52003PC0463

Kommissionens udtalelse i medfør af EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændringer til Rådets fælles holdning vedrørende forslaget til Europa-Parlamentets og rådets direktiv om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af rådets direktiv 96/61/EF om ændring af Kommissionens forslag i henhold til EF-traktatens artikel 250, stk. 2 /* KOM/2003/0463 endelig udg. - COD 2001/0245 */


KOMMISSIONENS UDTALELSE i medfør af EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændringer til Rådets fælles holdning vedrørende forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF OM ÆNDRING AF KOMMISSIONENS FORSLAG i henhold til EF-traktatens artikel 250, stk. 2

2001/0245 (COD)

KOMMISSIONENS UDTALELSE i medfør af EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændringer til Rådets fælles holdning vedrørende forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF

1. Baggrunden

Forslaget KOM(2001) 581 endelig udg. [1] blev forelagt Europa-Parlamentet og Rådet den 23. oktober 2001 efter proceduren med fælles beslutningstagning i medfør af EF-traktatens artikel 175, stk. 1.

[1] EFT C 75 E af 26.3.2002, s. 33.

Regionsudvalgets udtalelse forelå den 14. marts 2002 [2].

[2] EFT C 192 af 12.8.2002, s. 59.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse forelå den 29. maj 2002 [3].

[3] EFT C 221 af 17.9.2002, s. 27.

Europa-Parlamentet afgav udtalelse ved førstebehandlingen på mødet den 10. oktober 2002.

På foranledning af Europa-Parlamentets udtalelse og i henhold til EF-traktatens artikel 250, stk. 2, ændrede Kommissionen sit forslag med KOM(2002) 680 endelig udg. [4] og forelagde Europa-Parlamentet og Rådet dette den 27. november 2002.

[4] Endnu ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

Rådet nåede enstemmigt til politisk enighed om en fælles holdning den 9. december 2002. Rådet vedtog den fælles holdning formelt den 18. marts 2003.

Den 2. juli 2003 vedtog Europa-Parlamentet under andenbehandlingen sytten ændringsforslag til Rådets fælles holdning.

I nærværende udtalelse gøres der rede for Kommissionens holdning til Europa-Parlamentets ændringer, afgivet i medfør af EF-traktatens artikel 251, stk. 2, litra c).

2. Formålet med Kommissionens forslag

Det overordnede formål med det foreslåede direktiv er at skabe en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet ved at opstille en EU-ramme og sikre et EU-dækkende marked for emissionskvoter. Denne ordning er en hjørnesten i Kommissionens strategi for opfyldelse af Kyoto-målet på den mest omkostningseffektive måde. Handel med emissionskvoter vil mindske omkostningerne ved emissionsreduktioner, fordi det herved sikres, at reduktionerne finder sted der, hvor de koster mindst. Samtidig er emissionshandel miljøeffektiv, idet der hermed opnås en forud fastsat reduktion af emissionerne fra de aktiviteter, ordningen omfatter. Forslaget sikrer et velfungerende indre marked og hindrer uacceptable konkurrenceforvridninger.

Direktivet spiller en vigtig rolle, fordi det sikrer, at de juridiske forpligtelser til at nedbringe drivhusgasemissionerne i henhold til Kyoto-protokollen, der blev ratificeret af Det Europæiske Fællesskab [5] og dets medlemsstater den 31. maj 2002, opfyldes på en mere omkostningseffektiv måde.

[5] Rådets beslutning 2002/358/EF af 25. april 2002 om godkendelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af Kyoto-protokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer og om den fælles opfyldelse af forpligtelserne i forbindelse hermed, EFT L 130 af 10.5.2002, s. 1.

3. Kommissionens udtalelse til Parlamentets ændringer

3.1. 3.1 Resumé af Kommissionens holdning

Kommissionen kan acceptere Europa-Parlamentets sytten ændringer i deres helhed. Den mener, at de vigtigste mål for EF's emissionshandelsordning tilgodeses med den kompromisløsning, som disse ændringer udgør.

3.2. Parlamentets ændringer ved andenbehandlingen

3.2.1. Accepterede ændringer

3.2.1.1. Ændring 28 (ny betragtning 7a)

Ændring 28 går ud på at præcisere bilag III (3) til den fælles holdning og kan accepteres af Kommissionen.

3.2.1.2. Ændring 29 (ny betragtning 14)

Ændring 29 gør det klart, at medlemsstaterne fra 2008 kan medtage andre drivhusgasser og andre anlæg , og kan accepteres af Kommissionen.

