.1.2 Forenelighed med den finansielle programmering

X Forslaget er foreneligt med den gældende finansielle programmering.

( Forslaget kræver omprogrammering af det relevante udgiftsområde i de finansielle overslag.

( Forslaget kan kræve anvendelse af bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale[11] (dvs. fleksibilitetsinstrumentet eller revision af de finansielle overslag).

4.1.3 Finansielle virkninger på indtægtssiden

X Forslaget har ingen indflydelse på indtægterne

( Forslaget har finansielle virkninger - virkningerne for indtægterne er som følger:

NB: Alle enkeltheder og bemærkninger vedrørende metoden for beregning af virkningerne på indtægterne anføres i et særskilt bilag

i mio. EUR (1 decimal)

Forud for foranstaltningen [År n-1] | Efter foranstaltningens iværksættelse |

Budgetpost | Indtægter | [År n] | [n+1] | [n+2] | [n+3] |

a) Indtægter i absolutte tal |

b) Ændringer i indtægterne | ( |

(Angiv hver relevant indtægtsbudgetpost og indsæt flere rækker i tabellen, hvis der er virkninger for flere budgetposter)

4.2. Personaleressourcer (fuldtidsækvivalenter) (herunder tjenestemænd, midlertidigt ansatte og eksternt personale) – se nærmere under punkt 8.2.1.

Årlige behov | År n |

Personaleressourcer i alt | 1,1 |

5. SÆRLIGE FORHOLD OG MÅL

5.1 Behov, der skal dækkes på kort eller lang sigt

Parterne har besluttet at forlænge protokollen, der snart udløber, med ét år, dvs. for perioden 16. juni 2006 – 15. juni 2007. Denne forlængelse, der skal give EF-rederne mulighed for at fortsætte deres fiskeri i Guinea-Bissaus eksklusive økonomiske zone (EEZ) i afventning af forhandlingerne om eventuelle ændringer af protokollen, blev paraferet af de to parter den 17. januar 2006 med henblik på at fastsætte tekniske og finansielle betingelser for EF-fiskerfartøjernes fiskeri i Guinea-Bissaus farvande for forlængelsesperioden. Hovedelementerne i den forlængede protokol er uændrede, både hvad angår fiskerimulighederne, den finansielle modydelse og de afgifter, som rederne skal betale.

5.2 Merværdien af Fællesskabets engagement og forslagets sammenhæng med andre finansielle instrumenter og eventuel synergi

Hvis Fællesskabet ikke sørger for at forlænge protokollen, vil der i stedet blive indgået private aftaler, som ikke sikrer et bæredygtigt fiskeri. Fællesskabet håber endvidere, at den nye regering med denne forlængelse bliver klar til at indlede forhandlinger om en fiskeripartnerskabsaftale, så aftalen (og dermed EF-fiskerflådens fiskeri i henhold til aftalen) eller betalingen af den årlige finansielle modydelse ikke afbrydes, hvilket er vigtigt for Guinea-Bissaus budgetligevægt.

5.3. Forslagets mål, forventede resultater og øvrige indikatorer set i forbindelse med ABM-rammen

Formålet med at forlænge den nuværende protokol med Guinea-Bissau uden at ændre noget ved den er at bevare EF-fiskerfartøjernes adgang til Guinea-Bissaus eksklusive økonomiske zone efter fiskerikategoriinddelingen i aftalen, samtidig med at Guinea-Bissaus nye regering får lidt ekstra tid til at forberede de kommende forhandlinger om fornyelse af protokollen.

I forbindelse med ABM anvendes følgende indikatorer til overvågning af aftalens gennemførelse:

( overvågning af fiskerimulighedernes udnyttelsesgrad

( indsamling og analyse af fangstdata og analyse af aftalens handelsmæssige værdi

( bidrag til beskæftigelse og merværdi i Fællesskabet

( bidrag til stabilisering af EU-markedet

( bidrag til de generelle mål om at mindske fattigdommen i Guinea-Bissau, herunder bidrag til beskæftigelse og til udvikling af infrastrukturer samt støtte til statsbudgettet

( antal tekniske møder og møder i Den Blandede Komité.

5.4 Gennemførelsesmetode (vejledende)

Angiv nedenfor, hvilken eller hvilke metoder[12] der er valgt til gennemførelsen.

X Central forvaltning

X Direkte af Kommissionen

6. OVERVÅGNING OG EVALUERING

6.1 Overvågningssystem

Kommissionen (dvs. GD FISH i samarbejde med Kommissionens delegation i Guinea-Bissau) sørger for løbende at overvåge forlængelsens gennemførelse, især hvad angår fiskernes udnyttelse af den og fangstdata.

