14.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 144/17


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 3. juni 2005

efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om et forslag til ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker (KOM(2005) 154 endelig)

(CON/2005/18)

(2005/C 144/11)

1.

Den Europæiske Centralbank modtog den 3. maj 2005 en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en udtalelse om et forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker (i det følgende benævnt »forslaget til forordning«).

2.

Forslaget til forordning er baseret på artikel 99, stk. 5, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. Selv om denne bestemmelse ikke udtrykkeligt foreskriver høring af ECB, er overvågningen af budgetstillingerne samt overvågning og samordning af økonomiske politikker relevant for Det Europæiske System af Centralbankers hovedmål om fastholdelse af prisstabilitet. Derfor er ECB's kompetence til at afgive udtalelse baseret på traktatens artikel 105, stk. 4, første led. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

3.

Sunde finanspolitikker er afgørende for, at Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) kan fungere efter hensigten. De er en forudsætning for makroøkonomisk stabilitet, vækst og samhørighed i euroområdet. De finanspolitiske rammer, som er nedfældet i traktaten og i stabilitets- og vækstpagten, er af afgørende betydning for ØMU og dermed for forankringen af forventningerne til budgetdisciplinen. Denne regelbaserede ramme, som har til formål at sikre en holdbar udvikling i de offentlige finanser, samtidig med at udsving i produktionen udjævnes gennem anvendelse af automatiske stabilisatorer, skal forblive klar, enkel og til at håndhæve. Overholdelse af disse principper vil også medvirke til gennemsigtighed og ligebehandling i gennemførelsen af rammen.

4.

Formålet med forslaget til forordning er at afspejle de ændringer i gennemførelsen af stabilitets- og vækstpagten, som blev vedtaget af Rådet (økonomi og finans) den 20. marts 2005. Forslaget til forordning vedrører overvågningsprocessen og fastsættelse af mellemfristede mål for medlemsstaternes finanspolitikker. ECB anser det ikke for at være nødvendigt at afgive en udtalelse om de enkelte bestemmelser i forslaget til forordning, men støtter en forbedring af overvågningen og samordningen af økonomiske politikker for at opnå og fastholde mellemfristede mål, som sikrer en holdbar udvikling i de offentlige finanser. En streng og konsekvent gennemførelse af overvågningsprocedurerne vil kunne bidrage til forsigtige finanspolitikker.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 3. juni 2005.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB