30.4.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 121/35


Regionsudvalgets udtalelse om »Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om batterier og akkumulatorer og brugte batterier og akkumulatorer«

(2004/C 121/09)

REGIONSUDVALGET HAR —

under henvisning til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om batterier og akkumulatorer og brugte batterier og akkumulatorer (KOM(2003) 723 endelig — 2003/0282 COD),

under henvisning til Rådets beslutning af 11. december 2003 om i henhold til EF-traktatens artikel 175 at anmode om udtalelse om dette emne,

under henvisning til præsidiets beslutning af 12. marts 2002 om at henvise det forberedende arbejde til Underudvalget for Bæredygtig Udvikling,

under henvisning til Kommissionens interne arbejdspapir om Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om batterier og akkumulatorer og brugte batterier og akkumulatorer (SEK(2003) 1343),

under henvisning til direktiv 91/157/EØF af 18. marts 1991 om batterier og akkumulatorer, der indeholder farlige stoffer,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/108/EF af 8. december 2003 om ændring af direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF af 27. januar 2003 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter,

under henvisning til sit forslag til udtalelse (CdR 12/2004 rev. 1), som blev vedtaget af Underudvalget for Bæredygtig Udvikling den 5. marts 2004 med Ossi Martikainen, formand for Lapinlahti byråd (FI/ELDR), som ordfører,

og ud fra følgende betragtninger:

1)

batterier og akkumulatorer er en vigtig energikilde i samfundet,

2)

en betydelig mængde brugte batterier og akkumulatorer ender i den kommunale affaldsstrøm,

3)

indsamling og genvinding af brugte batterier og akkumulatorer foregår forskelligt fra medlemsstat til medlemsstat. Da de forskellige ordninger kan påvirke det indre marked i negativ retning og virke konkurrenceforvridende, er det vigtigt at skabe lige vilkår inden for hele EU,

4)

det er vigtigt at opstille høje mål for hele EU og overlade det til de enkelte medlemsstater at opstille endnu højere mål og normer,

5)

de lokale og regionale myndigheder i mange medlemsstater spiller en afgørende rolle ved indsamling og genvinding af batterier og akkumulatorer —

på sin 54. plenarforsamling den 21. og 22. april 2004 (mødet den 22. april) enstemmigt vedtaget følgende udtalelse:

1.   Regionsudvalgets synspunkter

Regionsudvalget

1.1

finder, at opstillingen af EU-dækkende mindstekrav for behandling af akkumulator- og batteriaffald og andet affald, der indeholder farlige stoffer, er et effektivt redskab til at beskytte miljøet og borgernes sundhed;

1.2

mener, at medlemsstaterne og deres lokale og regionale myndigheder i forbindelse med den praktiske gennemførelse af EU's affaldslovgivning skal kunne vælge de procedurer, som de foretrækker, såfremt procedurerne opfylder de fælles mindstekrav og ikke virker konkurrenceforvridende;

1.3

minder om, at kommuner, byer og regioner har betydelig kompetence og ansvar hvad angår planlægning, gennemførelse og overvågning af affaldsforvaltning og miljøbeskyttelse, og at EU's lovgivende myndigheder og medlemsstaterne skal tage seriøst hensyn til disses ekspertise og forslag, når der lovgives på dette område,

1.4

påpeger, at forbrugervaner og -adfærd har meget stor indflydelse på opfyldelsen af miljølovgivningsmål, og mener, at medlemsstaterne bør opfordres til at gøre en større indsats for at etablere eller udbygge effektive retur- og genvindingssystemer og pantordninger samt via oplysning og information at sørge for, at forbrugerne omgås batterier og akkumulatorer på en miljøbevidst måde;

1.5

er af den opfattelse, at gennemførelse og overvågning af lovgivning om akkumulator- og batteriaffald, der indeholder farlige stoffer, bør tilrettelægges således, at medlemsstaterne selv kan vælge de praktiske ordninger, de foretrækker, mens overvågning af regler og relevante foranstaltningers virkninger bør være fælles i EU, og mener, at Kommissionen bør have ansvaret herfor;

