52004AB0010

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 31. marts 2004 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om et forslag til Rådets forordning om omregningskurserne mellem euroen og valutaerne i de medlemsstater, der indfører euroen (kodificeret udgave) (CON/2004/10)

EU-Tidende nr. C 088 af 08/04/2004 s. 0020 - 0020


Den Europæiske Centralbanks udtalelse

af 31. marts 2004

efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om et forslag til Rådets forordning om omregningskurserne mellem euroen og valutaerne i de medlemsstater, der indfører euroen (kodificeret udgave)

(CON/2004/10)

(2004/C 88/10)

1. Den 2. februar 2004 modtog Den Europæiske Centralbank (ECB) en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en udtalelse om et forslag til Rådets forordning om omregningskurserne mellem euroen og valutaerne i de medlemsstater, der indfører euroen (i det følgende benævnt "forslaget til forordning").

2. ECB er kompetent til at afgive udtalelse, da forslaget til forordning er baseret på artikel 123, stk. 4, tredje punktum, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, som fastsætter høring af ECB. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

3. Med det formål at forenkle fællesskabsretsakter, der er blevet ændret, og gøre dem klarere, kodificerer forslaget til forordning Rådets forordning (EF) nr. 2866/98 af 31. december 1998 om omregningskurserne mellem euroen og valutaerne i de medlemsstater, der indfører euroen(1), og retsakten om ændring heraf i en enkelt tekst, uden nogen ændringer af indholdet. Forordning (EF) nr. 2866/98 fastlåste uigenkaldeligt omregningskurserne mellem euroen og valutaerne i de 11 medlemsstater, som indførte euroen den 1. januar 1999, og blev ændret ved forordning (EF) nr. 1478/2000 for at medtage omregningskursen mellem euroen og den græske drakme. ECB afgav udtalelse CON/98/61(2) og CON/00/12(3) om henholdsvis forordning (EF) nr. 2866/98 og nr. 1478/2000.

4. ECB ser generelt positivt på kodifikation af gældende fællesskabsret, navnlig inden for det område, der er omfattet af Den Økonomiske og Monetære Union, da kodifikation bidrager til et klart, effektivt og anvendeligt retligt grundlag.

5. ECB konstaterer også med tilfredshed, at forslaget til forordning ikke ændrer indholdet af forordning (EF) nr. 2866/98 og nr. 1478/2000. I betragtning af at forordning (EF) nr. 2866/98 kun er blevet ændret én gang for at medtage omregningskursen for den græske drakme, foreslår ECB, at ordet "væsentligt" i den første betragtning i forslaget til forordning udgår.

6. ECB bemærker endvidere, at forordning (EF) nr. 2866/98 og nr. 1478/2000 blev vedtaget enstemmigt på grundlag af henholdsvis artikel 123, stk. 4, første punktum, og artikel 123, stk. 5, i traktaten. Det er derimod hensigten, at forslaget til forordning skal vedtages på grundlag af traktatens artikel 123, stk. 4, tredje punktum. I henhold til denne bestemmelse træffer Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, de andre foranstaltninger, som er nødvendige for en hurtig indførelse af euroen som fælles valuta. Det er ECB's opfattelse, at disse "andre foranstaltninger" omfatter foranstaltninger vedrørende omregningskurserne.

7. ECB bemærker, at kodifikation er en procedure, hvorved de retsakter, der kodificeres, ophæves og formelt erstattes af en ny enkelt retsakt(4). Efter ECB's opfattelse er den omstændighed, at en kodifikation ikke tilsigter at ændre indholdet i retsakterne, ikke til hinder for, at kodifikationsretsakten vedtages på det retsgrundlag, som kræves ud fra retsaktens indhold. På baggrund af stk. 6 vedrørende anvendelsesområdet for de foranstaltninger, der er omhandlet i traktatens artikel 123, stk. 4, tredje punktum, sætter ECB spørgsmålstegn ved, om denne bestemmelse udgør et hensigtsmæssigt retsgrundlag for kodifikation af forordninger om omregningskurser såsom forordning (EF) nr. 2866/98 og nr. 1478/2000. I betragtning af at forordning (EF) nr. 2866/98 kun er blevet ændret én gang, kunne en anden løsning være at kodificere forordning (EF) nr. 2866/98 og nr. 1478/2000, når den næste rådsforordning vedtages på grundlag af traktatens artikel 123, stk. 5, dvs. hvis og når en dispensation, der er givet til en medlemsstat uden for euroområdet, ophæves. Hvis en øjeblikkelig kodifikation er påkrævet uanset af hvilke (principielle) grunde, kunne traktatens artikel 123, stk. 4, første punktum, gerne sammenholdt med traktatens artikel 123, stk. 5, være et mere hensigtsmæssigt grundlag for vedtagelse af den kodificerede forordning.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 31. marts 2004.

Formand for ECB

Jean-Claude Trichet

(1) EFT L 359 af 31.12.1998, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1478/2000 (EFT L 167 af 7.7.2000, s. 1).

(2) EFT C 412 af 31.12.1998, s. 1.

(3) EFT C 177 af 27.6.2000, s. 11.

(4) Jf. aftale mellem institutionerne af 20. december 1994, stk. 1 (EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2).