52005PC0457
[pic] | KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER |

Bruxelles, den 11.10.2005

KOM(2005) 457 endelig

2005/0194 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om markedsføring af pyrotekniske artikler

(forelagt af Kommissionen)

BEGRUNDELSE

1. Baggrunden for forslaget

I henhold til Rådets direktiv 93/15/EØF om harmonisering af bestemmelserne om markedsføring af og kontrol med eksplosivstoffer til civil brug er pyrotekniske artikler udtrykkeligt udelukket fra anvendelsesområdet for dette direktiv. I en af direktivets betragtninger tilkendegives det imidlertid, at der er planlagt yderligere lovgivning om pyrotekniske artikler.

Dette forslag tilsigter at skabe en omfattende, sammenhængende retlig ramme på fællesskabsplan, og det indfører minimumssikkerhedskrav med henblik på at:

* sikre fri bevægelighed for pyrotekniske varer inden for EU

* forbedre den generelle beskyttelse af forbrugere og professionelle brugere

* bidrage til en reducering af antallet af ulykker

* harmonisere de gældende sikkerhedskrav i medlemsstaterne.

1.1. Den nuværende situation

De retlige rammer for markedsføring og anvendelse af pyrotekniske artikler er yderst forskellige fra medlemsstat til medlemsstat. Med henblik på at skabe overblik over situationen har Kommissionen udsendt et spørgeskema om de retlige rammer for pyrotekniske artikler, herunder især fyrværkeri. Spørgeskemaet skal også bruges til indsamling af statistiske oplysninger om ulykker i forbindelse med fyrværkeri i EU og EØS.

De data om ulykker, der fremlægges nedenfor, vedrører kun fyrværkeri og ikke andre pyrotekniske artikler, såsom sceneeffekter, nødblus eller pyrotekniske artikler til automobilindustrien. For disse varers vedkommende er der ikke noget sammenhængende system for indberetning af ulykker i medlemsstaterne.

1.1.1. Markedsføring af fyrværkeri

Klassificering og godkendelse

I medlemsstaternes gældende lovgivning opdeles fyrværkeri i en række kategorier. Disse kategorier er opdelt efter mængden af fyrværkeristof indeholdt i fyrværkeriet og i nogle tilfælde efter anvendelsessted (indendørs eller udendørs). Selv om disse nationale klassifikationer ligner hinanden ved at være baseret på mængden af anvendt fyrværkeristof, er de ikke desto mindre forskellige.

I mange medlemsstater er godkendelsessystemerne for fyrværkeri, der ønskes markedsført, baseret på klassifikationer. Disse godkendelsessystemer bruger i dag nationale standarder ved undersøgelsen af fyrværkeri. I erkendelse af at disse standarder er forskellige, forsøger CEN, Den Europæiske Standardiseringsorganisation, nu at udvikle harmoniserede EU-standarder for fyrværkeri. I maj 2003 offentliggjorde CEN den første serie standarder for fyrværkeri. Nogle medlemsstater har meddelt, at de har planer om at inddrage CEN-standarderne i national lovgivning.

Restriktioner for private brugere

Der er stor forskel på, hvilke typer fyrværkeri der i henhold til nationale restriktioner må sælges. I alle medlemsstater er det forbudt at sælge stort fyrværkeri til private. I tre medlemsstater er der et alment forbud mod salg af fyrværkeri til private. I en enkelt medlemsstat er det tilladt at sælge småt fyrværkeri til private, mens salg af andet fyrværkeri er forbudt.

I nogle medlemsstater er det forbudt at sælge fyrværkeri med knaldeffekt (f.eks. kinesere). I andre medlemsstater er det også forbudt at sælge visse andre typer fyrværkeri. Disse foranstaltninger kan bl.a. være begrundet i hensynet til sikkerheden eller de gener, fyrværkeriet påfører omgivelserne.

Den tilladte mindstealder i forbindelse med køb af forskellige typer fyrværkeri varierer betydeligt i EU.

I tre medlemsstater er salg og/eller brug af fyrværkeri kun tilladt på visse dage, f.eks. mellem Jul og Nytårsdag.

Mærkning

Kravene vedrørende mærkning er i et vist omfang forskellige fra medlemsstat til medlemsstat. Det kan være krav med hensyn til oplysninger om klassificering og certificering og visse oplysninger vedrørende sikker anvendelse og aldersbegrænsninger. Alle nationale lovgivninger kræver mærkning med oplysning om sikker håndtering og anvendelse.

1.1.2. Ulykker

Ved besvarelsen af Kommissionens spørgeskema leverede kun et mindretal af EU-medlemsstaterne og en enkelt EFTA-medlemsstat taloplysninger om ulykker med fyrværkeri. En af grundene til dette kan være, at de nationale systemer til registrering af ulykker ikke indeholder specifikke oplysninger om, hvorvidt fyrværkeri har været årsag til ulykker.

Ulykkesfrekvensen er tilsyneladende markant forskellig fra land til land. Dette kan i et vist omfang tilskrives forskellige lokale skikke med hensyn til offentlig brug af fyrværkeri.

Den registrerede ulykkesfrekvens i Grækenland (ca. 1 pr. 1 mio.) og Irland (3,9) er lavere end i Danmark (5,4), Det Forenede Kongerige (60,1), Sverige (ca. 50) og Norge (4,5). Grundene til disse forskelle er ikke klare, men det er interessant at bemærke, at de to medlemsstater, som har den laveste indberettede ulykkesfrekvens, også har et forbud mod salg af fyrværkeri til private.

Det bør bemærkes, at de ovennævnte oplysninger kun vedrører rapporterede ulykker, som har krævet hospitalsindlæggelse. De omfatter ikke ulykker, hvor offeret måske er behandlet af en praktiserende læge, eller ulykker i hjemmet, som ikke er rapporteret. Det er derfor muligt, at det faktiske antal ulykker er højere end det registrerede antal ulykker.

Da det ikke er muligt at uddrage særligt meget af disse oplysninger ud over de faktuelle forhold, må ethvert forsøg på at anslå det samlede antal ulykker i EU omfattes med store forbehold. En lavere ulykkesfrekvens kunne være ca. 15 pr. 1 mio., og en højere være 100 pr. 1 mio. Hvis disse frekvenser anvendes på det udvidede EU's befolkning på 455 mio. indbyggere, giver det et samlet antal fyrværkerirelaterede ulykker på mellem 7 000 og 45 000 for dette område.

Oplysninger om hvorvidt ulykkerne skyldtes funktionsfejl ved fyrværkeriet eller forkert anvendelse er også begrænsede. De foreliggende oplysninger tyder på, at størstedelen af ulykkerne skyldes forkert anvendelse, men det er bemærkelsesværdigt, at næsten halvdelen af de registrerede ulykker i Danmark i 2002 skyldtes funktionsfejl ved fyrværkeriet. I nogle af de besvarelser, der er kommet ind med spørgeskemaerne, tilkendegives der også en vis bekymring over det generelle kvalitetsniveau for det fyrværkeri, der markedsføres i EU.

Andre pyrotekniske artikler, såsom sceneeffekter og nødblus, er også underkastet forskellige nationale bestemmelser. Kommissionen er imidlertid ikke i besiddelse af statistikker over funktionsfejl eller ulykker i forbindelse med disse produkter, men det kan ikke udelukkes, at der forekommer ulykker på grund af funktionsfejl.

1.1.3. Markedsføring af pyrotekniske artikler til biler

I mange medlemsstater er der forskelle med hensyn til godkendelsesprocedurerne forud for tilladelse til markedsføring af airbagoppustere og andre sikkerhedsanordninger til såvel automobilindustrien som andre anvendelser. Disse godkendelsesprocedurer er for tiden baseret på nationale bestemmelser om godkendelse af disse produkter.

1.2. Tilsigtede virkninger af EU-lovgivning

Det tilstræbes med EU-lovgivningen om markedsføring og anvendelse af pyrotekniske artikler at fremme udviklingen af de væsentlige sikkerhedskrav, der er nødvendige for, at harmoniserede EU-standarder for pyrotekniske artikler kan være effektive. Direktivudkastet tilstræber desuden udviklingen af en harmoniseret EU-tilgang til tilvejebringelse af oplysninger om sikker håndtering og anvendelse af pyrotekniske artikler.

En harmoniseret EU-tilgang til standarder for pyrotekniske artikler vil sikre, at pyrotekniske artikler, der ikke er i overensstemmelse med forskrifterne, ikke markedsføres i EU, og dette forventes at føre til en betydelig reducering af antallet af ulykker forårsaget af funktionsfejl ved fyrværkeri. Harmoniseringen vil udvide anvendelsen af CE-mærkningen til pyrotekniske artikler, hvilket vil betyde, at kun CE-mærkede pyrotekniske artikler kan markedsføres i EU.

En harmoniseret EU-tilgang til tilvejebringelse af oplysninger om sikker håndtering og anvendelse af pyrotekniske artikler vil også kunne medvirke til en reducering i antallet af ulykker som følge af forkert anvendelse.

En harmoniseret tilgang til kategorisering, brugen af standarder og godkendelsessystemet for pyrotekniske artikler bør føre til betragtelige forbedringer med hensyn til produktsikkerhed i kombination med et indre marked for fabrikanter og importører.

Samtidig tager forslaget hensyn til forskellene i de nationale lovgivninger med hensyn til markedsføring og anvendelse af fyrværkeri, idet det giver medlemsstaterne mulighed for stadig at fastholde egne bestemmelser med hensyn til tilladt mindstealder og markedsføring og anvendelse af visse kategorier af fyrværkeri.

1.3. Sammenhæng med anden EU-lovgivning

Andre pyrotekniske artikler, som allerede er omfattet af EU-lovgivningen, f.eks. udstyr på skibe, er udelukket fra direktivets anvendelsesområde. Direktivet omfatter heller ikke eksplosivstoffer, der er omfattet af Rådets direktiv 93/15/EØF.

Der er derfor sammenhæng mellem direktivet og anden EU-lovgivning.

2. Resultatet af høringerne af de berørte parter og af konsekvensanalysen

Høringerne

Da der ikke på forhånd eksisterede en arbejdsgruppe i EU-regi for pyrotekniske artikler, blev høringsprocessen for direktivet indledt i maj 2003 med udsendelsen af spørgeskemaet som beskrevet ovenfor. Samtidig blev der sendt brev til medlemsstaternes faste repræsentationer og til kandidatlandenes og EFTA-landenes missioner, der opfordrede til distribuering af spørgeskemaet til alle, der kunne tænkes at have interesse i spørgsmålet, og gjorde klart, at alle personer frit kunne reagere.

Der blev den 23. september 2003 afholdt et indledende møde i en arbejdsgruppe for berørte parter efterfulgt af yderligere to møder den 1. december 2003 og den 16. marts 2004 i Bruxelles. Der blev sendt indbydelser til disse møder til medlemsstaterne, kandidatlandene og EFTA-landene og til de sammenslutninger, der havde besvaret spørgeskemaet, eller som havde ytret interesse for at deltage i arbejdsgruppen.

Den pyrotekniske industri var repræsenteret ved udsendinge fra European Pyrotechnics Association. Leverandørerne af komponenter til automobilindustrien var repræsenteret ved den europæiske del af CLEPA (Forbindelsesudvalget for Fabrikanter af Reservedele og Tilbehør til Biler).

CEN, Den Europæiske Standardiseringsorganisation, herunder især organisationens tekniske udvalg for pyrotekniske artikler, har også været tæt inddraget i det forberedende arbejde med direktivet. CEN har bidraget ved udarbejdelsen af de væsentlige sikkerhedskrav, der blev færdiggjort ved et møde arrangeret af Nederlandene i Delft den 17. og 18. november 2003.

Adskillige tidligere udgaver af direktivet blev af arbejdsgruppens deltagere udbredt til mange kredse, og der indkom efterfølgende kommentarer ikke kun fra offentlige myndigheder med ansvar for pyrotekniske artikler, men også fra adskillige industriorganisationer og enkeltvirksomheder (fyrværkeri, leverandører af komponenter til automobilindustrien og luftfartsindustrien).

De fleste medlemsstater, den pyrotekniske industris organisationer og leverandørerne af komponenter til automobilindustrien hilser initiativet til et direktiv om pyrotekniske artikler velkommen. De kompetente myndigheder i Det Forenede Kongerige og Sverige finder det imidlertid ikke nødvendigt at indføre EU-lovgivning på dette område, og dette synspunkt støttes af visse af Det Forenede Kongeriges fabrikanter af pyrotekniske artikler.

Mens de europæiske leverandører af komponenter til automobilindustrien klart har ytret ønske om, at airbags og andet pyroteknisk sikkerhedsudstyr til biler omfattes af direktivets anvendelsesområde, er der ytret ønske om at udelukke komponenter til luftfartsindustrien med henvisning til, at disse allerede er omfattet af andre internationale regler.

Den vigtigste diskussion med medlemsstaterne på møderne i arbejdsgrupperne drejede sig om, i hvilket omfang medlemsstaterne kunne opretholde restriktioner for salg og anvendelse af visse kategorier fyrværkeri.

Da de kulturelle traditioner med hensyn til fyrværkeri er meget forskellige, åbner forslaget mulighed for, at medlemsstaterne kan begrænse anvendelsen og/eller salget af kategori 2- og kategori 3-fyrværkeri.

Visse medlemsstater ønsker endvidere at kunne begrænse anvendelsen og/eller salget af kategori 1-fyrværkeri (dvs. fyrværkeri med meget lav risiko beregnet til anvendelse inden for afgrænsede områder, herunder fyrværkeri til brug indendørs i boliger), som pr. definition kun er forbundet med lille risiko. Kommissionen kan principielt ikke acceptere dette, da det er nødvendigt at skabe et indre marked for denne varegruppe, men Kommissionen er parat til at give CEN mandat til at omdefinere kategori 1 og udarbejde en liste over artikler, der af alle medlemsstater kan betragtes som uskadelige, og som derfor bør kunne omsættes frit på det indre marked.

Et andet kontroversielt spørgsmål, der blev rejst af en række medlemsstater, vedrørte aldersgrænser. Kommissionen har imidlertid gjort det klart, at der her er tale om minimumskrav, og at medlemsstaterne har ret til at fastsætte strammere restriktioner, hvis de finder det nødvendigt. For de medlemsstater, der endnu ikke har aldersgrænser i forbindelse med salg af fyrværkeri til private, forventes disse aldersgrænser at have en positiv indvirkning på antallet af fyrværkerirelaterede ulykker.

Konsekvensanalyse

EU's marked for fyrværkeri, der sælges til private (kategorierne 1, 2 og 3), skønnes at være på ca. 700 mio. EUR om året. EU's marked for fyrværkeri, der kun sælges til professionelle, skønnes også at være på ca. 700 mio. EUR om året. I EU fremstilles der kun få fyrværkeriartikler. Meget af det fyrværkeri, der fremstilles i EU, er beregnet til professionel anvendelse (kategori 4).

Det anslås, at der hvert år i EU monteres fastholdelsessystemer for personer i ca. 20 mio. motordrevne køretøjer. Når det gælder airbags, svarer det til, at ca. 80 mio. systemer til en værdi af ca. 3,5 mia. EUR årligt bringes i omsætning. Hvad selestrammere angår, svarer det til, at ca. 90 mio. enheder til en værdi af ca. 2 mia. EUR årligt bringes i omsætning.

Det foreslåede direktiv vil skabe et indre marked for pyrotekniske artikler. Dette forventes at resultere i fjernelsen af eksisterende handelsbarrierer forårsaget af nationale bestemmelser i EU. Direktivet fastsætter de væsentlige sikkerhedskrav for pyrotekniske artikler, og medlemsstaternes kompetente myndigheder kontrollerer, om artiklerne opfylder disse krav. Artikler, som anses for at opfylde sikkerhedskravene, kan forsynes med CE-mærket som garanti for, at de frit kan omsættes i EU, og at forbrugerne er sikret et højt beskyttelsesniveau.

Direktivet forventes at føre til en betragtelig reduktion af omkostningerne, idet en enkelt EF-overensstemmelsesvurdering vil kunne erstatte indtil 25 parallelle nationale godkendelsesprocedurer.

De vigtigste fordele er derfor: reducering af byrderne for virksomhederne i kraft af et harmoniseret godkendelsessystem for markedsføring af pyrotekniske artikler, oprettelse af et indre marked og tilvejebringelse af et højt beskyttelsesniveau for forbrugerne.

Pyrotekniske artikler beregnet til anvendelse i de væbnede styrker, i politiet og i flyvemaskiner eller pyrotekniske artikler, som er omfattet af anvendelsesområdet for direktivet om udstyr på skibe (direktiv 96/98/EF), udelukkes fra direktivet.

3. Forslagets retlige aspekter

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for forslaget er traktatens artikel 95.

Dette direktiv vil fastsætte betingelserne for markedsføring og anvendelse af pyrotekniske artikler i EU ved harmonisering af de væsentlige krav til disse varer. Målet er at indføre minimumssikkerhedskrav med henblik på at beskytte såvel den brede offentlighed som professionelle brugere og samtidig fjerne eller undgå skabelsen af handelsbarrierer og konkurrenceforvridning, der skyldes forskellige lovgivninger. I dette øjemed er direktivet koncentreret om beskyttelse af forbrugerne og forbedring af det indre markeds funktion.

Traktatens artikel 95 er derfor hensigtsmæssig at anvende, når det gælder harmonisering af vilkårene for markedsføring og anvendelse af pyrotekniske artikler og forbedring af beskyttelsen af brugerne.

Nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

Lovgivning om markedsføring og anvendelse af pyrotekniske artikler er i øjeblikket et nationalt anliggende i hele EU, og de deraf følgende forskelle i lovgivningen kan skabe hindringer for handelen inden for EU.

Det er derfor Kommissionens hensigt at skabe et reelt indre marked for bestemte kategorier af pyrotekniske artikler og indføre væsentlige sikkerhedskrav. Dette er kun muligt gennem et direktiv eller en forordning.

For så vidt angår ulykker, og under hensyntagen til, at det er meget let illegalt at transportere fyrværkeri fra en medlemsstat til en anden over åbne grænser, er det ikke let for myndighederne at kontrollere markedsføringen af fyrværkeri. Uden fastlæggelse af væsentlige sikkerhedskrav vil det kunne forventes, at antallet af ulykker som følge af det fyrværkeri, der faktisk findes, vil stige.

Der vil også blive taget hensyn til nærhedsprincippet, idet det foreslåede direktiv ikke vil fratage medlemsstaterne muligheden for ud fra hensynet til den offentlige sikkerhed at begrænse markedsføring af bestemte kategorier af fyrværkeri. Det foreslåede direktiv giver også medlemsstaterne mulighed for at opretholde en højere mindstealder i forbindelse med salg af fyrværkeri til forbrugere, også her ud fra hensynet til den offentlige sikkerhed.

