52003XC1231(01)

Forklarende bemærkninger til bilag III — Definition af begrebet produkter med oprindelsesstatus og metoderne for administrativt samarbejde — til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side

EU-Tidende nr. C 321 af 31/12/2003 s. 0022 - 0025


Forklarende bemærkninger til bilag III - Definition af begrebet produkter med oprindelsesstatus og metoderne for administrativt samarbejde - til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side

(2003/C 321/06)

Artikel 1, litra f) - Prisen ab fabrik

Prisen ab fabrik skal omfatte:

- værdien af alle leverede materialer, som er anvendt ved fremstillingen og

- alle omkostninger (materialeomkostninger og andre omkostninger), der faktisk påløber fabrikanten. F.eks. skal prisen ab fabrik på indspillede videokassetter, plader, programmelbærere og andre lignende produkter med indspilning, hvori der indgår et intellektuelt ejendomsretselement, så vidt muligt omfatte alle omkostninger, der påløber fabrikanten med hensyn til de intellektuelle ejendomsrettigheder, der benyttes ved fremstilling af de pågældende varer, uanset om indehaveren af disse rettigheder har sit hovedsæde eller opholdssted i fremstillingslandet.

Der tages ikke hensyn til rabatter (f.eks. mængderabat eller rabat ved forudbetaling).

Artikel 4, stk. 1, litra e) - Fuldt ud fremstillede produkter - Jagt

Begrebet "jagt" som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra e), finder også anvendelse på fiskeri i vandløb og søer i Fællesskabet og i Chile.

Artikel 9 - Oprindelsesregler for sæt

Den for sæt fastlagte oprindelsesregel gælder kun for sæt, som er omhandlet i punkt 3 i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system.

I overensstemmelse med denne regel skal hvert af de produkter, der indgår i sættet, med undtagelse af dem, hvis værdi ikke overstiger 15 % af sættes samlede værdi, opfylde oprindelseskriterierne for den position, det ville blive tariferet i, hvis det blev frembudt særskilt og ikke som en del af et sæt, uanset i hvilken position sættet som helhed tariferes i medfør af ovennævnte almindelige bestemmelse.

Dette gælder også, selvom tolerancen på 15 % bruges for det produkt, der i overensstemmelse med ovennævnte almindelige bestemmelse afgør tariferingen af sættet som helhed.

Artikel 14 - Godtgørelse i tilfælde af fejl

For at der ved fejl i udstedelsen eller udfærdigelsen af oprindelsesbeviset kan indrømmes godtgørelse af eller fritagelse for told, skal følgende tre betingelser være opfyldt:

a) det fejlagtigt udstedte eller udfærdigede oprindelsesbevis skal returneres til udførselslandets myndigheder, eller indførselslandets myndigheder skal afgive en skriftlig erklæring om, at der ikke er og ikke vil blive indrømmet præferencebehandling

b) for de materialer, der er anvendt til fremstilling af produktet, skal der efter de gældende bestemmelser kunne indrømmes godtgørelse eller fritagelse for told, hvis der ikke blev fremlagt et oprindelsesbevis med henblik på anmodning om præferencebehandling, og

c) fristen for tilbagebetaling må ikke være overskredet, og de betingelser for en sådan tilbagebetaling, der er fastsat i det pågældende lands interne lovgivning, skal være opfyldt.

Artikel 16 - Dokumentation for brugte varer

Der kan også udstedes oprindelsesbevis for brugte varer eller andre varer, hvis der som følge af det betydelige tidsrum mellem på den ene side fremstillingstidspunktet og på den anden side udførselstidspunktet ikke længere er mulighed for at benytte de sædvanlige bevisdokumenter, dog kun såfremt:

a) tidspunktet for fremstillingen eller indførslen af varerne ligger forud for det tidsrum, i hvilket de erhvervsdrivende efter de gældende forskrifter i udførselslandet skal opbevare deres regnskabsdokumenter

b) varerne kan betragtes som havende oprindelsesstatus i medfør af andre bevisligheder såsom erklæringer fra fabrikanten eller en anden erhvervsdrivende, ekspertudtalelser, mærker anbragt på varerne, beskrivelse af varerne osv. og

c) intet tyder på, at varerne ikke opfylder oprindelsesreglernes krav.

Artikel 16 og 23 - Fremlæggelse af oprindelsesbevis ved elektronisk overførsel af indførselsangivelsen

Når indførselsangivelsen overføres elektronisk til indførselslandets toldmyndigheder, fastlægger disse i medfør af den gældende toldlovgivning i indførselslandet, hvornår og i hvilket omfang de dokumenter, der udgør oprindelsesbeviset, faktisk skal fremlægges.

