52003AB0006

Udtalelse fra Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank af 24. april 2003 om en indstilling fra Rådet for Den Europæiske Union om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion (CON/2003/6)

EU-Tidende nr. C 105 af 01/05/2003 s. 0037 - 0037


Udtalelse fra Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank

af 24. april 2003

om en indstilling fra Rådet for Den Europæiske Union om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion

(CON/2003/6)

(2003/C 105/07)

1. Ved skrivelse af 14. april 2003 har formanden for Rådet for Den Europæiske Union anmodet Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) om en udtalelse om Rådets indstilling 2003/301/EF af 14. april 2003 om udnævnelse af et medlem af direktionen for Den Europæiske Centralbank(1).

2. Den nævnte indstilling, som fremsendes til afgørelse til stats- eller regeringscheferne for de medlemsstater, som har inførte euroen, efter høring af Styrelsesrådet for ECB og Europa-Parlamentet, anfbefaler, at Gertrude Tumpel-Gugerell udnævnes til medlem af direktionen for ECB for en embedsperiode på otte år med virkning fra den 1. juni 2003.

3. Styrelsesrådet for ECB er af den opfattelse, at den foreslåede kandidat er en person, som er værdig i almindeligt omdømme, og som har professional erfaring i monetære forhold eller i bankvæsen, i overensstemmelse med kravene i artikel 112, stk. 2, litra b), i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

4. Styrelsesrådet for ECB har ingen indvendinger mod Rådets indstilling om udnævnelse af den foreslåede kandidat til medlem af direktionen for ECB.

5. ECB's styrelsesråd har vedtaget denne udtalelse i henhold til artikel 112, stk. 2, litra b), i traktaten og artikel 11.2 og 43.3 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank.

6. Denne udtalelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 24. april 2003.

På vegne af Styrelsesrådet for ECB

Willem F. Duisenberg

Formand

(1) EUT L 109 af 1.5.2003.