52006DC0026
Bruxelles, den 25.1.2006

KOM(2006) 26 endelig

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Temaprogram for migrations- og asylsamarbejde med tredjelande

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Indledning 3

2. Baggrund 3

2.1. Analyse af temaområdet 3

2.2. De eksisterende politiske rammer 4

2.3. Tidligere finansierede foranstaltninger - konklusioner heraf 5

2.4. Grundene til at vælge en temaorienteret fremgangsmåde 7

3. Det fremtidige temaprogram 7

3.1. Generelt sigte og omfang 7

3.2. Strategiske retningslinjer 9

3.2.1. Fremme af forbindelsen mellem migration og udvikling 10

3.2.2. Bedre forvaltning af arbejdstagermigrationen 11

3.2.3. Bekæmpelse af ulovlig migration og nemmere hjemsendelse af ulovligt indvandrede personer 12

3.2.4. Beskyttelse af migranter mod udnyttelse og marginalisering 12

3.2.5. Asyl og international beskyttelse af flygtninge 13

3.3. Principperne bag programmets planlægning og gennemførelse 14

1. INDLEDNING

Kommissionen har som led i de finansielle overslag for tidsrummet 2007 til 2013 fremsat forslag om seks nye finansieringsordninger til rationalisering og forenkling af det nuværende retsgrundlag. Tre af ordningerne (humanitær bistand, stabilitet og makrofinansiel bistand) er af tværgående art og tager sigte på særlige behov og forhold. De tre andre ordninger (førtiltrædelsesbistand, støtte til europæisk naboskab og udviklingssamarbejde samt økonomisk samarbejde) tager sigte på gennemførelsen af særlige politiske foranstaltninger og dækker et afgrænset geografisk område. Disse ordninger bliver det fremtidige retsgrundlag for Fællesskabets finansiering af programmer vedrørende samarbejde udadtil, og herunder også temaprogrammer, idet de afløser de nugældende tema-relaterede forordninger.

I henhold til nævnte forslag forventes det, at temaprogrammer indebærer en særskilt merværdi og omfatter aktiviteter, der supplerer de geografiske programmer, der fortsat bliver det bærende element i Fællesskabets samarbejde med tredjelande [1].

Kommissionen har givet tilsagn om at ville indlede drøftelser med Europa-Parlamentet og Rådet om omfang, målsætninger og indsatsområdet i de enkelte temaprogrammer på basis af officielle meddelelser til begge nævnte institutioner. Denne proces forventes at munde ud i forskellige politiske retningslinjer, der bliver bestemmende for de efterfølgende programplanlægningsfaser, bl.a. temastrategidokumenter, som opstilles på grundlag af bestemmelserne i nævnte ordninger.

Formålet med nærværende meddelelse er at opstille et temaprogram for migrations- og asylsamarbejdet med tredjelande.

2. BAGGRUND

2.1. Analyse af temaområdet

Migration har fået en central plads i den politiske debat i Europa og er et af de strategisk højt prioriterede områder i EU's forbindelse med udlandet. Efter at der gennem en periode på mere end to hundrede år har været stor udvandring fra Europa, er denne verdensdel nu selv blevet et af hovedmålene for den internationale migration. Denne udvikling, som kan forventes at fortsætte i årene fremover, skyldes kontrasten mellem Europas rige, demokratiske og stabile lande, som har en aldrende befolkning, og de fattigere, mindre stabile lande med en ung og hurtigt voksende befolkning.

De nuværende migrationsforhold er kendetegnet ved forskellige forhold: at antallet af migranter er voksende, at kvinder udgør en stigende andel heraf, at der kommer flere migrationstyper til, at menneskesmugling er tiltagende, at migrantkolonierne bliver stadig større, at integration er et problem både for migranterne og værtslandet, at båndene til tilbageblevne familiemedlemmer er stærkere, at flere og flere lande er involveret i migration og at antallet af migrationsruter vokser. Migrationspresset på Europa og andre industrilande bliver stadig større, samtidig at syd/syd-migration også er et vigtigt fænomen (hvilket understreger betydningen af at tage hensyn til syd/syd-migration og hermed forbundne faktorer). I nogle tilfælde er lande, som indtil for nylig kun var udvandrings- og/eller transitlande, nu er blevet transit- eller indvandringslande; dette er for eksempel tilfældet i de central- og østeuropæiske lande og de nordafrikanske lande. Disse lande har imidlertid ikke altid det fornødne udstyr og de nødvendige infrastrukturer, og deres personale kan ikke altid varetage en sådan migration. Samtidig har folk, der planlægger at udvandre, behov for rådgivning og praktisk hjælp, og folk, der vender tilbage til deres hjemlande, kan også have brug for støtte for at reintegrere sig.

I denne forbindelse bør det også nævnes, at ulovlig indvandring - som er praktisk talt umulig at gøre op i tal - er et stadig hyppigere forekommende fænomen. Mange ulovlige indvandrere arbejder inden for de europæiske landes økonomi og arbejdsmarked, men samtidig er den ulovlige indvandring, som til dels er et resultat af menneskesmugling og -salg, årsag til flere forskellige problemer. Modtagerlandene for denne indvandring, og herunder samtlige EU-lande, er ved at tilrettelægge specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af ulovlig immigration, samtidig med at de søger at opnå bedre overensstemmelse mellem de forskellige landes migrationsforvaltningspolitik og at fremme dennes sociale og udviklingsmæssige dimension. Forudsætningen for at denne politik kan fungere effektivt er imidlertid, at de involverede udvandrings- og transitlande medvirker hertil.

Migration er en del af udviklingslandenes moderniseringsproces, og der løber for tiden en livlig debat om, hvordan migration bedst kan bidrage til udviklingen. Et vigtigt punkt i denne forbindelse er spørgsmålet om, hvor stort et potentiale migranternes pengeoverførsler repræsenterer, hvordan forsendelsesomkostningerne kan mindskes og hvordan man kan tilskynde til en mere udviklingsorienteret investering. Det kan være til gavn for et udviklingsland, at den ufaglærte arbejdskraft udvandrer, men udvandring af arbejdskraft med mellemhøje og høje kvalifikation kan være tab af menneskelige ressourcer. Spørgsmålet om, hvilke foranstaltninger man kan iværksætte for at løse dette hjerneflugtsproblem og i stedet tilskynde til hjernecirkulation, er nok et vigtigt punkt i drøftelserne omkring migration og udvikling. Man må også undersøge, hvordan migrantkolonier kan tilskyndes til at støtte udvikling i deres hjemland.

Den migration, som forårsages af konflikter og usikre forhold, er sædvanligvis af mere cyklisk art end den migration, der skyldes økonomiske forhold eller familieårsager. Efter en masseudvandring ser man ofte, at strømmen vender, når sikkerhedsforholdene er blevet bedre. Ved tvungen migration af denne art søger flygtningene til de regioner i nærheden, hvor de kan finde beskyttelse og husly. Flygtninge lægger ofte stort pres på de politiske, økonomiske og sociale strukturer i værtslandet, som ofte mangler tilstrækkelige infrastrukturer og lovgivningsmæssige og administrative midler til at kunne klare belastningen. Flygtningemigration af længere varighed kan øge presset på de økonomiske og miljømæssige ressourcer og undertiden resultere i spændte forhold og sekundær migration.

