52003AP0174

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Republikken Ungarns ansøgning om at blive medlem af Den Europæiske Union (AA-AFNS 1-6 — C5-0120/2003 — 2003/0901E(AVC))

EU-Tidende nr. L 236 af 23/09/2003 s. 0010 - 0010
EU-Tidende nr. 064 E af 12/03/2004 s. 0368 - 0368


Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning

om Republikken Ungarns ansøgning om at blive medlem af Den Europæiske Union (AA-AFNS 1-6 - C5-0120/2003 - 2003/0901E(AVC))

(Procedure med samstemmende udtalelse)

Europa-Parlamentet,

- der henviser til Republikken Ungarns ansøgning om at blive medlem af Den Europæiske Union,

- der henviser til Rådets anmodning om samstemmende udtalelse, jf. EU-traktatens artikel 49 (C5-0120/2003),

- der henviser til Kommissionens udtalelse (KOM(2003) 79),

- der henviser til udkast til traktat om Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Republikken Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union,

- der henviser til forretningsordenens artikel 86 og artikel 96, stk. 6,

- der henviser til sin beslutning af 9. april 2003 om konklusionerne fra forhandlingerne i København om udvidelsen(1),

- der henviser til henstilling fra Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik (A5-0094/2003),

A. der henviser til, at betingelserne for kandidatlandenes tiltrædelse og de tilpasninger, som deres tiltrædelse indebærer, er nedfældet i udkastet til tiltrædelsestraktat, og at Parlamentet skal høres, hvis denne tekst ændres i væsentlig grad,

B. der henviser til, at denne samstemmende udtalelse ikke foregriber dets holdning til tilpasningen af de finansielle overslag som følge af udvidelsen i henhold til punkt 25 i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren(2), og til at tallene i bilag XV i udkastet til tiltrædelsestraktat udgør det mindstebeløb, der kræves for tilpasning af de finansielle overslag,

1. afgiver samstemmende udtalelse om Republikken Ungarns ansøgning om at blive medlem af Den Europæiske Union,

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Republikken Ungarns regeringer og parlamenter.

(1) P5_TA(2003)0168.

(2) EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1.