1.6

støtter, at princippet om producentansvar finder anvendelse ved behandling af akkumulatorer og batterier;

1.7

understreger, at kommuner, byer og de institutioner og virksomheder, som de ejer, kan indgå som tredje part i samarbejdet med producenter og importører om indsamling, behandling og genvinding af akkumulatorer og batterier;

1.8

mener, at man fuldstændig bør ophøre med at bortskaffe, dvs. deponere og forbrænde, batterier og akkumulatorer, som anvendes i industrien og i køretøjer;

1.9

finder, at man bør opstille kvantitative grænser for brug af kviksølv og cadmium i batterier;

1.10

er kritisk over for, at der opstilles faste, kvantitative indsamlingsmål, eftersom det kan medføre en betydelig forøgelse af akkumulator- og batteriaffald i mange nye medlemsstater, hvorved direktivforslagets gunstige indvirkning på sundhed og miljø samt udviklingen af god praksis forhales;

1.11

påpeger, at nogle medlemsstater allerede i dag opfylder direktivforslagets mål om en årlig indsamlingsrate på 160 g pr. indbygger, og finder, at målene bør baseres på det nationale årlige salg i hvert land for at tage høje for forskelle i forbruget, samtidig med at der kan opstilles ambitiøse mål;

1.12

foretrækker, at man måler indsamlingsraten på grundlag af procentdelen af det enkelte lands årlige salg for alle brugte bærbare batterier og akkumulatorer;

1.13

opfordrer medlemsstaterne til at fremme nye, økonomisk effektive og miljøvenlige genvindings- og behandlingsteknologier og henstiller til Kommissionen, at den efter direktivets ikrafttræden regelmæssigt fremlægger en opfølgningsrapport til Europa-Parlamentet og Rådet om opfyldelsen af målene.

2.   Regionsudvalgets henstillinger

Præambel, henvisning 2

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95, stk. 1, og artikel 175, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95, stk. 1, og artikel 175, stk. 1,

Begrundelse: Hovedformålet med direktivet er at mindske de negative miljøvirkninger af kasserede batterier, og artikel 175, stk. 1 (retsgrundlag for miljøforanstaltninger) bør derfor udgøre det eneste retsgrundlag. Ved at lade direktivet bygge på artikel 175 overlades det til de enkelte medlemsstater at indføre strengere normer og procedurer.

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

I lyset af de særlige miljø- og sundhedsproblemer, der er forbundet med cadmium, kviksølv og bly, og de særlige egenskaber ved batterier og akkumulatorer, der indeholder cadmium, kviksølv og bly, bør der træffes supplerende foranstaltninger. Anvendelsen af kviksølv i batterier bør begrænses. Endelig bortskaffelse af bil- og industribatterier bør forbydes. Der bør opstilles et supplerende indsamlingsmål for bærbare nikkel-cadmium-batterier. Der bør desuden opstilles særlige genvindingskrav for cadmium- og blybatterier for at opnå et højt niveau for materialegenvinding i hele EF og undgå forskelle mellem medlemsstaterne.

I lyset af de særlige miljø- og sundhedsproblemer, der er forbundet med cadmium, kviksølv og bly, og de særlige egenskaber ved batterier og akkumulatorer, der indeholder cadmium, kviksølv og bly, bør der træffes supplerende foranstaltninger. Anvendelsen af kviksølv i batterier såvel som bør begrænses. E endelig bortskaffelse af bil- og industribatterier bør forbydes. Der bør opstilles et supplerende indsamlingsmål for bærbare nikkel- Ligeledes bør anvendelsen af cadmium såvel som bly i bærbare –batterier forbydes. Der bør desuden opstilles særlige genvindingskrav for de resterende cadmium- og blybatterier for at opnå et højt niveau for materialegenvinding i hele EF og undgå forskelle mellem medlemsstaterne.

Begrundelse: Anvendelsen af metal i batterier og akkumulatorer bør også forbydes i overensstemmelse med direktiverne om udrangerede køretøjer (ELV-direktivet), affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE-direktivet) og begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer (RoHS-direktivet).