Det foreslåede direktiv står i rimeligt forhold til målsætningen om at forbedre forbrugersikkerheden og skabe et indre marked for pyrotekniske artikler.

Valg af instrumenter

Kommissionen har valgt direktivet som instrument til at nå målsætningen, da det er nødvendigt at harmonisere de forskellige nationale lovgivninger om pyrotekniske artikler. En anden mulighed ville have været en forordning; dette er imidlertid ikke tidligere prøvet i forbindelse med den nye metode, og en række bestemmelser i direktivet (f.eks. medlemsstaternes forpligtelse til at udpege bemyndigede organer og til at deltage i markedsovervågning) kunne ikke indføres i forordningen, da den er direkte gældende.

4. Budgetmæssige virkninger

Der er ingen umiddelbare budgetmæssige virkninger af det foreslåede direktiv. Det i artikel 18 omhandlede udvalg vil afgøre, om det er muligt at oprette et register over EF-registreringsnumre for pyrotekniske artikler, som kan gøre det nemmere at identificere pyrotekniske artikler og finde frem til fabrikanter eller bemyndigede repræsentanter i tilfælde af ulykker som følge af funktionsfejl. Denne bestemmelse kan på et senere tidspunkt få budgetmæssige virkninger; dette må undersøges nærmere, når et sådant forslag fremsættes.

2005/0194 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om markedsføring af pyrotekniske artikler (EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen[1],

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[2],

efter proceduren i traktatens artikel 251[3], og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Medlemsstaternes gældende love og administrative bestemmelser om markedsføring og anvendelse af pyrotekniske artikler er forskellige, især med hensyn til aspekter såsom sikkerhed og funktion.

(2) Disse bestemmelser, der kan forårsage handelsbarrierer i Fællesskabet, bør harmoniseres for at sikre fri bevægelighed for pyrotekniske artikler i det indre marked og samtidig sikre et højt sundheds- og forbrugerbeskyttelsesniveau.

(3) I henhold til Rådets direktiv 93/15/EØF af 5. april 1993 om harmonisering af bestemmelserne om markedsføring af og kontrol med eksplosivstoffer til civil brug[4] er det i forbindelse med pyrotekniske artikler nødvendigt at træffe foranstaltninger, der tilgodeser beskyttelsen af forbrugerne og den offentlige sikkerhed, og der vil blive udarbejdet supplerende lovgivning herom.

(4) Rådets direktiv 96/82/EF af 9. december 1996 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (kaldet Seveso II-direktivet)[5] udvidet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/105/EF[6] af 16. december 2003 fastsætter sikkerhedskrav for anlæg, hvor der blandt andre farlige stoffer findes eksplosivstoffer, herunder pyrotekniske artikler.

(5) Med henblik på at sikre et tilstrækkeligt højt beskyttelsesniveau bør pyrotekniske artikler kategoriseres efter anvendelse, formål og risiko.

(6) I betragtning af de typiske farer ved anvendelsen af pyrotekniske artikler vil det være hensigtsmæssigt at fastsætte aldersgrænser for salg til private og for anvendelse samt at sikre, at artiklernes mærkning indeholder fyldestgørende og relevante oplysninger om anvendelsen med henblik på at værne om forbrugernes sundhed og sikkerhed og beskytte miljøet. Det bør fastsættes, at visse pyrotekniske artikler kun må være tilgængelige for autoriserede specialister, der er i besiddelse af den nødvendige viden og erfaring samt de krævede færdigheder.

(7) De skikke og traditioner, anvendelsen af pyrotekniske artikler, herunder især fyrværkeri, er forbundet med, er markant forskellige fra medlemsstat til medlemsstat. Det gør det nødvendigt at tillade medlemsstaterne at træffe nationale foranstaltninger til begrænsning af salget af visse kategorier fyrværkeri til offentligheden af hensyn til den offentlige sikkerhed.

(8) Det er hensigtsmæssigt at fastsætte væsentlige sikkerhedskrav til pyrotekniske artikler.

(9) Ansvaret for at sikre, at pyrotekniske artikler er i overensstemmelse med dette direktiv, herunder især de væsentlige sikkerhedskrav, bør påhvile fabrikanten; denne bør være etableret i Fællesskabet eller have udpeget en bemyndiget repræsentant.

(10) I tilfælde, hvor de væsentlige sikkerhedskrav overholdes, bør det ikke være muligt for medlemsstaterne at forbyde, begrænse eller hindre den frie bevægelighed for pyrotekniske artikler.

(11) Med henblik på at gøre det lettere at godtgøre, at de væsentlige sikkerhedskrav er overholdt, udvikles der harmoniserede standarder for konstruktion, fremstilling og prøvning af disse artikler.

(12) De harmoniserede europæiske standarder udformes, vedtages og ændres af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN), Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (CENELEC) og Det Europæiske Standardiseringsinstitut for Telekommunikation (ETSI). Disse organisationer har anerkendt kompetence til at vedtage harmoniserede standarder, som de udarbejder i overensstemmelse med generelle retningslinjer for samarbejdet mellem disse organisationer og Kommissionen[7] og med den procedure, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter[8].

(13) Ved Rådets afgørelse 93/465/EØF af 22. juli 1993 om modulerne for de forskellige faser i procedurerne for overensstemmelsesvurdering med henblik på anvendelse i direktiverne om teknisk harmonisering har Rådet indført harmoniserede metoder til overensstemmelsesvurdering. Anvendelsen af de nævnte moduler på pyrotekniske artikler vil gøre det muligt at fastslå ansvarsområdet hos fabrikanter og hos organer, som har til opgave at gennemføre procedurerne for overensstemmelsesvurdering, ud fra de pågældende pyrotekniske artiklers type.

(14) Pyrotekniske artikler bør være forsynet med CE-mærkningen som tegn på, at de er i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv og derfor er omfattet af fri bevægelighed i Fællesskabet.

(15) For transport af pyrotekniske artikler er der fastsat sikkerhedsregler i internationale konventioner og aftaler, herunder De Forenede Nationers henstillinger om transport af farligt gods.

(16) Medlemsstaterne bør fastsætte, hvilke sanktioner der gælder for overtrædelse af dette direktivs bestemmelser, og sikre, at de anvendes. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

(17) Det er uomgængeligt nødvendigt at fastsætte en overgangsperiode, der gør det muligt gradvist at tilpasse de nationale lovgivninger på de pågældende områder.

(18) Målene for dette direktiv kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor bedre gennemføres på fællesskabsplan. Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, begrænser nærværende direktiv sig til det minimum, der er nødvendigt for at nå disse mål.

(19) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med afgørelse 1999/468/EF[9] -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Mål og anvendelsesområde

1. I dette direktiv fastsættes bestemmelser, der har til formål at opnå fri bevægelighed for pyrotekniske artikler på det indre marked og samtidig sikre et højt sundheds- og forbrugerbeskyttelsesniveau.

2. I dette direktiv fastsættes de væsentlige krav, som pyrotekniske artikler skal opfylde med henblik på markedsføring.

3. Direktivet gælder for pyrotekniske artikler som defineret i artikel 2.

4. Direktivet omfatter ikke:

- pyrotekniske artikler, der er beregnet til de væbnede styrkers eller politiets brug i henhold til national lovgivning

- udstyr i henhold til Rådets direktiv 96/98/EF af 20. december 1996 om udstyr på skibe[10]

- pyrotekniske artikler beregnet til anvendelse i fly

- pyrotekniske artikler i henhold til Rådets direktiv 88/378/EØF af 3. maj 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedskrav til legetøj[11]

- eksplosivstoffer i henhold til Rådets direktiv 93/15/EØF[12] af 5. april 1993 om harmonisering af bestemmelserne om markedsføring af og kontrol med eksplosivstoffer til civil brug

- ammunition som projektiler og drivladninger anvendt i håndvåben, artilleri og andre skydevåben.

Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

1. "pyroteknisk artikel": en artikel, der indeholder stoffer eller en blanding af stoffer beregnet til med henblik på underholdning eller andre formål at udvikle varme, lys, lyd, gas eller røg eller en kombination heraf ved hjælp af eksoterme kemiske reaktioner, der holder sig selv i gang.

2. "markedsføring": den første tilrådighedsstillelse på fællesskabsmarkedet, hvad enten det sker mod betaling eller gratis, af en vare beregnet på endeligt forbrug, med henblik på distribution og/eller anvendelse.

3. "fyrværkeri": pyroteknisk artikel beregnet til underholdning.

4. "pyrotekniske artikler til biler": artikler indeholdende pyrotekniske stoffer beregnet til aktivering af sikkerhedsanordninger eller andre anordninger i biler.

5. "fabrikant": den fysiske eller juridiske person, som konstruerer og/eller fremstiller et af dette direktiv omfattet produkt, eller som lader et sådant produkt konstruere og/eller fremstille under eget navn eller varemærke med henblik på at markedsføre det eller med henblik på egen professionel anvendelse eller privat anvendelse, eller som markedsfører et af dette direktiv omfattet produkt under eget navn eller varemærke.

6. "bemyndiget repræsentant": enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i Fællesskabet, og som har modtaget en skriftlig fuldmagt fra fabrikanten til at handle på dennes vegne med hensyn til sidstnævntes forpligtelser i henhold til dette direktiv.

7. "harmoniseret standard": en europæisk standard, som er vedtaget af et europæisk standardiseringsorgan efter mandat fra Kommissionen i overensstemmelse med procedurerne i direktiv 98/34/EF, idet overholdelse heraf ikke er obligatorisk.