Alle disse forhold kan få konsekvenser for Den Europæiske Unions bilaterale og regionale forbindelser til tredjelandene.

2.2. De eksisterende politiske rammer

Amsterdam-traktaten er grundlaget for Fællesskabets immigrations- og asylpolitik. Målsætningerne i denne traktathjemlede politik, der konkret blev udformet på Det Europæiske Råds møde i Tampere (oktober 1999), blev taget op igen på Det Europæiske Råds møde i Haag i november 2004 efter at have været til behandling på forskellige møder i Det Europæiske Råd. Målsætningerne vedrører spørgsmålet om migrationsstrømme, indførelse af en fælles asylordning, rimelig behandling af statsborgere fra tredjelande samt partnerskab med tredjelande inden for rammerne af en overordnet, konsekvent og velafbalanceret politik. Hvad angår samarbejdet med tredjelandet fastslog man i Haag-programmet følgende: "EU's politik bør tage sigte på, eventuelt under anvendelse af eksisterende fællesskabsmidler, at bistå tredjelande, i fuldt partnerskab - i deres bestræbelser på at forbedre deres kapacitet med hensyn til håndtering af migrationsstrømme og beskyttelse af flygtninge, forebyggelse og bekæmpelse af ulovlig indvandring, oplysning om lovlige migrationskanaler, håndtering af flygtningesituationer gennem bedre adgang til holdbare løsninger, opbygning af grænsekontrolkapacitet, øgning af dokumentsikkerheden og tackling af hjemsendelsesproblematikken"[2].

Kommissionen reagerede på disse opfordringer ved at medtage migrations- og asylspørgsmål i den politiske dialog med tredjelande og ved at inddrage disse aspekter i samarbejdsstrategierne. Heri indgik også forslag om overordnede tiltag, således som det på det seneste var tilfældet med meddelelsen af 30. november 2005 om en prioriteret indsats for at tackle udfordringerne ved migration - Første opfølgning af Hampton Court[3].

Kommissionen foreslog endvidere i 2003 at indføre en ny specifik finansieringsordning, det såkaldte Aeneas-program[4] (budgetkonto 19 02 03), til afløsning af de forberedende foranstaltninger, som blev finansieret under budgetkapitel B7-667 mellem 2001 og 2003, med det formål at bistå tredjelandene i deres bestræbelser på at opnå en bedre forvaltning af migrationsstrømmen. Denne ordning, der blev vedtaget ved den fælles beslutningsprocedure i 2004, dækker tidsrummet 2004-2008, med et budget på 250 mio. EUR[5]. Da EU's nuværende finansieringsrammer[6] udløber ved udgangen af 2006, afkortes Aeneas-programmet nu til tre år, idet der iværksættes et nyt temaprogram - det i dette dokument omhandlede - hvorved man bl.a. viderefører aktiviteterne i Aeneas-programmet inden for rammerne af de finansielle overslag for 2007-2013.

2.3. Tidligere finansierede foranstaltninger - konklusioner heraf

a) Foranstaltninger under de geografisk afgrænsede finansieringsordninger

Det nye temaprogram vedrørende migration kommer ganske vist ikke til at omfatte førtiltrædelseslandene, men det bør alligevel bemærkes, at spørgsmål vedrørende migration, asyl, grænsekontrol og visumpligt var - og fortsat er - genstand for stor opmærksomhed i forbindelse med udvidelsen. Mellem 1997 og 2003 gik der i alt 413,3 mio. EUR til forskellige projekter inden for disse områder som led i PHARE-programmet for de ti ansøgerlande. Mange af disse projekter bestod af parvist samarbejde, som indebærer, at eksperter fra medlemsstaterne udstationeres i ansøgerlandenes administrationer.

Under de geografisk afgrænsede TACIS- og MEDA-ordninger blev der for tidsrummet 2002-2006 afsat omkring 450 mio. EUR til finansiering af foranstaltninger med direkte tilknytning til migration, fortrinsvis i Balkan, Middelhavsområdet og i Østeuropa. Denne bistand gik i første række til styrkelse af institutionernes kapacitet, forbedring af grænsekontrollen, bekæmpelse af ulovlig indvandring og menneskesmugling, hjemsendelse og reintegrering af flygtninge, samt forbedring af modtagelsespolitikken og modtagelsesfaciliteter for asylsøgende og flygtninge.

I Asien, Latinamerika og landene syd for Sahara har de hidtil finansierede foranstaltninger i højere grad taget sigte på flygtninge end på migrationspolitikken.

b) Bistand under de forberedende foranstaltninger for 2001-2003

I 2001 oprettede man budgetpost B7-667 med henblik på vedtagelse af forberedende foranstaltninger vedrørende migration og asyl. Bevillingen hertil var på 10 mio. EUR i det første år. Den blev sat op til 12,5 mio. EUR i 2002 og androg 20 mio. EUR i 2003, dvs. i alt 42,5 mio. EUR. I nævnte treårsperiode deltog EU i finansieringen af 49 foranstaltninger (ofte med en beløbsstørrelse på under 1 mio. EUR).

Bistanden gik fortrinsvis til forvaltning af migrationsstrømme, forebyggelse af ulovlig indvandring, reintegrering i hjemlandet, undersøgelse af forbindelsen mellem migration og udvikling samt international beskyttelse. I geografisk henseende blev der i første række gennemført foranstaltninger i Balkan (begyndende med Albanien) og Østeuropa (navnlig Ukraine og Rusland), i Middelhavslandene (Marokko, Tunesien og Tyrkiet), samt i Asien (først og fremmest Afghanistan og Sri Lanka).

De foranstaltninger, der er blevet finansieret under budgetpost B7-667, har bidraget til at skabe større opmærksomhed om Fællesskabets eksterne migrationsforanstaltninger både i medlemsstaterne, hos administrationerne i visse tredjelande, og i visse specialiserede internationale organisationer og et voksende antal ngo'er. Den nye måde at gribe tingene an på og udviklingen i denne bistand, som har været ret selvstændig (set i forhold til resten af Fællesskabets eksterne bistand) har imidlertid medført, at de foranstaltninger, der er gennemført under budgetpost B7-667, undertiden har impliceret finansiering af tiltag, som står isoleret i forhold til de øvrige programmer.

Den voksende respons på forslagsindkaldelser efterlader imidlertid ingen tvivl om, at der er stigende interesse for denne ordning. Der er også større diversitet blandt partnerne, omend dette aspekt også kan forbedres.

c) Bistand under Aeneas-programmet

Man oprettede Aeneas-programmet for at imødegå de svagheder, som blev påvist under de indledende foranstaltninger. Det mest innovative aspekt i dette program er udarbejdelsen af et programplanlægningsdokument, hvori man giver en vejledende redegørelse for, hvilke indsatsområder der kan ydes bistand til i de første tre år af programmet (2004-2006). Denne dokument, som er udarbejdet på grundlag af de nationale og regionale strategidokumenter og vejledende programmer, er med til at sikre en bedre overensstemmelse mellem foranstaltninger, der gennemføres på grundlag af de geografiske afgrænsede ordninger og temaordningerne.

Det er for tidligt at foretage en endelig vurdering af Aeneas-programmet, idet der først nu[7] er truffet endelig beslutning om finansieringen af de forslag, der er udvalgt på grundlag af forslagsindkaldelsen i 2004, og man netop har offentliggjort forslagsindkaldelser med henblik på det årlige arbejdsprogram for 2005[8] og er i gang med tilrettelæggelsen af det nye årlige arbejdsprogram for 2006.

Det eneste, man på nuværende tidspunkt kan sige, er, at Aeneas-programmet har tiltrukket et større - omend stadig begrænset - antal deltagere blandt statslige og ikke-statslige organisationer i tredjelande og EU's medlemsstater. Denne udvikling, der bl.a. skyldes et bedre informationsarbejde omkring forslagsindkaldelsen, kan kun hilses velkommen.

2.4. Grundene til at vælge en temaorienteret fremgangsmåde

Grunden til at vælge en temaorienteret fremgangsmåde er behovet for at skabe et tværgående grundlag, der kan styrke samarbejdet mellem EU's beslutningstagere, tredjelandene og de internationale beslutningstagere, som berøres af migrationsfænomenet med henblik på at opnå en bedre forståelse af, hvilke udfordringer der forestår, og bidrage til arbejdet på at finde afbalancerede og gensidigt tilfredsstillende løsninger.

Med denne fremgangsmåde søger man at integrere migrations- og asylproblemet i Fællesskabets samarbejds- og udviklingspolitik og at bidrage til, at der tages større hensyn til Fællesskabets egne interesser på disse felter, samtidig med at man imødekommer ønsket om bedre overensstemmelse mellem de politiske foranstaltninger.

Denne fremgangsmåde imødekommer også Fællesskabets ønske om at skabe større opmærksomhed omkring det bidrag, som Fællesskabet via sin udenrigspolitik yder til løsningen af migrationsproblemer, samtidig med at den kan bidrage til positive samspilsvirkninger mellem Fællesskabets og medlemsstaternes politik på dette felt.

Den forventes også at resultere i en større fleksibilitet, som kan skabe bedre grundlag for en effektiv og hurtig respons på hurtige ændringer i miljøet og nye migrationstendenser.

Samtidig imødekommer man med denne fremgangsmåde behovet for en differentieret politik, hvori alle lande langs en migrationsrute eller alle lande, der udsættes for tilsvarende migrations- og asylproblemer, kan deltage.

3. DET FREMTIDIGE TEMAPROGRAM

3.1. Generelt sigte og omfang

Temaprogrammet for migrations- og asylanliggender har, som tidligere Aeneas-programmet, det overordnede sigte at yde tredjelande specifik supplerende bistand, som kan hjælpe dem i arbejdet på at opnå en bedre forvaltning af migrationsstrømmene i alle aspekter heraf.

Det er ikke tanken, at bidraget fra temaprogrammet skal træde i stedet for støtte fra andre programmer, som dækker samme område, og som finansieres over de geografisk afgrænsede ordninger: der bør fortsat tages stilling til finansiering af migrationsrelaterede aktiviteter på lande- og regionsniveau inden for rammerne af de geografisk organiserede ordninger. Da de projekter, som kan finansieres under temaprogrammet principielt er begrænset i størrelse, vil temaprogrammet passende kunne supplere den bistand, der ydes via de geografisk organiserede ordninger; der kan også blive tale om at foreslå nye initiativer, eventuelt i form af forsøg, med udgangspunkt i den strategiske politik, som Fællesskabet opstiller med henblik på de pågældende tredjelande og regioner[9].

Temaprogrammet vil også kunne blive bragt i anvendelse i tilfælde, hvor noget sådant giver Fællesskabet et mere effektivt redskab til realisering af bestemte formål, bl.a. i forbindelse med:

- gennemførelse af verdensomspændende og flerregionale tiltag

- samarbejdsinitiativer, hvori udvandrings-, transit- og indvandringslandenes partnere udveksler erfaringer og opstiller fælles metoder til at varetage forskellige aspekter af migrationen

- arbejdet på at udmønte Fællesskabets politiske målsætninger og internationale forpligtelser og tilsagn i konkrete tiltag inden for rammerne af Fællesskabets udenrigspolitik

- iværksættelse - hvor og når dette er nødvendigt - af indledende foranstaltninger i lande og regioner, hvor migration og/eller asyl begynder at blive et stort problem, og hvor der ikke findes vejledende programmer, eller disse ikke giver mulighed for at yde støtte til løsning af disse problemer, fordi de ikke var et højt prioriteret punkt på det tidspunkt, hvor programmet blev godkendt

- finansiering af foranstaltninger via ngo'er og andre civilsamfundsorganisationer uden den pågældende stats godkendelse i de tilfælde, hvor samarbejdet er begrænset eller partnerskabet er vanskeligt.

Temaprogrammet omfatter hovedaspekterne af migrationsfænomenet, og det vil i første række sige migration og udvikling, økonomisk migration, forebyggelse og bekæmpelse af ulovlig indvandring, frivillig hjemsendelse og reintegrering af migranter samt international beskyttelse. Foranstaltninger, der direkte tager sigte på at afhjælpe de årsager, der ligger til grund for migration (konflikter, fattigdom, dårlig forvaltningspraksis mv.) finansieres ikke under programmet. Disse opgaver henhører under de større samarbejdsprogrammer, der i dag finansieres som led i de geografisk afgrænsede ordninger og fremover under instrumentet for den europæiske naboskabspolitik (ENPI) og instrumentet for udviklingssamarbejde og økonomisk samarbejde (DCECI), som egner sig bedre til formålet. Foranstaltninger, der finansieres som led i programmet, vil dog skulle være i overensstemmelse med Fællesskabets bestræbelser på at løse de problemer, som ligger til grund for migration.

Dette temaprograms begrænsede målsætning og tekniske sigte gør, at det særligt egner sig til kapacitetsforbedring og herunder personaleuddannelse. Med sigte på det arbejde, der udføres under dette program, kan der leveres udstyr, omend dette er ikke hovedformålet med støtten.

Der er ingen forhåndsbegrænsninger af geografisk art, idet alle nabolande og udviklingslande, som omfattes af ENPI og DCECI, kan komme i betragtning[10]. Temaprogrammet tager dog - om ikke udelukkende, så dog i alt væsentligt - sigte på migration til EU (syd/nord og øst/vest). I denne forbindelse kommer de regioner i første række, hvorfra eller hvorigennem der er indvandring til EU, dog således at der tages passende hensyn til nye regionale og tværregionale migrationstiltag, samt de mest relevante syd/syd-migrationsstrømme.

Temaprogrammet åbner også mulighed for at finansiere innovative foranstaltninger: disse udvælges på grundlag af deres iboende egenskaber og uden hensyntagen til geografisk region, inden for rammerne af det oven for definerede sigte, under hvilket de gennemføres.

Overholdelse af demokratiets og retsstatens principper, menneskerettighederne, mindretallenes rettigheder og de grundlæggende frihedsrettigheder samt de internationale aftaler på området er blandt de fundamentale elementer, som lægges til grund ved gennemførelsen af temaprogrammet. Foranstaltninger, der finansieres under temaprogrammet, skal i videst muligt omfang ledsages af foranstaltninger til styrkelse af demokrati, menneskerettigheder, centrale arbejdstagerrettigheder og anstændige arbejdsforhold, samt retsstatsprincippet. Måling af fremskridt i arbejdet på at fremme de grundlæggende værdier er et nøgleelement i den vurdering af behov og resultater, der finder sted forud for yderligere finansiering af udpegede tiltag. Dette bidrager til at give tredjelandene et større medansvar for migrations- og asylrelaterede anliggender.

3.2. Strategiske retningslinjer

Inden for det ovenfor beskrevne sigte og omfang kan temaprogrammet dække samme retningslinjer som Aeneas-programmet, med de tilpasninger, som den politiske udvikling siden 2004 har gjort nødvendige. Inden for denne udvikling er det sandsynligvis de elementer, der vedrører migration og udvikling samt legal økonomisk migration, som kan forventes at få de største innovative virkninger. Sideløbende hermed er der den omstændighed, at hovedmålsætningen i den eksterne dimension af migrationspolitikken har været at opnå en bedre forvaltning af migrationsstrømmen og dermed en mindskelse af indvandringspresset i EU. Denne målsætning er stadig relevant, men i dag er det ydermere en udfordring at få tilrettelagt en politik, der på den ene side tager hensyn til, at EU's økonomi for at kunne fungere har behov for migrerende arbejdstagere i de sektorer, hvor der er mangel på arbejdskraft og kvalifikationer, og som på den anden side maksimerer migrationens positive aspekter både for migranterne og for deres hjemland. Dette forudsætter en politik, som ikke blot tager sigte på grænsekontrol og bekæmpelse af ulovlig indvandring, men også på inddragelse af de øvrige aspekter af migrationsfænomenet, og herunder først og fremmest udvikling og beskæftigelse.

Temaprogrammet indeholder derfor fem komponenter:

- fremme af forbindelsen mellem migration og udvikling

- bedre forvaltning af arbejdstagermigrationen

- bekæmpelse af ulovlig indvandring og forenklet hjemsendelse af ulovlige indvandrere

- beskyttelse af migranter mod udnyttelse og marginalisering

- fremme af asyl og international beskyttelse, eventuelt også gennem regionale beskyttelsesprogrammer.

3.2.1. Fremme af forbindelsen mellem migration og udvikling

Da migration er et integrerende element i al udvikling, erkendes det generelt i dag, at en politik baseret på 'mere udvikling med henblik på mindre migration' må vige for en politik baseret på 'bedre migrationsforvaltning med henblik på mere udvikling'[11]. Kommissionen fremlagde i december 2002 en meddelelse om integration af migrationsanliggender i den Europæiske Unions forbindelser med tredjelande, hvori der indgik en migrations- og udviklingskomponent[12]. I denne meddelelse fastslog man, at Fællesskabets ønske på længere sigt er at afhjælpe de årsager, der ligger til grund for migration, idet man samtidig anmodede EU om at være mere opmærksom på visse specifikke aspekter af migrations- og udviklingsproblematikken. Rådet sluttede op om denne fremgangsmåde og opfordrede Kommissionen til at udvikle denne yderligere[13]. Kommissionen offentliggjorde derfor i september 2005 endnu en meddelelse, hvori den pegede på forskellige konkrete retningslinjer, som ville kunne influere positivt på forbindelsen mellem migration og udvikling[14]. Gennem temaprogrammet skal der kunne ydes støtte til gennemførelsen af de ved denne lejlighed fastsatte foranstaltninger, herunder:

- bestræbelser, der skal tilskynde udvandrede befolkningsgrupper til at bidrage til hjemlandets samfundsøkonomiske udvikling og give hjemvendende migranter større værdi

- imødegåelse af hjerneflugt og fremme af hjernecirkulation, eventuelt gennem passende former for midlertidig migration

- foranstaltninger, der skal gøre det nemmere for migrerende arbejdstagere at overføre penge til hjemlandet, og herunder formindskelse af forsendelsesomkostninger og tilskyndelse til bedre udnyttelse af disse midler i udviklingsøjemed

- støtte til frivillig hjemrejse og faglig og samfundsøkonomisk reintegrering i hjemlandet, bl.a. ved hjælp af støtte til hertil tilknyttede foranstaltninger og socialsikringsordninger

- kapacitetsforbedring med sigte på bedre migrationsforvaltning.

3.2.2. Bedre forvaltning af arbejdstagermigrationen

I en meddelelse om indvandring, integration og beskæftigelse af 2003 redegjorde Kommissionen i overensstemmelse med Lissabon-dagsordenen for behovet for at føre en proaktiv strategi med hensyn til lovlig indvandring med henblik på beskæftigelse[15]. En sådan strategi er nødvendig, hvis EU skal kunne leve op til de udfordringer i forbindelse med befolkningstal og sociale og økonomiske forhold, som bliver stadig mere og mere presserende. Indvandring er ikke den eneste løsning, men kan i det mindste på kort og mellemlangt sigt bidrage til at afhjælpe følgerne af disse problemer, samtidig med at behovene på EU's arbejdsmarked tilgodeses.

Først i 2005 offentliggjorde Kommissionen en Grønbog om en EU-metode til at styre økonomisk migration, hvori man søgte at indkredse de vigtigste udfordringer og eventuelle løsningsmodeller for, hvordan Fællesskabet kan vedtage en lovgivning om økonomisk integration[16]. Resultaterne af den offentlige debat om denne grønbog har dannet grundlag for den politiske plan vedrørende lovlig indvandring, som Kommissionen vedtog den 21. december 2005[17]. I denne plan, som indeholder en køreplan for et større kompleks af lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger, understreger Kommissionen, at en forvaltning af den økonomiske migration ikke blot forudsætter en klar og harmoniseret indrejsepolitik, men også dialog og samarbejde med tredjelande, hvis det skal lykkes sammen at opnå en forbedring af forvaltningen af den internationale migration af arbejdstagere. I denne sammenhæng har både udenrigspolitikken og samarbejdspolitikken en rolle at spille; dette berører ikke princippet om Fællesskabets egne borgere har forrang, da det er klart, at arbejdskraftsressourcerne i EU må udnyttes fuldt ud først. På dette felt kan temaprogrammet medvirke til:

- at informere bedre om lovlige migrationsordninger og vilkårene for indrejse og ophold i EU

- at informere bedre om, hvilke muligheder og hvilke behov medlemsstaterne har for migrerende arbejdstagere, og hvilke kvalifikationer migrationssøgende i tredjelande har, og at støtte faglig forhåndsuddannelse af personer, der planlægger lovlig migration til EU; heri indgår information om integration i medlemsstaterne og migranters rettigheder og pligter

- at tilskynde til udformning og gennemførelse af lovgivning med sigte på migrerende arbejdstagere i tredjelande.