Artikel 3

Definitioner

Ny definition tilføjes

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

 

»pantordning«: et system, der indebærer, at køberen ved køb af batterier eller akkumulatorer betaler sælgeren et beløb, som tilbagebetales, når de brugte batterier og akkumulatorer leveres tilbage

Begrundelse: Artiklen er taget fra Rådets direktiv 91/157/EØF om batterier og akkumulatorer, der indeholder farlige stoffer. Hermed anspores forbrugerne til at aflevere deres brugte batterier på indsamlingsstederne.

Artikel 4

Forebyggelse

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

1.

Medlemsstaterne forbyder markedsføring af alle batterier og akkumulatorer med over 0,0005 vægtprocent kviksølv, uanset om de er indbygget i apparater.

2.

Knapceller og batterier sammensat af knapceller med højst 2 vægtprocent kviksølv er undtaget fra forbuddet i stk. 1.

1.

Medlemsstaterne forbyder markedsføring af alle batterier og akkumulatorer med over 0,0005 vægtprocent kviksølv, uanset om de er indbygget i apparater.

a)

5 ppm kviksølv og/eller

b)

40 ppm bly og/eller

c)

20 ppm cadmium

uanset om de er indbygget i apparater.

2.

Knapceller og batterier sammensat af knapceller med højst 2 vægtprocent kviksølv er undtaget fra forbuddet i stk. 1.

2.

Forbuddet gælder ikke de anvendelser, der er anført på listen i bilag I.

Begrundelse: Bærbare NiCd-batterier udgør 80 % af det samlede marked for NiCd-batterier. Der er en risiko for, at brugte batterier ender i den kommunale affaldsstrøm. Der eksisterer uafgjort alternativer til anvendelse i elektrisk og elektronisk udstyr. En udfasning af anvendelsen af cadmium-batterier i elektrisk og elektronisk udstyr ville være i tråd med RoHS-direktivet.

Artikel 5

Bedre miljøpræstationer

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

Medlemsstaterne fremmer forskning i muligheden for at forbedre de overordnede miljøpræstationer for batterier og akkumulatorer i hele deres livscyklus og øge markedsføring af batterier og akkumulatorer, der indeholder mindre mængder af farlige stoffer eller mindre forurenende stoffer, navnlig til erstatning for kviksølv, cadmium og bly.

Medlemsstaterne fremmer forskning i muligheden for at forbedre de overordnede miljøpræstationer for batterier og akkumulatorer i hele deres livscyklus og øge markedsføring af batterier og akkumulatorer, der indeholder mindre mængder af farlige stoffer eller mindre forurenende stoffer, navnlig til erstatning for kviksølv, cadmium og bly. Kommissionen forelægger en statusrapport for Rådet og Europa-Parlamentet fem år efter direktivets ikrafttræden.

Begrundelse: Giver sig selv.

Artikel 6

Overvågning af affaldsstrømmen

Forslag til udtalelse

Ændring

1.

Medlemsstaterne fører tilsyn med den mængde brugte bærbare nikkel-cadmium-batterier og -akkumulatorer, der bortskaffes sammen med fast husholdningsaffald. De udarbejder en rapport om resultaterne af overvågningen på grundlag af tabel 1 i bilag I.

2.

Uden at bestemmelserne i forordning (EF) nr. 2150/2002 om affaldsstatistik indskrænkes, udarbejder medlemsstaterne denne rapport hvert år, første gang et år efter datoen i artikel 32, stk. 1, og den skal dække hele kalenderåret. Rapporten sendes til Kommissionen senest seks måneder efter udgangen af det år, den dækker.

3.

Kommissionen fastsætter nærmere regler for overvågningen af det faste husholdningsaffald som omhandlet i foregående stykke i overensstemmelse med proceduren i artikel 30.

4.

Medlemsstaterne sikrer, at producenterne af NiCd-batterier og –akkumulatorer finansierer overvågningen af affaldsstrømmen.

1.

Medlemsstaterne fører tilsyn med den mængde brugte bærbare nikkel-cadmium-batterier og -akkumulatorer, der bortskaffes sammen med fast husholdningsaffald. De udarbejder en rapport om resultaterne af overvågningen på grundlag af tabel 1 i bilag I.