Artikel 16 - Varebeskrivelse i varecertifikat EUR.1

Tilfælde med store forsendelser eller generisk varebeskrivelse

Såfremt der i den rubrik, der på varecertifikatet er beregnet til beskrivelse af varerne, ikke er tilstrækkelig plads til at anføre de til identifikationen nødvendige oplysninger, f.eks. i tilfælde af større forsendelser, kan eksportøren specificere de varer, som certifikatet vedrører, på de vedlagte fakturaer for disse varer og om nødvendigt på ethvert andet handelsdokument, dog forudsat:

a) at han anfører fakturanummer i rubrik 10 på varecertifikat EUR.1

b) at fakturaerne og om nødvendigt ethvert andet handelsdokument hæftes fast på certifikatet inden forelæggelsen for udførselslandets toldmyndigheder eller kompetente regeringsmyndigheder, og

c) at toldmyndighederne eller de kompetente regeringsmyndigheder har afstemplet fakturaerne og om nødvendigt ethvert andet handelsdokument, der officielt knytter dem sammen med certifikatet.

Artikel 16 - Varer udført af en toldklarerer

En toldklarerer kan optræde som befuldmægtiget repræsentant for den person, som ejer varerne eller har en tilsvarende dispositionsret over dem, også selvom den pågældende person ikke er etableret i udførselslandet, så længe toldklarereren kan bevise varernes oprindelsesstatus.

Artikel 16 - Dokumenter, der ledsager et varecertifikat EUR.1

En faktura vedrørende varer, som udføres med præference fra en af parternes område, og som ledsager et varecertifikat EUR.1, kan udfærdiges i et tredjeland.

Artikel 16 - Termer og forkortelser, der benyttes på et varecertifikat EUR.1, for lande, grupper af lande eller territorier

Varer med oprindelse i Fællesskabet kan angives i rubrik 4 i certifikatet(1) som havende oprindelse i:

- Fællesskabet eller

- både en medlemsstat og Fællesskabet.

Ethver anden term, der entydigt refererer til Fællesskabet, kan også benyttes, f.eks. Det Europæiske Fællesskab, Den Europæiske Union eller i afkortet form som f.eks. EF, EU osv. (også i den dertil svarende oversættelse til de sprog, som aftalen er udfærdiget i).

Chile kan således angives som oprindelsesland med dets officielle forkortelser Chile (Iso-Alpha-2) og CHL (Iso-Alpha-3)(2).

Artikel 17 - Tekniske årsager

Et varecertifikat EUR.1 kan afvises af "tekniske årsager", hvis det ikke er udfærdiget i overensstemmelse med forskrifterne. Der kan i sådanne tilfælde senere fremlægges et certifikat, der er udstedt efterfølgende. Det gælder f.eks. i følgende situationer:

- varecertifikat EUR.1 udfærdiget på en ikke forskriftsmæssig formular (f.eks.: uden guillochering; med vigtige dimensions- og farvefravigelser fra den foreskrevne model; uden løbenummer; trykt på et ikke tilladt sprog)

- varecertifikat EUR.1, på hvilket en rubrik til obligatoriske oplysninger ikke er udfyldt (f.eks.: rubrik 4 EUR.1), dog ikke rubrik 8

- varens tarifering på mindst positionsniveau (firecifret kode)(3) ikke angivet i rubrik 8

- manglende stempel og underskrift (rubrik 11 EUR.1)

- varecertifikat EUR.1 påtegnet af en ikke-kompetent myndighed

- varecertifikat EUR.1 påtegnet ved brug af et nyt stempel, som der endnu ikke er givet underretning om

- fremlæggelse af en fotokopi eller en kopi i stedet for det originale varecertifikat EUR.1

- angivelse i rubrik 5 af et land, som ikke er part i aftalen (f.eks.: Israel eller Cuba).

Fremgangsmåde

Efter at der på certifikatet er anført påtegningen "AFVIST DOKUMENT" med angivelse af grunden til afvisningen, gives certifikatet tilbage til importøren, for at han efterfølgende kan få udstedt et nyt certifikat. Toldadministrationen kan dog eventuelt beholde en fotokopi af det afviste certifikat med henblik på en efterfølgende kontrol, eller hvis den har begrundet mistanke om svigagtig adfærd.