6.2 Evaluering

I december 2005 blev der med bistand fra et konsortium af uafhængige konsulenter foretaget en grundig evaluering af den nugældende protokol med henblik på eventuelle forhandlinger om en ny protokol. Der er ikke foretaget nogen specifik forhåndsevaluering af forslaget om midlertidigt at forlænge protokollen, fordi forslaget kun vedrører en begrænset periode, nemlig forlængelse af den foregående protokol med et enkelt år.

6.2.1 Forudgående evaluering

Revisionen af fiskerimulighederne (pr. 16. juni 2004) efter nedenstående skema og nedsættelsen af den finansielle modydelse fra 10 200 000 EUR til 7 260 000 EUR har gjort aftalen mere rentabel og givet bedre udnyttelse af fiskerimulighederne i henhold til aftalen.

Udnyttelse af fiskeriaftalen mellem EF og Guinea-Bissau i perioden 2001-2006

Fiskerikategori | Fiskerimuligheder (indtil 15.6.04) | Udnyttelse 2001-2002[13] | Udnyttelse 2002-2003 | Udnyttelse 2003-2004 | Fiskerimuligheder (siden 16.6.04) | Udnyttelse 2004-2005 | Udnyttelse 2005-2006[14] |

Rejefiskeri | 9 600 | 1 124 (23 %) | 3 098 (32 %) | 4 234 (44 %) | 4 400 | 4 087 (93 %) | 2 249 (51 %) |

Fiskeri efter fisk/blæksprutter | 2 800 | 816 (58 %) | 1 980 (71 %) | 1 564 (56 %) | 4 400 | 2 067 (47 %) | 221 (7 %) |

Notfartøjer til tunfiskeri | 40 | 29 (73 %) | 30 (75 %) | 29 (73 %) | 40 | 25 (63 %) | 15 (38 %) |

Stangfartøjer og langlinefartøjer med flydeline | 36 | 14 (39 %) | 15 (42 %) | 16 (44 %) | 30 | 14 (47 %) | 11 (37 %) |

Aftaler giver klare økonomiske fordele, idet fangstværdien (ca. 30 mio. EUR i gennemsnit i perioden 2001-2004 beregnet i priser ved første afsætning efter landing) overstiger udgifterne til protokollen. Aftalen giver desuden beskæftigelsesmæssige fordele: det anslås, at der i forbindelse med aftalen direkte og indirekte er skabt 509 nye job i EU og 141 nye job i Guinea-Bissau.

- Merværdi som følge af EU-interventionen

Merværdien udtrykt i procent af omsætningen udgør 9 % for rejefiskerfartøjer, 8 % for fartøjer, der fisker efter fisk/blæksprutter, 8 % for notfartøjer til tunfiskeri og 33 % for stangfartøjer og langlinefartøjer. Omkring en tredjedel af merværdien er direkte, og det meste af den indirekte merværdi opstår i leddene efter selve fiskeriet.

Fiskeriaftalen har også stor betydning for Guinea-Bissaus økonomiske og politiske stabilitet såvel som for landets fiskerierhverv. Den tilvejebringer en betydelig del af Guinea-Bissaus budgetmidler (38 % af de gennemsnitlige budgetmidler i de sidste fem år).

- Risici og alternative muligheder

Hvis aftalen ikke forlænges, er der risiko for, at den flåde, der fisker i henhold til aftalen, bliver tvunget til at ansøge om private licenser for ikke at måtte indstille fiskeriet. Det vil i så fald ikke længere være muligt at overvåge fiskeriindsatsen, som den bør. Desuden vil en manglende forlængelse bringe Guinea-Bissau i meget store økonomiske vanskeligheder og alvorligt true den politiske stabilitet i landet, idet landet kommer til at miste budgetmidler, der er vigtige for de offentlige tjenesters drift, og landet vil ikke længere have midler nok til rådighed til at finansiere de udgifter, der er en forudsætning for, at fiskerierhvervet kan fungere (kontrol, overvågning, forskning, uddannelse osv.).

6.2.2 Forudgående skøn over aftalens økonomiske omfang og Fællesskabets finansielle modydelse

Fællesskabets finansielle modydelse for denne forlængelse som betaling for de opnåede fiskerimuligheder er et engangsrammebeløb, der er beregnet ud fra forlængelse af den finansielle ramme for 2001/2006-protokollen med ét år og udgør 7 260 000 EUR.

