26.2.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 50/10


Forslag til retsakter vedtaget af Kommissionen

(2005/C 50/09)

Dokument

Del

Dato

Titel

KOM(2004) 393

 

28.5.2004

Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bedre havnesikring

KOM(2004) 747

 

28.10.2004

Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om harmonisering af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om forbrugerkredit, om ophævelse af direktiv 87/102/EF og om ændring af direktiv 93/13/EF (forelagt af Kommissionen i henhold til EF–traktatens artikel 250, stk. 2)

Disse tekster er tilgængelige på EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/