8. "person med ekspertviden": person, der har autorisation fra en medlemsstat til på medlemsstatens territorium at være i besiddelse af og/eller anvende fyrværkeri i kategori 4 og/eller andre pyrotekniske artikler i kategori 2 som defineret i artikel 3.

Artikel 3

Kategorier

1. Pyrotekniske artikler, der er omfattet af dette direktiv, skal af fabrikanten kategoriseres efter anvendelse, formål og risiko. Bemyndigede organer bekræfter kategoriseringen i forbindelse med overensstemmelsesvurderingsprocedurerne i henhold til artikel 9.

Kategoriseringen foretages som følger:

a. Fyrværkeri

Kategori 1: fyrværkeri forbundet med lav risiko, som er beregnet til anvendelse i fysisk begrænsede områder, herunder fyrværkeri til indendørs brug i boliger

Kategori 2: fyrværkeri forbundet med lav risiko, som er beregnet til udendørs anvendelse i fysisk begrænsede områder

Kategori 3: fyrværkeri forbundet med mellemhøj risiko, som er beregnet udendørs anvendelse i større, fysisk åbne områder

Kategori 4: fyrværkeri forbundet med høj risiko, som er beregnet til kun at blive anvendt af personer med ekspertviden, almindeligvis kendt som "fyrværkeri til professionel anvendelse".

b. Andre pyrotekniske artikler

Kategori 1: andre pyrotekniske artikler end fyrværkeri, som er forbundet med lav risiko

Kategori 2: andre pyrotekniske artikler end fyrværkeri, som er beregnet til kun at blive håndteret eller anvendt af personer med ekspertviden.

2. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om, hvilke procedurer de anvender til at identificere personer med ekspertviden.

Artikel 4

Fabrikantens forpligtelser

1. Fabrikanten skal sikre, at pyrotekniske artikler, der er omfattet af dette direktiv, opfylder de for dem gældende væsentlige sikkerhedskrav i bilag I og de relevante bestemmelser i dette direktiv.

2. En fabrikant af pyrotekniske artikler skal være etableret i Fællesskabet eller være repræsenteret ved en af fabrikanten udpeget bemyndiget repræsentant.

Fællesskabets myndigheder og organer kan rette henvendelse til den bemyndigede repræsentant i stedet for fabrikanten med hensyn til de forpligtelser, repræsentanten er bemyndiget til at påtage sig.

3. En fabrikant af pyrotekniske artikler skal:

1. indlevere varen til et bemyndiget organ med henblik på overensstemmelsesvurdering i henhold til artikel 9

2. anbringe CE-mærkning og etikette på den pyrotekniske artikel i overensstemmelse med artikel 11 og 12.

Artikel 5

Markedsføring

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre, at pyrotekniske artikler, der er omfattet af anvendelsesområdet for dette direktiv, kun markedsføres, hvis de overholder kravene i dette direktiv, er CE-mærkede og tilfredsstiller de krav, der stilles i forbindelse med overensstemmelsesvurderingen.

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre, at pyrotekniske artikler ikke påføres CE-mærkningen uberettiget.

Artikel 6

Frie varebevægelser

1. Medlemsstaterne må hverken forbyde, begrænse eller hindre markedsføring af pyrotekniske artikler, der er omfattet af dette direktivs anvendelsesområde, og som opfylder kravene i dette direktiv.

2. Bestemmelserne i dette direktiv forhindrer ikke, at medlemsstaterne træffer foranstaltninger, der er berettiget af hensyn til den offentlige sikkerhed, med henblik på at begrænse anvendelsen og/eller markedsføringen af kategori 2- og kategori 3-fyrværkeri.

3. Medlemsstaterne modsætter sig ikke, at der på messer og udstillinger samt ved demonstrationer med henblik på markedsføring forevises pyrotekniske artikler, som ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, såfremt det ved synlig skiltning er klart anført, at de pågældende pyrotekniske artikler ikke er i overensstemmelse med direktivet, og at udstyret ikke kan erhverves, før fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant har bragt det i overensstemmelse med kravene. Ved sådanne arrangementer skal der i henhold til de forskrifter, den kompetente myndighed i medlemsstaten måtte have fastsat, træffes passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre beskyttelsen af menneskers sikkerhed.

4. Medlemsstaterne hindrer ikke den frie bevægelighed for og anvendelsen af pyrotekniske artikler til biler fremstillet med henblik på forskning, udvikling og prøvning, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv, såfremt det ved synlig skiltning er klart anført, at de pågældende pyrotekniske artikler ikke er i overensstemmelse med direktivet, og at udstyret ikke kan erhverves.

Artikel 7

Aldersgrænser

1. Pyrotekniske artikler må ikke sælges til eller på anden måde stilles til rådighed for personer, der ikke overholder følgende minimumsaldersgrænser:

a. Fyrværkeri

Kategori 1: 12 år

Kategori 2: 16 år

Kategori 3: 18 år

b. Andre pyrotekniske artikler

Kategori 1: 18 år

2. Medlemsstaterne kan forhøje de i stk. 1 nævnte aldersgrænser, hvor dette er berettiget af hensyn til den offentlige sikkerhed. Medlemsstaterne kan også sænke aldersgrænserne for personer, der har en relevant erhvervsfaglig uddannelse eller er ved at tage en sådan uddannelse.

3. Fabrikanter og distributører må ikke sælge eller på anden måde stille følgende pyrotekniske artikler til rådighed for andre end personer med ekspertviden:

3. Fyrværkeri i kategori 4

4. Andre pyrotekniske artikler i kategori 2.

Artikel 8

Harmoniserede standarder

1. Kommissionen kan i overensstemmelse med de procedurer, der er fastsat i direktiv 98/34/EF, bede de europæiske standardiseringsorganer udarbejde eller revidere standarder til støtte for dette direktiv.

2. Kommissionen offentliggør referencerne til sådanne harmoniserede standarder i Den Europæiske Unions Tidende.

3. Medlemsstaterne anser pyrotekniske artikler, der falder ind under dette direktivs anvendelsesområde, for at opfylde de væsentlige sikkerhedskrav, der er nævnt i artikel 4, stk. 1, når de er i overensstemmelse med de harmoniserede standarder, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

Medlemsstaterne offentliggør referencerne til de nationale standarder, der vedtages til gennemførelse af de harmoniserede standarder, i Den Europæiske Unions Tidende.

4. Finder en medlemsstat eller Kommissionen, at de harmoniserede standarder i denne artikel ikke fuldt ud opfylder de væsentlige krav i artikel 4, stk. 1, indbringer Kommissionen eller medlemsstaten, med angivelse af begrundelsen, sagen for det stående udvalg, der er nedsat ved direktiv 98/34/EF. Udvalget afgiver straks udtalelse. På grundlag af denne udtalelse meddeler Kommissionen medlemsstaterne, hvilke foranstaltninger der skal træffes med hensyn til standarderne og disses offentliggørelse, jf. stk. 2.

Artikel 9

Procedurer for overensstemmelsesvurdering

1. Ved attestering af pyrotekniske artiklers overensstemmelse følger fabrikanten en af følgende procedurer:

5. EF-typeafprøvning (modul B) som nævnt i bilag II, afsnit 1, og efter fabrikantens eget valg:

6. enten typeoverensstemmelse (modul C) som nævnt i bilag II, afsnit 2

7. eller kvalitetssikring af produktionen (modul D) som nævnt i bilag II, afsnit 3

8. eller kvalitetssikring af produktet (modul E) som nævnt i bilag II, afsnit 4

9. eller produktverifikation (modul F) som nævnt i bilag II, afsnit 5, eller

10. enhedsverifikation (modul G) som nævnt i bilag II, afsnit 6.

Artikel 10

Bemyndigede organer

1. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen og de øvrige medlemsstater, hvilke organer de har udpeget til at foretage den i artikel 9 nævnte overensstemmelsesvurdering, samt hvilke specifikke opgaver disse organer er udpeget til at varetage, og hvilke identifikationsnumre Kommissionen har tildelt dem.

2. Kommissionen offentliggør på sit websted listen over bemyndigede organer samt disses identifikationsnumre og de opgaver, som de er bemyndiget til at varetage. Kommissionen sørger for, at listen ajourføres.

3. Medlemsstaterne anvender de minimumskriterier, der er fastsat i bilag III, ved evalueringen af de organer, der skal bemyndiges. Organer, der opfylder evalueringskriterierne i harmoniserede standarder for bemyndigede organer, anses for at opfylde de relevante minimumskriterier.

4. En medlemsstat, der har bemyndiget et organ, skal trække bemyndigelsen tilbage, hvis den konstaterer, at organet ikke længere opfylder de i stk. 3 nævnte kriterier. Den underretter straks de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom.

Artikel 11

Anbringelse af CE-mærkningen

1. Når de pyrotekniske artikler har gennemgået overensstemmelsesvurderingen i henhold til artikel 9, skal fabrikanten anbringe CE-overensstemmelsesmærkningen synligt, letlæseligt og således, at den ikke kan slettes, på de pyrotekniske artikler eller på en mærkeplade på disse; hvis det ikke er muligt at anbringe mærkningen disse steder, anbringes den på emballagen. Mærkepladen skal være udformet således, at den ikke kan genbruges.

Den model, der anvendes ved CE-mærkningen, skal være i overensstemmelse med Rådets afgørelse 93/465/EØF.

