15.6.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 158/3


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 24. maj 2004

efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistik

(KOM(2003) 823 endelig udg.)

(KON/2004/19)

(2004/C 158/03)

1.

Den 30. april 2004 modtog Den Europæiske Centralbank (ECB) en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistik (i det følgende benævnt »den foreslåede forordning«).

2.

ECB's kompetence til at afgive udtalelse fremgår af artikel 105, stk. 4, første led, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af Styrelsesrådet.

3.

Formålet med den foreslåede forordning er at forbedre Den Europæiske Unions (EU's) konjunkturstatistikker. Den foreslåede forordning stiller især krav om udarbejdelse af et importprisindeks for industriprodukter og et produktionsprisindeks for tjenesteydelser. Den stiller også krav om, at visse vigtige økonomiske indikatorer udarbejdes med større hyppighed og indberettes med kortere frister.

A.

Generelle betragtninger

4.

ECB har angivet de konjunkturstatistikker, den har behov for til gennemførelsen af pengepolitikken (1). Den foreslåede forordning er en del af den handlingsplan om statistikkrav i Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) (i det følgende benævnt »ØMU-handlingsplanen«), som er udarbejdet af Europa-Kommissionen (Eurostat) i nært samarbejde med ECB efter anmodning fra Rådet (økonomi og finans). I ØMU-handlingsplanen blev der stillet krav om en forbedring af de statistikker, som er omfattet af forordning (EF) nr. 1165/98. Den foreslåede forordning er også vigtig med hensyn til de vigtige europæiske økonomiske indikatorer (PEEI), som blev vedtaget af Rådet (økonomi og finans) den 18. februar 2003, og som omfatter otte indikatorer, der er indeholdt i den foreslåede forordning. ECB ser med tilfredshed på den eksisterende »gentleman-aftale« mellem nationale statistiske kontorer og Eurostat, som har til formål at sikre, at de PEEI'er, der er indeholdt i den foreslåede forordning, bliver offentliggjort i overensstemmelse med de frister, der er fastsat for offentliggørelse af PEEI'erne, uanset hvilken dato den foreslåede forordning vedtages.

5.

ECB kan fuldt ud tilslutte sig den foreslåede forordning, som omfatter indikatorer, der er af største vigtighed for vurderingen af konjunkturudviklingen og gennemførelsen af pengepolitikken. Endvidere er den et vigtigt skridt hen imod etableringen af væsentlige månedlige og kvartalsvise statistikker over omsætning og produktionspriser for tjenesteydelser. Den foreslåede forordning afspejler de fælles forslag fra Udvalget for det Statistiske Program og Udvalget for Penge-, Kreditmarkeds- og Betalingsbalancestatistik af februar 2003.

6.

ECB kan især tilslutte sig den større hyppighed og de strammere tidsfrister for mange af indikatorerne. Rettidigt aggregerede indikatorer er vigtigere for ECB's vurdering af den økonomiske situation end detaljerede opdelinger.

7.

ECB kan også tilslutte sig den opdeling af nye ordrer og priser efter oprindelse, henholdsvis inden for og uden for euroområdet, som indføres i den foreslåede forordning. ECB har brug for denne opdeling for at kunne skelne mellem den økonomiske udvikling i og uden for euroområdet. ECB er enig i, at denne opdeling kun skal foretages af de medlemsstater, som har indført euroen. Det er imidlertid vigtigt, at de medlemsstater, som indfører euroen på et senere tidspunkt, også vil kunne tilvejebringe tilstrækkeligt lange historiske dataserier til den tid.

8.

ECB ser med tilfredshed på den mulighed, der er angivet i den foreslåede forordning, for at beregne visse indikatorer i euroområdet ved hjælp af såkaldte »europæiske stikprøveplaner«. I lyset af begrænsede ressourcer og behovet for at foretage en prioritering bidrager dette til at forbedre statistikkerne for euroområdet og kan samtidig reducere behovet for ressourcer på nationalt plan. Af samme grund kan ECB tilslutte sig den foreslåede forordnings væsentlige reduktion af indberetningskravene for små EU-lande, idet de får mulighed for at fokusere på beregningen af hovedaggregaterne.

