22.9.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 233/2


Anerkendelse af modtagelse af klage nr. 2005/4313 — SG(2005)A/1204

(2005/C 233/02)

1.

Europa-Kommissionen har modtaget en klage vedrørende overskridelse af døgngrænseværdien for partikler (PM10) på 50 μg/m3 i mere end 35 dage i 2005 i »Höhenstrasse«-området i Frankfurt/Main i Tyskland. Klagen er registreret under nr. 2005/4313 i klageregistret.

2.

Kommissionen har modtaget over 30 eksemplarer af klagen. Da den ønsker at reagere hurtigt, sikre at de berørte personer informeres og samtidig udnytte de administrative ressourcer bedst muligt, offentliggør Kommissionen bekræftelsen på modtagelse af denne klage i Den Europæiske Unions Tidende og på følgende internetside:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sg1/receipt/

3.

Kommissionen vil behandle klagen i henhold til gældende EU-lovgivning. Klagerne vil blive holdt informeret om resultaterne af klagebehandlingen og om enhver opfølgning, som Kommissionen måtte beslutte at indlede, f.eks. via offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende og/eller via internettet.

4.

Kommissionen vil bestræbe sig på at træffe afgørelse om sagens realiteter (indlede overtrædelsesprocedurer eller henlægge sagen) senest 12 måneder fra Generalsekretariatets registrering af klagen.

5.

Får Kommissionen behov for at kontakte de tyske myndigheder, vil den gøre det uden at nævne klagernes identitet for at beskytte deres rettigheder. Klagerne kan dog give Kommissionen tilladelse til at oplyse deres identitet i forbindelse med kontakt til de tyske myndigheder.