2.

Uden at bestemmelserne i forordning (EF) nr. 2150/2002 om affaldsstatistik indskrænkes, udarbejder medlemsstaterne denne rapport hvert år, første gang et år efter datoen i artikel 32, stk. 1, og den skal dække hele kalenderåret. Rapporten sendes til Kommissionen senest seks måneder efter udgangen af det år, den dækker.

3.

Kommissionen fastsætter nærmere regler for overvågningen af det faste husholdningsaffald som omhandlet i foregående stykke i overensstemmelse med proceduren i artikel 30.

4.

Medlemsstaterne sikrer, at producenterne af NiCd-batterier og –akkumulatorer finansierer overvågningen af affaldsstrømmen.

Begrundelse: Hele artiklen bør udgå, da det vil være meget dyrt at overvåge den kommunale affaldsstrøm, for ikke at sige unødvendigt, hvis direktivet som udgangspunkt forbyder anvendelsen af farlige stoffer i batterier. Nikkel-cadmium-batteriernes andel af den kommunale affaldsstrøm anslås til 0,0055 %. En overvågning af stoffet vil kræve, at der udtages meget betydelige affaldsmængder, hvis man skal kunne opnå en pålidelig vurdering af det reelle omfang af brugte NiCd-batterier. Det vil være langt nemmere og mere effektivt ganske enkelt at forbyde anvendelsen af dette skadelige stof. Så vil der heller ikke være brug for en så omfattende overvågning. Forslaget er en misforståelse og bør helt udgå.

Artikel 9

Indsamlingsordninger

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

1.

Medlemsstaterne sørger for:

a)

der oprettes ordninger, således at brugte bærbare batterier og akkumulatorer kan returneres gratis, og at der findes let tilgængelige indsamlingssteder under hensyn til befolkningstætheden

b)

producenter af industribatterier og -akkumulatorer eller tredjemand, der handler på deres vegne, gratis tager brugte industribatterier og -akkumulatorer tilbage fra slutbrugerne uanset deres kemiske sammensætning og oprindelse

c)

producenter af bilbatterier og -akkumulatorer eller tredjemand, der handler på deres vegne, opretter ordninger for indsamling af brugte bilbatterier og -akkumulatorer, medmindre de indsamles som led i de ordninger, der er nævnt i artikel 5, stk. 1, i direktiv 2000/53/EF.

2.

Medlemsstaterne sikrer, at der ved oprettelsen af indsamlingsordningerne tages hensyn til de negative eksterne påvirkninger fra transporten.

1.

Medlemsstaterne sørger for:

a)

der oprettes ordninger, således at brugte bærbare batterier og akkumulatorer kan returneres gratis, og at der findes let tilgængelige indsamlingssteder under hensyn til befolkningstætheden

b)

producenter af industribatterier og -akkumulatorer eller tredjemand, der handler på deres vegne, gratis tager brugte industribatterier og -akkumulatorer tilbage fra slutbrugerne uanset deres kemiske sammensætning og oprindelse

c)

producenter af bilbatterier og -akkumulatorer eller tredjemand, der handler på deres vegne, opretter ordninger for indsamling af brugte bilbatterier og -akkumulatorer, medmindre de indsamles som led i de ordninger, der er nævnt i artikel 5, stk. 1, i direktiv 2000/53/EF.

2.

Medlemsstaterne sikrer, at der ved oprettelsen af indsamlingsordningerne tages hensyn til de negative eksterne påvirkninger fra transporten.

3.

Der kan som en del af en række initiativer indføres pantordninger for at fremme indsamling af brugte bærbare batterier og akkumulatorer. Medlemsstaterne skal selv kunne bestemme pantafgiftens størrelse, således at der ikke opstår forvridninger på det indre marked. Uden at foregribe bestemmelserne i direktiv 98/34/EF, underretter medlemsstaterne Kommissionen om de foranstaltninger, som de har truffet for at gennemføre pantordningen.

Begrundelse: Pantordninger er en god måde at anspore forbrugerne til at returnere brugte batterier.

Artikel 11

Forbud mod endelig bortskaffelse

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

Medlemsstaterne forbyder endelig bortskaffelse af industri- og bilbatterier og -akkumulatorer ved deponering eller forbrænding.

Medlemsstaterne forbyder endelig bortskaffelse af industri- og bilbatterier og -akkumulatorer ved deponering eller forbrænding. Medlemsstaterne sørger for, at forbuddet håndhæves korrekt.

Begrundelse: Teksten skal være stærkere og mere slagkraftig.

Artikel 12

Økonomiske virkemidler

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

Hvis medlemsstaterne benytter økonomiske virkemidler for at fremme indsamling af brugte batterier og akkumulatorer eller brug af batterier, der indeholder mindre forurenende stoffer, f.eks. ved at indføre differentierede afgiftssatser, underretter de Kommissionen om de foranstaltninger, de har truffet i forbindelse med anvendelsen af disse virkemidler.

Hvis medlemsstaterne benytter økonomiske virkemidler for at fremme indsamling af brugte batterier og akkumulatorer eller brug af batterier, der indeholder mindre forurenende stoffer, f.eks. ved at indføre pantordninger eller differentierede afgiftssatser, underretter de Kommissionen om de foranstaltninger, de har truffet i forbindelse med anvendelsen af disse virkemidler.

Begrundelse: Pantordninger (hvor forbrugeren betaler en højere pris ved køb af et batteri og får en del af prisen refunderet, når det brugte batteri returneres) kan tilskynde forbrugerne til at returnere deres batterier.

Artikel 13

Indsamlingsmål

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

1.

Medlemsstaterne skal senest to år efter datoen i artikel 32, stk. 1, opnå en gennemsnitlig årlig indsamling på mindst 60 % af det enkelte lands årlige salg pr. indbygger for alle brugte bærbare batterier og akkumulatorer, herunder bærbare nikkel-cadmium-batterier.

Medlemsstaterne skal inden for samme tidsrum opnå en specifik årlig indsamlingsprocent på mindst 80 % af den samlede mængde brugte bærbare nikkel-cadmium-batterier og -akkumulatorer. I den samlede mængde indgår såvel de bærbare nikkel-cadmium-batterier og -akkumulatorer, der indsamles hvert år som led i indsamlingsordninger, som de bærbare nikkel-cadmium-batterier og -akkumulatorer, der bortskaffes hvert år sammen med fast husholdningsaffald.

2.

Der udarbejdes en rapport om resultaterne af overvågningen på grundlag af tabel 2 i bilag I. Uden at bestemmelserne i forordning (EF) nr. 2150/2002 om affaldsstatistik indskrænkes, udarbejder medlemsstaterne denne rapport hvert år, første gang et år efter datoen i artikel 32, stk. 1, og den skal dække hele kalenderåret. Rapporten sendes til Kommissionen senest seks måneder efter udgangen af det år, den dækker

1.

Medlemsstaterne skal senest fire to år efter datoen i artikel 32, stk. 1, opnå en gennemsnitlig årlig indsamling på mindst 60 % 50 % af det, som var det enkelte lands årlige salg for to år siden pr. indbygger for alle brugte bærbare batterier og akkumulatorer, herunder bærbare nikkel-cadmium-batterier.

Medlemsstaterne skal inden for samme tidsrum opnå en specifik årlig indsamlingsprocent på mindst 80% af den samlede mængde brugte bærbare nikkel-cadmium-batterier og -akkumulatorer. I den samlede mængde indgår såvel de bærbare nikkel-cadmium-batterier og -akkumulatorer, der indsamles hvert år som led i indsamlingsordninger, som de bærbare nikkel-cadmium-batterier og -akkumulatorer, der bortskaffes hvert år sammen med fast husholdningsaffald.

2.

Medlemsstaterne skal senest seks år efter datoen i artikel 32, stk. 1, opnå en gennemsnitlig årlig indsamlingsprocent på mindst 60% af det enkelte lands årlige salg for fire år siden, for alle brugte bærbare batterier og akkumulatorer, herunder bære nikkel-cadmium-batterier.

3.

Medlemsstaterne skal senest ti år efter datoen i artikel 32, stk. 1, opnå en gennemsnitlig årlig indsamlingsprocent på mindst 70% af det enkelte lands årlige salg for fire år siden, for alle brugte bærbare batterier og akkumulatorer, herunder bære nikkel-cadmium-batterier.

2 4.

Der udarbejdes en rapport om resultaterne af overvågningen på grundlag af tabel 2 i bilag I. Uden at bestemmelserne i forordning (EF) nr. 2150/2002 om affaldsstatistik indskrænkes, udarbejder medlemsstaterne denne rapport hvert år, første gang et år efter datoen i artikel 32, stk. 1, og den skal dække hele kalenderåret. Rapporten sendes til Kommissionen senest et år efter udgangen af det år, den dækker

Begrundelse: Indsamlingsmålene bør angives som en procentdel af de årlige salgsmål for bedre at afspejle forbrugsniveauet, som varierer fra land til land. Procentdelen kan nemt beregnes på baggrund af det årlige salg. Denne trinvise tilgang til målene er nødvendig, hvis indsamlings- og genvindingskapaciteten skal kunne øges, uden at der dog sættes uopnåelige mål. Et overordnet indsamlingsmål på 70 % er nødvendigt, hvis der skal sikres en jævn stigning i retning af en optimal indsamling og genvinding.

Artikel 15

Indsamlingsmål

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

1.

Medlemsstaterne sikrer, at producenterne eller tredjemand, der handler på deres vegne, opretter ordninger til behandling af de brugte batterier og akkumulatorer, der indsamles i overensstemmelse med artikel 9, under anvendelse af de bedste til rådighed værende behandlings- og genvindingsteknikker.

Medfører ingen ændringer i den danske udgave.

Begrundelse: Ikke relevant for den danske udgave.

Artikel 17

Nye genvindingsteknikker

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

1.

Medlemsstaterne fremmer udvikling af nye genvindings- og behandlingsteknikker og forskning i miljøvenlige og omkostningseffektive genvindingsmetoder for alle typer batterier og akkumulatorer.

2.

Medlemsstaterne tilskynder behandlingsvirksomheder til at indføre certificerede miljøledelsessystemer i henhold til forordning (EF) nr. 761/2001 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision.

1.

Medlemsstaterne fremmer udvikling af nye genvindings- og behandlingsteknikker og forskning i miljøvenlige og omkostningseffektive genvindingsmetoder for alle typer batterier og akkumulatorer.

2.

Medlemsstaterne tilskynder behandlingsvirksomheder til at indføre certificerede miljøledelsessystemer i henhold til forordning (EF) nr. 761/2001 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision. Kommissionen forelægger en statusrapport for Rådet og Europa-Parlamentet fem år efter direktivets ikrafttræden.

Begrundelse: Giver sig selv.

Artikel 18

Genvindingsmål

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at producenterne eller tredjemand, der handler på deres vegne, opfylder mindst følgende genvindingsmål et år efter datoen i artikel 32, stk. 1:

a)

alle bærbare batterier og akkumulatorer, der indsamles i overensstemmelse med artikel 9, indgår i en genvindingsproces

b)

medlemsstaterne kan tillade, at op til 10 % af de indsamlede bærbare batterier og akkumulatorer af tekniske årsager undtages fra forpligtelsen i litra a)

c)

alle industri- og bilbatterier og -akkumulatorer, der indsamles i overensstemmelse med artikel 9, indgår i en genvindingsproces.

Medlemsstaterne sikrer, at producenterne eller tredjemand, der handler på deres vegne, opfylder mindst følgende genvindingsmål et år efter datoen i artikel 32, stk. 1:

a)

alle bærbare batterier og akkumulatorer, der indsamles i overensstemmelse med artikel 9, indgår i en genvindingsproces

b)

medlemsstaterne kan tillade, at op til 10 % af de indsamlede bærbare batterier og akkumulatorer af tekniske årsager undtages fra forpligtelsen i litra a)

b)

alle industri- og bilbatterier og -akkumulatorer, der indsamles i overensstemmelse med artikel 9, indgår i en genvindingsproces.