Artikel 20 - Anvendelse i praksis af bestemmelserne om fakturaerklæringer

Der gælder følgende retningslinjer:

a) Produkter uden oprindelsesstatus, og som dermed ikke er omfattet af fakturaerklæringen, må ikke angives på selve fakturaerklæringen. De kan dog anføres klart på fakturaen for at undgå misforståelser.

b) Fakturaerklæringer, der er udfærdiget på fotokopier af fakturaer, kan accepteres, hvis disser erklæringer er underskrevet af eksportøren på samme betingelser som originalen. Godkendte eksportører, som har fået tilladelse til ikke at underskrive fakturaerklæringerne, fritages også for at underskrive fakturaerklæringer, der er udfærdiget på fotokopier af fakturaer.

c) En fakturaerklæring på fakturaens bagside kan accepteres.

d) Fakturaerklæringen kan anføres på et særskilt blad på betingelse af, at dette blad ses som en del af fakturaen. Der må ikke benyttes en supplerende formular.

e) En fakturaerklæring anført på en seddel, som derefter klæbes på fakturaen, kan kun accepteres, hvis der ikke hersker tvivl om, at sedlen er påklæbet af eksportøren. F.eks. skal eksportørens underskrift eller stempel dække både sedlen og fakturaen.

Artikel 20 - Værdigrundlag for fremlæggelse og godtagelse af fakturaerklæringer, udfærdiget af eksportøren

Prisen ab fabrik kan tjene som værdigrundlag ved afgørelse af, hvornår en fakturaerklæring kan erstatte et varecertifikat EUR.1 under hensyntagen til den i artikel 20, stk. 1, litra b), fastsatte grænse. Anvendes prisen ab fabrik som værdigrundlag, skal indførselslandet godtage de fakturaerklæringer, der fremlægges under henvisning til prisen ab fabrik.

I mangel af en pris ab fabrik, fordi det drejer sig om en gratis forsendelse, anvendes den af indførselslandets myndigheder fastlagte toldværdi som grundlag for fastsættelse af værdigrænsen.

Artikel 21 - Godkendt eksportør

Udtrykket eksportør refererer til personer eller virksomheder, uanset om de er producenter eller handlende, for så vidt alle de andre betingelser i bilag III er opfyldt. En toldklarerer kan ikke anerkendes som godkendt eksportør i den i bilag III anførte forstand.

Tilladelse til godkendt eksportør er betinget af, at eksportøren indgiver en skriftlig ansøgning. Ved behandlingen af denne ansøgning skal toldmyndighederne eller de kompetente regeringsmyndigheder især tage hensyn til følgende:

- om eksportøren regelmæssigt foretager udførsel: toldmyndighederne eller de kompetente regeringsmyndigheder skal mere tage hensyn til, hvor ofte eksportøren foretager udførsler, end til, hvor mange forsendelser eller hvilket beløb der er tale om

- om eksportøren til enhver tid kan fremlægge bevis for, at de varer, der skal udføres, har oprindelsesstatus. I den forbindelse skal der tages hensyn til, om eksportøren kender de gældende oprindelsesregler, og er i besiddelse af dokumentation for oprindelsen. Hvad angår producenter, skal toldmyndigheden sikre, at virksomhedens lagerregnskab gør det muligt at bestemme oprindelsen af varerne, eller i tilfælde med nye virksomheder, at det installerede system muliggør en lignende identifikation. Hvad angår handlende, vil det være nødvendigt at foretage en mere indgående undersøgelse af den pågældendes normale handelsstrømme

- om eksportøren set ud fra tidligere eksportaktiviteter kan frembyde tilstrækkelig sikkerhed vedrørende varernes oprindelsesstatus og muligheden for at kunne opfylde alle de dermed forbundne betingelser.

Når der er udstedt en tilladelse, skal eksportørerne:

- forpligte sig til kun at udfærdige fakturaerklæringer for de varer, for hvilke de på tidspunktet for udfærdigelsen er i besiddelse af de nødvendige beviser eller regnskabsoplysninger

- påtage sig det fulde ansvar for brugen af tilladelsen, navnlig i tilfælde af ukorrekte oprindelseserklæringer eller anden misbrug af tilladelsen

- påtage sig ansvaret for, at den person, der i virksomheden har ansvaret for udfærdigelsen af fakturaerklæringer, kender og forstår oprindelsesreglerne

- forpligte sig til at opbevare oprindelsesdokumentationen i en periode på mindst tre år fra datoen for udfærdigelse af erklæringen

- forpligte sig til til enhver tid at forelægge toldmyndighederne eller de kompetente regeringsmyndigheder oprindelsesbevis og acceptere at blive kontrolleret til enhver tid af disse myndigheder.