Ved realiseringen af retningslinjerne i andet og tredje indrykkede afsnit i dette afsnit - hvor man må tage udgangspunkt i de seneste meddelelser om migration og udvikling og EU's strategi for sundhedspersonalekrisen i udviklingslandene - bør der tages hensyn til nødvendigheden af at undgå hjerneflugt[18]. Det er derfor vigtigt, at der tages hensyn til indberettede strukturbetingede eller midlertidige behov i visse sektorer/brancher/regioner i tredjelande, som er ramt af hjerneflugt. Der er ydermere vigtigt, at politikken for ansættelse af arbejdstagere opfylder kravene med hensyn til overordnet og intern overensstemmelse og de fornødne etiske hensyn.

3.2.3. Bekæmpelse af ulovlig migration og nemmere hjemsendelse af ulovligt indvandrede personer

Det er fortsat vigtigt at forebygge ulovlig indvandring. Arbejdet med at bringe migrationen under kontrol fortsætter derfor med at være en vigtig strategisk målsætning på mellemlangt sigt. Temaprogrammet forventes at bidrage til dette arbejde gennem støtten til projekter for samarbejde med tredjelande, og herunder i første række samordningen mellem de forskellige migrationsforvaltende instanser på følgende felter:

- bekæmpelse af menneskesmugling og -salg

- informationskampagner til bekæmpelse af ulovlig indvandring og bedre information om de hermed forbundne risici

- forebyggelse og bekæmpelse af ulovlig indvandring (bl.a. ved hjælp af bedre grænsekontrol, bedre visum- og pasforvaltning, herunder bedre dokumentsikkerhed og eventuelt biometriske oplysninger, samt detektion af forfalskede dokumenter)

- implementering af tilbagetagelsesaftaler, der er indgået med Fællesskabet, og herunder samfundsmæssig og faglig reintegrering af hjemvendende migranter med henblik på varig genetablering i hjemlandet

- bistand til tredjelande med henblik på disses bekæmpelse af ulovlig indvandring (dvs. at man hjælper dem i forbindelse med forhandling om og iværksættelse af de tilbagetagelsesordninger eller andre ordninger de selv indgår med andre tredjelande, og herunder sikring af rimelige humanitære forhold i de centre, hvor ulovlige indvandrere indkvarteres inden hjemsendelse, og at man støtter frivillig hjemrejse og varig reintegrering i hjemlandet).

I denne forbindelse er det vigtigt at påse, at de grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettighederne overholdes, og opstille specifikke kriterier, som kan sikre en mere effektiv overholdelse af menneskerettighederne, og som gør det muligt at måle, hvilke virkninger et projekt har på menneskerettighederne.

3.2.4. Beskyttelse af migranter mod udnyttelse og marginalisering

Et af de vigtigste punkter i temaprogrammet bliver - ligesom i Aeneas-programmet - arbejdet på at give migranter bedre muligheder for at integrere sig i værtslandet og beskytte sig mod dårlig behandling, f.eks. gennem forbedring af ikke-statslige organisationers kapacitet og uddannelse af andre involverede. Dette arbejde kan omfatte:

- hjælp til tredjelande med henblik på tilpasning af deres indvandringslovgivning, og herunder bestemmelser vedrørende opholdstilladelse, spørgsmålet om, hvilke rettigheder og status personer med opholdstilladelse har, samt ens behandling af personer, som lovligt har bopæl i landet

- integration og diskriminationsbekæmpelse, samt foranstaltninger til beskyttelse af migranter mod racisme og fremmedhad og til at informere migranter om, hvilke grundrettigheder de har, og ad hvilke kanaler disse rettigheder kan søges håndhævet i tilfælde af overtrædelse

- forebyggelse og bekæmpelse af menneskesmugling og enhver form for slaveri.

I forbindelse med gennemførelsen af disse retningslinjer må det overvejes, hvordan man bedst beskytter de migranter, som i særlig grad er udsat for dårlig behandling og marginalisering, i første række børn og kvinder. Migranters ret til anstændige arbejdsforhold og en rimelig behandling i social og faglig henseende bør også beskyttes.

3.2.5. Asyl og international beskyttelse af flygtninge

Asylrelaterede problemer er blevet opprioriteret i EU's udenrigspolitik og udviklingssamarbejdet med tredjelande, som har problemer med flygtningestrømme. Retsgrundlaget for den internationale beskyttelsesordning på verdensplan er flygtningekonventionen, der blev indgået i Genève i 1951, og den protokol, der blev undertegnet i New York i 1967. Formålet med den beskyttelsesdagsorden og det 'Convention Plus'-initiativ, der er iværksat af De Forenede Nationers højkommissariat for flygtninge, er at gøre det lettere for de forskellige stater, andre partnere og højkommissariatet at indgå særlige aftaler til løsning af flygtningeproblemer; heri lægges der særlig vægt på genbosættelse, udviklingsbistandens sigte og forvaltning af sekundære strømme af flygtninge og asylsøgere.

EU deler højkommissariatets standpunkt, at flygtningeproblemer først og fremmest bør søges løst i hjemlandet, der jo ofte huser den største flygtningebefolkning. Disse lande savner ofte den institutions- og finanskapacitet, der kræves for at løse disse opgaver. Kommissionen søger i sin eksterne bistand at bidrage til en forbedring af disse landes evne til at sørge for en effektiv beskyttelse og bæredygtige løsninger i hjemregionen, i første række gennem kapacitetsforbedring, lokal integration og genbosættelse. Dette sigte afspejles også i EU's politik for internationale beskyttelsesordninger, der varetages via regionale beskyttelsesprogrammer på forsøgsbasis (bl.a. programmerne for de vestlige nye uafhængige stater og for området omkring de store søer i Afrika).

Et af målene med Aeneas-programmet er at understøtte dette udvikling og gennemførelsen af nævnte regionale beskyttelsesprogrammer på forsøgsbasis. Tanken med temaprogrammet er at videreføre Fællesskabets støtte til arbejdet på at finde holdbare løsninger på flygtningeproblemer, og herunder:

- at give tredjelandenes institutioner bedre kapacitet til at forvalte asyl og yde international beskyttelse og at fastsætte en national lovgivning på dette område

- at yde støtte til registrering af asylsøgere og flygtninge

- at fremme internationale standarder og ordninger med sigte på beskyttelse af flygtninge

- at yde støtte til forbedring af modtagelsesforhold, lokal integration, varig integration af hjemvendende flygtninge og genbosættelsesprogrammer.

Selv om flygtninges situation er meget forskellige fra økonomiske migranters, kan flygtninge alligevel også have gavn af mange af de initiativer, som er igangsat som led i andre komponenter af programmet, bl.a. tiltag, som tager sigte på at tilskynde udvandrede befolkningsgrupper til at yde et bidrag, som gør det lettere at hjemsende beløb, eller som har til formål at beskytte mod diskrimination.

3.3. Principperne bag programmets planlægning og gennemførelse

Temaprogrammet indgår i Kommissionens flerårige programplanlægning og er i overensstemmelse med planlægningen af den støtte, der ydes gennem de geografisk afgrænsede programmer. Den flerårige programplanlægning tager form af et temastrategidokument og et flerårigt vejledende program. Det første temastrategidokument og det første flerårige vejledende program vedrører tidsrummet 2007-2010, og det andet tidsrummet 2011-2013.