Begrundelse: Der er ingen teknisk begrundelse for indførelsen af denne undtagelse.

Artikel 19

Genvindingseffektivitet

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

1.

Medlemsstaterne sikrer, at producenterne eller tredjemand, der handler på deres vegne, opnår mindst følgende genvindingseffektivitet senest tre år efter datoen i artikel 32, stk. 1:

a)

alt bly og mindst 65 % af gennemsnitsvægten af materialerne i blyakkumulatorer genvindes

b)

alt cadmium og mindst 75 % af gennemsnitsvægten af materialerne i nikkel-cadmium-batterier og –akkumulatorer genvindes

c)

55 % af gennemsnitsvægten af materialerne i andre brugte batterier og akkumulatorer genvindes.

2.

Medlemsstaterne sender hvert år efter datoen i stk. 1 en rapport til Kommissionen om de resultater, der faktisk er opnået i hvert kalenderår med hensyn til genvindingsmål, jf. artikel 18, og genvindingseffektivitet, jf. stk. 1.

Oplysningerne sendes til Kommissionen senest seks måneder efter udgangen af det omhandlede år.

1.

Medlemsstaterne sikrer, at producenterne eller tredjemand, der handler på deres vegne, opnår mindst følgende genvindingseffektivitet senest tre år efter datoen i artikel 32, stk. 1:

a)

alt bly og mindst 65 % af gennemsnitsvægten af materialerne i blyakkumulatorer genvindes

b)

alt cadmium og mindst 75 % af gennemsnitsvægten af materialerne i nikkel-cadmium-batterier og -akkumulatorer genvindes

c)

55 % af gennemsnitsvægten af materialerne i andre brugte batterier og akkumulatorer genvindes.

2.

Medlemsstaterne sender hvert år efter datoen i stk. 1 en rapport til Kommissionen om de resultater, der faktisk er opnået i hvert kalenderår med hensyn til genvindingsmål, jf. artikel 18, og genvindingseffektivitet, jf. stk. 1.

Oplysningerne sendes til Kommissionen senest seks måneder efter udgangen af det omhandlede år.

Mindstemålene for genvindingseffektiviteten skal med jævne mellemrum tages op til overvejelse og tilpasses til den videnskabelige og tekniske udvikling efter proceduren i artikel 30.

Begrundelse: Dette er første gang, der sættes et mål for genvindingseffektiviteten. Hverken WEEE-direktivet eller ELV-direktivet indeholder denne type mål. Det er derfor vigtigt, at genvindingsraterne jævnligt evalueres og opdateres.

Artikel 20

Ordninger for bærbare batterier og akkumulatorer

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

1.

Medlemsstaterne sikrer, at producenterne eller tredjemand, der handler på deres vegne, sørger for i hvert fald at finansiere behandling, genvinding og forsvarlig bortskaffelse af alle brugte batterier og akkumulatorer, der afleveres til de indsamlingssteder, der er etableret i henhold til artikel 9, stk. 1, litra a).

2.

Medlemsstaterne sikrer, at producenterne overholder bestemmelserne i stk. 1 ved hjælp af individuelle eller kollektive ordninger.

1.

Medlemsstaterne sikrer, at producenterne eller tredjemand, der handler på deres vegne, sørger for i hvert fald at finansiere indsamling, behandling, genvinding og forsvarlig bortskaffelse af alle brugte batterier og akkumulatorer, der afleveres til de indsamlingssteder, der er etableret i henhold til artikel 9, stk. 1, litra a).

2.

Medlemsstaterne sikrer, at producenterne overholder bestemmelserne i stk. 1 ved hjælp af individuelle eller kollektive ordninger.

Begrundelse: Ændringsforslaget er afgørende for de lokale og regionale myndigheder. Producentansvaret bør også omfatte indsamling af brugte bærbare batterier. Den nuværende gennemførelse af indsamling, behandling, genvinding og forsvarlig bortskaffelse kan varetages af såvel de lokale myndigheder som en hvilken som helst anden organisation. Det er vigtigt her at præcisere, hvem der skal finansiere disse aktiviteter.

