52003AB0013

Udtalelse fra Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank af 31. juli 2003 om en henstilling fra Rådet for Den Europæiske Union om udnævnelse af formanden for Den Europæiske Centralbank (CON/2003/13)

EU-Tidende nr. C 187 af 07/08/2003 s. 0016 - 0016


Udtalelse fra Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank

af 31. juli 2003

om en henstilling fra Rådet for Den Europæiske Union om udnævnelse af formanden for Den Europæiske Centralbank

(CON/2003/13)

(2003/C 187/12)

1. Rådet for Den Europæiske Union anmodede den 18. juli 2003 Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) om en udtalelse om Rådets henstilling 2003/518/EF af 15. juli 2003 om udnævnelse af formanden for Den Europæiske Centralbank(1).

2. Den nævnte henstilling, som efter høring af Styrelsesrådet for ECB og Europa-Parlamentet vil blive forelagt stats- eller regeringscheferne for de medlemsstater, som har indført euroen, til beslutning, anbefaler, at Jean-Claude Trichet udnævnes til formand for ECB for en embedsperiode på otte år, med virkning fra den 1. november 2003. ECB's formand, Willem F. Duisenberg, har i en tidligere korrespondance med formanden for Rådet meddelt, at han ikke agtede at fuldføre den embedsperiode på otte år, som han blev udnævnt til den 3. maj 1998, men ville trække sig tilbage den 9. juli 2003. Siden besluttede han at trække sig tilbage på et passende tidspunkt for at sikre et smidigt formandsskifte i ECB.

3. Styrelsesrådet for ECB er af den opfattelse, at den foreslåede kandidat er en person, som er værdig i almindeligt omdømme, og som har professionel erfaring i monetære forhold eller i bankvæsen, i overensstemmelse med kravene i artikel 112, stk. 2, litra b), i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

4. Styrelsesrådet for ECB har ingen indvendinger mod Rådets henstilling om udnævnelse af den foreslåede kandidat til formand for ECB.

5. ECB's Styrelsesråd har vedtaget denne udtalelse i henhold til artikel 112, stk. 2, litra b), i traktaten og artikel 11.2 og 43.3 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank.

6. Denne udtalelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 31. juli 2003.

På vegne af Styrelsesrådet for ECB

Willem F. Duisenberg

Formand

(1) EUT L 181 af 19.7.2003, s. 45.