2. Fabrikanten må ikke anbringe mærker eller angivelser på de pyrotekniske artikler, der kan bringe tredjemand i vildrede med hensyn til CE-mærkningens grafik eller betydning. Enhver anden mærkning kan anbringes på pyrotekniske artikler, hvis dette ikke gør CE-mærkningen mindre synlig eller letlæselig.

3. Når pyrotekniske artikler, der falder ind under dette direktivs anvendelsesområde, er omfattet af anden EU-lovgivning, der vedrører andre aspekter og indeholder bestemmelser om CE-mærkning, angiver denne, at varerne anses for også at opfylde de bestemmelser i disse andre direktiver, der gælder for dem.

Artikel 12

Mærkning

1. Fabrikanten skal sikre, at pyrotekniske artikler mærkes korrekt på det officielle sprog i det land, hvor den sælges til forbrugerne.

2. Mærkningen af pyrotekniske artikler skal som minimum indeholde oplysninger om navnet på fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant, artiklens navn og type, minimumsaldersgrænse for anvendelse i henhold til artikel 7, stk. 1 og 2, kategori og brugsanvisning samt sikkerhedsafstand, hvor dette er relevant. Mærkningen skal også indeholde oplysning om fareklasse i henhold til FN/ADR-klassifikationssystemet (1.1-1.6) for de stoffer eller blandinger af stoffer, artiklen indeholder, eller tilsvarende oplysninger om risiko (masseeksplosionsfare, fare for udslyngning af sprængstoffer, eksplosionsfare, brandfare).

3. Fyrværkeri skal desuden som minimum være forsynet med følgende oplysninger:

Kategori 1: hvis relevant: teksten "må kun anvendes udendørs" og angivelse af sikkerhedsafstand

Kategori 2: teksten "må kun anvendes udendørs" og angivelse af sikkerhedsafstand(e), hvor dette er relevant

Kategori 3: teksten "må kun anvendes udendørs" og angivelse af sikkerhedsafstand(e)

Kategori 4: teksten "må kun anvendes af personer med ekspertviden" og angivelse af sikkerhedsafstand(e).

4. Hvis der ikke på den pyrotekniske artikel er plads til at opfylde mærkningskravene i henhold til stk. 2 og 3, angives oplysningerne på emballagen.

5. Bestemmelserne i stk. 1-4 gælder ikke for fyrværkeri i kategori 4 og andre pyrotekniske artikler i kategori 2, som udstilles offentligt af fabrikanten.

Artikel 13

Markedsovervågning

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at pyrotekniske artikler, der er omfattet af dette direktivs anvendelsesområde, kun kan markedsføres, hvis de ved korrekt opbevaring og ved anvendelse i overensstemmelse med deres formål ikke frembyder nogen risiko for personers sikkerhed og sundhed.

2. Medlemsstaterne tilrettelægger og gennemfører en passende overvågning af markedsførte varer, idet der tages hensyn til den antagede overensstemmelse for varer med CE-mærkningen

3. Hvis en medlemsstat konstaterer, at en vare, der er omfattet af dette direktiv, som er forsynet med CE-mærkningen, og som ledsages af EF-overensstemmelseserklæringen og anvendes i overensstemmelse med sit formål, udgør en risiko for personers sundhed og sikkerhed, skal den træffe passende foranstaltninger til at tilbagetrække et sådant produkt fra markedet, forbyde markedsføringen af varen eller begrænse dens bevægelighed på markedet. Medlemsstaten underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater, når den træffer sådanne foranstaltninger.

Artikel 14

Hurtig underretning om varer, der er forbundet med alvorlig risiko

Hvis en medlemsstat har en velunderbygget antagelse om, at en vare, der er omfattet af dette direktiv, udgør en alvorlig sundheds- og/eller sikkerhedsrisiko for EU's borgere, underretter den Kommissionen og de andre medlemsstater herom og gennemfører en passende undersøgelse. Den underretter Kommissionen og de andre medlemsstater om baggrunden for denne undersøgelse og resultaterne heraf.

Artikel 15

Beskyttelsesklausul

1. Hvis en medlemsstat har en velunderbygget antagelse om, at en pyroteknisk artikel ikke opfylder kravene i dette direktiv, angiver den i overensstemmelse med den i artikel 13, stk. 2 og 14 omhandlede informationsprocedure, grundene til sin beslutning, herunder især, om den manglende opfyldelse kan tilskrives:

11. manglende opfyldelse af de i artikel 4, stk. 1, omhandlede væsentlige krav

12. ukorrekt anvendelse af de i artikel 8 omhandlede harmoniserede standarder

13. mangler ved selve de i artikel 8 omhandlede harmoniserede standarder.

2. Kommissionen holder hurtigst muligt samråd med de berørte parter. Efter samrådet fastslår Kommissionen, om de foranstaltninger, medlemsstaten har truffet, er velunderbyggede eller ikke, og meddeler sin afgørelse til den medlemsstat, der tog initiativet, til de andre medlemsstater og til fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant.

3. Hvis de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger begrundes med en mangel ved selve de harmoniserede standarder, forelægger Kommissionen sagen for det udvalg, der er nedsat ved direktiv 98/34/EF, hvis den medlemsstat, der har truffet foranstaltningerne, har til hensigt at fastholde dem, og Kommissionen og medlemsstaterne indleder proceduren efter artikel 8.

4. Hvis en pyroteknisk artikel ikke er i overensstemmelse med sikkerhedskravene og er forsynet med CE-mærkningen, træffer den kompetente medlemsstat de fornødne foranstaltninger over for den, der har anbragt mærkningen, og underretter Kommissionen herom. Kommissionen underretter de øvrige medlemsstater herom.

5. Kommissionen sørger for, at medlemsstaterne holdes underrettet om denne procedures forløb og resultater.

Artikel 16

Foranstaltninger i form af afslag eller begrænsninger

1. Enhver foranstaltning i henhold til dette direktiv med henblik på

14. at forbyde eller begrænse markedsføringen af den pågældende vare eller

15. at trække produktet tilbage fra markedetskal være ledsaget af en præcis begrundelse. Sådanne foranstaltninger meddeles snarest muligt den berørte part med angivelse af klagemuligheder i henhold til gældende ret i den pågældende medlemsstat.

2. Ved anvendelse af en af de i artikel 16, stk. 1, omtalte foranstaltninger, bør fabrikanten forudgående have lejlighed til at udtale sig, medmindre en sådan høring ikke er mulig, fordi det især af hensyn til den offentlige sundhed og sikkerhed haster med at gennemføre foranstaltningen.

Artikel 17

Gennemførelsesforanstaltninger

Følgende foranstaltninger til gennemførelsen af dette direktiv, vedtages i det omfang, de er nødvendige, efter proceduren i artikel 18, stk. 2:

- tilpasninger med henblik på fremtidige ændringer af De Forenede Nationers henstillinger

- ændringer af bilag 2 og 3 med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling

- oprettelsen af et register over EF-registreringsnumre for pyrotekniske artikler, som vil gøre det nemmere at identificere pyrotekniske artikler og finde frem til fabrikanter eller bemyndige repræsentanter i tilfælde af ulykker som følge af funktionsfejl.

- andre foranstaltninger, der er nødvendige med henblik på en effektiv gennemførelse af dette direktiv.

Artikel 18

Udvalg

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8. Fristen i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 99/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Artikel 19

Sanktioner

1. Senest [...][13] af dette direktiv fastsætter medlemsstaterne passende retlige eller administrative procedurer i tilfælde af overtrædelse af direktivets bestemmelser; sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og kunne forhindre flere overtrædelser.

Medlemsstaterne vedtager foranstaltninger, der gør det muligt for dem at tilbageholde sendinger af pyrotekniske artikler, der ikke er i overensstemmelse med dette direktiv.

2. De underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 20

Gennemførelse

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den […][14] de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

2. De anvender disse bestemmelser fra den [...][15], når det gælder fyrværkeri, og fra den [...][16], når det gælder andre pyrotekniske artikler.

3. Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

4. Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

5. Nationale autorisationer bevilget før den i stk. 2 angivne dato gælder fortsat i den medlemsstat, der har bevilget autorisationen, indtil udløbsdatoen eller i en periode på 10 år, alt efter hvilken periode der er kortest.

6. Uanset stk. 5 gælder nationale autorisationer med hensyn til pyrotekniske artikler til biler, der er bevilget før den i stk. 2 nævnte dato, indtil udløbsdatoen.

Artikel 21

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende .

Artikel 22

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

BILAG I

VÆSENTLIGE SIKKERHEDSKRAV

16. Hver pyroteknisk artikel skal med henblik på maksimal sikkerhed og pålidelighed have de præstationsegenskaber, som fabrikanten har specificeret over for det bemyndigede organ.

17. Hver pyroteknisk artikel skal være konstrueret og fremstillet således, at den kan bortskaffes på sikker vis ved hertil egnede processer, der har minimal indvirkning på miljøet.