Artikel 22

Registrering og garantistillelse

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at hver enkelt producent i forbindelse med markedsføringen af et produkt registreres og stiller en garanti for, at håndteringen af brugte batterier og akkumulatorer vil blive finansieret. Garantien kan stilles i form af producentens deltagelse i passende ordninger til finansiering af håndteringen af brugte batterier og akkumulatorer, en genvindingsforsikring eller en spærret bankkonto.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at hver enkelt producent i forbindelse med markedsføringen af et produkt registreres og stiller en garanti for, at håndteringen af brugte batterier og akkumulatorer vil blive finansieret. Garantien kan stilles i form af producentens deltagelse i passende ordninger til finansiering af håndteringen af brugte batterier og akkumulatorer, en genvindingsforsikring eller en spærret bankkonto.

Begrundelse: Udtrykket »kan« er for vagt og bør derfor fjernes.

Artikel 23

Historisk affald

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

1.

Ansvaret for afholdelse af omkostningerne ved håndteringen af brugte batterier og akkumulatorer, der er markedsført inden dette direktivs ikrafttræden (»historisk affald«), påhviler producenterne.

2.

Håndteringen af industribatterier og -akkumulatorer, som markedsføres efter direktivets ikrafttræden og erstattes af tilsvarende produkter eller af produkter, der varetager samme funktion, finansieres af producenterne ved leveringen af disse nye produkter. Alternativt kan medlemsstaterne bestemme, at slutbrugeren gøres helt eller delvis ansvarlig for denne finansiering.

3.

For andre industribatterier, der betragtes som historisk affald, finansieres omkostningerne af industribrugerne.

4.

Med hensyn til historisk affald sikrer medlemsstaterne, at producenterne i en overgangsperiode på fire år efter datoen i artikel 32, stk. 1, ved salg af nye produkter kan gøre køberne bekendt med omkostningerne til indsamling, behandling og genvinding af alle brugte batterier og akkumulatorer. De angivne omkostninger må ikke overstige de faktiske omkostninger.

1.

Ansvaret for afholdelse af omkostningerne ved håndteringen af brugte batterier og akkumulatorer, der er markedsført inden dette direktivs ikrafttræden (»historisk affald«), påhviler samtlige producenterne.

2.

Håndteringen af industribatterier og -akkumulatorer, som markedsføres efter direktivets ikrafttræden og erstattes af tilsvarende produkter eller af produkter, der varetager samme funktion, finansieres af producenterne ved leveringen af disse nye produkter. Alternativt kan medlemsstaterne bestemme, at slutbrugeren gøres helt eller delvis ansvarlig for denne finansiering.

3.

For andre industribatterier, der betragtes som historisk affald, finansieres omkostningerne af industribrugerne.

4.

Med hensyn til historisk affald sikrer medlemsstaterne, at producenterne i en overgangsperiode på fire år efter datoen i artikel 32, stk. 1, ved salg af nye produkter kan gøre køberne bekendt med omkostningerne til indsamling, behandling og genvinding af alle brugte batterier og akkumulatorer. De angivne omkostninger må ikke overstige de faktiske omkostninger.

Begrundelse: Ved at tilføje »samtlige« gøres det tydeligt, at der er tale om et kollektivt og ikke et individuelt producentansvar.

Bilag I (nyt)

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

 

Bilag I

I henhold til artikel 4, stk. 2, er batterier og akkumulatorer i følgende anvendelser, uanset om de er indbygget i apparater, undtaget fra forbuddet i artikel 4, stk. 1:

Kviksølv i knapceller til høreapparater

Cadmium i batterier og akkumulatorer til nødbelysning

Cadmium i batterier og akkumulatorer til industrielle formål

Cadmium i batterier og akkumulatorer til fly og tog

Bly i bilbatterier og -akkumulatorer

Begrundelse: se ændringsforslag til artikel 4.

Bruxelles, den 22. april 2004

Peter STRAUB

Formand for

Regionsudvalget