På grundlag af dette temastrategidokument og det flerårige vejledende program udarbejder Kommissionen hvert år et årligt arbejdsprogram med de foranstaltninger, som der skal ydes støtte til, med nærmere specificering af geografiske områder og temaer, specifikke målsætninger, forventede resultater og vejledende beløb. Ved fastlæggelsen af det årlige arbejdsprogram kan Kommissionen også tage hensyn til nye indsatsområder og ændrede forhold, som der ikke er taget stilling til i det flerårige vejledende program. Det årlige arbejdsprogram vil blive iværksat ved hjælp af alle passende midler under overholdelse af gældende finansierings- og kontraktregler med en vis fleksibilitetsmargin, således at der hurtigt og effektivt kan tages hensyn til ændringer i forholdene, nye migrationstendenser og nye indsatsområder.

I tilfælde af alvorlige uventede eller presserende behov eller omstændigheder[19] kan Kommissionen vedtage særforanstaltninger, som ikke indgår i temastrategidokumentet eller i det flerårige vejledende program, blot dette sker i overensstemmelse med de herfor gældende bestemmelser i de forordninger, der ligger til grund for ENPI og DCECI.

Eventuel støtte til krisesituationer bør i første række overvejes inden for rammerne af stabilitetsordningen.

Kommissionen bistås af et udvalg i overensstemmelse med en procedure, der fastlægges som anført de relevante retsakter.

Kriterierne for, hvilke partnere der kan komme i betragtning med hensyn til finansiel støtte under temaprogrammet, bør være så brede som muligt; listen kan bl.a. omfatte forbunds-, national-, provins- og lokalstyre, dettes departementer og agenturer, kommuner, regionale og internationale organisationer og agenturer, samt ikke-statslige organisationer og andre ikke-statslige instanser, forskningsinstitutter, sammenslutninger, arbejdsmarkedets parter og offentlige og private virksomheder, såvel i EU som i tredjelande, idet partnerskaber mellem nævnte parter kommer i første række.

Kommissionen agter at tilskynde tredjelande til at deltage i foranstaltninger, der finansieres over temaprogrammet, og til at tage et større medansvar herfor. Man vil derfor sørge for, at tredjelandene ad passende kanaler (f.eks. via delegationer, fællesudvalg, møder og udveksling som led i bilaterale samarbejdsaftaler) får meddelelse om, hvilke forslagsindkaldelser og aktioner der planlægges og gennemføres. Temaprogrammet giver Fællesskabet en vis selvstændighed og fleksibilitet i forholdet til modtagerlandenes regeringer, idet Kommissionen frit vil kunne finansiere foranstaltninger via ngo'er og andre civilsamfundsorganisationer uden regeringsaccept i de tilfælde, hvor samarbejdet er underlagt begrænsninger, eller hvor partnerskabet forløber vanskeligt, omend man naturligvis så vidt muligt vil søge at opnå det pågældende tredjelandes formelle accept og medansvar.

Der vil blive foretaget en ekstern vurdering af, hvordan opgaverne er blevet afviklet i løbet af den første treårsperiode (2007-2009); den kommer til at danne grundlag for udarbejdelsen af næste temastrategidokument (2011-2013). Heri gives der en bred vurdering af de samlede virkninger af migrationsforvaltningstiltagene og de foranstaltninger og aktioner, der gennemføres for at forbedre migrationens virkninger på udviklingen, forbedre forvaltningen af den migrerende arbejdskraft og opnå en bedre international beskyttelse. I forbindelse med udarbejdelsen af denne vurdering bør de partnere, som gennemfører projekter, der finansieres under temaprogrammerne, også have mulighed for at udtale sig. Vurderingen fremsendes til og drøftes med Rådet og Europa-Parlamentet.

ANNEX I

Projects selected for co-financing by the European Commission under the 2004 budget for the AENEAS Programme

(financial and technical assistance to third countries in the areas of migration and asylum)

Applicant | Project Title | Location | EC contribution | Actions and objectives |

Direccion General d'immigration de la Coopération pour le Developpement et du Volontariat de la Communauté de Madrid | Accompagnement à l'amélioration des conditions d'accueil et de protection des mineurs de 14 ans regroupés en provenance du territoire de la Communauté de Madrid | Espagne et Maroc | 1.999.999,00 € | Le projet a pour but de résoudre les problèmes qu´éprouvent des mineurs de moins de 14 ans d´origine marocaine, qui se trouvent tout seuls, non accompagnés et en situation irrégulière dans la région de Madrid. Il propose de mettre en place un mécanisme qui garantisse leur protection depuis leur identification et facilite de façon efficace et effective leur retour auprès de leur famille dans leur milieu et pays d´origine. |

UNHCR | Building an Asylum structure in Serbia and Montenegro | Serbia et Montenegro | 698.005,92 € | to assist Serbia and Montenegro in developing the asylum structure. |

ERA | Training Action for the Balkans , Three intensive seminars on Asylum and International Protection for 120 civil servants | Balkans | 512.617,00 € | Three seminars, one week each, will first and foremost give a general overview of all the issues related to the migration and asylum, in particular: legal migration; dialogue on migratory flows; readmission and reintegration of the returnees; illegal immigration. |

Ministry of Interior, Public Administration and Decentralisation of the Hellenic Republic | Building on Mechanism to effectively and sustainably implement readmission agreements between Albania, the EC and third countries | Albanie et Greece | 1.454.768,00 € | The main set of activities will be: capacity building of return and readmission entities in Albania; cooperative approaches to information exchange between administrations in the implementation of readmission agreements; building mechanisms of return to and from Albania including improving the identification of illegal immigrants bound for readmission and the re-integration of returnees. |

Ministry of Interior Italy Across Sahara | Italy, Libya and Niger | 1.567.158,27 € | enhancing cooperation between Libya and Niger in border control and fight against illegal migration, to organise their structures and to consider revision of legislation; training of trainers/officers of staff employed in specific sectors of interest |

IOM | Enhanced Capacity building in Migration Management to Support Effective Return and Sustainable reintegration of refugees in Sri Lanka | Sri Lnaka | 1.873.464,00 € | To enhance the capacity of the Government of Sri Lanka to manage migration with a particular focus on return migration. To enhance measures to assist in the sustainable reintegration of returning migrants |

IOM | Programme de renforcement et de soutien au Dialogue et a la gestion des migrations irrégulières et de Transit au Maghreb en provenance de l'Afrique de l'Ouest | EU, Maghreb, Afrique Sub-Saharien | 1.561.245,56 € | Renforcement du dialogue et des mécanismes de suivi et de coordination Coopération technique en matière de renforcement des capacités institutionnelles des pays de transit et d’origine Campagnes d’information auprès des migrants potentiels au sein des pays émetteurs |

IOM | An integrated approach to promoting legal migration through national capacity building | South Caucasus | 777.397,00 € | to prevent illegal immigration, facilitate discussions on conclusion of bilateral readmission agreements based on the EU-standard, enable improved reintegration, and promote legal migration within each South Caucasus country and bilaterally with targeted receiving EU member states through dialogue and capacity building. |