3.2.1.3. Ændring 30 og 41 (betragtning 18 og artikel 30, stk. 3))

Kommissionen kan acceptere disse ændringer. Det første punktum i betragtning 18 kommer fra den fælles holdning, mens det andet punktum og tilføjelsen til artikel 30, stk. 3, er taget direkte fra Marrakesh-aftalerne og derfor er i overensstemmelse med et allerede afgivet tilsagn fra Det Europæiske Fællesskab og alle dets medlemsstater (UNFCCC-beslutning 15/CP.7).

3.2.1.4. Ændring 31 (betragtning 19a)

Kommissionen kan acceptere denne ændring, da direktivet om emissionshandel vil anspore til anvendelse af mere energieffektive teknologier, herunder kraftvarmeteknologi, mens direktiv 2003/.../EF [ af ... om fremme af kombineret kraftvarmeproduktion] specifikt sigter mod at fremme kombineret kraftvarmeteknologi.

3.2.1.5. Ændring 32 (betragtning 23)

Ændring 32 kan accepteres, da Kommissionen ønsker at sikre, at transportsektoren bidrager mærkbart til Fællesskabets og dets medlemsstaters opfyldelse af deres forpligtelser i medfør af Kyoto-protokollen. Endvidere krænker henvisningen i betragtningen ikke Kommissionens initiativret.

3.2.1.6. Ændring 33 og 35 (ny betragtning 26a og artikel 22)

Kommissionen kan acceptere disse ændringer, da de går ud på, at nøglekriterierne for de nationale tildelingsplaner kun kan ændres efter proceduren for fælles beslutningstagning, idet andre kriterier dog fortsat kan ændres efter udvalgsproceduren.

3.2.1.7. Ændring 34 (artikel 10)

Kommissionen kan acceptere denne ændring, da det er et centralt element i aftalen mellem Europa-Parlamentet og Rådet, som giver mulighed for opnåelse af enighed under andenbehandlingen og for hurtig implementering af emissionshandelsordningen. Det auktionsniveau, der gives mulighed for i tidsrummet 2005-7, svarer til halvdelen af, hvad medlemsstaterne vil kunne bruge i tidsrummet 2008-12.

3.2.1.8. Ændring 36 og 37 (artikel 27, stk. 1 og 2)

Kommissionen kan acceptere disse ændringer, da kernen i artikel 27 ikke ændres ved, at ordene "visse" og "og aktiviteter" udgår. Anlæg kan kun undtages i medfør af denne artikel, hvis de opfylder betingelserne i stk. 2, hvorefter Kommissionen kan undtage dem midlertidigt fra fællesskabsordningen.

3.2.1.9. Ændring 17 (artikel 29, stk. 1a)

Kommissionen kan acceptere denne ændring, men understreger dog vanskeligheden ved forud at beskrive situationer, hvor der er tale om force majeure.

3.2.1.10. Ændring 38 (artikel 30, stk. 2, litra a))

Kommissionen kan acceptere denne ændring, da tilføjelsen i revisionsbestemmelsen ikke krænker Kommissionens initiativret.

3.2.1.11. Ændring 39 (artikel 30, stk. 2, litra c))

Kommissionen kan acceptere denne ændring, da formuleringen af revisionsbestemmelsen ikke foregriber fremtidige forslag fra Kommissionen.

3.2.1.12. Ændring 40 (artikel 30, stk. 2, ny litra ja))

Emíssionshandel er et værktøj, som ikke bygger på teknologistandarder, men som overlader det til driftslederne at bestemme, hvilke teknologier de vil bruge. Kommissionen kan imidlertid gå med til at undersøge, om det er praktisk, at der som grundlag for kvotetildeling fastsættes benchmarks for hele Fællesskabet under hensyntagen til de bedste tilgængelige teknikker.

3.2.1.13. Ændring 42 (bilag III , punkt 1)

Kommissionen kan acceptere denne ændring. Den begrænser den samlede mængde kvoter til, hvad der behøves til en streng anvendelse af kriterierne i bilag III. Ændringen kræver også, at den samlede mængde kvoter for tidsrummet 2005-07 skal være tilpasset den pågældende medlemsstats bestræbelser på at opfylde sine Kyoto-forpligtelser i tidsrummet 2008-12. Kommissionen kan acceptere disse ændringer, da de præciserer kriterierne i bilag III.

3.2.1.14. Ændring 43 (bilag III , punkt 7)

Kommissionen kan acceptere denne ændring, da den præciserer bilag III-kriterier. Ændringen klargør den mulige forbindelse mellem benchmarking og en tidlig indsats, hvilket lå Parlamentet særlig stærkt på sinde.

4. KONKLUSION

Under henvisning til EF-traktatens artikel 250, stk. 2, ændrer Kommissionen sit forslag som anført ovenfor.