52005PC0022

Udtalelse fra Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændringsforslag til Rådets fælles holdning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af rådets direktiv 91/414/EØF (KOM(2003) 117 endelig - 2003/0052 (COD)) om ændring af Kommissionens forslag i henhold til EF-traktatens artikel 250, stk. 2 /* KOM/2005/0022 endelig udg. - COD 2003/0052 */


Bruxelles, den 25.1.2005

KOM(2005) 22 endelig

2003/0052 (COD)

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændringsforslag til Rådets fælles holdning til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (KOM(2003) 117 endelig - 2003/0052 (COD))

OM ÆNDRING AF KOMMISSIONENS FORSLAGi henhold til EF-traktatens artikel 250, stk. 2

2003/0052 (COD)

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændringsforslag til Rådets fælles holdning til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (KOM(2003) 117 endelig - 2003/0052 (COD))

1. BAGGRUND

Forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (KOM(2003) 117 endelig) blev vedtaget af Kommissionen den 14. marts 2003.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 16. juli 2003.

Regionsudvalget besluttede ikke at afgive udtalelse om forslaget.

Europa-Parlamentet afgav udtalelse (ved førstebehandlingen) den 20. april 2004.

Kommissionen vedtog det ændrede forslag den 26. april 2004.

Rådets fælles holdning blev fremsendt til Europa-Parlamentet den 8. september 2004.

Europa-Parlamentet afgav udtalelse (ved andenbehandlingen) den 15. december 2004.

I nærværende udtalelse gøres der rede for Kommissionens holdning til de ændringsforslag, Europa-Parlamentet vedtog den 15. december 2004, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, litra c).

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG

1. Formålet med udkastet til forordning er at erstatte, konsolidere og forenkle de fire gældende direktiver udstedt af Rådet om maksimalgrænseværdier for plantebeskyttelsesmidler (direktiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF), at harmonisere alle maksimalgrænseværdier på EU-plan og at fastlægge medlemsstaternes, Kommissionens, Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSA's) og andre parters rolle i fastsættelsen af maksimalgrænseværdier.

2. I henhold til forordningen skal maksimalgrænseværdierne anvendes og håndhæves direkte i medlemsstaterne på grundlag af offentligt tilgængelige forbrugerrisikovurderinger, som EFSA har det overordnede ansvar for. Hvis brug af plantebeskyttelsesmidler ikke er tilladt i Fællesskabet, hvis brug uden for Fællesskabet er uacceptabel i betragtning af forbrugernes indtagelse af restkoncentrationer, eller hvis dataene er utilstrækkelige til at muliggøre en fuldstændig risikovurdering, anvendes der en standardværdi på 0,01 mg/kg.

3. Ved forordningen fastlægges medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til kontrol og håndhævelse af maksimalgrænseværdier og fremsendelse af data om kontrol og håndhævelse til EFSA samt offentliggørelse af disse data i en årsrapport fra EFSA.

3. Kommissionens holdning til Parlamentets ændringsforslag

3.1. Sammenfatning af Kommissionens holdning

Europa-Parlamentet har vedtaget 35 ændringsforslag. Alle ændringsforslagene kan accepteres af Kommissionen uden forbehold.

3.2. Parlamentets ændringsforslag ved andenbehandlingen

De vedtagne ændringsforslag er resultatet af et kompromis, som Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen indgik i forbindelse med forhandlingerne ved andenbehandlingen under den fælles beslutningsprocedure. Den tekst, der er udarbejdet på grundlag heraf, er et tilfredsstillende kompromis for Kommissionen. Nogle ændringer vedrørende fastsættelsen af maksimalgrænseværdier for pesticidrester afspejler allerede eksisterende praksis, som eksplicit gøres til lovgivning. Andre ændringsforslag sigter mod udvikling og anvendelse af nye metoder. Kommissionen kan tilslutte sig samtlige ændringsforslag, hvilket den også gjorde klart under forhandlingerne. Ændringsforslagene er i tråd med det oprindelige forslag og forbedrer den allerede gældende lovgivning.

4. Konklusion

I henhold til EF-traktatens artikel 250, stk. 2, ændrer Kommissionen sit forslag som ovenfor angivet.