18. Hver pyroteknisk artikel skal fungere korrekt, når den anvendes til det formål, den er beregnet til.

Følgende oplysninger og egenskaber skal i det omfang, det er relevant, tages i betragtning eller prøves. Hver pyroteknisk artikel skal afprøves under realistiske forhold. Hvis dette ikke er muligt i et laboratorium, skal afprøvningen finde sted under de betingelser, hvorunder den pyrotekniske artikel er beregnet til anvendelse.

a) Konstruktion og karakteristiske egenskaber, herunder nøjagtig kemisk sammensætning (angivelse af masse og procentdel for de anvendte stoffer) og dimensioner.

b) Den pyrotekniske artikels fysiske og kemiske stabilitet under normale betingelser.

c) Følsomhed over for normal håndtering og transport.

d) Kompatibilitet mellem alle bestanddelene hvad angår deres kemiske stabilitet.

e) Den pyrotekniske artikels modstandsdygtighed over for påvirkning fra vand, når den skal anvendes under fugtige eller våde forhold, og når dens sikkerhed og pålidelighed kan svækkes af vand.

f) Modstandsdygtighed over for lave og høje temperaturer, når den pyrotekniske artikel skal opbevares eller anvendes ved sådanne temperaturer, og dens sikkerhed eller pålidelighed kan påvirkes i negativ retning ved afkøling eller opvarmning af en bestanddel eller den pyrotekniske artikel som sådan.

g) Sikkerhedsanordninger med henblik på at forhindre, at initiering eller antændelse sker i utide eller ved uagtsomhed.

h) Passende anvisninger og, om nødvendigt, mærkning vedrørende sikker håndtering, opbevaring, anvendelse (herunder vedrørende sikkerhedsafstand) og destruering på modtagerstatens officielle sprog.

i) Modstandsdygtighed hos den pyrotekniske artikel, dens pakning eller andre komponenter over for forringelse ved normale opbevaringsforhold.

j) Specifikation af alle anordninger og alt tilbehør samt betjeningsvejledning, der er en forudsætning for, at den pyrotekniske artikel kan fungere sikkert.

k) Under transport og ved normal håndtering skal de pyrotekniske artikler indeholde den pyrotekniske blanding, medmindre andet er angivet i fabrikantens vejledning.

19. De forskellige grupper af pyrotekniske artikler skal som minimum også opfylde følgende krav:

A. Fyrværkeri

a) Fabrikanten tildeler i henhold til artikel 3 det pågældende fyrværkeri en kategori ud fra eksplosivt nettoindhold, sikkerhedsafstand, støjniveau eller lignende. Kategorien skal være klart angivet på etiketten.

b) Fyrværkeri skal være fremstillet af materialer, der er forbundet med mindst mulig risiko for personers helbred og for omgivelserne med hensyn til skader forårsaget af fremmedlegemer.

c) Antændelsesmetoden skal klart fremgå, eller være angivet på etikette eller vejledning.

d) Fyrværkeri må ikke kunne bevæge sig på uregelmæssig og uforudsigelig vis.

e) Fyrværkeri i kategori 1, 2 og 3 skal være beskyttet mod utilsigtet antænding, enten ved beskyttelseshætte, ved emballagen eller ved artiklens konstruktion. Fyrværkeri i kategori 4 skal være beskyttet mod utilsigtet antænding ved metoder angivet af fabrikanten.

B. Andre pyrotekniske artikler

a) Pyrotekniske artikler skal være konstrueret således, at de ved normal anvendelse er til mindst mulig risiko for personers helbred eller omgivelserne.

b) Antændelsesmetoden skal klart fremgå eller være angivet på etikette eller vejledning.

c) Pyrotekniske artikler skal være konstrueret således, at de ved utilsigtet antænding er til mindst mulig risiko for personers helbred eller for omgivelserne med hensyn til skader forårsaget af fremmedlegemer.

d) Hvor det er relevant, skal den pyrotekniske artikel fungere korrekt, indtil datoen for seneste anvendelse som angivet af fabrikanten med hensyn til skader forårsaget af fremmedlegemer.

C. Antændelsesanordninger

a) Antændelsesanordninger skal kunne initieres pålideligt og have tilstrækkelig initieringsevne under normale anvendelsesbetingelser.

b) Antændelsesanordninger skal være beskyttet mod elektrostatiske udladninger ved normale opbevarings- og anvendelsesbetingelser.

c) Elektriske tændingsmekanismer skal være beskyttet mod elektromagnetiske felter ved normale opbevarings- og anvendelsesbetingelser.

d) Materialet uden om antændelseslunter skal have en passende mekanisk styrke og skal i tilstrækkelig grad kunne beskytte det eksplosive materiale, når dette udsættes for normal mekanisk spænding.

e) Oplysninger om brændtider for antændelseslunter skal leveres sammen med artiklen.

f) Oplysninger om elektriske tændingsmekanismers elektriske egenskaber (f.eks. brandfri strøm, modstand, osv.) skal leveres sammen med artiklen.

g) Ledningerne til elektriske tændingsmekanismer skal i forhold til anvendelsesformålet have tilstrækkelig isolering og mekanisk styrke, og dette gælder også for soliditeten af forbindelsen til tændingsmekanismen.

BILAG II

PROCEDURER FOR OVERENSSTEMMELSESVURDERING

1. MODUL B: EF-typeafprøvning

1. Dette modul beskriver den del af proceduren, hvorved et bemyndiget organ konstaterer og attesterer, at en prøve, som er repræsentativ for den pågældende produktion, opfylder de relevante krav i direktivet.

2. Anmodning om EF-typeafprøvning indgives af fabrikanten til et bemyndiget organ efter eget valg.

Ansøgningen skal indeholde:

- fabrikantens navn og adresse

- en skriftlig erklæring om, at samme anmodning ikke er indgivet til andre bemyndigede organer

- den tekniske dokumentation, jf. punkt 3.

Ansøgeren stiller en prøve, som er repræsentativ for den pågældende produktion, og som i det følgende benævnes »type«, til rådighed for det bemyndigede organ. Det bemyndigede organ kan anmode om yderligere prøveeksemplarer, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til gennemførelsen af prøvningsprogrammet.

3. Den tekniske dokumentation skal gøre det muligt at vurdere produktets overensstemmelse med direktivets krav. I det omfang, det er nødvendigt for vurderingen, skal den omfatte produktets konstruktion, fremstilling og funktion og indeholde følgende:

- en almindelig beskrivelse af typen

- konstruktions- og produktionstegninger samt lister over komponenter, delmontager, kredsløb mv.

- de nødvendige beskrivelser og forklaringer til forståelse af ovennævnte tegninger og lister samt af produktets funktion

- en liste over de harmoniserede standarder, der er nævnt i artikel 8, og som helt eller delvis finder anvendelse, samt beskrivelser af de løsninger, der er valgt med henblik på at opfylde direktivets væsentlige krav i de tilfælde, hvor de i artikel 8 nævnte harmoniserede standarder ikke er anvendt

- resultater af konstruktionsberegninger, kontrolundersøgelser mv.

- prøvningsrapporter.

4. Det bemyndigede organ:

4.1. undersøger den tekniske dokumentation, kontrollerer, at typen er fremstillet i overensstemmelse med denne, og fastslår, hvilke elementer der er konstrueret i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i de i artikel 8 nævnte harmoniserede standarder, samt hvilke elementer der er konstrueret, uden at de relevante bestemmelser i disse standarder er blevet anvendt

4.2. gennemfører eller lader gennemføre de nødvendige undersøgelser og prøvninger til kontrol af, om fabrikantens løsninger opfylder de væsentlige krav i direktivet i de tilfælde, hvor de i artikel 8 nævnte harmoniserede standarder ikke er anvendt

4.3. gennemfører eller lader gennemføre de nødvendige undersøgelser og prøvninger til kontrol af, om de relevante harmoniserede standarder rent faktisk er blevet anvendt i de tilfælde, hvor fabrikanten har valgt at anvende disse

4.4. aftaler med ansøgeren, hvor undersøgelserne og de nødvendige prøvninger skal gennemføres.

5. Opfylder typen dette direktivs bestemmelser, udsteder det bemyndigede organ en EF-typeafprøvningsattest til ansøgeren. Attesten skal indeholde fabrikantens navn og adresse, undersøgelsens resultater samt de nødvendige data til identificering af den godkendte type.

En oversigt over de relevante dele af den tekniske dokumentation vedlægges attesten, og en kopi heraf opbevares af det bemyndigede organ.

Afslår det bemyndigede organ at udstede en typeafprøvningsattest til fabrikanten, skal det give en detaljeret redegørelse for årsagerne hertil.

Der fastlægges en klageprocedure.

6. Ansøgeren skal underrette det bemyndigede organ, som opbevarer den tekniske dokumentation vedrørende EF-typeafprøvningen, om enhver ændring af det godkendte produkt; produktet skal godkendes på ny, hvis sådanne ændringer kan påvirke overensstemmelsen med de væsentlige krav eller de foreskrevne betingelser for anvendelse af produktet. Denne tillægsgodkendelse gives i form af et tillæg til den oprindelige EF-typeafprøvningsattest.

7. Alle bemyndigede organer meddeler de øvrige bemyndigede organer relevante oplysninger om udstedte eller tilbagekaldte EF-typeafprøvningsattester og tillæg.

8. De øvrige bemyndigede organer kan få tilstillet kopi af EF-typeafprøvningsattesterne og/eller tillægsgodkendelserne. Bilagene til attesterne stilles til de øvrige bemyndigede organers rådighed.

9. Fabrikanten skal ud over den tekniske dokumentation tillige opbevare kopi af EF-typeafprøvningsattesten og eventuelle tillæg til denne i mindst ti år fra datoen for ophøret af fremstillingen af produktet.

Er fabrikanten ikke etableret i Fællesskabet, påhviler pligten til at kunne fremlægge den tekniske dokumentation den person, som er ansvarlig for markedsføringen af produktet i Fællesskabet.

2. MODUL C: Typeoverensstemmelse

1. Dette modul beskriver den del af proceduren, hvorved fabrikanten garanterer og erklærer, at de pågældende pyrotekniske artikler er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten og opfylder de relevante krav i dette direktiv. Fabrikanten anbringer CE-mærket på hver enkelt pyroteknisk artikel og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklæring.

2. Fabrikanten træffer alle nødvendige foranstaltninger for, at fremstillingsprocessen sikrer, at de fremstillede produkter er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten og med kravene i dette direktiv.

3. Fabrikanten skal opbevare en kopi af overensstemmelseserklæringen i mindst ti år fra datoen for ophøret af fremstillingen af produktet.

Er fabrikanten ikke etableret i Fællesskabet, påhviler pligten til at kunne fremlægge den tekniske dokumentation den person, som er ansvarlig for markedsføringen af produktet i Fællesskabet.

4. Et bemyndiget organ, udvalgt af fabrikanten, foretager eller lader foretage kontrol af produkterne med skiftende mellemrum. Det bemyndigede organ udtager på virksomheden en passende stikprøve til kontrol af de færdige produkter, og der gennemføres prøvninger som omhandlet i den relevante harmoniserede standard i henhold til artikel 8 eller tilsvarende prøvninger for at kontrollere, om produktionen opfylder kravene i det pågældende direktiv. Opfylder et eller flere produkter ikke kravene, træffer det bemyndigede organ de nødvendige foranstaltninger.

Fabrikanten anbringer under det bemyndigede organs ansvar dette organs identificeringsmærke i løbet af fremstillingsprocessen.

3. MODUL D: Kvalitetssikring af produktionen

1. Dette modul beskriver den del af proceduren, hvorved en fabrikant, der opfylder kravene i punkt 2, garanterer og erklærer, at de pågældende pyrotekniske artikler er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten og opfylder kravene i dette direktiv. Fabrikanten anbringer CE-mærket på hver enkelt artikel og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklæring. Sammen med CE-mærkningen anføres det identifikationsnummer, der anvendes af det bemyndigede organ, som er ansvarligt for den i punkt 4 omhandlede kontrol.

2. Fabrikanten skal anvende et godkendt kvalitetssystem som beskrevet i punkt 3 for produktion, kontrol og prøvninger af de færdige artikler. Han er underlagt den i punkt 4 omhandlede kontrol.

3. Kvalitetssystem

3.1. Fabrikanten indsender en ansøgning om vurdering af kvalitetssystemet for de pågældende pyrotekniske artikler til et bemyndiget organ efter eget valg.

Ansøgningen skal indeholde:

- alle oplysninger, der er relevante for den planlagte kategori pyroteknisk artikel

- dokumentation vedrørende kvalitetssystemet

- den tekniske dokumentation for den godkendte type og en kopi af EF-typeafprøvningsattesten.

3.2. Kvalitetssystemet skal sikre, at de pyrotekniske artikler er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten samt med de relevante krav i direktivet.

Alle de forhold, krav og bestemmelser, som fabrikanten har taget hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk og overskuelig måde i en skriftlig redegørelse for forholdsregler, procedurer og anvisninger. Denne dokumentation vedrørende kvalitetssystemet skal sikre, at kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og -registre fortolkes ens.

Redegørelsen skal navnlig indeholde en fyldestgørende beskrivelse af:

- kvalitetsmålsætninger og organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og beføjelser med hensyn til de pyrotekniske artiklers kvalitet

- fremstillingsprocesser, teknikker vedrørende kvalitetskontrol og -sikring samt de systematiske foranstaltninger, der vil blive anvendt

- de undersøgelser og prøvninger, der skal udføres før, under og efter produktionen, og den hyppighed, hvormed dette sker

- kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter og prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikationer mv.

- hvordan det kontrolleres, at den krævede kvalitet af de pyrotekniske artikler er opnået, og at kvalitetssystemet fungerer effektivt.

3.3. Det bemyndigede organ skal vurdere kvalitetssystemet med henblik på at bestemme, om det opfylder de krav, der er omhandlet i punkt 3.2. Organet skal antage, at disse krav er opfyldt, hvis kvalitetssystemerne følger den harmoniserede standard på området. Kontrolholdet skal mindst omfatte ét medlem, som har erfaring med at vurdere den pågældende produktteknologi. Vurderingsproceduren skal omfatte et besøg på fabrikantens anlæg.

Afgørelsen meddeles fabrikanten. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen og den begrundede vurderingsafgørelse.

3.4. Fabrikanten forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetssystemet, således som det er godkendt, og til at vedligeholde det, således at det forbliver hensigtsmæssigt og effektivt.

Fabrikanten underretter det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetssystemet, om enhver påtænkt ændring af dette.

Det bemyndigede organ vurderer de foreslåede ændringer og afgør, om det ændrede kvalitetssystem stadig opfylder de i punkt 3.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering er nødvendig.

Det bemyndigede organ meddeler fabrikanten afgørelsen. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen og den begrundede vurderingsafgørelse.

4. Kontrol på det bemyndigede organs ansvar

4.1 Formålet med kontrollen er at sikre, at fabrikanten fuldt ud opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetssystem.

4.2 Fabrikanten skal give det bemyndigede organ adgang til at inspicere produktions-, kontrol-, prøvnings- samt oplagringsfaciliteterne og give det alle nødvendige oplysninger, herunder:

- dokumentation vedrørende kvalitetssystemet

- kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter, prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter vedrørende personalets kvalifikationer mv.

4.3. Det bemyndigede organ skal gennemføre periodiske kontrolbesøg for at sikre sig, at fabrikanten vedligeholder og anvender kvalitetssystemet; det udsteder en kontrolrapport til fabrikanten.

4.4. Det bemyndigede organ kan derudover aflægge uanmeldte besøg hos fabrikanten. Under disse besøg kan det foretage eller lade foretage prøvninger for at kontrollere, om kvalitetssystemet fungerer hensigtsmæssigt; det udsteder om nødvendigt en besøgsrapport og, hvis der er foretaget prøvninger, en prøvningsrapport til fabrikanten.

5. Fabrikanten skal i mindst ti år fra datoen for ophøret af fremstillingen af produktet kunne forelægge de nationale myndigheder:

- den i punkt 3.1, andet led, omhandlede dokumentation

- de i punkt 3.4, andet afsnit, omhandlede meddelelser om ændringer

- de i punkt 3.4, sidste afsnit, og punkt 4.3 og 4.4, omhandlede afgørelser og rapporter fra det bemyndigede organ.

6. Hvert bemyndiget organ meddeler de øvrige bemyndigede organer relevante oplysninger om udstedte eller tilbagekaldte godkendelser af kvalitetssystemer.

4. MODUL E: Kvalitetssikring af produkterne

1. Dette modul beskriver den procedure, hvorved en fabrikant, der opfylder bestemmelserne i punkt 2, garanterer og erklærer, at de pågældende pyrotekniske artikler er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten. Fabrikanten anbringer CE-mærket på hver enkelt pyroteknisk artikel og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklæring. Sammen med CE-mærkningen anføres det identifikationsnummer, der anvendes af det bemyndigede organ, som er ansvarligt for den i punkt 4 omhandlede kontrol.

2. Fabrikanten skal anvende et godkendt kvalitetssystem for endelig kontrol og prøvning af de pyrotekniske artikler som beskrevet i punkt 3. Han er underlagt den i punkt 4 omhandlede kontrol.

3. Kvalitetssystem

3.1. Fabrikanten indsender en ansøgning om vurdering af kvalitetssystemet for de pyrotekniske artikler til et bemyndiget organ efter eget valg.

Ansøgningen skal indeholde:

- alle oplysninger, der er relevante for den planlagte pyrotekniske kategori

- dokumentation vedrørende kvalitetssystemet

- den tekniske dokumentation for den godkendte type og en kopi af EF-typeafprøvningsattesten.

3.2. Under kvalitetssystemet undersøges hver enkelt pyroteknisk artikel, og der gennemføres de prøvninger, der er omhandlet i den (de) relevante harmoniserede standard(er), jf. artikel 8, eller tilsvarende prøvninger, for at sikre, at produktet opfylder de relevante krav i direktivet. Alle de forhold, krav og bestemmelser, som fabrikanten har taget hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk og overskuelig måde i en skriftlig redegørelse for forholdsregler, procedurer og anvisninger. Denne dokumentation for kvalitetssystemet skal sikre, at kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og -registre fortolkes ens.

Redegørelsen skal navnlig bl.a. indeholde en fyldestgørende beskrivelse af:

- kvalitetsmålsætninger og organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og beføjelser med hensyn til produktkvalitet

- de undersøgelser og prøvninger, der vil blive udført efter fremstillingen

- hvordan det kontrolleres, at kvalitetssystemet fungerer effektivt

- kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter samt prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter vedrørende personalets kvalifikationer mv.

3.3. Det bemyndigede organ skal vurdere kvalitetssystemet med henblik på at bestemme, om det opfylder de krav, der er omhandlet i punkt 3.2. Organet skal antage, at disse krav er opfyldt, hvis kvalitetssystemerne følger den harmoniserede standard på området.

Kontrolholdet skal mindst omfatte ét medlem, som har erfaring med at vurdere den pågældende produktteknologi. Vurderingsproceduren skal omfatte et besøg på fabrikantens anlæg.

Afgørelsen meddeles fabrikanten. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen og den begrundede vurderingsafgørelse.

3.4. Fabrikanten forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetssystemet, således som det er godkendt, og til at vedligeholde det, således at det forbliver hensigtsmæssigt og effektivt.