UNHCR | Strengthening protection and durable solutions for asylum seekers and refugees in Egypt | Egypt | 524.058,00 € | Strengthening Protection and Durable Solutions for Asylum-Seekers and Refugees in Egypt |

UNHCR | The cross border cooperation process | Belarus , Moldova, Ukraine | 1.307.898,40 € | develop a coordinating mechanism to effectively respond to asylum, migration and border management challenges in Belarus, Moldova and Ukraine, and in the region at large in close cooperation with Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania Poland, Romania, Slovakia. |

ILO | ILO/UNIFEM/EC Asian Programme of the Governance of Labour Migration | countries of the Mekong region China Korea Japan and South Asia countries | 1.955.335,00 € | contribute to the promotion of rights and gender-based governance of labour migration and the protection of Asian migrant workers from exploitative and abusive treatment |

IOM | TRIM | Libya | 2.000.000,00 € | the Action will strengthen Libya's capacities to address illegal transit immigration in a humane and orderly manner |

IOM | Regional Dialogue and Program on facilitating managed and legal migration between Asia and the EU | Asia | 848.583,00 € | develop legal migration and enhance regional dialogue and cooperation in facilitating managed migration from Asia to the EU |

CISP - Comitato Internazioanale per lo Sviluppo dei popoli | Projet réseau Afrique/Migration | Maghreb et Libye | 1.307.131,00 € | Le projet vise à renforcer l’engagement opérationnel et la collaboration régionale des acteurs de la société civile en matière de gestion des flux migratoires, en particulier l’immigration illégale et le trafic des êtres humains, par la mise en place et la livraison d’un ensemble de services en faveur des immigrés illégaux, par la croissance de la perception et des informations de l’opinion publique et des autorités locales maghrébines sur la réalité de la migration et, enfin, par le renforcement et l’élargissement du réseau Afrique Migration. |

Comune di Roma | W.A.R.M. | Albania | 1.215.196,00 € | Reintegration of Albanian returnees through their insertion on labour market and through micro-enterprises creation. |

Euro- Mediterranean Human Rights Network -EMHRN | Enhancing civil society participation in human rights management of migration | Libie et Maghreb | 535.598,00 € | Enhancing civil society participation in human rights management of migration and asylum in the Southern Mediterranean and Middle East |

Mairie de Cartaya | Programme de gestion integral de l'immigration seasonniere | Maroc Espagne | 1.196.000,00 € | Gestion intégrale de l´immigration saisonnière de travailleurs marocains vers un groupe de municipalités agricoles espagnoles. |

Guardia Civil Ministry of Interior | Project Seahorse | Maroc Mauritanie | 2.000.000,00 € | Establish and develop Maghreb- Sub Saharan African relations and dialogue on migration questions. |

MLAL - Progettomondo | Promotion d'une migration responsable | Maroc | 868.214,40 € | Promouvoir une migration responsable dans la région de Tadla Azilal en encourageant la conscientisation des jeunes sur les risques de l’émigration clandestine. |

World Bank | International migration from Middles East and North Africa | Middle East and North Africa | 733.570,00 € | identify and support the implementation of projects, policies, regional arrangements, and institutional reforms that will maximise the benefits of international migration flows and reduce their costs |

Croatian Law Centre | Protection of Asylum seekers in the Republic of Croatia and Region | Croatia and region | 1.000.000,00 € | Strengthening the protection in CRO and region (BH, SMN) by developing asylum system consistent with international standards. |

European Council on Refugees ,and Exiles - ECRE | The protection of refugees asylum seekers and forced migrants | Belarius, Moldova, Russia, Ukraine | 529.705,00 € | Improve the implementation in Belarus, Molodva, Ukraine and European Russia of national and international refugee and human rights instruments – leading to increased security and protection for refugees. |

Institut Universitaire Europeén | Action collective dee soutien à la réintégration des migrants de retour dans leur pays d'origine | Algerie Maroc Tunisie | 1.076.000,00 € | soutenir la réintégration durable des personnes en retour en Algérie, au Maroc et en Tunisie (Construction d’une base de données sur les personnes en retour, production de rapports sur le retour et la réintégration, rencontres sur le thème de la réintégration, présentation de propositions |

COOPI - Cooperazione Internazionale | ALBAMAR | Albanie et Maroc | 1.334.572,00 € | definition and implementation of an integrated support to Moroccan and Albanian migrants forcedly or voluntarily repatriated from Italy that are highly exposed to the risks of illegal migration and criminal activities |

VASA PRAVA - BiH | Strengthening the protection of asylum seekers | BiH | 616.562,98 € | ensuring a maximum protection and access to justice for asylum seekers, recognized refugees and other categories of persons under international protection in BiH, and victims of human trafficking, ensuring the full access to their rights via the provision of free legal aid and information campaigns |

Cabinet of Secretary for Security of the Macao Special Administrative Region | 2005/2006 MIGRAMACAO | Macao , China | 500.904,80 € | The aim of the MIGRAMACAU action is to ensure entities of Macao more effective management in all aspects of migration flows, including the prevention and combating of illegal immigration and trafficking in human beings through the cooperation with regional countries and the coordination with the EC |