Toldmyndighederne eller de kompetente regeringsmyndigheder skal føre løbende kontrol med eksportørerne. Kontrollen skal sikre en vedvarende korrekt anvendelse af tilladelsen, og den kan foretages med mellemrum, der eventuelt fastsættes på basis af risikoanalysekriterier.

Toldmyndighederne eller de kompetente regeringsmyndigheder meddeler Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, hvilket nationalt nummereringssystem der anvendes til angivelse af godkendte eksportører. Kommissionen videresender disse oplysninger til de andre landes toldmyndigheder.

Artikel 24 - Indførsel i form af delforsendelser

En importør, der ønsker at benytte bestemmelserne i denne artikel, skal inden udførslen af den første delforsendelse underrette eksportøren om, at der for produktet som helhed kun kræves ét oprindelsesbevis.

Hvis hver forsendelse udelukkende omfatter produkter med oprindelsesstatus, og hvis der følger oprindelsesbeviser med sådanne forsendelser, accepterer indførselslandets toldmyndigheder disse særskilte oprindelsesbeviser for de pågældende delforsendelser i stedet for et enkelt oprindelsesbevis for produktet som helhed.

Artikel 31 - Afvisning af præferencebehandling uden verifikation

Det drejer sig om tilfælde, hvor oprindelsesbeviset betragtes som uanvendeligt. Det gælder f.eks. i følgende situationer:

- varebeskrivelsesrubrikken (rubrik 8 EUR.1) er ikke udfyldt, eller der er anført andre varer end dem, der frembydes

- oprindelsesbeviset er udstedt af et land, der ikke er part i aftalen, også selvom oprindelsesbeviset vedrører varer med oprindelse i Fællesskabet eller Chile (f.eks. varecertifikat EUR.1 udstedt i Israel for varer med oprindelse i Chile)

- varecertifikat EUR.1 indeholder ubekræftede raderinger eller overskrivninger i en af de obligatoriske rubrikker (f.eks. rubrikkerne "varebeskrivelse", "antal kolli", "bestemmelsesland", "oprindelsesland")

- gyldighedsperioden for varecertifikat EUR.1 er overskredet af andre grunde end de i forskrifterne nævnte (f.eks.: særlige omstændigheder), dog med undtagelse af tilfælde, hvor varerne er frembudt inden fristens udløb

- oprindelsesbeviset fremlægges efterfølgende for varer, der oprindeligt indførtes svigagtigt

- i rubrik 4 på varecertifikat EUR.1 er der anført et land, der ikke er part i den aftale, på grundlag af hvilken det anmodes om præferencebehandling.

Fremgangsmåde

Oprindelsesbeviset med påtegnelsen "UANVENDELIGT" beholdes af den toldadministration, der får det forelagt, for at undgå, at det søges brugt igen. Uden at dette berører retssager, der er indledt efter national lovgivning, underretter indførselslandets toldmyndigheder, når det skønnes hensigtsmæssigt, straks udførselslandets toldmyndigheder eller kompetente regeringsmyndigheder om afvisningen.

Artikel 31 - Frist for kontrol af oprindelsesbeviser

Intet land skal være forpligtet til at besvare en anmodning om efterfølgende kontrol fremsat i overensstemmelse med artikel 31, hvis anmodningen modtages mere end tre år efter udstedelsen af varecertifikat EUR.1 eller datoen for udfærdigelsen af fakturaerklæringen.

Tillæg I - Indledende note 6.1

Den særlige regel vedrørende tekstilmaterialer anvendes ikke på for og mellemfor. Lommestof fremstilles af et særligt vævet stof, der udelukkende anvendes til fremstilling af lommer og derfor ikke kan betragtes som normalt for eller mellemfor. Reglen anvendes derfor på lommestof. Reglen anvendes på stofstykker og på færdige lommer med oprindelse i tredjelande.

Artikel 17 og 31

>TABELPOSITION>

(1) Samme termer og forkortelser kan lovligt anvendes i rubrik 2 i varecertifikat EUR.1.

(2) Samme termer og forkortelser kan lovligt anvendes i rubrik 2 i varecertifikat EUR.1.

(3) Oprindelsesbeviset kan således lovligt indeholde en mere specifik tarifering af varen.