9.

Der er behov for yderligere tiltag for at forbedre sammenligneligheden af den eksisterende statistik, som er omfattet af forordning (EF) nr. 1165/98. Selv om der er sket store fremskridt siden 1998, er der forskellige faktorer, som stadig begrænser kvaliteten af aggregaterne for euroområdet og sammenligneligheden af nationale data (såsom forskellig national praksis med hensyn til korrigering for antal arbejdsdage, sæsonkorrigering og revision).

B.

Særlige bemærkninger

10.

ECB kan tilslutte sig den nye variabel importpriser (bilag, del A), som skal beregnes fra 2005, og den planlagte tidsfrist for indberetningen af den. Denne variabel vil give vigtige yderligere oplysninger til brug ved analysen af priserne i euroområdet. ECB har brug for denne indikator for at kunne fastslå priserne for euroområdets samlede import af industrielle produkter fra landene uden for euroområdet.

11.

Hvad angår data for beskæftigelsen, antal arbejdstimer og bruttolønninger, stiller den foreslåede forordning krav om data på kvartalsbasis med en indberetningsfrist på tre måneder (to måneder for beskæftigelsesdata). Denne kvartalsvise hyppighed kombineret med de lange indberetningsfrister tilfredsstiller ikke ECB's behov. Dataene for hovedaggregaterne for euroområdet bør foreligge på månedsbasis og med en indberetningsfrist på højst en måned.

12.

ECB konstaterer med tilfredshed, at fristen for indberetning af data for produktionen i bygge- og anlægssektoren er blevet afkortet, og at dataene nu skal indsamles på månedsbasis i stedet for på kvartalsbasis (bilag, del B).

13.

ECB ser med tilfredshed på den planlagte gennemførlighedsundersøgelse med hensyn til udarbejdelse af en variabel over produktionspriserne i bygge- og anlægssektoren. Denne variabel bør supplere den nuværende byggeomkostningsvariabel — som er et inputprisindeks – da et produktionsprisindeks er mere velegnet til prisanalyser.

14.

ECB ser med tilfredshed på de planlagte væsentlige forbedringer med hensyn til statistik for servicesektoren, særlig indførelsen af et produktionsprisindeks. Dette indeks vil være en vigtig komponent i prisanalysen for euroområdet og vil også bidrage til at forbedre kvaliteten af vækstskønnene i nationalregnskaberne. Da fristen for offentliggørelse af PEEI for produktionsprisindekset ikke er mere end to måneder efter rapporteringskvartalet, foreslår ECB, at tidsfristen for indberetning i henhold til den foreslåede forordning (tre måneder) svarer til den mere passende tidsfrist for offentliggørelse af PEEI. Endvidere vil der i den foreslåede forordning blive fastsat en dato, frem til hvilken listen over tjenesteydelser, som er omfattet af produktprisindekset, kan ændres (bilag, del D). Da helt nye statistikker er under udvikling, kan denne begrænsning virke mod hensigten. Dækningsområdet for statistik over produktionspriserne for tjenesteydelser bør kunne ændres efter behov i takt med ændrede informationskrav. ECB foreslår derfor, at denne tidsfrist fjernes.

15.

I henhold til den foreslåede forordning afkortes tidsfristen for indberetning af variablen vedrørende omsætning for tjenesteydelser fra tre til to måneder, hvilket ECB kan tilslutte sig. ECB støtter også den planlagte gennemførlighedsundersøgelse med hensyn til udarbejdelse af variabler vedrørende omsætning for tjenesteydelser på månedsbasis.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 24. maj 2004.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  Den Europæiske Centralbanks statistiske krav inden for generel økonomisk statistik, Den Europæiske Centralbank, august 2000. Jf. også Det Europæiske Monetære Instituts udtalelse om et forslag til Rådets forordning vedrørende konjunkturstatistik (CON/97/19).