29.993.983,33 € |

ANNEX II

AENEAS ANNUAL WORKPROGRAMME 2005

Regions |Regions and countries |Areas |Article |Objectives |Types of activities (indicative) |Indicative amounts (million €) |AWP | | All regions |Countries concerned by readmission negotiations | Readmission |Art. 2 § 1 e |Support implementation of readmission agreement with the EC, once initialled, signed or concluded. |Develop the exchange of information between the administrations concerned, improve the identification and the documentation of returnees, improve the infrastructure of reception and develop capacity of reception of non-national returnees before transfer to their country of origin. |3.35 |2005 | |North Africa |Countries of the region to be determined |Management of Migration+ Asylum and International Protection+ Fight against illegal migration |Art. 2 § 1 c & d |1. Improve conditions of reception of refugees in the region.2. Improve international protection, complying with international conventions and reinforce legal structures in the regions. Promote regional cooperation in the field of management of migration flows, especially transit migration, illegal migration and trafficking in human beings. |1. Improvement of the conditions of reception and of the capacity of registration and of documentation of asylum seekers and refugees as well as of integration in the host country.2. Development of a regional dialogue on asylum and strengthening of the legislative capacities and of the expertise available in the region.3. Development of exchange of expertise and advice with the EU.4. Development of the training of the administrations concerned. Development of the transnational coordination of the central services for fight against illegal immigration in view of encouraging coordination, dialogue, exchange of experience and information between the specialised services of the national administrations.5. Development and setting up of a protocol defining short and medium term immediate responsibility for the victims of shipwreck and clandestine passage. Setting-up of an entity for legal assistance and support to the investigators allowing to reconcile the humanitarian responsibility and the research of the authors of the most serious offences of trafficking of the human beings'.6. Development of a network of liaison officers for harbour and airport control of migration in order to improve the fight against illegal migration. |3,0 |2005 | |Eastern Europe, Southern Caucasus and Central Asia |All the countries of the region and Russia in particular |Legal migration |Art. 2 § 1 a & b |1. Improve the protection and the treatment of migrants.2. Improve the policies related to the management of immigration for labour purposes |1. Development of the training of staff and exchange of information and experience, creation of a network for information concerning migration for economic purposes.2. Support of actions for fight against racism and xenophobia towards migrants.3. Capacity building of regional and national authorities in order to evaluate the needs and perspectives for foreign workforce and putting in place of appropriate strategies and pilot projects. |3,0 |2005 | |Eastern Europe, Southern Caucasus and Central Asia |Moldova, Belarus, Armenia, Georgia, Azerbaijan, Tajikistan |Legal Migration |Art. 2 § 1 a & b |Facilitate the use of remittances in favour of the macroeconomic development of the countries concerned. |Support initiatives in view of using remittances for productive goals. |2,0 |2005 | |Eastern Europe, Southern Caucasus and Central Asia |Russia, Ukraine, Moldova and Belarus |Asylum and international protection. |Art. 2. § 1 c |Improve international protection |Improvement of the conditions of reception and of the capacity of registration and of documentation of their asylum seekers and refugees as well as of integration in the host country. |2,0 |2005 | |Eastern Europe, Southern Caucasus and Central Asia |All the countries of the region of Eastern Europe, Southern Caucasus and Central Asia |Fight against illegal migration |Art. 2 § 1 d |Fight against trafficking and smuggling of human beings |1. Promotion of cooperation and of information exchange at the regional level, management of transit migration and fight against false documents.2. Development of the capacities to persecute traffickers and of protection and reintegration of victims.3.Development of information and awareness-raising of candidates for migration.4. Staff training for detection of false documents. |5,0 |2005 | |Balkans |Region as a whole |Management of Migration |Art. 2 § 1 |Support the development of national policies according to a unified approach in the fields of migration and asylum and visa |Improve the management capacity of the institutions involved in the fields of asylum, migration and visa. |4,0 |2005 | |Turkey |Turkey |Asylum and international protection. |Art. 2 § 1 c |Reinforce asylum systems |Improve the necessary reception conditions and the capacity in the field of registration and documentation of asylum seekers and refugees as well as their integration in the host country. |1,0 |2005 | |Turkey |Turkey |Fight against illegal migration |Art. 2 § 1 d |Increase the fight against illegal migration |Contribute to the implementation of the action plan for fight against illegal immigration |1,0 |2005 | |Asia |China |Fight against illegal migration |Art. 2 § 1 d |Improve the cooperation EU/RPC in the field of the fight against illegal migration and smuggling of human beings. |Development of exchange of information, of cooperation and recognition of respective knowledge of systems between administrations of the RPC and the EU, especially in the field of return, false documents and biometrics. |4,0 |2005 | |Latin America |Region as a whole (and in particular the countries of the Andean Community Argentina and Uruguay). |Legal Migration |Art. 2 § 1 a & b |Support the development of the interregional dialogue EU/LAC |1. Promote a more efficient use of remittances in the macro-economic development of the country.2. Establish and/or develop systems for data collection and treatment in the field of migration flows. |3,0 |2005 | |Sub-Saharan Africa |All the countries of the region. |Migration and development + Legal Migration |Art. 2 § 1 a & b & d | Support improvement of laws, policies and management structures in the field of migration especially through actions of regional character. |1. Reinforce the link between migration and development (notably by improving transfer systems for remittances, enhancing the role of diasporas, limiting 'brain drain', favouring "brain circulation" and starting experiences at intra-regional level).2. Facilitation and circulation of legal migrants.3. Fight against smuggling of human beings and illegal immigration.4. Develop the capacity of authorities and responsible organisations to collect and analyse data on migrants and to manage the questions related to migration. |5,0 |2005 | |Sub-Saharan Africa |Countries receiving important quantities of refugees (with a priority for Tanzania) |Asylum and International Protection |Art. 2. § 1 c |Develop sustainable solutions in favour of refugees |Reinforce the capacity of protection in the host regions especially in order to 1) support the management capacity of the national authorities 2) develop registration and documentation systems for refugees et 3) tackle the problems concerning their integration in the host regions |4,0 |2005 | | | | | | | |40,350,000 | | |

[1] Se meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet - Eksterne aktioner via tematiske programmer under de kommende finansielle overslag 2007-2013 [KOM(2005) 324 endelig] af 3. august 2005.

[2] 14292/1/2004 Rev. 1, Formandskabets konklusioner – Bruxelles, den 8. december 2004 kap. 1.6.1.

[3] KOM(2005) 621.

[4] Navnet Aeneas er hentet fra helten i Virgils 'Æneiden'.

[5] 30 mio. EUR i 2004, 45 mio. EUR i 2005, 45 mio. EUR i 2006, 60 mio. EUR i 2007 og 70 mio. EUR i 2008 (vejledende årlig fordeling).

[6] Dette er også forklaringen på, at man ikke længere vil gennemføre den for år 2006 reviderede version af referencedokumentet af Aeneas-programmet for 2004-2006, hvori man havde måttet planlægge aktiviteterne for sidste del af budgetårene 2007-2008, og som var blevet indsat (pkt. 2.7b)) i handlingsplanen til gennemførelse af Haag-programmet, der var blevet godkendt af Rådet den 10. juni 2005.

[7] Fællesskabet deltager i finansieringen af 26 projekter i Nordafrika, Balkan, Østeuropa, Syd- og Østasien med op til i alt 30 mio. EUR, jf. bilag I.

[8] Arbejdsprogrammet giver Fællesskabet mulighed for at deltage i finansieringen af projekter både i Nordafrika, landene syd for Sahara, Mellemøsten, Østeuropa, Centralasien, Balkan, Tyrkiet, Kina, Latinamerika og øerne i Vestindien, med op til 45 mio. EUR, jf. bilag II.

[9] Den bistand, der i dag kan ydes på grundlag af forslagsindkaldelser under Aeneas-programmet, er på mindst 1/2 mio. EUR og højst 2 mio. EUR; bistanden må ikke udgøre mere end 80 % eller mindre end 50 % af de samlede støtteberettigede omkostninger i forbindelse med foranstaltninger.

[10] Hvad angår førtiltrædelseslandene, og herunder Vestbalkan, fortsætter man med at finansiere migrations- og asylsamarbejdet under den ordning, der gælder for førtiltrædelseslandene (IPA), som en integrerende del af de nationale programmer.

[11] Dette er titlen på det seminar, som i 2005 blev afholdt af International Centre for Migration Policy Development (ICMPD).

[12] KOM(2002) 703

[13] Se Rådets konklusioner af mødet i maj 2003 vedrørende migration og udvikling for så vidt angår dette emne.

[14] KOM(2005) 390.

[15] KOM(2003) 336.

[16] KOM(2004) 811.

[17] KOM(2005) 669.

[18] KOM(2005) 642.

[19] Se også Formandskabets konklusioner, Det Europæiske Råds møde i Bruxelles, den 15.-16. december 2005, Bilag I - Samlet migrationsstrategi.