52004PC0211

Udtalelse fra Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændringer til Rådets fælles holdning til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Afgørelse om et EF-handlingsprogram til fremme af organer, der er aktive på europæisk plan på kulturområdet om ændring af Kommissionens forslag i henhold til EF-traktatens artikel 250, stk. 2 /* KOM/2004/0211 endelig udg. - COD 2003/0115 */


UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændringer til Rådets fælles holdning til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om et EF-handlingsprogram til fremme af organer, der er aktive på europæisk plan på kulturområdet OM ÆNDRING AF KOMMISSIONENS FORSLAG i henhold til EF-traktatens artikel 250, stk. 2

2003/0115 (COD)

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændringer til Rådets fælles holdning til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om et EF-handlingsprogram til fremme af organer, der er aktive på europæisk plan på kulturområdet

1. INDLEDNING

I henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), afgiver Kommissionen udtalelse om Europa-Parlamentets ændringer under andenbehandlingen. Der redegøres for Kommissionens holdning til Europa-Parlamentets 5 ændringer nedenfor.

2. BAGGRUND

>TABELPOSITION>

3. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG

Denne afgørelse, som er baseret på EF-traktatens artikel 151, tager sigte på efter vedtagelsen af den nye finansforordning vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget at etablere et retsgrundlag for tildeling af støtte til fremme af organer, der er aktive på europæisk plan på kulturområdet og støtte til foranstaltninger på kulturområdet.

Dette program vil dække formålene under visse gamle budgetkonti i budgettets del A, kapitel 30, bl.a. dem, der vedrører støtte til Det Europæiske Kontor for Mindre Anvendte Sprog, oplysnings- og dokumentationscentrene Mercator, bevarelse af de nazistiske koncentrationslejre som historisk minde og organisationer af europæisk kulturel interesse.

4. KOMMISSIONENS UDTALELSE OM EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGER

Ændringer i alt: 5.

Ændringer, som Kommissionen helt kan acceptere: 5.

Kommissionen accepterer 3 ændringer af formel karakter (ændring 1-3), som bidrager til at skabe sammenhæng mellem teksten og forlængelsen af budgettildelingsordningen ("øremærkningen") i 2005.

Kommissionen accepterer ligeledes to tekniske ændringer (ændring 4-5), som tager sigte på at indføre to undtagelser fra artikel 112, stk. 2, i finansforordningen [1] for at tage hensyn til, at dette nye program træder i kraft fra 2004.

[1] Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002.).

5. KONKLUSION

I henhold til EF-traktatens artikel 250, stk. 2, ændrer Kommissionen sit forslag som angivet ovenfor.