6.2.3 Forholdsregler efter en midtvejsevaluering eller efterfølgende evaluering (konklusioner, der kan drages af lignende tidligere erfaringer)

Fiskerimulighederne er blevet revideret (pr. 16. juni 2004) og den finansielle modydelse nedsat, jf. punkt 6.2.1, hvilket har gjort aftalen mere rentabel, men det går på grund af svagheder og mangler ved Guinea-Bissaus fiskeriministerium langsomt med at få gennemført ledsageforanstaltningerne, der udgør en vigtig del af protokollen som revideret i 2004, og sammen med myndighederne omprogrammeres de ikke udnyttede budgetmidler så nu på basis af de regelmæssigt indsendte gennemførelsesrapporter for bl.a. at tage hensyn for de store behov inden for kontrol og overvågning.

7. FORHOLDSREGLER MOD SVIG

ANSVARET FOR ANVENDELSEN AF DEN FINANSIELLE MODYDELSE, SOM FÆLLESSKABET UDBETALER I MEDFØR AF AFTALEN, LIGGER ALENE HOS DET PÅGÆLDENDE TREDJELAND.

Kommissionen bestræber sig dog på at holde en politisk dialog og samråd i gang for at forbedre forvaltningen af protokolforlængelsen og øge Fællesskabets bidrag til en bæredygtig ressourceforvaltning.

Under alle omstændigheder gælder Kommissionens normale budgetmæssige og finansielle regler og procedurer for alle Kommissionens udbetalinger som led i fiskeriaftaler. Det betyder blandt andet, at man entydigt kan identificere de bankkonti, som de finansielle modydelsesbeløb til tredjelandet overføres til.

8. RESSOURCER

8.1 Finansielle omkostninger i forbindelse med forslagets mål

Forpligtelsesbevillinger i mio. EUR (4 decimaler)

Beskrivelse af mål, foranstaltninger og output | Type output | År n | År n+1 | År n+2 | I ALT |

Foranstaltning 1… |

År n |

Tjenestemænd eller midlertidigt ansatte[16] (11 01 01) | A*/AD | 0,5 |

B*, C*/AST | 0,3 |

Personale[17], der finansieres over artikel 11 01 02 |

Andet personale[18], der finansieres over artikel 11 01 04 04 | 0,3 |

I ALT | 1,1 |

8.2.2 Opgavebeskrivelse

- Bistand til forhandleren, når denne forbereder og afslutter forhandlingerne om fiskeriaftaler:

- at deltage i forhandlinger med tredjelande om indgåelse af fiskeriaftaler

- at udarbejde udkast til evalueringsrapporter og forhandlingsstrategier til kommissæren

- at forelægge og forsvare Kommissionens standpunkt i Rådets arbejdsgruppe vedrørende eksternt fiskeri

- at søge at opnå et kompromis med medlemsstaterne om den endelige aftaletekst

- Kontrol af gennemførelsen (overvågning) af aftaler:

- at føre dagligt tilsyn med fiskeriaftaler

- at forberede og kontrollere forpligtelser og betalinger i forbindelse med den finansielle modydelse og ledsageforanstaltninger

- regelmæssigt at aflægge rapport om aftalers gennemførelse

- at evaluere udgifterne: videnskabelige og tekniske aspekter

- at udarbejde udkast til forslag til rådsforordning og –afgørelse og udarbejde aftaletekster

- at igangsætte og overvåge vedtagelsesprocedurer.

- Teknisk bistand:

- at forberede Kommissionens standpunkt før møderne i Den Blandede Komité

- Interinstitutionelle relationer:

- at repræsentere Kommissionen over for Rådet, Europa-Parlamentet og medlemsstaterne under forhandlingerne

- at udarbejde svar på mundtlige og skriftlige forespørgsler i Europa-Parlamentet

- Høring og koordinering på tværs af tjenestegrenene:

- at holde kontakten til de øvrige generaldirektorater i sager vedrørende forhandlinger om og overvågning af aftaler

- at igangsætte høringer af andre tjenestegrene og besvare sådanne høringer.

- Evaluering:

- at deltage i ajourføring af konsekvensanalyser

- at analysere nåede mål og indikatorer for evaluering

8.2.3 Kilde til personaleressourcer (vedtægtsomfattede)

(Hvis der er tale om mere end en kilde, angives antal stillinger fra hver kilde)

X Stillinger, der i øjeblikket er afsat til forvaltning af programmet, og som skal erstattes eller forlænges

( Stillinger, der er forhåndsallokeret i forbindelse med APS/FBF-proceduren for 2005

( Stillinger, som der skal ansøges om i forbindelse med den næste APS/FBF-procedure

( Stillinger, som skal omfordeles under anvendelse af eksisterende ressourcer inden for den pågældende tjeneste (intern omfordeling)

( Stillinger, der er nødvendige i år n, men ikke forudset i APS/FBF-proceduren for det pågældende år.

8.2.4 Andre administrative udgifter, der er medtaget i referencebeløbet

(11 01 04/05 – udgifter til administrativ forvaltning)

i mio. EUR (3 decimaler)

Budgetpost: 11010404 (nummer og betegnelse) | År n | I ALT |

1 Teknisk og administrativ bistand (herunder personaleudgifter) |

Forvaltningsorganer[19] |

Anden teknisk og administrativ bistand |

- intern |

- ekstern | 0,0495* | 0,0495 |

Teknisk og administrativ bistand i alt | 0,0495 | 0,0495 |

* ALAT-stilling (ALAT = lokalt ansat teknisk assistent): regional fiskeriekspert – EU-delegationen i Senegal: 165 000 EUR/år x 0,3= 49 500 EUR/år

8.2.5 Udgifter til personaleressourcer og dermed forbundne udgifter, der ikke er medtaget i referencebeløbet

i mio. EUR (4 decimaler)

Arten af personaleressourcer | År n |

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte (11 01 01) | 0,0864 |

Personale finansieret over artikel XX 01 02 (hjælpeansatte, nationale eksperter, kontraktansatte osv.) (oplys budgetpost) |

Samlede udgifter til personaleressourcer og dermed forbundne udgifter (IKKE medtaget i referencebeløbet) | 0,0864 |

Beregning – tjenestemænd og midlertidigt ansatte

Der henvises om fornødent til punkt 8.2.1.

- 1 A = 108 000 EUR x 0,50 = 54 000 EUR

1 B = 108 000 EUR x 0,15 = 16 200 EUR

1 C = 108 000 EUR x 0,15 = 16 200 EUR

Subtotal: 86 400 EUR (0,0864 mio. EUR/år)

I alt: 86 400 EUR/år (0,0864 mio. EUR/år)

Beregning – personale, der finansieres over artikel XX 01 02

Der henvises om fornødent til punkt 8.2.1.

8.2.6 Andre administrative udgifter, der ikke er medtaget i referencebeløbet

i mio. EUR (3 decimaler)

År n | År n+1 | År n+2 | I ALT |

11 01 02 11 01 – Tjenesterejser | 0,030 | 0,030 |

11 01 02 11 02 – Møder og konferencer | 0,003 | 0,003 |

XX 01 02 11 03 – Udvalg[20] |

XX 01 02 11 04 – Undersøgelser og høringer |

XX 01 02 11 05 - Informationssystemer |

2 Andre forvaltningsudgifter i alt (XX 01 02 11) |

3 Andre udgifter af administrativ karakter (angiv hvilke, herunder budgetpost) Budgetpost: 11 01 04 04 |

Administrative udgifter i alt, undtagen udgifter til personaleressourcer og dermed forbundne udgifter (IKKE medtaget i referencebeløbet) | 0,033 | 0,033 |

[1] EUT C …

[2] EUT C …

[3] EFT L 226 af 29.8.1980, s. 34.

[4] EFT L 47 af 19.2.2002, s. 2.

[5] EUT L 127 af 29.4.2004, s. 25.

[6] EFT L 73 af 15.3.2001, s. 8.

[7] Opdelte bevillinger, i det følgende benævnt OB.

[8] Ikke-opdelte bevillinger, i det følgende benævnt IOB.

[9] Udgifter, som ikke henhører under kapitel 11 01 01 i afsnit 11.

[10] Udgifter inden for artikel xx 01 04 i afsnit xx.

[11] Se punkt 19 og 24 i den interinstitutionelle aftale.

[12] Hvis der angives flere metoder, gives der en nærmere forklaring i afsnittet "Relevante bemærkninger" i dette punkt.

[13] Beregnet på grundlag af gennemsnitstallene for første halvår af 2002.

[14] Tallene for 2005-2006 er ikke endelige og indgår derfor ikke i beregningen af det endelige gennemsnit.

[15] Som beskrevet under punkt 5.3.

[16] Udgifter, der IKKE er medtaget i referencebeløbet.

[17] Udgifter, der IKKE er medtaget i referencebeløbet.

[18] Udgifter, der er medtaget i referencebeløbet.

[19] Der skal henvises til den specifikke finansieringsoversigt for det eller de pågældende forvaltningsorganer.

[20] Oplys, hvilken type udvalg det drejer sig om, og hvilken gruppe det tilhører.