Fabrikanten underretter det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetssystemet, om enhver påtænkt ændring af dette. Det bemyndigede organ vurderer de foreslåede ændringer og afgør, om det ændrede kvalitetssystem stadig opfylder de i punkt 3.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering er nødvendig. Det bemyndigede organ meddeler fabrikanten afgørelsen. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen og den begrundede vurderingsafgørelse.

4. Kontrol under det bemyndigede organs ansvar

4.1. Formålet med kontrollen er at sikre, at fabrikanten fuldt ud opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetssystem.

4.2. Fabrikanten skal give det bemyndigede organ adgang til at kontrollere kontrol-, prøvnings- og oplagringsfaciliteterne og give det alle nødvendige oplysninger, herunder:

- dokumentation vedrørende kvalitetssystemet

- teknisk dokumentation

- kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter, prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter vedrørende personalets kvalifikationer mv.

4.3. Det bemyndigede organ skal gennemføre periodiske kontrolbesøg for at sikre sig, at fabrikanten vedligeholder og anvender kvalitetssystemet, og skal udarbejde en kontrolrapport til fabrikanten.

4.4. Det bemyndigede organ kan derudover aflægge uanmeldte besøg hos fabrikanten. Under disse besøg kan det foretage eller lade foretage prøvninger for at kontrollere, om kvalitetssystemet fungerer hensigtsmæssigt; det udsteder om nødvendigt en besøgsrapport og, hvis der er foretaget prøvninger, en prøvningsrapport til fabrikanten.

5. Fabrikanten skal i mindst ti år fra datoen for ophøret af fremstillingen af produktet kunne forelægge de nationale myndigheder:

- den i punkt 3.1, andet led, omhandlede dokumentation

- de i punkt 3.4, andet afsnit, omhandlede meddelelser om ændringer

- de i punkt 3.4, sidste afsnit, og punkt 4.3 og 4.4, omhandlede afgørelser og rapporter fra det bemyndigede organ.

6. Alle bemyndigede organer meddeler de øvrige bemyndigede organer relevante oplysninger om udstedte eller tilbagekaldte godkendelser af kvalitetssystemer.

5. MODUL F: Produktionsverifikation

1. Dette modul beskriver den procedure, hvorved fabrikanten garanterer og erklærer, at de pyrotekniske artikler, som bestemmelserne i punkt 3 er blevet anvendt på, er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten og opfylder de relevante krav i direktivet.

2. Fabrikanten træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at fremstillingsprocessen sikrer, at de pyrotekniske artikler er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten og med de relevante krav i direktivet. Han anbringer CE-mærket på hver enkelt pyroteknisk artikel og udsteder en overensstemmelseserklæring.

3. Det bemyndigede organ foretager de nødvendige undersøgelser og prøvninger for at verificere, at den pyrotekniske artikel er i overensstemmelse med direktivets krav ved kontrol og prøvning af hver enkelt artikel som beskrevet i punkt 4.

Fabrikanten skal opbevare en kopi af overensstemmelseserklæringen i mindst ti år fra datoen for ophøret af fremstillingen af den pyrotekniske artikel.

4. Verifikation ved kontrol og prøvning af hver enkelt pyroteknisk artikel

4.1. Alle pyrotekniske artikler undersøges enkeltvis, og der gennemføres de prøvninger, der er omhandlet i den (de) relevante harmoniserede standard(er), jf. artikel 8, eller tilsvarende prøvninger for at verificere, at produkterne er i overensstemmelse med den type og de krav, der gælder i henhold til direktivet.

4.2. Det bemyndigede organ anbringer eller lader anbringe sit identificeringsmærke på hver enkelt godkendt pyroteknisk artikel og udsteder en skriftlig overensstemmelsesattest vedrørende de gennemførte prøvninger.

4.3. Fabrikanten skal på opfordring kunne forevise de overensstemmelsesattester, der er udstedt af det bemyndigede organ.

6. MODUL G: Enhedsverifikation

1. Dette modul beskriver den procedure, hvorved fabrikanten garanterer og erklærer, at den pyrotekniske artikel, for hvilken der udstedt den i punkt 2 omhandlede attest, er i overensstemmelse med de relevante krav i direktivet. Fabrikanten anbringer CE-mærkningen på artiklen og udsteder en overensstemmelseserklæring.

2. Det bemyndigede organ undersøger den pyrotekniske artikel og gennemfører de prøvninger, der er omhandlet i den (de) relevante harmoniserede standard(er), jf. artikel 8, eller tilsvarende prøvninger for at sikre, at den er i overensstemmelse med de relevante krav i direktivet.

Det bemyndigede organ anbringer eller lader anbringe sit identifikationsnummer på den godkendte pyrotekniske artikel og udsteder en overensstemmelsesattest vedrørende de gennemførte prøvninger.

3. Den tekniske dokumentation skal gøre det muligt at vurdere den pyrotekniske artikels overensstemmelse med direktivets krav samt forstå dens konstruktion, fremstilling og funktion.

Dokumentationen indeholder følgende oplysninger, for så vidt de er relevante for vurderingen:

- en almindelig beskrivelse af typen

- konstruktions- og produktionstegninger samt lister over komponenter, delmontager, kredsløb osv.

- de nødvendige beskrivelser og forklaringer til forståelse af ovennævnte tegninger og skitser samt af, hvordan den pyrotekniske artikel fungerer,

- en liste over de harmoniserede standarder, der er nævnt i artikel 8, og som helt eller delvis finder anvendelse, samt beskrivelser af de løsninger, der er valgt med henblik på at opfylde direktivets væsentlige krav i de tilfælde, hvor de i artikel 8 nævnte harmoniserede standarder ikke er anvendt

- resultater af konstruktionsberegninger, kontrolundersøgelser mv.

- prøvningsrapporter.

BILAG III

MINIMUMSKRITERIER, SOM MEDLEMSSTATERNE SKAL IAGTTAGE VED BEMYNDIGELSE AF ORGANER MED ANSVAR FOR OVERENSSTEMMELSESVURDERING

1. Organet, dets leder og det personale, der skal udføre kontrolarbejdet, må hverken være konstruktør, fabrikant, leverandør eller være beskæftiget med montage af de pyrotekniske artikler, som det skal kontrollere, og må heller ikke være nogle af de førnævnte personers repræsentant. De må hverken deltage direkte eller som repræsentant i konstruktion, fremstilling, markedsføring eller vedligeholdelse af sådanne artikler. Dette udelukker ikke, at der kan udveksles tekniske oplysninger mellem fabrikant og organ.

2. Organet og det personale, der skal udføre kontrollen, skal udføre kontrolarbejdet med den størst mulige faglige uafhængighed og den største, tekniske kompetence samt være uafhængig af enhver form for pression og incitament, navnlig af finansiel art, som kan påvirke deres bedømmelse eller resultaterne af deres kontrol, især fra personer eller grupper af personer, der berøres af afprøvningsresultaterne.

3. Organet skal råde over det påkrævede personale og besidde de nødvendige midler for på fyldestgørende måde at udføre de tekniske og administrative opgaver i forbindelse med gennemførelsen af kontrollen; det skal ligeledes have adgang til det nødvendige materiel for at kunne foretage særkontrol.

4. Det personale, som skal udføre kontrollen, skal have:

- en god teknisk og faglig uddannelse

- et tilstrækkeligt kendskab til forskrifterne vedrørende den kontrol, det udfører, og tilstrækkelig praktisk erfaring med hensyn til et sådant kontrolarbejde

- den nødvendige færdighed i at udarbejde attester, journaler og rapporter, som dokumenterer resultaterne af den udførte kontrol.

5. Det personale, som skal udføre kontrollen, skal sikres fuld uafhængighed. Aflønningen af hver enkelt ansat må hverken være afhængig af det antal kontrolfunktioner, den pågældende udfører, eller af resultaterne af denne kontrol.

6. Organet skal være ansvarsforsikret, medmindre det civilretlige ansvar dækkes af staten på grundlag af nationale retsregler, eller medmindre kontrollen direkte udføres af medlemsstaten.

7. Organets ansatte er undergivet den med deres arbejde forbundne pligt til at iagttage tavshed om alt, hvad de får kendskab til under udførelsen af deres arbejde (undtagen over for de kompetente administrative myndigheder i den stat, hvor de udfører deres arbejde) i forbindelse med dette direktiv eller enhver anden retsforskrift, der gennemfører direktivet i national ret.

BILAG IV

OVERENSSTEMMELSESMÆRKNING

CE-overensstemmelsesmærkningen består af bogstaverne "CE" i overensstemmelse med følgende model:

Formindskes eller forstørres mærket, skal det størrelsesforhold, der fremgår af ovenstående graddelte grafiske gengivelse, respekteres.

[1] EUT C […] af […], s. […].

[2] EUT C […] af […], s. […].

[3] EUT C […] af […], s. […].

[4] EFT L 121 af 15.5.1993, s. 20.

[5] EFT L 10 af 14.1.1997, s. 13.

[6] EFT L 345 af 31.12.2003, s. 97-105.

[7] EUT C 91 af 16.4.2003, s. 7.

[8] EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37. Senest ændret ved direktiv 98/48/EF (EFT L 217 af 5.8.1998, s. 18).

[9] EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

[10] EFT L 46 af 17.2.1997, s. 25.

[11] EFT L 187 af 16.7.1988, s. 1.

[12] EUT L 121 af 15.5.1993, s. 20.

[13] 18 måneder efter ikrafttrædelsen.

[14] 18 måneder efter offentliggørelsen af direktivet.

[15] 24 måneder efter offentliggørelsen af direktivet.

[16] 5 år efter offentliggørelsen af direktivet.